Psykisk vold i parforholdet

Den usynlige vold??

Igennem det sidste ??rs tid har begrebet Psykisk vold v??ret debatteret en del gange, det har v??ret fremme i medierne on and off og S??ren Pape har offentligt udtrykt ??nske om at dette bliver kriminaliseret.

Flere kvinde-krisecentre har udtalt, at det er langt mere udbredt end vi tror, der kommer bl.a. en hel del kvinder til dem for at f?? st??tte og r??dgivning som er udsat for dette og som ikke kommer p?? krisecenter og derfor ikke registreres.

Psykisk vold er i langt de fleste tilf??lde en langvarig forl??ber til fysisk vold. Flere forhold bliver dog ved den psykiske vold, som m??ske endda er v??rre eller i hvert fald lige s?? slem og har store konsekvenser som den fysiske vold.

Jeg ved ikke hvordan den der uds??ttes for den psykiske vold skal kunne l??fte bevisbyrden fordi denne vold ofte kommer drypvist via fx manipulationer, nedg??relser og l??gne og hvis det er holdt indenfor hjemmets fire v??gge, s?? vil det sikkert v??re ord mod ord.

Kriminalisering er vigtigt, men det kan ikke st?? alene, det skal suppleres med bl.a. oplysning s??dan at alle ved hvad psykisk vold er, s??dan at man bedre kan gennemskue og genkende n??r det er dette der sker og dermed st??tte op om ofrene og m??ske endda selv undg?? at blive et offer for dette. Det skal ogs?? suppleres med mulighed for hurtigere og bedre hj??lp til at komme ud af og videre fra et forhold med psykisk vold og her nytter det ikke noget at der er alt for f?? krisecentre som desv??rre alt for ofte m?? sige nej, da de ikke har pladser nok.

Hvad er det s?? der s??tter den psykiske vold i gang, er disse ud??vere af psykisk vold f??dt s??dan, er det fordi de har oplevet svigt i barndommen der kommer til udtryk p?? denne m??de? Der kan sikkert v??re mange ??rsager til dette, jeg vil blot insistere p??, at det aldrig – som i aldrig nogensinde – er offerets fejl eller skyld at andre behandler en p?? denne modbydelige m??de.

Gitte Lindholdt: Slip fri af psykopatens kl??er

Det er et f??llestr??k for mange af de der ud??ver psykisk vold mod deres partner, at de har meget sv??rt ved at h??ndtere f??lelsesm??ssig n??rhed hvor de skal v??re s??rbare, og de har ligeledes sv??rt ved noget der bare kan minde om kritik, forventninger eller at tage ansvar for handlinger der har s??ret andre, dette kan s??tte den psykiske vold i gang og f?? den til at eskalere.

Uddrag fra indl??gget ???Er du udsat for psykisk vold i dit parforhold???:

???Sensitivitet overfor opfattet kritik
Det, der s??tter gang i hans arsenal af psykisk vold, er hans lave t??rskel for kritik. Hun m?? ikke kritisere, p??pege, beklage, bebrejde, eller forlange noget af ham, for han t??ler ikke at se sig selv som det ogs?? d??rlige og fejlbeh??ftede menneske han kan v??re (som alle vi andre d??delige!). Han ser sig selv som ufejlbarlig i det store hele, og hvis han beg??r fejl kan hun v??re forsikret om, at han nok skal forklare det med, at det var hendes skyld.

Hvorfor er han s?? sensitiv overfor kritik?
Der er mange flere forskellige metoder til r??dighed for den psykisk voldelige partner, og han vil bruge alle dem han kan, nogle gange p?? samme tid, for at bevare sin magt i forholdet. Faktum er nemlig at han er sensitiv overfor kritik, fordi han nyder godt af den s??rbehandling han f??r, n??r hun ikke t??r sige ham imod, men derimod makker ret for husfreden. Han er derfor n??dt til at ??del??gge hendes indre kompas og g??re hende svag s?? han kan blive ved med at v??re egoistisk, eller, som en af mine klienter meget pr??cist sagde: ???Stadig opf??re sig som om han er single, med alle fordelene ved et fast forhold. ???

Prisen er alt for h??j
Det farlige ved den psykiske vold er, at offeret mister sit selvv??rd og i mange tilf??lde begynder at tvivle p?? sin egen intuition. Mange kvinder udvikler endvidere en dyb skamfuldhed og indre tvivl p?? deres evne til at indg?? i et sundt parforhold. De kan begynde at tvivle p??, om de overhovedet kan stole p?? deres tanker, f??lelser og oplevelser, fordi han vender verden p?? hovedet og fort??ller hende, at hun er forkert. ???

Med dette indl??g, vil jeg s??ge, at oplyse om hvad psykisk vold er. Jeg har erfaringer med og viden omkring omr??det, men er ikke ekspert, det vil jeg lade andre om, derfor vil jeg videre i indl??gget her, inds??tte citater fra b??ger, artikler etc. og efterf??lgende linke eller henvise til disse. Jeg h??ber dermed, at s??tte en bev??gelse i gang, eller i hvert fald bidrage til dette, en bev??gelse for at flere tager initiativ til at blive oplyst indenfor dette omr??de.

Hvis du ikke selv lever i eller har levet i et forhold med psykisk vold, s?? kan det v??re sv??rt at gennemskue og nemmere at negligere. Hey, selv de der lever i det, kan have meget sv??rt ved at gennemskue og acceptere at dette sker mod dem. Og de der er i n??re relationer til begge, vil ogs?? sj??ldent se det, for hvor ubehageligt er det ikke lige, at skulle acceptere og indse, at en man holder af og m??ske endda elsker opf??rer sig s??dan overfor en anden man holder af og m??ske endda ogs?? elsker, det er ub??rligt.

Desv??rre s?? sker der alt for ofte det, at ingen gennemskuer det, at andre lukker ??jnene og at offeret for den psykiske vold m??ske endda ikke bliver troet p??. Dette kan v??re fordi det er alt for ubehageligt at forholde sig til, men dette g??r i langt h??jere grad ud over offeret og indirekte bliver man dermed medskyldig i den psykiske vold. For ved ikke at st??tte op om offeret, s?? st??tter man desv??rre ubevidst op om den der ud??ver denne, hvor det derigennem ikke bliver problematiseret, men n??rmere normaliseret.

“Jeg tror det aller vigtigste skridt imod bek??mpelse af psykisk vold er viden om hvad det er.??Psykisk vold i en k??reste relation er s?? sv??r at forklare. Den kommer snigende, den starter med sm?? bitte ??ndringer i stemning, kommentarer, blikke og eskalerer lige s?? langsomt. Ens gr??nser for det acceptable rykkes og n??r volden er s?? grel at det ikke l??ngere kan bortforklares, sl??s hen eller vendes tilbage mod ofret, s?? er ofret s?? nedbrudt at det ikke kan k??mpe imod l??ngere.

Det at samle sig selv op efter en relation med psykisk vold er det h??rdeste man kan forestille sig. Det tager tid, sindsyge kr??fter og professionel hj??lp kan v??re n??dvendigt.

Jeg opfatter mig selv som vidende, oplyst og arbejder med mennesker, relationer, psykologi og p??dagogik. Alligevel vidste jeg ikke helt hvad det var der ramte mig.

N??r jeg forklarede det til mine veninder t??t p??, s?? kendte de heller ikke til psykisk vold i n??re relationer. Derfor bliver man ogs?? ofte m??dt med, er du ikke lidt sart, eller hvorfor g??r du s?? ikke bare osv.

Vi skal have oplysning oplysning og oplysning.” / Jannie Rosendal Kristensen

Uddrag og links:

 1. Du bliver ydmyget og talt ned til, eller der bliver gjort grin med dig foran andre mennesker.
 2. Dine meninger, ideer, forslag eller behov bliver nedgjort, eller du oplever ligegyldighed.
 3. Du bliver m??dt med sarkasme eller bliver ???drillet???, for at du skal f??le dig d??rligt tilpas.
 4. Du bliver beskyldt for at v??re for f??lsom, s?? brodden bliver taget af de nedladende kommentarer.
 5. Du bliver kontrolleret og behandlet som et barn.
 6. Du bliver tugtet for din opf??rsel.
 7. Du f??ler, at du skal have tilladelse til at tr??ffe beslutninger eller til at g?? ud.
 8. Din ??konomi og dit forbrug bliver kontrolleret.
 9. Din person, dine h??b, dr??mme og bedrifter bliver forklejnet og bagataliseret.
 10. Alt bliver fremlagt som om, du altid tager fejl, mens din partner altid har ret.
 11. Du m??der misbilligende eller foragtende blikke og kropssprog.
 12. Der bliver j??vnligt stillet skarpt p?? dine fejl og mangler.
 13. Du bliver beskyldt for ting, som du selv ved ikke er sande.
 14. Din partner er ude af stand til at grine af sig selv og tolererer heller ikke, at andre g??r det.
 15. Din partner kan ikke acceptere selv det mindste tegn p?? manglende respekt.
 16. Din partner lyver og pr??ver at bortforklare sin opf??rsel, fors??ger at give andre skylden og har sv??rt ved at sige undskyld.
 17. Din partner overtr??der igen og igen dine personlige gr??nser og ignorerer dine ??nsker.
 18. Du f??r skylden for din partners problemer, vanskeligheder i livet og tristhed.
 19. Din partner giver dig ??genavne, klistrer ubehagelige labels p?? dig eller kommer med skarpe bem??rkninger.
 20. Din partner virker det meste af tiden f??lelsesm??ssigt frav??rende og sv??r at n?? ind til.
 21. Din partner surmuler og tr??kker sig tilbage for at f?? opm??rksomhed.
 22. Din partner udviser ikke empati eller medf??lelse over for dig.
 23. Din partner spiller offer og pr??ver at give dig skylden i stedet for selv at tage ansvar.
 24. Din partner tr??kker sig v??k fra dig, fors??mmer dig eller virker opgivende over for dig for at skr??mme dig.
 25. Det virker som om din partner er ligeglad og ikke l??gger m??rke til dine f??lelser.
 26. Din partner ser dig i h??jere grad som en forl??ngelse af sig selv end som et selvst??ndigt individ.
 27. Din partner tilbageholder sex som en metode til at manipulere og kontrollere dig p??.
 28. Din partner deler personlig information om dig med andre.
 29. Din partner afviser eller ben??gter den psykisk voldelige adf??rd, n??r du konfronterer ham eller hende med den.
 30. Din partner kommer med underfundige trusler eller negative kommentarer for at skr??mme eller kontrollere dig.

If??lge Barrie Davenport kan den stress, som du lever med i et psykisk voldeligt parforhold p?? sigt g??re dig syg. Du kan udvikle b??de depression, angst eller posttraumatisk stress. Derfor skal det stoppe, ogs?? selv om det betyder, at du m?? ud af forholdet.”

30 tegn p?? psykisk vold

“I Danmark vurderes det at ca. 29.000 kvinder og 10.000 m??nd hvert ??r uds??ttes for fysisk vold, og i langt de fleste tilf??lde er der tale om en lang forudg??ende periode med psykisk vold. (Se Danners hjemmeside lige her). Det er sv??rt at vide, hvad tallet er for rent psykisk voldelige parforhold, for de registreres ikke, men det er givetvis langt h??jere end de tal, der kun taler for de??registrerede??voldsramte parforhold.

Desuden kan man spekulere p?? om ikke folk med personlighedsforstyrrelser som borderline og narcissisme har en st??rre tendens til at ud??ve psykisk vold end resten af befolkningen sammen med psykopater fordi disse mennesker har sv??rt ved empati og sunde relationer.

Psykisk vold har mange ansigter og kan derfor v??re diffust at forholde sig til, men vold defineres blandt andet af nordmanden Per Isdal (leder af behandlingscenteret ???Alternativ til Vold???) som:

???Enhver handling rettet mod en anden person, som, fordi denne handling skader, smerter, skr??mmer eller kr??nker, f??r denne person til at g??re noget mod sin vilje eller stoppe med at g??re noget, denne vil???

/ Er du udsat for psykisk vold i dit parforhold

???Hvad er skadelig psykisk vold?

Psykisk vold bliver f??rst for alvor et problem, som ??del??gger et forhold, n??r den bliver mere permanent. Et menneske, der ud??ver psykisk vold mod et eller flere andre mennesker, benytter sig bl.a. af:

Uforudsigelighed. Du kan v??re inde i varmen den ene dag og ude i kulden den n??ste. Det, du g??r, kan blive v??rdsat den ene dag og straffet den n??ste.

Personligt s??rende kritik. Du bliver fx kaldt en smatso og dine b??rn m??gunger.

Nedg??ring og latterligg??relse af din person mens andre er til stede.

Skyldp??f??ring og kritik. Du f??r at vide, at det er dig, der er noget i vejen med, hvis noget g??r galt eller hvis du fors??ger at give udtryk for, at du er ked af det eller savner noget.

Trusler om at forlade dig eller umyndigg??re dig ??konomisk eller trusler om fysisk vold.

Kulde, afvisning og tavshed. Du bliver straffet i dagevis eller ugevis med manglende kontakt eller vilje til forsoning.

Igen, ovenst??ende adf??rdsformer, i hvert fald de 5 sidste, kan momentvis forekomme i et sundt og normalt forhold. Men hvis de bliver en del af hverdagen, nedbrydes den udsatte part i forholdet mere og mere.???

/ Psykisk vold, Vitha Weitemeyer

???Mange af kvinderne har i ??revis levet i en daglig frygt for, at der vil springe en bombe i deres hjem. Ikke en fysisk bombe, men en bombe af trusler, nedg??relse og chikane. Stress-niveauet bliver derfor typisk h??jt, for med tiden kommer man til at befinde sig i en kronisk alarmtilstand. Hjemmet som et trygt helle bliver ??delagt, og i de fleste tilf??lde f??rer det ogs?? til en fysisk og psykisk nedbrydning, siger Carina Krogh, der er cand.scient.soc.???

/ N??r k??rligheden bryder ned

???Det er s?? vanskeligt at bevise, overbevise og forklare den psykiske vold. Den viser sig ikke som bl?? m??rker, den f??les kun som et indre pres og en nerv??sitet, som nedbryder kvindens personlighed og selvst??ndighed. Man kan f??le sig meget alene, fordi det er vanskeligt at forklare den psykiske vold til andre, der ikke selv har oplevet det, og fordi manden udadtil kan fremst?? som en attraktiv dr??mmemand.

Kvinder, der er udsat for psykisk vold kan selv v??re uvidende om at det er det der foreg??r. Hun kan bevidst eller ubevidst overse faresignalerne for, hvad det er, hun bliver udsat for, fordi hun h??ber og tror p??, at manden inderst inde er et godt menneske, og at han elsker hende.???

/ Psykisk vold, Susanne M??berg

At g?? med listesko er skadeligt
Det mest lumske ved at leve med en aggressiv eller psykisk voldelig partner er ikke det, der umiddelbart virker oplagt: Nerv??se reaktioner, n??r din partner r??ber, kalder dig de v??rste ting, kritiserer dig eller opf??rer??sig nedladende over for dig. Det mest lumske er, at du fors??ger at tilpasse dig din partners luner for at undg?? disse ubehageligt episoder. Du g??r konstant rundt med listesko for husfredens skyld og for at bevare noget, der minder om en tilknytning til din partner.???

/ At g?? p?? listesko skaber angst

???L??gnagtighed: Psykopatens l??gnagtighed viser sig dels ved direkte at plante l??gne og dels ved manipulation i den betydning at fordreje og tilpasse oplysninger, s?? det tjener psykopatens form??l. Han kan ogs?? lyve ved at fordreje fakta en lille smule eller ved kun at fremstille dele af en sag.

Manglende empati: Empati er et udtryk for evnen til at s??tte sig ind i andre menneskers tankegang, f??lelser og situation og evnen til at se en situation fra andres synsvinkler. Denne evne er meget svagt udviklet eller mangler helt hos psykopaten. Det virker, som om han mangler evnen til ??gte indlevelse. Men han kan iscenes??tte sig selv, s?? han fremst??r som medf??lende og indlevende. Man kan m??ske tale om, at psykopater har en anden form for ???empati???, nemlig den, der kommer til udtryk i deres evne til fejls??gning og manipulation. De har en eminent evne til at fornemme usikkerhed, afh??ngighed, ??mme og svage punkter hos andre. Denne evne bruger de til at stille skarpt p?? andre fejl og svagheder og til at trykke der, hvor det g??r mest ondt.???

/ P??ne psykopater kan g??re stor skade p?? omgivelserne

???Lisbeth F. Brudal mener, at det n??ste emne, den n??ste fase er om psykopater. Om de mennesker, der p?? grund af mangel p?? empati og samvittighed mv. er meget utrygge og belastende af leve sammen med, arbejde sammen med, og v??re i familie med. Ikke blot de h??rde kriminelle psykopater, men hverdags-psykopaterne, der ikke n??dvendigvis overtr??der lovgivningen, og hvor alt ser normalt ud p?? overfladen.

Alle ved, at en psykopat kan v??re farlig, men hvordan? Det mangler vi en masse viden om og synligg??relse af i samfundet. Medierne er begyndt at skele til udlandet, og der er s?? sm??t flere udsendelser om b??de de h??rde psykopater og hverdags-psykopaterne. B??de i erhvervslivet, i politik, blandt topeksperter og i familielivet beskrives hverdagspsykopaternes spil og bedrag, og hvordan det p??virker de personer, der er i n??rkontakt med psykopaterne.???

/ Kend din psykopat – Psykopatens kendetegn

???Psykopaten lyver og kommer med bortforklaringer. Vi kan alle sammen komme til at beg?? fejl. N??r psykopaten beg??r fejl, er han eller hun hurtig til at lyve eller komme med bortforklaringer. Psykopaten er knap s?? god til at rette op p?? fejlene. Faktisk matcher psykopatens handlinger kun sj??ldent de ord, der kommer ud af hans eller hendes mund. Psykopatens d??rlige opf??rsel skuffer dig s?? hyppigt, at du faktisk f??ler dig lettet, n??r han eller hun opf??rer sig bare nogenlunde ordentligt over for dig. Du har med andre ord l??rt at v??re taknemmelig for at blive behandlet middelm??digt.???

/ 6 tegn p?? at du sk??ndes med en psykopat

???En narcissist forandrer sig ikke
Du kan v??lge at blive sammen med vedkommende og fors??ge at overbevise dig selv om, at han/hun forandrer sig p?? et eller andet tidspunkt, eller at du kan hj??lpe ham/hende med at forandre sig. Men det kommer desv??rre aldrig til at ske, fordi den personlighedsforstyrrelse din partner har, er fastl??st. Det falske selv som narcissisten har, er skabt allerede tidligt i barndommen og de forsvarsmekanismer han eller hun har udviklet, er uimodtagelige for nogen form for forandring.???

/ Inden du forlader en narcissist

???Psykisk vold er s?? overset.
Volden har alvorlige konsekvenser for offeret, og derfor har vi brug for at skabe st??rre opm??rksomhed omkring denne form for vold. Volden er usynlig, og derfor oplever jeg tit, at hverken kvinden eller hendes p??r??rende er opm??rksomme p??, hvilket inferno hun lever i sammen med sin partner.???

Psykisk vold skaber forvirring
???Er det bare mig? Er jeg bare for f??lsom? Har jeg misforst??et noget???? Det er if??lge Signe Hegestand sp??rgsm??l, som kvinder ??? og m??nd – stiller sig selv, n??r de lever sammen med en psykisk voldelig partner.

???Nogle m??nd kr??nker deres partner ved at r??be ???luder??? og ???k??lling???, mens andre benytter sig at mere subtile metoder. Det kan v??re k??lige blikke, afvisende eller truende kropssprog eller ganske enkelt manglende interesse for partneren???, fort??ller Signe Hegestand. Hun g??r opm??rksom p??, at en kvinde kan tilbringe mange ??r i et psykisk voldeligt forhold uden at gennemskue, hvad det egentlig er, der foreg??r:

???Det er s?? sv??rt at begribe, at der er tale om vold, hvis din partner er rigtig dygtig til at manipulere med dig. Samtidig kan det v??re endnu mere forvirrende, hvis vennekredsen, familien og kollegerne holder meget af ham. S?? st??r du nemlig helt alene med kr??nkelserne. Ved fysisk vold bliver du konfronteret med bl?? m??rker p?? din krop ??? ogs?? selv om du undskylder og bortforklarer volden. N??r det g??lder psykisk vold kan det tage rigtig lang tid at forst??, hvad det egentlig er, du er udsat for.???

/ Det tager tid at finde sig selv igen efter psykisk vold

Du er under anklage
???Din partner kan f?? dig til at f??le, at du er kvinden i hans liv, og det er s??dan, han forf??rer dig i jeres f??rste tid sammen. Men s?? begynder nedg??relserne og kulden, og han begynder p?? forskellig vis at straffe dig, n??r du ikke siger og g??r, som det behager ham. Du tror m??ske, at det er din skyld, men i virkeligheden er du blevet inddraget i en magtkamp, som du ikke ved, at du er en del af???, fastsl??r Hegestand. Hun g??r opm??rksom p??, at mange kvinder slet ikke ser, hvad der sker for dem, mens parforholdet bliver stadig mere gr??nseoverskridende:
???Du tror, at du har en ligev??rdig relation, og derfor tror du, at I kan snakke sammen om jeres problemer. S??dan er det bare ikke, for en psykisk voldelig partner har ingen interesse i at l??se jeres problemer. Han har interesse i at vinde magtkampen over dig. Derfor er du igen og igen under anklage, s?? du gradvist mister troen p?? dig selv, dine fremtidsdr??mme og din d??mmekraft.???

/ Psykisk vold er et magtspil

???Du f??r mere og mere en underlig fornemmelse i maven af noget, du ikke kan s??tte fingeren p??, hvad er. Du har overh??rt advarselstegnene og sl??et det hen og t??nkt, at du tager fejl. Du kan jo se, at han fungerer godt udadtil. Han er ikke fysisk voldelig. Han taler ikke vulg??rt til dig, og han har ikke en udpr??get asocial og afvigende adf??rd.???

I starten har du ikke fantasi til at tro, at den mand, du elsker, har en skjult og egoistisk dagsorden. Derfor t??nker du if??lge Susanne M??berg, at det hele nok skal g??. Men som tiden g??r, bliver det kun v??rre.

Stj??ler din opm??rksomhed.??Efterh??nden kredser hele din opm??rksomhed om ham og om forholdet, alt imens du langsomt rykker dine gr??nser, tilsides??tter dig selv, dine behov og dine v??rdier, fordi du intuitivt ved, hvad der er tilladt og ikke tilladt ??? i hans ??jne.

???Du bliver i tvivl om alting, og han giver dig skylden for, at jeres forhold ikke fungerer. Du er tilb??jelig til at give ham ret, fordi du i afmagt ofte overreagerer og opf??rer dig p?? en m??de, du ikke kan genkende i dig selv???, p??peger Susanne M??berg.???

/ Narcissisten uds??tter dig for psykisk vold

???Vi har en tendens til at tro, at andre mennesker er skruet sammen p?? samme m??de, som vi selv er. Derfor till??gger vi dem vores egen moral, empati og samvittighed. Det g??r os s??rbare over for manipulation. Mange af os har fra barnsben l??rt at lade tvivlen komme andre mennesker til gode. Derfor fors??ger vi at forklare over for os selv, hvis andre mennesker overskrider vores gr??nser, og vi fabrikerer undskyldninger for dem. Intelligente menneske vender samtidig blikket indad og kan derfor ende med at p??tage sig en del af ansvaret for de overgreb, de bliver udsat for. Vores tendens til at se indad kan blive udnyttet af mennesker, der ??nsker at manipulere med os. Samtidig undskylder vi m??ske deres adf??rd med, at de har et lavt selvv??rd eller har haft en h??rd barndom. Mens vi har travlt med at undskylde adf??rden, har de travlt med at slippe afsted med den. Problemet er, at vi rent faktisk har sv??rt ved at forestille os, at vi har at g??re med et menneske, der hverken har empati eller f??ler skyld, for det er ikke s??dan, vi selv er som mennesker. Det kr??ver en del at n?? til den erkendelse, at der findes mennesker, som ikke vil vores bedste, og som er ligeglade med, om de s??rer os ??? bare de selv f??r det, som de ??nsker.???

/ Derfor falder intelligente kvinder for sociopater, narcissister og psykopater

???Hvis du er udsat for gaslighting i dit parforhold, kan du komme ud for, at din partner afviser dine oplevelser. Det kan v??re, at du har mistanke om, at han er dig utro. Selvom din iagttagelse er korrekt, ben??gter din partner utroskaben og fort??ller samtidig, at det er dig, der ser syner, er jaloux eller m??ske ligefrem kontrollerende. P?? den m??de kan du komme i tvivl b??de om din egen mavefornemmelse og om din tro p?? dig selv, og det, du g??r???, p??peger Signe Hegestand.???

/ Narcissisten uds??tter dig for gaslighting i form af manipulation og hjernevask

???Dine nerver sidder uden p?? t??jet.

Hvis du er udsat for psykisk vold, sidder dine nerver efterh??nden uden p?? t??jet, fordi du g??r rundt og frygter din partners vrede, kritik, nedg??ringer og trusler. Du g??r derfor alt, hvad der st??r i din magt for at bevare husfreden, og det s??tter dig i en permanent tilstand af angst og alarmberedskab.

Du g??r p?? listef??dder for ikke at v??kke hans vrede og misbilligelse. Det betyder igen, at du ikke t??r v??re dig selv, og derfor risikerer du at miste og udslette dig selv, som tiden g??r. Som om det ikke er rigeligt, har den psykiske vold ofte ogs?? den konsekvens, at du begynder at give dig selv skylden for, at jeres forhold ikke fungerer. Du begynder med andre ord at tro p?? din partners ord om, at der er alt muligt ??? og umuligt – galt med dig. Til sidst f??ler du dig m??ske helt overbevist om, at det vitterlig er dig, der er problemet.???

/ Derfor bliver du gradvist nedbrudt af psykisk vold

???Hvis du er partner med en narcissist, bliver du efterh??nden opm??rksom p??, at der er noget rivende galt i forholdet:

???P?? et tidspunkt indser du, at din partner ikke ser dig, som det menneske, du er. Det er h??rdt at erkende, at du er blevet narret eller f??rt bag lyset af et menneske, som du har stolet p?? og elsket???, skriver Karyl McBride”

/ Tag testen – 50 tegn p?? at din partner er narcissist

???Psykisk vold manifesterer sig normalt i form af enten intimidering, chikane eller trusler.

Andre eksempler kan v??re:
Alvorlig kritik eller konstant nedrakken
Ydmygelse eller latterligg??relse
Ekstrem dominans
Sk??ld ud eller konstant nedrakken
Ligegyldighed eller ignorering
Nedg??relse eller nedladenhed
Falske beskyldninger eller p??stande
Kr??nkelse

Ord, der s??rer, er den mest almindelige form for psykisk vold.

Samtidig har mange ???tyraner??? eller ???psykiske voldsm??nd??? en tendens til altid at skyde skyld p?? deres offer. Ogs?? ekstreme vredesudbrud kan skabe utryghed, fordi kvinden i et psykisk voldeligt forhold har det som om, at hun konstant skal passe p??, at hun ikke v??kker den sovende k??mpe.???

/ Derfor er psykisk voldelig k??rlighed s?? farlig

???Danmark har med Istanbulkonventionen forpligtet sig til at lovgive om psykisk vold, og lande som England, Norge og Sverige har allerede lovgivning pa?? omra??det. Derfor er vi naturligvis positive overfor ministerens udmeldinger. Den nuv??rende lovgivning om vold, trusler og andre kr??nkelser, der skal beskytte de der uds??ttes for vold i n??re relationer, herunder psykisk vold, er ikke tilstr??kkelig. Loven er indrettet til at fokusere pa?? enkeltsta??ende overtr??delser og tager ikke h??jde for kompleksiteten af vold i n??re relationer. S??rligt den psykiske vold, der forsta??s som et gentagent m??nster af grove kr??nkelser over tid, er ikke tilstr??kkeligt d??kket ind af den nuv??rende lovgivning.???

/ Publikation: Viden om psykisk vold, Danner

???Europar??dets medlemsstater underskrev den 11. maj 2011 den s??kaldte ‘Istanbul-konvention’, som er Europar??dets konvention til forebyggelse og bek??mpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Konventionen indeholder blandt andet en artikel om bek??mpelse af psykisk vold.

If??lge konventionens tekst, er der enighed om, at medlemsstaterne:

ford??mmer enhver form for vold mod kvinder og vold i hjemmet.

erkender, at opn??else af formel og reel ligestilling mellem kvinder og m??nd er en af n??gleelementerne i forebyggelsen af vold mod kvinder.

erkender, at vold mod kvinder er et udtryk for en historisk ulighed i magtforholdet mellem kvinder og m??nd, som har f??rt til m??nds dominans over og diskriminering af kvinder og har forhindret fremme af kvinder fuldt ud.

erkender, at vold mod kvinder i sin struktur er k??nsbetinget, og at vold mod kvinder er en af de v??sentligste sociale mekanismer, hvormed kvinder tvinges til at indtage en underordnet position sammenlignet med m??nd.

erkender med dyb bekymring, at kvinder og piger ofte uds??ttes for alvorlige former for vold, s??som vold i hjemmet, seksuel chikane, voldt??gt, tvangs??gteskab, kriminalitet beg??et under p??ber??belse af s??kaldt ??re og skamfering af k??nsdelene, som udg??r en alvorlig overtr??delse af kvinders og pigers menneskerettigheder og er en v??sentlig hindring for opn??else af ligestilling mellem kvinder og m??nd.

erkender, at kvinder og piger har en h??jere risiko for at blive udsat for k??nsbetinget vold end m??nd.

erkender, at vold i hjemmet rammer kvinder i uforholdsm??ssig grad, og at m??nd ogs?? kan v??re ofre for vold i hjemmet.

erkender, at b??rn er ofre for vold i hjemmet, herunder som vidner til vold i familien.

??nsker at skabe et Europa, hvor der ikke beg??s vold mod kvinder og vold i hjemmet.

Medlemsstaterne forpligter sig if??lge konventionen til at bek??mpe vold – herunder psykisk vold:???

/ Europar??dets konvention til forebyggelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

???Psykisk vold kan have mange former, og Hanne Pedersen har i sit hverv m??dt de fleste.

Tavsheden er den v??rste. Her svarer manden h??jst med enstavelsesord, og henvender sig m??ske aldrig til k??resten eller b??rnene. Jeg har haft eksempler p??, at denne??tavshed stod p?? i tre m??neder.

Andre former for psykisk vold kan v??re nedladende og nedg??rende bem??rkninger eventuelt foran b??rn, venner og familie.

Bem??rkningerne kan eksempelvis handle om at forst??rre et fejltrin eller g??re grin med partnerens synspunkter.

En anden effektiv metode kan v??re at ignorere sin kone eller k??reste totalt til et selskab og kun have ??je for andre, flirte og vippe hende lidt aggressivt v??k, hvis hun pr??ver at f?? kontakt. Kritik af udseende eller sk??ldsord er ogs?? hyppigt forekommende. M??ske pr??ver hun at tale om, at hun har det skidt, hvor han typisk vil g?? og sm??kke med d??ren efter at have kaldt hende for konflikts??gende, dum ko eller andet,??? oplyser Hanne Pedersen.???

/ Psykisk vold mod kvinder er overset

???Psykisk vold er et m??nster af overgreb

Et bredt flertal i Folketinget ??nsker at g??re psykisk vold strafbart. For at det skal lykkes, er det n??dvendigt at forst??, at psykisk vold ikke er kendetegnet ved enkelt-episoder, men ved at v??re et m??nster af psykologiske overgreb”.

/ Psykisk vold er et m??nster af overgreb

???Det tager tid at komme sig efter at v??re kommet ud af forholdet til en psykisk voldelig partner.

Nogle kvinder har problemer med angst, depression eller posttraumatisk stress l??nge efter.

If??lge Mette Elgaard er det vigtigt, at man s??ger information om psykisk vold, s?? man forst??r, hvad det handler om. N??ste skridt er at f?? bearbejdet sine oplevelser og arbejdet med sig selv, s?? det ikke sker igen i et nyt parforhold. I den forbindelse anbefaler Mette Elgaard, at man s??ger individuel terapi og/eller gruppeterapi.

– Det er vigtigt at f?? en ny bevidsthed om, hvad din partners behandling g??r ved dig, og hvad det er for et parforhold, du har haft.

Der skal ogs?? skabes en bevidsthed om, hvad der skal til for at ??ndre situationen, siger Mette Elgaard og anbefaler, at man f??r korrigeret sin virkelighedsopfattelse ved at snakke om det, man har v??ret ude for, med venner og familie. Er det sv??rt, s?? kan man ops??ge en psykolog eller en psykoterapeut.???

/ Psykisk vold giver ar p?? sj??len, Sygesikringen Danmark

???Den voldsudsatte kvinde begynder ofte at vende sin partners kritik mod sig selv: ???Hvis jeg bare gjorde mig lidt mere umage???, ???Jeg er nok slet ikke v??rd at elske???, ???Jeg er virkelig en skuffelse for alle???, ???Jeg er selv ude om, at min partner behandler??mig s?? d??rligt???, ???Jeg fortjener ikke bedre???. Det kan ikke undre nogen, at tanker af den art, som k??rer i en endel??s spiral, kan f??re til alvorlige diagnoser som stress, angst og depression ??? og i sidste ende m??ske endda misbrug.

NU T??NKER du ??? k??re l??ser – m??ske, at det m?? v??re nogle svage sj??le, der lader sig byde et liv og en hverdag med psykisk vold, og at den voldsudsatte kvinde er et skvat, der bare b??r tage sig sammen og forlade partneren.

S?? let er det imidlertid ikke. Det overraskende ved den psykiske vold er, at selv ressourcest??rke kvinder med en flot villa p?? Strandvejen bag hjemmets fire v??gge kan leve i et inferno af mobning og psykisk vold. Som voldsudsat er man slet ikke opm??rksom p??, at man i virkeligheden dagligt bliver udsat for ydmygelser af en partner, der m??ske skummer af indebr??ndt raseri, giver kolde kys, truer med skilsmisse, b??l og brand, drikker sig fuld, ignorerer sin partner og er kritisk og manipulerende.???

/ Psykisk partnervold er overset

???Den psykiske vold dukker op i krisesituationer, n??r et individ som har perverterede forsvarsmekanismer, ikke kan p??tage sig ansvaret for et vanskeligt valg. Den er s??ledes indirekte, specielt i manglen p?? respekt for den anden part.???

Den der ud??ver den psykiske vold, tager hverken ansvar for forholdet, for sig selv eller for et eventuelt brud og s??ger oftere hellere at presse partneren til at tage initiativ til et brud end selv at g??re dette, da det er v??sentligt overfor andre, at kunne fremst?? som det rigtige offer, den det er mest synd for.

???I dette kliniske tilf??lde ser man, at Poul ikke f??ler sig ansvarlig for bruddet. Han s??rger for, at Anna tager initiativet, at hun ???jager ham ud??? og s??ledes bliver ansvarlig for samlivets fiasko. I hvert fald er hun skyld i alt. Ved at g??re hende til syndebuk, bliver Poul fri for at betvivle sig selv???

???Magtanvendelsen er som regel ikke synlig for udenforst??ende iagttagere. Selv over for det, der er tydeligt, er de blinde. De nedg??rende antydninger fremst??r ikke som s??danne for dem, der ikke kender sammenh??ngen og det underforst??ede. Det er i denne fase, at ofret langsomt bliver isoleret. Den forsvarsposition, ofret er i, f??r det til at opf??re sig p?? en m??de, der irriterer omgivelserne. Det bliver arrigt eller klynkende eller virker manisk. I hvert fald mister det sin spontanitet. Omgivelserne forst??r det ikke og bliver trukket ind i en negativ bed??mmelse af ofret. Til den proces benytter den psykisk voldelige en s??rlig kommunikationsform, der er skabt af paradoksale holdninger, l??gne, sarkasme, latterligg??relse og foragt???

/ Citater og udpluk fra bogen ???Hverdagens skjulte ondskab??? af Marie-France Hirigoyen

Artikelserie fra Information om psykisk vold i parforholdet, kr??ver desv??rre abonnement for at kunne l??se dem i sin helhed.

Linksoversigt med artikler om psykisk vold fra Powerkvinderne.

Tak for at du har f??et l??st s?? langt at du n??ede hertil, jeg h??ber at du vil tage dig tid til at klikke ind p?? de forskellige artikler og ikke blot l??se disse, men ogs?? reflektere og ops??ge mere viden, s??dan at du selv kan v??re med til at bryde denne spiral som psykisk vold desv??rre ogs?? er.

/ Jannie Nielsen Hansen

Udgivet i Blog | Tagget , , , , , , , , | Skriv en kommentar

En rigtig mand …

Kan man v??re en rigtig mand???

Jeg g??r, som du sikkert er bekendt med, meget op i ligestilling eller rettere ligev??rd med fokus p?? den helt basic feminisme som er defineret ved en politisk, social og ??konomisk ligestilling k??nnene imellem og i forbindelse med dette er det v??sentligt at have fokus p?? at f?? l??ftet kvinder ved at f?? brudt de patriarkalske strukturer og derigennem ogs?? s??tte m??nd fri.

Der er stadig mange forventninger til det at v??re mand ??? en s??kaldt rigtig mand ??? og jeg vil p??st??, at de forventninger ikke blot er ??del??ggende for m??nd men ogs?? for kvinder, b??rn og vores indbyrdes relationer og dermed har mange konsekvenser for vores samfund.

Mine betragtninger herunder er mine egne samt andres lommefilosofiske betragtninger og bygger ikke p?? anden empiri end erfaring og ikke mindst meget af det som flere af os har l??rt igennem b??ger, samtaler, artikler, statistikker, kronikker, kommentarspor etc. S?? tag det ikke som den st??rre videnskab, men mere som et opl??g til at f?? reflekteret over dette i forhold til hvad du selv g??r og ikke g??r, for at f?? brudt de her begr??nsninger, som der er for at v??re vores k??n p?? hver is??r.

N??r jeg har spurgt ud i mit netv??rk, hvad en rigtig mand er, s?? har jeg f??et svar, som for mig at se, ikke er k??nsbestemt, men som n??rmere beskriver et ordentligt menneske. En der tager ansvar ??? ikke blot for sig selv men ogs?? for den praktiske og f??lelsesm??ssige del i et forhold, en der har selvindsigt, er ??rlig og loyal og mange andre gode ting.

Hvis vi ser tilbage til f.eks. ??r 1950, s?? var der andre forventninger til det at v??re en rigtig mand, her skulle manden bl.a. kunne fors??rge sin familie, v??re den der bestemmer ??? ???bare vent til far kommer hjem??? ??? ikke deltog i hjemmets pligter, hverken det f??lelsesm??ssige eller det praktiske, men skulle opvartes af kvinden som jo ???bare??? gik hjemme.

I dag er verden forandret, kvinder er kommet ud p?? arbejdsmarkedet, der er institutioner etc. der passer vores b??rn i flere timer dagligt og kvinder er ikke l??ngere afh??ngige af m??nd blot for at kunne flytte hjemmefra. I dag v??lger kvinder prim??rt m??nd til, fordi de vil den enkelte mand og det kr??ver noget andet af manden. Nu er det mere v??sentligt hvem han er som menneske og ikke hvad han har.

Manden skal derfor nu til at se p?? hvilket menneske han er, om han er en som kvinden vil v??lge som ven, partner eller blot til at have sex med og her oplever jeg, at mange m??nd ikke er fulgt med. Det er stadig prim??rt kvinder der k??ber selvhj??lpsb??ger, ops??ger psykolog og dialog, ops??ger viden omkring selvudvikling, arbejder personligt med sig selv o.m.a. som udvikler som menneske.

Dette tror jeg bunder i, at vi endnu ikke har f??et gjort os fri af de forventninger der er til det at v??re mand ud fra de gamle patriarkalske strukturer og k??nssyn.

N??r jeg l??ser diverse kommentarspor, ser mainstream-tv eller lytter til radio, s?? oplever jeg stadig, at der er de her forventninger til at v??re mand, hvor manden skal v??re og se ud p?? en bestemt m??de og vi opfatter stadig det vi betegner som maskuline v??rdier og kompetencer som mere v??rd end de feminine.

For nogle ??r siden, var der en mand der skrev til mig om at han var tr??t af, at kvinder forventede at han havde svaret p?? alt og skulle have en holdning til alt, at hans dav??rende k??reste og andre f??r hende, altid spurgte om stort og sm??t. Her tror jeg s??, at de er g??et fejl af hinanden, for hendes forventning har m??ske ikke v??ret at han skulle have svaret, men at hun brugte sp??rgsm??let til at kunne have en kommunikation med ham, hvor han s?? oplevede det som et pres p?? at skulle vide alt.

N??r jeg ser m??nd beskrevet i diverse medier, s?? bliver m??nd stadig knyttet til det ikke at m??tte gr??de, vise f??lelser ??? medmindre det er n??r favorit sportsholdet taber eller man selv har gennemf??rt en eller anden bedrift ??? at m??nd ikke spiser salat eller andet sundt, uha uha, men er til ??l, k??d, fisse, sport og hornmusik for at v??re en rigtig mand.

Jeg havde en tidligere kollega, som fortalte mig, at hun havde overtaget sin ??ldste s??ns sms-korrespondance med sin k??reste, da de havde en konflikt, med den begrundelse at m??nd jo ikke kan kommunikere, s?? det m??tte hun lige klare for ham.

Jeg oplever i diverse kommentarspor, kronikker og artikler flere ??? ogs?? m??nd ??? komme med postulater om hvad en rigtig mand er, som at m??nd st??r op og tisser, basta, m??nd er styret af testatoren, m??nd t??nker kun p?? sex, m??nd har ret til sex (alts?? med andre, l??s kvinde), m??nd skal have lov til at opf??re sig som drenger??ve, for boys-will-be-boys og mange andre ting der indikerer at m??nd ikke er blevet voksne eller at vi ikke kan forvente at m??nd bliver voksne og tager ansvar for sig selv og de relationer som de indg??r i.

Ja, mange m??nd ??? alt for mange m??nd ??? er vitterligt d??rlige til at kommunikere og tage et f??lelsesm??ssigt medansvar i et forhold, men det er efter min bedste overbevisning ikke fordi de er m??nd, men fordi vi fra de er drenge l??rer dem at det ikke er noget vi hverken forventer af dem eller mener at de evner, til forskel fra hos piger/kvinder, som lige fra helt lille l??rer, at det er en kompetence og et ansvar der ligger til vores k??n.??Og ja, s?? er mange m??nd jo ikke gode rollemodeller i forhold til dette for deres s??nner og ikke mindst d??tre.

Jeg oplever i den forbindelse, at m??nd ogs?? har meget sv??rere ved at skulle ???tabe ansigt??? Jeg oplever bl.a. i forbindelse med dette, at m??nd generelt har sv??rere ved at tage imod r??d, at undskylde, at sp??rge om hj??lp, at vedkende egne fejl, at kunne h??ndtere en afvisning eller at kvinden ved mere om et givent emne, har sv??rt ved at v??re med-limen f??lelsesm??ssigt i et forhold, hvor m??nd er blevet langt bedre til det praktiske medansvar s?? halter det gevaldigt med det andet

Mette Christine Schou Frandsen: ???N??r man som mand f.eks uopfordret tager p?? en kvinde s?? er det m??ske fordi man ikke f??r en afvisning n??r man g??r det p?? den m??de. Eller det g??r man, men man har selv bedt om den. Derfor. Det er en m??de at komme t??t p?? en kvinde p??, som er omkostningsfri for egoet. Og egoet i maskulinitetskulturen er ALT.

Inden for k??nsforskning er der en ret bred enighed om at mandekulturen udfoldes allerede fra m??ndene er b??rn. Sagt lidt kort. Vi l??rer vores drenge andre ting end vi l??rer piger. Heri indg??r??at vi ikke l??rer drenge omsorgslege. Vi giver drengene leget??j der “kan noget” eller har en funktion der knytter sig til barnets ego (fx leget??jsskydev??ben og teknisk leget??j). Vi yder generelt heller ikke drenge samme omsorg og n??rhed som vi giver til piger (dette er vist for b??de for??ldres h??ndtering af egne b??rn, men ogs?? i institutioner og skolen). Og vi forventer heller ikke det samme af dem i forhold til deres interaktioner med andre b??rn og voksne, som vi forventer af piger.

Girl toys vs boy toys: The experiment, BBC stories

Opsummeret, s?? l??rer vi ikke drenge samme grad af empati som vi l??rer piger og forventer det heller ikke af dem. Dette medf??rer 2 ting. 1) Piger og drenge adskiller sig fra hinanden da de ser at voksne oplever dem som to forskellige grupper. 2) Drengegrupperne baserer sig mere p?? hierarki og rolle i gruppen end p?? emotionelle relationer. Dette styrker de nedlagte m??nstre. Piger udvikler bedre og bedre forst??else for andre menneskers f??lelser og behov og l??rer at se sig selv som dele af det sociale i relation til deres personlighed.

Drenge l??rer, at passe ind i en drengegruppe ud fra ikke-emotionelle mark??rer som magt, evner, styrke etc. Ting der knytter sig til egoet. Hertil l??rer de s?? om manderollen og den er ekstremt sn??ver helt fra hvad t??j de m?? g?? i, og til hvad de m?? f??le og interessere sig for (Lavpraktisk: t??nk p?? hvordan piger kan g?? i alt t??j, b??de kjoler og bukser. De kan interesserer sig for alt og m?? gerne b??de strikke og sy eller bliver ingeni??rer. Drenge kan ikke v??lge “pigeting” uden et stort tab af maskulinitet. Og da det kvindelige ses som underlegent til det maskuline – hvilket er den b??rende bj??lke i manderollen pt, kan de ikke strikke og h??kle, men kun v??re ingeni??rer.). Slet skjult i alt det her, ligger pr??missen om at m??nd er bedre end kvinder.

Manderollens grundpr??mis og den st??rste hindring for at m??nd kan leve fulde liv, hvor de reelt kan v??lge hvad de ??nsker at bruge deres tid p??. I forhold til at komme i kontakt med kvinder, kan det jo v??re sv??rt, da det kr??ver alle de der kompetencer, som m??nd ikke har?? l??rt i s??rligt h??j grad. Afvisning betyder konkret (i forhold til mandebilledet) at de rykker ned i det hierarki der definerer deres v??rdi. Derfor er en afvisning ret alvorlig. S??rligt hvis de andre m??nd er der. Derfor er det m??ske lettere at g??re det andet. S?? kan man jo bare grine af afvisningen. ???

Anne Sofie Allarp: ???Jeg mener, at vi som kultur m?? ombringe m??nds initiativ-monopol, n??r det kommer til sex. Den kurtiseringskultur, som Hans Bonde taler s?? henf??rt om, er ganske enkelt dysfunktionel. Det er i alles interesse.??Men skribenten g??r ikke ind i det sp??rgsm??l, der virkelig tr??nger sig p??. Hvorfor har m??nd s?? meget panikangst for afvisningen, at man hellere vil 1) k??be sig adgang til en ‘villig’ kvinde, 2) resignere og vansm??gte, eller 3) overskride folks gr??nser, psykiske eller fysiske, fordi det er nemmere/mere acceptabelt at g??re, end at g?? den vej hvor man kan afvises?
Hvor er det, at der er mindre ubehag forbundet med at grabbe kvinders k??nsdele uden tilladelse end at fors??ge at etablere en situation, hvor hun rent faktisk har lyst til den ber??ring.
Hvad er det for en gennemsyg maskulinitet, Frej Prahl her beskriver? Hvad fuck sker der???? (Facebook opslag 3. januar med link til kronikken: ‘M??nd frygter at blive afvist seksuelt’ af Fej Prahl fra Jyllandposten)

Jeg ??nsker simpelthen, at vi stopper med at bruge udtryk som ???en rigtig mand??? og ???en rigtig kvinde??? fordi disse udtryk indeb??rer, at der s?? er mennesker der ikke er rigtige i deres k??n.

M??nd og kvinder er forskellige, men der er lige s?? stor forskellighed m??nd imellem som kvinder imellem, og det ??nsker jeg, at der skal v??re plads til uden at nogen bed??mmes til at v??re forkerte. Og s?? ??nsker jeg, at vi f??r brudt de her stereotype normer for vores k??n, at maskulinitetskulturen bliver udviklet s??dan, at det ikke l??ngere forbindes med at v??re mand, at man er en drenger??v, boys-will-be-boys mentaliteten, ikke kan/vil kommunikere om f??lelser og andet sv??rt, at man ikke tager medansvar for Emotional Labour, at man kun m?? g?? i s??kaldt mandet??j og bev??ge sig p?? en bestemt m??de, at man skal have en bestemt statur og h??jde, at man identificerer sig med sit job, at man ikke kan kramme andre m??nd, at man ikke m?? kunne lide s??kaldte t??sefilm, at man ikke m?? gr??de, at man skal tage f??rste skridt, at man skal v??re fors??rgeren, skal have svar p?? og en holdning til alt, skal s??tte sin partner p?? plads og give mod- og ikke medspil o.m.a.

Alt dette og mere til – f.eks. ogs?? den vold som prim??rt m??nd st??r for, som b??de g??r ud over m??nd, kvinder og b??rn – har store konsekvenser for??os alle herunder vores??f??lles relationer.

Og s?? er der naturligvis ogs?? en del jeg ??nsker at kvinder slipper for og stopper med.

Vi har alt for mange forventninger og krav til hinanden og os selv ift. hvordan vi hver is??r m?? og skal v??re vores k??n p?? som begr??nser os gevaldigt, og det ??nsker jeg at g??re op med.

S?? nej, jeg kan ikke svare p?? hvad der er en s??kaldt rigtig mand, jeg k??ber simpelthen ikke begrebet. Og det vender sig i mig, n??r mainstream medier som f.eks. DR k??rer programserier med denne titel og ikke mindst ???Min kone er skidesur??? programmer, hvor k??n bliver sat op som v??rende det ene eller det andet blot grundet det vi hver is??r har mellem vores ben, og det holder bare ikke, men er tv??rt imod medvirkende til at fastholde os i de strukturer, som er ??del??ggende og begr??nsende for os alle.

M??ske skulle vi hellere have snakken om hvad et ordentligt menneske er, uanset k??n og at det er vores handlinger der definerer os som menneske. Jeg vil p??st??, at noget af det st??rste vi kan opn?? hver is??r, det er at v??re et ordentligt menneske og som minimum stile mod dette.

Jens Kloster: ???Jeg t??nker, at vi skal over i at beskrive et “menneske” og m??ske i h??jere grad, hvad et godt liv indeb??rer. Det handler for mig om at v??re sig selv, at v??re ??gte, at st?? ved sine f??lelser og erkende man ikke er perfekt. Indse og vise sine st??rke og svage sider. Og frem for alt give andre plads til at g??re det samme. Hvis vi l??gger den vinkel, s?? bliver vi ikke ford??mmende mod andres adf??rd men snarere st??tter for andres bidrag til f??llesskabet. ???

Der er mange k??nsforskere etc. som har taget fat i dette emne og det er godt, fordi m??nd generelt har en opfattelse af at ligestilling og k??nsproblematikker er et kvindeanliggende. Den generelle opfattelse er ogs??, at vi har ligestilling, at m??nds ageren ikke har betydning for de problematikker m??nd selv st??r overfor, som f.eks. at kvinder i h??jere grad f??r for??ldremyndighed og bop??lsret over f??lles b??rn ved skilsmisse, af den meget gode og v??sentlige grund; at kvinder i langt h??jere grad, er b??rnenes prim??re omsorgsperson, ikke blot praktisk men ogs?? f??lelsesm??ssigt. At m??nd alt for sent f??r behandling for alvorlige sygdomme, fordi de for sent eller slet ikke g??r til l??ge, at m??nd i h??jere grad oplever ensomhed, depression, misbrug og hjeml??shed ved st??rre kriser i deres liv som f.eks. skilsmisse og arbejdssledighed. Og ikke mindst at m??nd er overrepr??senteret i diverse statistikker lige fra vold (offer og ud??ver) til anden kriminalitet og f??ngsel.

Og ja, skilsmisser bunder ofte i ingen eller manglende kommunikation i forholdet, at kvinder eksempelvis oplever manden som ‘at have et ekstra barn i forholdet’, at kvinder oplever at v??re ene-ansvarlig for at v??re den f??lelsesm??ssige lim i forholdet og v??re familiens projektleder samt meget andet, som jo netop tager udgangspunkt i de forventninger og fordomme der er om at v??re en s??kaldt rigtig mand. Hvis manden lever op til dette, s?? g??r det med stor sandsynlighed ud over forholdet, og hvis han ikke g??r, s?? kan han f??le sig udst??dt af mandef??llesskabet og f??lelsen af at v??re en rigtig mand.

Jeg oplever, at der er flere og flere m??nd – og s??rligt i de n??ste generationer – som s??ger at k??mpe mod og ud af denne stereotype opfattelse af at v??re mand, men det er ikke nemt p?? grund af omverdenens misbilligelse med de kommentarer som der oftest f??lger med. Mange af disse m??nd finder sammen i f??llesskaber, desv??rre fylder de ikke s?? meget i debatterne, s?? det er stadig de der rent faktisk taler deres eget k??n ned, som fylder.

Hvis du gerne vil vide mere om manderollen, s?? vil jeg anbefale dig, at l??se b??ger og artikler samt se videoer fra Jackson Katz, Robert Jensen, Michael Kimmel, Kenneth Reinecke, Henrik Marstal, Tony Porter, Joe Ehrmann, Bill Pozzobon, Ran Gavrieli, Gary Wilson m.fl. og vil??afslutningsvist opfordre dig til at se filmen ???The mask you live in??? (trailer).

Why Im done tryin to be man enough: Justin Baldoni

By reflecting on his own use of porn in his youth, Jensen found that it plays a large role in socialising boys into patriarchal masculinity. ???That has obvious destructive consequences for women, but it is not in the self-interest of men to embrace it. Meanwhile, Jensen claims it is important for all men to challenge themselves by re-examining their own behaviour from the feminist lens. ???That critical self-reflection is not always easy or fun, but I can testify that it has made my life richer and fuller.??? / Robert Jensen

Jannie Nielsen Hansen

L??s ogs?? gerne:

 

 

 

 

Udgivet i Blog | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Hvad er feminisme?

Er du nysgerrig p?? hvad feminisme, sexisme og ligev??rd er?

Her i dag blev jeg spurgt, om jeg ikke lige kunne finde nogle links til en fb-veninde som havde en diskussion med nogle veninder, hvor hun gerne ville kunne vise dem nogle artikler eller andet, for hun synes det var sv??rt, at f?? dem til at forst?? hvad feminisme er og hvorfor det er vigtigt, uanset om man selv mener eller er bevidst om at have oplevet f.eks. sexisme som kvinde.

Det er noget n??r umuligt at skrive en artikel, fyre en one-liner af som giver dette aha til andre, som endnu ikke er startet p?? at undre sig over de strukturer der er i vores samfund, som p??virker den m??de vi er samt opfatter vores?? og hinandens k??n p??.

Udover dette er sv??rt, s?? lever vi ogs?? – desv??rre – i et neoliberalt samfund, hvor f??llesskabet og solidariteten ikke er det f??rste man t??nker p??. De der ikke er flasket op med feminisme igennem opdragelse, de skal som oftest have nogle oplevelser i deres n??re liv, der g??r, at det pludseligt bliver n??dvendigt, at kunne forst?? hvad der sker omkring en og hvorfor man har det som man har det.

N?? men, jeg gav hende linket til et af mine fastgjorte opslag i menulinjen, nemlig den omkring Ligev??rd, og s?? h??ber jeg, at de vil l??se det, og ikke mindst tage imod de opfordringer jeg har for at l??re mere omkring dette.

Jeg har t??nkt en del i l??bet af de seneste ??r, hvad der kan f?? andre til at se disse strukturer som ogs?? udg??r en stor del af vores kultur. Strukturer der g??r, at #MeToo er ganske v??sentlig. Jeg har desv??rre ikke opfundet den her artikel eller lign. der samler alt i en overskuelig tabel. Jeg tror det er noget n??r umuligt, ikke blot fordi vi mennesker er forskellige og l??rer p?? forskellig vis, men ogs?? fordi, den viden som jeg har selv har, har jeg v??ret 8-10 ??r om at opn??, s?? hvordan skulle man kunne samle dette i en enkelt artikel eller to s??dan at det rammer alle, den har jeg sv??rt ved at se, uanset hvor meget jeg end vil det.

S?? der er ingen anden vej udenom, man m?? tage valget om man vil v??re oplyst p?? dette emne eller om man vil lukke af for dette og forts??tte som man plejer.

Det er s?? ikke uden konsekvenser at have opn??et denne indsigt, mere om det anden gang ????

Afslutningsvist vil jeg opfordre til at l??se punktet Ligev??rd og det der der er linket og henvist til.

Jannie Nielsen Hansen

 

Udgivet i Blog | Tagget , , , | Skriv en kommentar

MeToo og vrede kvinder

Tak til dig – du ved hvem du er <3

Jeg har haft et travlt ??r med alt for mange ting igang, men een ting vil jeg se tilbage p?? med STOR tilfredshed og det er??#MeToo??som var vendepunktet ift. at kvinder ikke l??ngere tier stille, at kvinder har fundet deres indre vrede frem og ikke l??ngere vil finde sig i at blive holdt nede, holdt tilbage og ikke l??ngere vil tage ansvaret for den gode stemning, en stemning som andre allerede har ??delagt for os.

Jeg vil p??st?? at Everyday Sexism Project Danmark har g??det jorden for at kvinder nu t??r tale h??jt om de oplevelser alt for mange kvinder har fra vi er 8-10 ??r piger. Men vi har stadig lang vej igen, jeg tror at vi blot har set toppen af isbjerget, der er stadig mange der ikke har talt h??jt, men vi er p?? vej.

Tak til??Irene Manteufel??for i tidernes morgen at tage den store t??rn og ikke mindst at tone frem p?? min sk??rm og give mig en oplevelse af at v??re blevet set og f?? anerkendt mine oplevelser som kvinde og tak til holdet bag Everyday Sexisme Project Danmark, I er vigtige, vi er vigtige.??Maria Vicki Lindbaum, du har d??leme gjort det godt og g??r det godt som forkvinde, hvad du ikke har m??tte st?? model til, jeg mangler ord.

Og tusind tak til alle de – ingen n??vnt ingen glemt – der har deltaget i debatten som privatpersoner ved at l??gge opslag p?? deres v??g, deres sider og grupper og de der utr??tteligt har s??gt at holde medierne p?? sporet, for det er gud-hj??lpe-mig ikke nemt. I ved hvem I er.

Jeg ser ogs?? at flere m??nd er blevet mere reflekterende i forhold til hvordan det er at g?? igennem livet som kvinde til forskel fra hvordan det er som mand, at der er en v??sentlig forskel som ikke er i kvindernes fav??r. Tak til jer m??nd – her igen, ingen n??vnt ingen glemt – som siger dette h??jt, som skriver indl??g og artikler, som deltager i debatten her der og allevegne, det betyder uendeligt meget skal I vide. Jeg s??tter stor pris p?? jer og I giver mig tro p?? at vi nok skal komme i m??l med ligestilling – engang.

Og tak til??Laerke Reddersen??og??Dorte R??mer??for at have opstartet??#StopStilheden??og forestillingen med opl??sning af vidnesbyrd fra film- og teaterverdenen som ber??rte mig dybt og stadig sidder i mig. Det er v??sentligt at kunsten ogs?? formidler dette, for I kan n?? ud p?? anden vis end mange af os andre.

Og tusind tak til alle jer der har skrevet til mig, givet mig anerkendende kommentarer, troet p?? mig, stolet p?? mig. Det har lunet gevaldigt skal I vide og har v??ret med til at holde mig til ilden.

Ja, jeg er vred – men det er en god vrede – en vrede der giver mig energi til alt det jeg g??r.

Mit ??nske for 2018 ift. #MeToo er, at vi f??r h??vet debatniveauet og ikke ser p?? alle disse vidnesbyrd som enkeltst??ende s??rtilf??lde hver og en, men p?? at dette er et strukturelt problem i vores kultur og derfor ikke noget med kvinder mod m??nd, m??nd mod kvinder.

“Women aren???t supposed to be angry ??? at least not outwardly so. We???re supposed to maintain composure under pressure, and be friendly and approachable and nice. An angry woman is a crazy woman. And crazy women can???t be trusted” / Women, The Year Women Found Their Rage

Jannie Nielsen Hansen

L??s ogs?? gerne:

Udgivet i Blog | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Medie-lede

Der er j??vnligt fokus p?? politikerlede,
kunne vi snart i stedet f?? en debat om medielede?

Jeg oplever, at vores debatniveau er vanvittigt lavt og at vores medier ikke er synderligt gode til at moderere kommentarspor samt vinkle eller behandle emner p?? nogen s??rlig sober eller oplysende m??de.

???Vores medier er bundr??dne, de l??ber med fake news, halve vinde og vinkler benh??rdt p?? det som giver reaktioner. De??er med til at skabe den virkelighed de skal beskrive og dette er dybt problematisk, n??r de ikke er sig deres ansvar bevidst??? / Jannie Tolstrup

Ganske ofte har jeg oplevet, f.eks. n??r nogen jeg kender eller kender til, har skrevet et indl??g eller en artikel, s?? har de ikke selv kunnet bestemme overskriften, eller har haft noget at skulle have sagt vedr. denne. Dette bevirker desv??rre at overskrifter alt for ofte bliver vinklet, for at skabe den st??rste effekt som muligt og gerne p?? en m??de, s?? den indre svinehund bliver fodret. Desv??rre er der mange, der kun l??ser overskrifter, og ud for dette danner sig en mening i ytringsfrihedens navn.

“Ytringsfriheden er en grundl??ggende foruds??tning for et demokrati. Den sikrer, at alle m?? sige deres mening om, hvordan samfundet skal se ud, uden at blive straffe for det. Uden ytringsfrihed ville der ikke v??re mulighed for fri meningsdannelse og medbestemmelse for borgerne. Retten til ytringsfrihed er derfor udgangspunktet for de s??kaldte politiske rettigheder og fundamentet for forsamlingsfriheden, foreningsfriheden, politisk og offentlig deltagelse, uddannelse og oplysning. Politikere og journalister har en s??rlig udvidet ytringsfrihed, fordi de i kraft af deres arbejde er med til at debattere samfundsforhold og derigennem sikre demokratiet. Pressen bliver ofte omtalt som demokratiets vagthund” / Menneskeret.dk

“Grundloven giver alle borgere ytringsfrihed: ret til at udtrykke det, de vil, offentligt. Samtidig har alle borgere ansvar for det, de siger og skriver.??Lovgivningen s??tter nogle gr??nser for, hvad man kan tillade sig at sige eller skrive offentligt. Hvis man f.eks. forn??rmer et andet menneske groft offentligt, kan man risikere at blive st??vnet i en injuriesag. Og hvis man f.eks. skriver noget, der truer landets sikkerhed, kan man blive tiltalt ved domstolene og id??mt straf”. / ft.dk (Folketinget, ytringsfrihed)

Og i diverse kommentarspor flyder galden og gyllen s?? alligevel, for man har jo lov til at have en mening, og hvis nogen er uenige i denne, s?? f??r man at vide, at man s?? m?? v??re imod ytringsfrihed imens de med trusler, sexisme etc. s??ger at lukke en ned ??? ha ha ha eller noget.

Det som mange af disse glemmer, det er, at det at have en mening om noget, ikke er ensbetydende med, at dette er sandheden. Det er ikke alt som – eksempel vis det modsatte af fakta – som man kan feje af med ‘det er bare min mening’.?? ???Eksisterer der ugler???? Nej, der eksisterer ikke ugler, det er bare min mening, og hvis du siger, at jeg tager fejl, s?? er du imod ytringsfrihed. Gak? Ren gak gak!

Jeg kan godt lide lakridser, og du siger, at du ikke kan lide lakridser, okay, det er s?? bare din mening. Smagen af lakridser kan vi godt have hver vores mening om (Kilde:??No, It???s Not Your Opinion. You???re Just Wrong)

Udover at ovenn??vnte ofte sker, s?? sker det ogs?? j??vnligt, at de der forholder sig kritisk og??udfordrer vores s??kaldte danske frisind, vores selvfedhed, vores selvforst??else som nogle, der bare er meget bedre end alle andre, de f??r en vanvittig respons ogs?? i ytringsfrihedens navn.

Dette skete for nyligt, da Maria Vicki Lindbaum var i DR studiet , som forkvinde for ESPD (Everryday Sexism Project Danmark), hvor hun opfordrede til en debat om hvorvidt det at herrelandsholdet som sejrsr??b ??? der bliver vist i alt fra Nyhederne til Youtube ??? r??ber ???Store patter??? i forhold til om det ikke blot er sexistisk. men ogs?? om herrelandsholdet p?? den m??de lever op til deres ansvar ??? og den kodeks som DBU har opsat ??? i forhold til at v??re rollemodeller for ganske mange b??rn, unge og voksne.

ESPD blev n??rmest v??ltet ned med hadfulde, t??belige, ignorante og truende beskeder og kommentarer, hvor uendeligt pinligt f?? rent faktisk forholdte sig til det Maria havde givet udtryk for. Det var rent selvsving for den indre svinehund. Maria modtog ligeledes beskeder p?? sin private facebookprofil, p?? SMS, mail etc. som folk havde gjort sig den ulejlighed at opspore for at f?? afl??b for deres nonsens og grovheder. Det skal lige siges, at der da ogs?? var nogle der st??ttede op.

Mette Gjerskov ??? politiker for Socialdemokratiet ??? skrev et humoristisk opslag om herrelandsholdet og deres s??kaldte sejrsr??b p?? sin Facebookside. Og det kommentarspor der udfoldede sig d??r, er lige til et sociologisk forskningsprojekt ???den indre svinehund anno 2017 og konsekvenserne for vores samfund???.

Jeg er rystet over mediernes h??ndtering og hvor lidet reflekterende mange ??? uendeligt mange ??? mennesker er. Men det kan vel ikke undre ??? ikke at det fral??gger den enkelte et ansvar ??? n??r nu medierne h??ndterer diverse emner som sexisme, sexindustrien (herunder prostitution/sugardating, porno og strip), racisme, feminisme, Sverige, ???de fremmede???, for??ldre-, kvinde-, k??ns-, handicappede, arbejdsledige-problematikker som de nu g??r.

Det at have digital dannelse, er ogs?? at kunne forholde sig kritisk, men det at forholde sig kritisk er ikke lig med, at svine folk til, at viderebringe fake news, at splitte befolkningen i dem og os (s??kaldte fremmede mod s??kaldte danskere ??? kvinder mod m??nd osv.). B??de medier og diverse l??sere mangler generelt denne digitale dannelse, vi er h??bl??se for at sige det mildt.

Og nej, dette er ikke for at sk??re alle over en kam, for der findes ogs?? gode mennesker derude, b??de l??sere, debatt??rer og journalister, der er bare for langt mellem snapsene.

Og jeg kan godt forst?? n??r flere frav??lger at deltage i disse debatter, fordi disse ofte er ret s?? grimme, og det kr??ver et overskud uden lige at st?? model til den respons, som man alt for ofte f??r.

Jeg har selv oplevet, at blive stalket digitalt og f?? mail til min private mail, beskeder via Messenger samt kommentarer fra vildt fremmede p?? mine billeder og opslag, blot fordi jeg har formastet mig andetsteds til ikke at v??re enig eller at forholde mig kritisk til vinklingen af et af n??vnte emner.

Jeg vil ikke fral??gge den enkelte deres personlige ansvar, men medierne bliver simpelthen n??dsaget til at tage et langt st??rre samfundsm??ssigt medansvar, for ellers vil meideleden brede sig, og s?? kan vi begynde at tale om medied??den, i hvert fald den oplysende og samlende en af slagsen, og det har store konsekvenser for vores samfund og demokrati.

Jeg vil varmt anbefale alle ??? ogs?? og m??ske is??r journalister ??? til at l??se Mediernes m??gk??llinger af Susanne Staun, for at f?? et indblik i hvordan medierne bliver manipuleret og selv manipulerer. (Den kan l??nes p?? biblioteket og eksempelvis k??bes hos Saxo til 249,95 ??? Kilde: Saxo.com)

Troels Mylenberg er en af de – alt for f?? – dygtige journalister vi har, og jeg kan lige s?? varmt anbefale, at f??lge ham og l??se det han skriver, f.eks. Ugens bagkant: Jul i det omvendte kr??nkelsessamfund. Uddrag herunder:

“Det er i udgangspunktet helt selvf??lgeligt, at et r??b som det skaber debat og opm??rksomhed. Det er selvf??lgeligt, at der sp??rges til, om r??bet er udtryk for en kvindefornedrende kultur, en kultur som tr??nger til modificering og modarbejdelse. Men selv om den debat er helt p?? sin plads, og selv om det selvf??lgelig er vigtigt at tale om ikke mindst den afsmittende effekt som rollemodeller som landsholdsspillere har p?? b??rn og unge landet over, s?? er det ganske sigende, at debatten skred et helt andet sted hen.

Nemlig til de tusinder af mennesker, som f??lte et behov for at latterligg??re selve debatten, alts?? en slags omvendt kr??nkelse over, at nogen f??lte sig kr??nket over, at landsholdet r??ber den slags. Der var med andre ord med meget voldsom afstandtagen til den kr??nkelse, som meget f?? – hvis nogen overhovedet – havde givet udtryk for, at de oplevede.

Medier – ikke mindst sociale – fl??d over med budskaber om, hvor latterligt det var, hvis nogen gjorde dette ligegyldige sp??rgsm??l til et vigtigt tema, alts?? uden en egentlig fastl??ggelse af, hvem disse nogen – kr??nkede – var. ??benbart var bare det at stille sp??rgsm??let om, hvorvidt landsholdet g??r over stregen nok til, at nogen f??lte sig kaldet til anf??gtelse. Og p?? den m??de sikrede vi endnu engang, at debatten selvf??lgelig l??b af sporet. De latterlige var, m??tte man forst??, dem, der begr??nsede landsholdets ytringsfrihed, selv om det stadig synes sv??rt at finde mennesker med den holdning.

Samtidig virker det velsagtens ??benlyst, at selv om et s??dan kampr??b bare er et kampr??b og n??ppe ment som specifikt kvindenedg??rende, s?? er det som minimum dumt og un??dvendigt, hvor barnligt det end m??tte v??re. Men som sagt lever vi i denne omvendte kr??nkelsestid, hvor de mest kr??nkede alts?? er dem, der kr??nkes over andres kr??nkelse. ???

???M??ske er det selvironien, der mangler. Den selvironi og selvindsigt, der er helt n??dvendig og p??kr??vet for, at en samfundsdebat kan blive til mere og andet end evige sl??skampe fra fastl??ste positioner. Nuancerne eksisterer ikke, i stedet kun optrapningen af en mulig konflikt som m??ske ikke engang findes i virkeligheden. Men som s??reme skal udforskes til det yderste. ??? / Troels Mylenberg

Videoen jeg n??vnte med Maria kan ses p?? DRs Facebookside, og her kan du ogs?? l??se kommentarsporet. Hvis du g??r sidstn??vnte, s?? vil jeg opfordre dig til at like de fornuftige kommentarer der ogs?? er.

Og Mettes opslag samt de kommentarer jeg n??vnte kan du se p?? hendes Facebookside, da det er et offentligt opslag.

N??, tilbage til medierne.??

Jeg er vred. Jeg er vred p?? de medier der g??r efter laveste f??llesn??vner, laver click-baite arikler og overskrifter, ikke modererer deres kommentarspor, formidler fake-news samt groft manipulerede statistikker og ikke mindst lader sig manipulere med.

Jeg er vred p?? de der inviterer folk i studiet, ikke for at oplyse, men i stedet agerer mikrofonholdere for ekstremer og generelt ikke sp??rger kritisk ind til deres holdninger, men lader dem slippe alt alt for nemt.

Jeg er vred p?? de der st??r for nyhederne, hvor alt for meget ligegyldigt bliver vist for at fylde ud, i stedet for at bruge tiden mere fornuftigt og s?? g?? i dybden med de lidt tungere emner. De mest ligegyldige ting bliver behandlet som Breaking News, og diverse personer bliver brugt som s??kaldte eksperter, fordi de er kendte eller har skrevet noget p?? Facebook engang. og ikke fordi de rent faktisk ved noget mere end den almindelige borger om emnet.

Og ja, s?? er jeg ogs?? vred p?? diverse politikere, der laver politik alt efter hvad medierne fokuserer p??, ren symbolpolitik der skal please den indre svinehund og dermed lever disse politikere ikke op til deres ansvar, ej heller medierne?? ??? igen igen ??? fordi for mange politikere agerer efter mediestemningen.

Og ja, jeg er frustreret over hvor vanskeligt det efterh??nden er, som ganske almindelig samfundsborger. at finde rundt i det hav der er af s??kaldte nyheder, informationer og misinformationer – endda p?? medier, som jeg f??rhen opfattede som bundsolide og trov??rdige.

#Medielede

Jannie Nielsen Hansen

L??s ogs?? gerne:

 

Udgivet i Blog | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Gl??delig jul og godt nyt??r – 2018

Jeg ??nsker dig en rigtig gl??delig jul
samt et godt og lykkebringende nyt??r

Mit ??nske for det nye ??r er, at der kommer et langt st??rre fokus p?? dannelse samt at vi bliver mere modige, ift. at kr??ve nogle h??jere etiske og moralske standarder af os selv og hinanden.

Dette i h??b om, at vi f??r et mere lige samfund med bedre muligheder for alle, det g??lder for os selv hver is??r og i vores indbyrdes relationer, arbejdsm??ssigt, privat og ikke mindst digitalt.

Mon ikke det er p?? tide, at vi f??r en samfundsm??ssig og politisk debat omkring hvad dannelse er, hvad indeb??rer det at v??re et dannet menneske? Og her t??nker jeg ikke i f??rste omgang p?? diverse Kanoner, disse er intet v??rd uden handlingsplaner som ogs?? igangs??ttes.

Jeg er ikke sikker p??, at vi kan lovgive omkring dannelse i sig selv. Men m??ske skal vores Grundlov alligevel have et eftersyn, ikke blot i indhold, men s??rligt i forhold til i hvor h??j grad vi efterlever den – for dern??st at f?? det implementeret politisk og privat, for n??r vi taler dannelse, s?? er det private ogs?? politisk.

Vi har haft mere end 2000 ??r til at l??re dannelse og hvordan vi b??r omg?? hinanden, vi har indf??rt love der skal sikre dette bedst muligt, det kan v??re igennem straf og/eller for at sikre en holdnings??ndring som en mere langsigtet strategi for et bedre samfund.

Emma Gad har ikke levet forg??ves, vi er nogenlunde enige om hvad almindelig pli og h??flighed indeb??rer, m??ske fordi det g??r livet meget lettere og behageligere for alle parter. Vi har s?? ikke haft s?? mange ??r igen, til at l??re digitalt pli og jeg oplever at dette efterh??nden er h??rdt tiltr??ngt

Dette fordi. vi ogs?? er blevet digitale mennesker og ikke mindst fordi vores digitale rum smitter af, s??dan at det vi fylder os selv med og hvad vi bruger nettet til samt m??den vi agerer p?? nettet, ikke kan ses i et vakuum. Det p??virker det vi t??nker, f??ler og mener og dette har indflydelse p?? hvordan vi omg??r hinanden i det private, faglige og offentlige rum.

Herunder er der nogle forslag til hvad dannelse kunne indeb??re.

???If??lge nyhumanismen er dannelse et fokus p?? at danne harmoniske mennesker, som ser sig selv i en kontekst, alts?? ikke en encyklop??disk og fagspecifik dannelse, men en mere alsidig og harmonisk fordring, hvor ens anl??g skal udfoldes. Opgaven er ikke at uddanne den enkelte til noget bestemt, men at v??re igangs??tter for en dannelsesproces, hvor individet formes til et harmonisk og indsigtsfuldt menneske??? / Thue Kj??rhus (kilde: https://videnskab.dk/kultur-samfund/grundtvig-vs-nyhumanismen-hvad-er-dannelse)

???L??gstrup beskrev i artiklen “Skolens form??l” fra 1981 den side af begrebet dannelse, som netop nu vinder frem. Nemlig dannelsen som udtryk for en selvbesindelse. En erkendelse af, at mennesket indg??r i en st??rre helhed, og at dannelse ikke er at l??re bestemte fakta eller manerer, men evnen til at kunne forholde sig til andre. ??? / Morten Mikkelsen, Kristeligt Dagblad (Kilde: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/dannelse-vender-tilbage-i-skolen)

???Digital dannelse opn??s ved at indg?? i trygge og v??rdiskabende samspil med andre mennesker i den virtuelle verden. Dette g??res ved at forholde sig positiv, men ogs?? kritisk til andre brugere. Og n??je overveje egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer i den virtuelle virkelighed. Udover at have digitale f??rdigheder s?? indeb??rer digital dannelse ogs?? digitale kompetencer som evner til at bruge sine f??rdigheder etisk og lovligt forsvarligligt uden at s??re eller g??re livet un??dvendigt besv??rligt for andre. Man har opn??et digital kompetence, n??r man forst??r b??de at bruge sine digitale f??rdigheder, s?? man indg??r i v??rdiskabende sammenh??nge med andre og samtidig udviser digital dannelse i sin ageren p?? internettet.

Digital dannelse er en del af at v??re digital kompetent. Sat p?? en ligning kan det udtrykkes s??ledes: Digital dannelse + digital f??rdigheder = digital kompetence??? /??Kilde: https://digitaldannelse.org/vidensbase/hvad-betyder-digital-dannelse/

Jeg vil p??st??, at det h??jeste man kan opn?? som menneske, er at v??re et ordentligt menneske, og her mener jeg s??, at for at v??re et ordentligt menneske, skal man ogs?? v??re et dannet menneske, eller som minimum bevidst s??ge mod at v??re dette.

For mig personligt, er det at v??re et dannet menneske, et ordentligt menneske, ogs?? at have nogle v??rdier som jeg s??ger at efterleve, nogle v??rdier som underst??tter og ikke modarbejder.

 • Integrity (Personlig integritet)
 • Decency (Ordentlighed)
 • Equality (Ligev??rdighed)

Det er min oplevelse, at vi har behov for at se n??rmere p?? FNs Verdenserkl??ring om menneskerettigheder, som vi jo ogs?? som nation har skrevet under p?? – det sl??r mig, at vi ikke har sat os ind i disse, ikke tager dem alvorligt nok og m??ske endda ikke har gjort os klart hvad det kr??ver af os som nation og som borger at leve op til denne.

Fokusomr??der i FN’s konvention:

 • Borgerlige og politiske rettigheder
 • ??konomiske, sociale og kulturelle rettigheder
 • Afskaffelse af alle former for racediskrimination
 • Afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder
 • Mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedv??rdigende behandling eller straf
 • Barnets rettigheder
 • Vandrende arbejdstageres rettigheder
 • Rettigheder for personer med handicap

Mon ikke det, at tage disse punkter meget mere seri??st kan hj??lpe os til at s??tte nogle h??jere etiske og moralske standarder, for hvordan vi ??nsker at omg?? hinanden samt?? hvilket samfund vi ??nsker at leve i samt efterlade til de n??ste generationer.

Jannie Nielsen Hansen??

L??s ogs?? gerne:

Udgivet i Blog | Tagget , , , , , , , , , | Skriv en kommentar

MeToo og porno

Hvorfor er seksuel vold s?? stort et tema i vores kultur???

Jeg har gjort mig nogle tanker omkring dette ??? faktisk igennem flere ??r ??? og nu er tiden m??ske i kraft af??#MeToo??forh??bentligt inde til, at vi kan se p?? hverdagssexisme i et langt st??rre perspektiv end vi hidtil har gjort.

Dette er faktisk ikke noget vi er synderligt gode til i Danmark. Og n??r vi i denne sammenh??ng taler seksuel vold, hvad er s?? dette?

Det er faktisk ikke altid lig med fysisk vold, herunder voldt??gt og mord p?? ex-/partner samt seksuelt gr??nseoverskridende handlinger, som prim??rt g??r ud over kvinder og ud??ves af m??nd. N??r vi taler vold, kan vi ogs?? inkludere den psykiske vold herunder den hvor manden ud??ver sin st??rre styrke, de patriarkalske strukturer etc. hvor kvinden bliver til et objekt, en af mindre v??rd end manden, der ikke skal tages alvorligt, hverken hendes viden, tanker eller f??lelser.

Det er jo ikke kun m??nd der ud??ver denne vold mod kvinder, kvinder g??r det ogs?? mod andre kvinder ??? og det har intet med ???kvinder er kvinder v??rst??? at g??re, den talem??de skal bare d??. Vi er alle internaliseret i denne kultur der g??r, at kvinder bliver behandlet s??dan at #MeToo er ekstremt vigtig for at vi kommer videre ift. at opn?? ligestilling herunder ligev??rd.

Og hvad er det s?? der g??r at vi har denne kultur? Det har noget med vores sprog om og til hinanden at g??re, det er den m??de k??n bliver fremstillet p?? i diverse medier, reklamer etc., det er at m??nd stadig kan k??be sig adgang til kvinders kroppe og onanere i disse, det er den h??je grad af seksualisering/pornoficering der er overalt i vores samfund – alt skal v??re sexet – og her har ikke blot de seksualiserede musikvideoer og normaliseringen af porno meget at skulle have sagt.

En podcast der virkelig er v??rd at lytte til!

Sananda Solaris: ???Der er lavet en masse begavede unders??gelser omkring porno, bl.a. en der viser at n??r du ser porno, n??r du ser video, s?? p??virker det dig rent fysisk p?? et andet plan end hvis du sidder og ser p?? et billede. Fordi der er lyd og levende billeder s?? oplever kroppen det som om at du virkelig var der, n??r du sidder og ser porno.

Vores b??rn sidder og ser kvinder der bliver gangbanget, af op til tyve m??nd, analt, vaginalt og oralt. De ser voldsporno og der er rigtig meget overgrebsporno i spil (mig: main stream porno er overgrebsporno). Der er ogs?? rigtig meget virkeligt bizart porno og det er efterh??nden m??ske s??dan, at det er det f??rste m??de en dreng p?? 12 ??r ??? m??ske endda yngre ??? har med kvinden. Alts?? nogle enormt voldsomme billeder som kroppen alts?? oplever som var det virkelighed.

Videnskaben siger, at ??rsagen til at der er stigende depressioner, ADHD og psykisk ustabile sind blandt unge m??nd, handler rigtig meget om porno, fordi det der sker n??r du har en udl??sning, er at du f??r bl.a. en endorfin udladning og helt fysisk sker der en forl??sning. Hvis det sker hvert 3. minut (alts?? at den kan opn??s indenfor tre minutter) i stedet for at have denne langvarige proces hvor du f??rst flirter osv. inden det m??ske ender ud med at have sex med kvinde og s?? der m??ske g??et en m??ned.

Den her hurtige effektive tre-minutters proces, g??r at m??nd bliver impotente (nogle af konsekvenserne ved porno udover impotens, er bl.a. at manden ikke kan f?? udl??sning i kvinden, at manden f??lsomhed ved penis forsvinder, at manden f??r stillet sit behov for n??rhed igennem porno og f??r sv??rt ved n??re relationer herunder ikke-porno-sex i det virkelige liv, at manden pr. automatik objektiviserer kvinder som noget af det f??rste), hvilket bl.a. forklarer hvorfor s?? mange skal bruge viagra, og hvorfor dette stiger, fordi det g??r for hurtigt n??r du kommer ind i en cyklus hvor seksualitet tager tre minutter. Det vil sige, at det at gennemf??re et samleje p?? syv eller tyve minutter ikke kan lade sig g??re, da manden ikke er i stand til at holde en erektion l??ngere fordi kroppen v??nnes til tre minutters intervaller.

Andet er ogs?? at disse udl??sninger af bl.a. endorfiner betyder at du t??mmer dit depot og s?? er der ikke noget tilbage til resten af dagen (l??s tilbage til at indg?? i relation med andre), og s?? opst??r der alts?? depressioner og angst samt andet som du s?? er n??dsaget til at dulme og misbruget stiger i vores samfund.

Vi har alts?? at g??re med en masse m??nd, som er opdraget (og p??virket) af porno til at se kvinder som seksuel-v??sener og objekter, og med disse ??jne sammen med f.eks. depressioner eller andet samt sv??rt ved at holde erektionen med en levende kvinde, det ER et reelt problem, og jeg gentager, det er ikke mig der siger dette, det er videnskaben, ud fra unders??gelser i USA og andre steder, som fort??ller dette.

Jeg synes det er interessant at snakke om, for n??r jeg h??rer hvad min datter p?? 21 ??r siger om hendes generation og h??rer hendes veninder, s?? er mange af de unge m??nd som hun kender og har kendt de bruger viagra, og der er mange med dette problem. Forholdsvist f?? unge m??nd, har taget et aktivt fravalg af porno, og de har ikke de her problemer.

Jeg kan genkende m??nsteret, og det er blevet v??rre og v??rre fordi porno er blevet mere tilg??ngeligt. Jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at n??r m??nd ser kvinder med de her ??jne, at det er medvirkende til at vi oplever at kvinder bliver behandlet som de/vi g??r af for mange m??nd og at mange m??nd ser kvinder ??? alts?? rigtig levende kvinder ??? som en trussel. Mange kvinder er oprigtigt kede af, at de ikke kan flirte, fordi hvis de smiler og flirter med en mand, s?? opfatter han det i mange tilf??lde som en indbydelse til sex – ??jeblikkeligt. Jeg synes at vores seksuelle pseudo-frihed rent faktisk er meget problematisk.” (lyt til podcasten for at h??re mere ???)

OBS! Ovenn??vnte er transcriberet fra n??vnte podcast, og jeg beklager hvis jeg ikke har f??et alt med i uddraget. Det der st??r i parenteser er ikke Sonandas men mine ord.

??nsker du at vide mere omkring dette, s?? er der masser tilg??ngeligt p?? nettet helt gratis, brug din sunde fornuft. Du kan ogs?? f??lge Porno og Samfund her p?? facebook eller l??se nogle af de links jeg har p?? min hjemmeside (nederst i linket)??/ligevaerd/1-2/

Jannie Nielsen Hansen

L??s ogs?? gerne:

NB! Dette er fra mit facebook opslag den 16-12-17, og da mit opslag ikke er offentligt, har jeg ogs?? lagt det op her som et blogindl??g. Jeg har dog valgt ikke at reklamere for det, da aktiviteten foreg??r direkte p?? min side, dette er prim??rt for at jeg selv nemt kan finde det igen ????

Udgivet i Blog | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Tr??t af m??nd …

Tr??t af m??nd – not all men!??

Gid jeg havde l??sningen, men det har jeg desv??rre ikke. Jeg ser et k??mpe behov for, at vi her i Danmark f??r en f??lles forst??else for hvad der ligger til grund for bev??gelsen??#MeToo, for det er op af stejl bakke i strid modvind blot at kunne komme til at tale om disse ting.

Nej, det er ikke en k??nskamp, og som det kvikke menneske nok har opdaget, s?? er det de f??rreste kvinder der s??tter navn p?? de – prim??rt m??nd – som har optr??dt eksem.pelvis gr??nseoverskridende overfor dem.

Det er i h??jere grad medierne der smasker rundt i diverse ekstremer og ge.rne med mulighed for en kendisfaktor eller favoritdisciplinen “feminist-bashing” og k??nskamp – os mod dem, dem mod os, i stedet for at h??ve sig op i helikopteren og se p?? strukturerne, de strukturer der g??r at #MeToo er hamrende v??sentlig.

Jeg er tr??t af m??nd – not all men – m??nd der opf??rer sig som om det var og er en k??nskrig, m??nd der tager det personligt, m??nd der mangler selvindsigt, m??nd der siger det ikke er v??rd at bruge tid p?? og samtidig selv bruger tid p?? at g??re opm??rksom p?? dette, igen og igen og igen og …

Os der har deltaget i bev??gelsen er da ikke dumme, vi ved da godt at det ikke er alle m??nd, det har vi aldrig sagt at det er, men vi siger at det er alle kvinder der i st??rre og mindre grad oplever dette som en del af vores hverdag og dermed er det et problem, et strukturelt problem.

Og nej, det har intet at g??re med at ‘n??, m?? man nu ikke flirte mere’, for er man i tvivl om den m??de man flirter p?? kan v??re gr??nseoverskridende for de man ‘flirter’ med, s?? skal man stoppe ??jeblikkeligt, for s?? er det ikke flirt.

Jeg har oplevet at have mit k??n imod mig s??rligt fra jeg var 15 til 35 ??r og f??rste gang jeg oplevede en u??nsket befamling fra en voksen mand, da var jeg blot 10 ??r. Og det at m??nd blottede sig foran mig har jeg oplevet fra jeg var 12 ??r og det samme for min datter, hun var nok n??rmere 10 ??r f??rste gang.

Det at opfatte og behandle kvinder som andenrangs, det er internaliseret i os alle sammen. Jeg kan heller ikke sige mig fri fra det. Jeg har selv sunget med p?? parolen ‘jeg er ikke som de andre piger, jeg er en drengepige og mere en af drengene type’ eller ‘jeg orker ikke det her pige-fnidder/h??nseg??rd’ eller ‘kvinder er kvinder v??rst’ eller at jeg har synes det var synd for m??nd n??r de ikke pr. automatik fik f??rertr??jen (blev lyttet mest til, fik lov at bestemme, at de skulle manipuleres med, s??dan at de troede de havde f??et ideen (et virkeligt d??rligt r??d jeg fik af en kvindelig kollega for mange ??r siden), at de skulle have de bl?? og gr??nne farver, og absolut ikke de lyser??de osv. osv. osv.) Alt dette kan jeg ikke sige mig fra for at have v??ret en del af.

At kvinder skulle nedgradere sig selv, spille hj??lpel??s, spille dum eller i hvert fald ikke m??tte vise at man vidste mere om noget end manden, at man skulle lade m??nd fylde og kvinder v??re usynlige andet end som smilende, nikkende dukker der grinte af alt manden sagde, s?? han kunne f??le sig stor og m??gtig eller som minimum charmerende.

Jeg har selv v??ret med til at tale kvinder ned (kvindelige sangere er kedelige, kan bedre lide de mandlige, aj, hvad er dog det hun har p??, hvordan er det dog hun ser ud, hun er da for gammel etc. etc. etc.) Jeg har l??rt at skulle tjekke kvinder ud gennem det mandlige blik, for det mandlige blik havde jeg l??rt mig. Vi l??rer det alle igennem film, reklamer, musikvideoer etc. som alle (helt generelt) er lavet for det mandlige stereotype blik.

S?? nej, jeg har ikke nogen glorie, som jeg kan pudse. Jeg har v??ret en enabler af denne kultur, jeg har givet rum for at m??nd kunne opf??re sig s??dan, i min iver for at v??re inde i varmen, ikke v??re en af de snerpede, eller uha uha en r??dstr??mpe.

Jeg kunne ikke dengang selv se, at jeg var en del af problemet, jeg s??gte blot at navigere i det, s??dan at jeg ikke levede men overlevede.

Vi er alle en del af problemet og b??r alle v??re en del af l??sningen, men desv??rre s?? oplever jeg en k??mpe modstand mod at indse dette og ikke mindst mod at v??re en del af denne l??sning. Der bruges alt for meget krudt p?? at forklare stolpe op og stolpe ned og jeg er ved at br??kke mig (billedligt talt).

N??r nu s?? mange kvinder – tusindvis, millionvis – fort??ller om de her oplevelser, fra de helt sm??, som ville v??re totalt ligegyldige hvis der ikke var s?? mange af dem – dryp, dryp, dryp – til de mere grove som f.eks. vold og voldt??gt til mord, s?? forst??r jeg ikke at det ikke f??r flere til at t??nke ‘hov, der er noget galt her’ og lytte, og t??nke og reflektere og lytte mere og s?? m??ske endda komme med bud p?? hvad de selv vil v??re opm??rksom p??, g??re anderledes etc

Mange forst??r ikke, at de sm?? ting – som der er allerhelvedes mange af – at de har en stor betydning, ikke hver h??ndelse i sig selv, men antallet af dem g??r at det ikke kan ignoreres l??ngere.

Everyday Sexism Project Danmark har udarbejdet en sexismetrekant som viser hvordan alle de her sm?? ting underst??tter og forst??rker de st??rre og langt alvorligere ting.

Nogle af de ting, som jeg har oplevet har jeg skrevet i et indl??g, som du kan l??se her:
/et-kvindeliv/

Espd har som jeg n??vnte ogs?? skrevet om dette, det kan du l??se om her, hvor du ogs?? kan se sexisme-trekanten:
https://www.facebook.com/TheEverydaySexismProjectDanmark/photos/a.1645713742341328.1073741828.1573308446248525/1985738431672189/?type=3

Jannie Nielsen Hansen

L??s ogs?? gerne:

NB! Dette er fra mit facebook opslag den 19-12-17, da mit opslag ikke er offentligt, har jeg ogs?? lagt det op her som et blogindl??g, jeg har dog valgt ikke at reklamere for det, da aktiviteten foreg??r direkte p?? min side, dette er prim??rt for at jeg selv nemt kan finde det igen ????

Udgivet i Blog | Tagget , , , , | Skriv en kommentar

Modig

Der er nogle ting i Danmark som virkelig kr??ver mod.??

Det kr??ver f.eks. mod at tale h??jt om de seksuelle/k??nsm??ssige kr??nkelser og uretf??rdigheder man er blevet udsat for, for ingen i Danmark ??nsker at v??re et offer, uanset man er et offer for andres handlinger, fordi ofre oftest f??r skylden for hvad der er h??ndt dem.

Det kr??ver ogs?? mod at forholde sig kritisk til sexindustrien, fordi det som oftest indeb??rer at man s??ges at blive lukket ned ved brug af herskerteknikker og gaslighting og ingen i Danmark ??nsker at blive kaldt for snerpet, sexforskr??kket, imod det s??kaldte danske frisind (et begreb, som jeg oplever bliver misbrugt) osv., s?? hellere holde mund.

Og det kr??ver mod at give udtryk for at v??re feminist eller pro-feminisme, fordi at v??re r??dstr??mpe, det er ??benbart ligegodt noget af det v??rste, for s?? hader man jo m??nd uagtet at m??nd ogs?? kan v??re feminister eller pro-feminisme, og man vil have at k??nnene er helt ens og alle kaldes for hen, man vil have kvinde-verdensherred??mme og alt andet gejl som feminismen ikke handler om, fordomme og uvidenhed er der nok af – i alt for rigelige m??ngder faktisk.

Heldigvis bliver der flere og flere modige i Danmark, og det er noget af det som??#MeToo??ogs?? kan, at flere t??r tale h??jt, at flere st??tter op omkring hinanden, s??dan at endnu flere t??r tale h??jt. Og jeg vil opfordre til at vi taler fanden et ??re af, at vi ikke lader os stoppe, at vi insisterer p?? at nu er det nok, at det alt for l??nge har v??ret nok.

Vi har ligestilling i teorien men ikke i praksis, og det er vores kultur der blokerer for dette, vores sexistiske pornoficerede objektiviserede neoliberalistiske-wannabe kultur. Og da kultur er menneskeskabt, er det ogs?? mennesker der skal ??ndre p?? denne, mange mennesker.

S?? det er nu, at du kan v??lge om du vil v??re en del af l??sningen, eller en del af problemet.

Jannie Nielsen Hansen

L??s ogs?? gerne:

Udgivet i Blog | Tagget , , , , , , , | Skriv en kommentar

Er du tr??t af #MeToo?

S?? har du ikke forst??et en fl??jtende fis!

Forleden blev jeg ganske tr??t – som i uendeligt inderligt tr??t??– af at diverse medier giver spalteplads til m??nd der ikke ved hvad de taler om, at diverse kommentarspor er fyldt med negligering, victimblaiming etc. i forbindelse med de fort??llinger der pibler frem tilknyttet #MeToo bev??gelsen – og det skrev jeg s?? et facebook opslag omkring som kommer herunder.

M??nd der synes at??#MeToo??godt m?? stoppe nu, m??nd der synes at det efterh??nden er blevet til en heksejagt p?? m??nd, m??nd der synes at nu skal vi alts?? ogs?? nuancere lidt og ikke kalde alle (kr??nkelser) for kr??nkelser og hvorfor er kvinder dog ogs?? s?? vrede.

M??nd der synes der er v??rre ting, som kvinder burde g?? op i.

M??nd der ogs?? har haft det h??rdt engang og ikke altid synes livet er nemt, m??nd der ogs?? har oplevet kvinder opf??re sig som idioter, dengang i det sidste forhold, hvor kvinden blev sur bare fordi … eller den her kvinde i baren der afviste ham p?? det groveste eller dengang i 1978 (?) p?? diskotek Crazy Daisy hvor Susanne eller var det Miriam der var skide fuld og tog ham p?? r??ven da de dansede og Nazareth spillede Love hurts for fuld udbl??sning.

M??nd der synes de slet ikke har magt ift. kvinder, m??nd som ikke har f??et ??je p?? de patriarkalske strukturer som er en del af vores kultur, m??nd der siger at kvinder har mere magt fordi de kan afvise dem seksuelt (mangler lige ord for dette argument, men kan sige at det ikke er p??ne ord der kommer mig ihu).

Og ja, der findes ogs?? kvinder der opf??rer sig som idioter og ja, der er ogs?? stereotype fordomme ift m??nd og ja, der er ogs?? flere ting vi skal have gjort noget ved for m??nd – men ved du hvad, flere af de problemer som m??nd oplever – tadaaaaa – de bunder i det samme skidt som g??r #MeToo n??dvendig.

Og s?? er det ogs?? alle de kvinder der synes at nu m?? det v??re nok, for det er da synd for de stakkels m??nd.

De har ikke forst??et en fl??jtende fis eller bj??ldeklang af #MeToo

#MeToo har givet kvinder en stemme, kvinder har holdt disse kr??nkende oplevelser p?? sit k??n helt for sig selv, kvinder har l??rt sig selv hverdagsstrategier for at undg?? disse kr??nkere bedst muligt, men det st??r sgu ikke i panden p?? dem, s?? kvinder l??rer sig at blive meget dygtige til social intelligens, at l??se andre mennesker og situationer, men det hj??lper alligevel nul og niks for alle de hundredtusinder millioner af kvinder der dagligt oplever at blive begramset, talt ned til eller ignoreret grundet k??n.

Det hj??lper heller ikke for de mere end 33.000 kvinder der her i Danmark oplever partnervold og som der ikke er plads til p?? krisecentre eller for de kvinder der myrdes af en (ex-)partner.

Men det betyder at kvinder l??rer at tage ansvaret for andres kr??nkelser. For vi har nemlig ogs?? l??rt at tage ansvaret for den gode stemning uanset hvem der ??del??gger den.

Og nu tier vi ikke l??ngere stille, nu st??tter vi endda ogs?? hinanden og surprise – nu er vi for vrede, for meget, for hysteriske, for snerpede, for n??rtagende.

Det er stadig vores skyld, vi ??del??gger den gode stemning – men ved I hvad, den gode stemning har v??ret ??delagt alt for l??nge for alt for mange kvinder, der tidligere har bidt det i sig og glattet ud.

Medierne er desv??rre ikke meget bevendt heller, nogle f?? form??r at behandle dette emne p?? konstruktiv vis, alt for mange giver taletid til m??nd der ikke har forst??et den ber??mte fl??jtende fis eller ogs?? laver de clickbait journalistik for kendisfaktoren er ??benbart sjovere eller vinklen ???tossede feminister??? eller vores favorit herhjemme ???tossede svenskere??? uanset at svenskerne er syvmileskridt foran os.

S?? k??re m??nd – og ubevidste internaliserede kvinder – dette handler sikkert og forh??bentligt ikke om dig og hvis det g??r, s?? er det nu du kan v??re en del af l??sningen i stedet for en del af problemet.

Jannie Nielsen Hansen

L??s ogs?? gerne:

Udgivet i Blog | Tagget , , , | Skriv en kommentar

M??rkesag – Sexisme til sexindustrien

Fra sexisme til sexindustrien

Dette emne er??meget komplekst, men ret basic, s?? drejer det sig om menneskesyn og hvilket samfund, som vi ??nsker at leve i og efterlade til de n??ste generationer.

Og n??r dette emne er s?? komplekst som det rent faktisk er, s?? nytter det ikke at se p?? hverken hverdagssexisme, sexchikane, porno, prostitution, h??vnporno, uligev??rd, uligestilling etc. som enkeltst??ende tilf??lde. Der skal ses p?? disse i en sammenh??ng ?????Connecting the dots????? da de alle er med til at underst??tte og forst??rke hinanden.

Jeg h??ber, at kunne tydeligg??re denne sammenh??ng i indl??gget herunder.

???Sex trafficking would not exist without the demand for commercial sex flourishing around the world??? / ukendt

Jeg g??r ind for et forbud for k??b af seksuelle ydelser, s??dan at det er kunderne der bliver kriminaliseret (Den Nordiske Model). Dette kan ikke st?? alene, men skal underst??ttes af en forebyggende indsats p?? flere plan, herunder oplysning samt solide exit-ordninger.

Jeg ??nsker ligeledes, at det offentlige rum ikke er s?? pornoficeret/seksualiseret som det er i dag, samt at porno ikke er s?? let tilg??ngeligt, men i langt h??jere grad bliver??et bevidst tilvalg for den enkelte og absolut ikke tilg??ngeligt for b??rn og unge.

Desuden ??nsker jeg, at vi bliver mere bevidste om hvordan vi bruger vores sprog, og hvordan vi som k??n og mennesker bliver fremstillet p?? i diverse medier ??? om det underst??tter eller taler imod??stereotyper, sexisme og uligev??rd.

Jeg ??nsker samtidig en langt st??rre ansvarlighed i vores samfund ??? om det er medier, politikere eller den enkelte borger ??? mod et ligev??rdigt samfund for alle.

Jeg er imod det kvinde- og menneskesyn den mainstream porno samt prostitution og sexindustrien generelt repr??senterer, samt de konsekvenser disse indeb??rer for den enkelte herunder i vores relationer samt for vores samfund.

Vil du l??se hele indl??gget, s?? kan du klikke her “Fra Sexisme Til Sexindustrien

Jannie Nielsen Hansen

L??s ogs?? gerne:

Udgivet i Blog | Tagget , , , , , , | Skriv en kommentar

OPR??B!

En gang til for Prins Knud og alle de andre

Det er s?? besk??mmende …

at vi –?? der bor i Danmark ??? er s?? vanvittig d??rlige til at se indad og forholde os kritisk til os selv, n??r det drejer sig om, at vi ikke opf??rer os skidesmart overfor andre, at der er noget, som vi ikke helt har forst??et og at vores selvopfattelse bare ikke h??nger sammen med virkeligheden.

Vi tr??nger til en gevaldig omgang sk??ldud, med stuearrest, med nul tv i et ??r, med nul af alt det vi s??tter pris p??, s?? kan vi m??ske l??re det ??? eller ogs?? skal vi ??benbart rammes p?? pengepungen, for det er det der i vores samfund t??ller mere end det menneskelige, desv??rre.

Ja, jeg taler om bev??gelsen #MeToo. Der er ikke mange journalister, der evner (og t??r?) at tage fat om kernens rod, der evner at se sammenh??nge, strukturer etc. og det bliver gang p?? gang ??? n??r de endelig tager det op ??? til enkeltsager. Den og den kendis har gjort det og det. Det er da helt fint med mig, at de m??nd der udnytter deres magtposition og chikanerer kvinder, bliver h??ngt ud med navns n??vnelse, det er jeg kold i r????? overfor. De b??r fyres og fratages ansvar for andre mennesker, for det ansvar evner de ??benbart ikke. Og enhver leder der ikke evner at behandle kvinder – og andre m??nd naturligvis – respektfuldt og ikke mindst ligev??rdigt, b??r ikke v??re leder, l??ngere er den vel ikke.

Men de her magtforhold, er jo ikke kun i?? chef-medarbejder kontekst, for magtforhold findes overalt i vores samfund, men det er en anden snak v??rd, som jeg ogs?? oplever, at alt for f?? er bevidste om.

???Om #Metoo siger Hanne J??rndrup, at reaktionerne i Danmark prim??rt fokuserer p?? ber??mtheder og p?? det, som fra en nyhedsvinkel kan synes sp??ndende. Dermed bliver selve budskabet i #Metoo reduceret:

???Flere mediekommentatorer har kritiseret, at ???#metoo blander alvorlige forbrydelser, som fuldbyrdede voldt??gter, med hverdagschikanerier og derved udvander begrebet om sexchikane. Men derved afvises de tusindvis af beretninger om hverdagssexisme som klynk fra hysteriske kvinder, selv om det m??ske netop er heri, den store nye historie i #metoo ligger ??? og ikke i de celebre kendishistorier.??? / Hanne J??rndrup

N??r jeg l??ser diverse kommentarspor i relation til #MeToo, sexisme og kritisk stillingtagen til f.eks. sexindustrien, s?? er det virkelig deprimerende l??sning, det er onkel-dum der ligger i skarp konkurrence mod wannabe-standup???er om at misforst?? mest muligt, om hvad det reelt handler om.

#MeToo giver ??? s??rligt kvinder ??? muligheden for endelig at tale ud, uanset om det er 20 ??r siden, i sidste m??ned eller i g??r de/vi oplevede gr??nseoverskridende handlinger ??? fra s??rligt m??nd.

???Det, som #Metoo har leveret, er et milj??, hvor der findes rum til at sige noget, som ikke var muligt f??r. I Sverige er det blevet erkendt, at ligestilling ikke er opn??et. Der har m??nd l??nge stolt kunnet sige, at de er feminister, mens en dansk mand bliver gjort til grin, hvis han siger det. I Danmark har vi stort set intet fokus p??, at vi fortsat har ligestillingsproblemer, hverken i journalistik eller i politik. I Sverige l??gger man mere v??gt p?? at forandre synet p?? ligestilling. Det giver et st??rre frirum til at komme ud med de problemer, som #Metoo blotl??gger,???
/ Hanne J??rndrup

Jeg er vred, frustreret og mere vred over danskeres selvfedme, vi er blevet et b??vet b??vset onkel-dum land, der er s?? overbevist om vores egen l??kkerhed, kloghed etc. hvor vi er s?? mentalt dovne, at vi ikke gider forholde os kritisk til os selv og det vi tror at vi ved.

Vi er simpelthen g??et mentalt i st?? ??? jeg skal ikke kloge mig selv p?? hvorn??r det skete ??? jeg har jo ogs?? selv v??ret der, og begyndte f??rst s?? sm??t at v??gne op for ca. 8-10 ??r siden, v??gne op fra min ugidelighed ift. at s??tte mig ind i det samfund jeg lever i, blive politisk bevidst og ikke mindst engageret i andet end min egen lille boble.

I Danmark diskuterer vi stadig hvad sexisme er, og om noget nu ogs?? er sexisme. Vi gradb??jer sexisme for at negligere det, som vi opfatter som ???de sm?? ting???, uden tanke for, at det jo netop er omfanget af alle de s??kaldte sm?? ting, der g??r, at vi har en kultur, hvor der bliver set igennem fingre med de st??rre ting og ikke mindst at disse sker i s?? h??j grad som de g??r.

Vi l??gger stadig ansvaret hos den der f??r overskredet sine gr??nser. Vi er s?? stolte af vores s??kaldte danske frisind og ytringsfrihed ??? som jeg oplever er totalt misforst??et p?? flere plan ??? at vi undskylder/begrunder al sexisme med alt lige fra, at vi jo har ytringsfrihed, og ???det er bare min mening??? til at nedg??re de der siger fra og kalder disse personer for hysteriske, n??rtagende, ikke kan t??le sjov osv. osv. Det er s?? grotesk at opleve.

Jeg ved ikke hvad der skal til, for at vi f??r langt flere borgere med en h??j social intelligens, bevidste samfundsborgere, der evner at se de strukturer der er i vores samfund, hvad de kommer af og hvordan de kommer til udtryk i vores kultur.

Oplysning, uddannelse, dialog o.lign. er oplagt, men det er jo ikke fordi denne viden ikke findes derude, det g??r den i h??j grad. Jeg har selv m??tte oplyse mig selv og ops??ge denne viden og de mennesker der var og er kloge p?? disse emner. S?? er det fordi vi ikke gider, er det fordi vi er syltet ind i neo-liberalisme hvor alle hver is??r og helt alene, er deres egen lykkes smed, og hvis man ikke kan t??le lugten i bageriet, s?? er det en selv den er gal med og at vi er g??et v??k fra f??llesskabes??nden til mig-mig-mig-??nden (retorisk sp??rgsm??l)?

Det er min p??stand. Det er i hvert fald hvad jeg oplever, n??r jeg bev??ger mig rundt p?? de sociale medier og er i fysiske sociale sammenh??nge. Her h??rer jeg flere mennesker give udtryk?? for – via det de siger – manglende forst??else af #MeToo og ved deres t??h??-humor omkring sexisme – som rent faktisk har store konsekvenser for vores samfund. Men hey, hellere v??re onkel-dum-sjov end v??re en af de kedelige, der ikke griner med p?? ???h?? h??, du siger jeg skal spise op, Hashtag MeToo???. SUK!

Der er masser af rapporter, statistikker etc. der faktisk fort??ller os, at Danmark er s?? langt bagude, n??r det kommer til ligestilling og det kan du f.eks. l??se om i artiklen ‘Ny FN-rapport: Hver tredje danske kvinde bliver udsat for fysisk og seksuel vold‘. Der ligger meget mere helt frit tilg??ngeligt p?? nettet, for de der gerne vil finde dem og blive klogere. 3F har bl.a. ogs?? skrevet noget om det i artiklen ‘Danmark er langt fra i m??l med ligestilling‘.

Og ellers kan jeg anbefale at l??se med p?? ESPD’s Facebookside, hvis man gerne vil blive klogere p?? sexisme og hvorfor det er s?? vigtigt for dig, mig, hende, ham, dem, de, os og vores indbyrdes relationer.??Jeg vil ogs?? anbefale dig at tjekke Jackson Katz samt Laura Bates m.fl. ud, som har lavet flere gode videoer, der ligger frit tilg??ngeligt p?? Youtube.

Ind imellem har jeg d??leme lyst til at hoppe tilbage i min lille boble, men det er desv??rre ikke til at holde ud at v??re i den heller, for den viden jeg har nu, har gjort at boblen ikke l??ngere er lukket, den best??r nu af en masse kighuller, s?? store at jeg kan tr??de ud af boblen, s?? det kan jeg lige s?? godt g??re.

Heldigvis bliver vi flere og flere, der er tr??dt ud af denne boble, det g??r bare alt for langsomt, efter mit temperament. Som en artikel jeg l??ste for et stykke tid siden – ‘Women won’t have equality for 100 years – World Economic Forum‘ –??s?? g??r der med det tempo vi har i dag, endnu 100 ??r til vi reelt –?? m??ske – har opn??et ligestilling.

“Det st??rste problem med ligestillingsdebatten i Danmark er forestillingen om, vi ikke har ligestillingsm??ssige udfordringer” / Tina Christensen, n??stformand 3F

L??s ogs?? gerne:

Citaterne der er brugt i indl??gget er fra artikel: ‘#MeToo i medierne – svenske afsl??ringer og dansk tavshed‘ fra Journalisten.

Jannie Nielsen Hansen

 

Udgivet i Blog | Tagget , , , , | Skriv en kommentar

Kvinder betror sig ikke til m??nd

Jeg t??nker j??vnligt over hvordan det mon kan v??re, at mange m??nd ikke tror p??, at kvinder – fra de er piger p?? ca. 8-10 ??r?? ??? j??vnligt oplever gr??nseoverskridelser fra drenge/m??nd.

At de ikke tror p?? omfanget af det, at det egentlig er helt s?? slemt, eller tror ikke p??, at det har noget med dem at g??re.

Anne Dalum har et bud p?? dette: ???Ifbm. alt dette her??#metoo??og alle de dumme bro’s der ikke tror p??, at n??sten alle kvinder er blevet chikaneret af m??nd mindst ??n gang i deres liv, kan jeg ikke lade v??re med at t??nke p??, at disse m??nd aldrig nogensinde m?? ha’ haft en n??r, dyb, autentisk relation til en kvinde. Hverken som k??reste, veninde, elsker, s??ster, mor, mormor – whatever. De har ikke haft en relation til en kvinde, hvor de har medbragt den intention at komme til virkelig at l??re hende at kende og respektere hende som ligev??rdig. Ellers ville de jo kende omfanget af problemet. Hun har altid bare v??ret en ressource for dem, som de kunne udvinde fra – v??ret reduceret til funktion. Det er tragisk, men ogs?? morsomt afsl??rende???.

Og her tror jeg at Anne rammer ned i noget ganske v??sentligt.

For havde disse m??nd haft en t??t relation til en kvinde, s?? ville hun have betroet sig til dem om dette, han ville have spurgt ind og han ville dermed kende til nogle af de ting som kvinder oplever, ikke bare ??n men flere gange i l??bet af vores liv.

Og hvis/n??r kvinder oplever, at m??nd i deres n??rhed ikke lytter til dem, victimblaimer kvinder eller opf??rer sig sexistisk p?? anden vis, s?? er der ikke den store tillid til og tryghed ved manden til at dele dette og lignende med ham.

Her for nyligt var der flere indl??g, artikler etc. omkring Aalen og at han gav sine kvindelige medarbejdere et klask i r??ven og dette agtede han ikke at stoppe med. Flere i kommentarsporene gav udtryk for alt fra; ???Herregud, et klask i r??ven, d??r man da ikke af??? til ???Jamen, det er jo bare s??dan han er, s?? slap lige af???.

Hvis man ikke kan se det problematiske i disse s??kaldte undskyldninger, s?? har man langt igen ift. til at s??tte sig ind i hvordan det er som kvinde i en professionel situation og af sin arbejdsgiver at blive behandlet s??dan.

Hvis vi skal til at nuancere og vurdere graden af de forskellige gr??nseoverskridelser og om hvert enkelt skal tages alvorligt, s?? fjerner vi fokus fra at dette ikke er enkelth??ndelser, men en del af en struktur der er i vores kultur ??? i vores samfund.

Jeg vil p??st??, at de st??rre ting er der, fordi vi giver lov til og ser igennem fingre med de mindre ting og nej, det er ikke fordi man ikke m?? flirte med hinanden, men en flirt er noget som begge parter er indforst??et med og indeb??rer ikke n??dvendigvis ber??ringer intime steder, og slet slet ikke nedg??rende, fordomsfulde eller objektiviserende (tingsligg??rende) kommentarer.

Som du m??ske har l??st i et af mine indl??g ‘Et kvindeliv’, s?? har jeg oplevet s?? mange ting, at jeg slet ikke har tal p?? det mere. Jeg har ikke altid v??ret bevidst om at mine gr??nser var overskredet, fordi det var s?? normaliseret at f?? overskredet disse. S?? det er meget nemt, at vende det indad, og tro at det er en selv der er noget galt med, og som kvinde – der i vores samfund f??r og tager ansvaret for emotional labour – s?? er det lige til h??jrebenet, at begynde at arbejde med sig selv, at udvikle sig selv, at p??tage sig ansvaret osv. osv. osv.

Men hvad g??r mange af disse m??nd s??? For langt de flestes vedkommende ??? INGENTING. Jeg oplever gang p?? gang i diverse kommentarspor, i samtaler med m??nd, via fort??llinger fra andre kvinder, at m??nd ikke tager det til efterretning. Hverken n??r kvinder fort??ller at gr??nser er blevet overskredet som u??nskede seksuelle ber??ringer og vold/voldt??gt eller n??r det g??lder beretninger om nedg??rende kommentarer, vurderinger eller meget andet, som kommer til udtryk i den kultur vi lever i, der s??tter kvinder lavere rangeret end m??nd.

I stedet for at lytte til de kvinder der fort??ller, s?? g??r disse m??nd i gang med en bro-alliance, der g??r ud p?? at sk??rme manden (den anden mand og m??ske ogs?? derigennem sig selv), for “Vi skal jo ikke i gang med en mande-heksejagt”, og “Hvad med alle de uskyldige m??nd” samt “Hvad med de m??nd der f??r p??virket deres karriere for et enkelt lille fejltrin” og mere i den dur.

V??r opm??rksom p??, at dette indl??g vedr??rer et bestemt segment af m??nd, som der desv??rre er alt for mange af, fordi det er noget som overvejende alle kvinder oplever, i en eller anden grad og i et eller andet omfang.

Og tilbage til det Anne skriver, hvis disse m??nd havde haft et n??rt f??lelsesm??ssigt tillidsfuldt forhold til en kvinde ??? k??reste, mor, s??ster etc. ??? s?? ville verden se anderledes ud, er min p??stand, fordi jeg ikke tror p?? at m??nd er biologisk betinget for at opf??re sig sexistisk, gr??nseoverskridende etc. overfor kvinder som k??n. Og jeg tror at m??nd godt evner empati og refleksion og kan se disse strukturer, som de ogs?? er en del af, hvis de vil.

S?? er det fordi de ikke vil, og hvorfor vil de mon ikke det?

Jackson Katz kommer ind p?? dette, n??r han formidler omkring den maskulinitetskultur der er i vores samfund og hvilke konsekvenser det har, ogs?? for m??nd selv. Og jeg tror ??? f??ler mig meget overbevist om ??? at det netop er denne maskulinitetskultur vi skal have udfordret, men kvinder kan ikke udfordre den alene, m??nd skal ogs?? selv udfordre den, fordi vores samfund netop stadig er s?? patriarkalsk at m??nd ikke lytter n??vnev??rdigt til kvinder, men prim??rt lytter til andre m??nd ??? det er der masser af unders??gelser der har belyst.

Denne maskulinitetskultur skal udfordres allerede fra vores b??rn er helt sm??, og her kommer for??ldre, institutioner og alle der har med b??rn at g??re ind i billedet, samt ikke mindst de der underviser de der har med b??rn at g??re og her har kvinder ogs?? et ansvar. Ligesom vi ogs?? har et ansvar for at l??re vores b??rn emotional labour uanset k??n, ved ikke kun at p??tage os dette medansvar, men ogs?? at sige fra og ikke p??tage os dette som en selvf??lge og som eneansvarlig ??? og/eller at emotional labour begynder at blive anerkendt og p??sk??nnet.

Hvis maskulinitetskulturen indeb??rer, at man som mand, skal f??le sig som en mand ved ikke at g?? til l??gen, ikke at tale om f??lelser, ikke at tage et f??lelsesm??ssigt medansvar i sine relationer, ikke at sikre f??lelsesm??ssig tilknytning til sine b??rn, ikke at kunne vise sine tvivl, usikkerhed og sin s??rbarhed, altid tro at man skal have svaret p?? alt, skal s??tte ???sin kvinde??? p?? plads, skal v??re fors??rgeren, er noget i kraft af sit job og ikke sin person og meget andet, som er ganske ??del??ggende for ikke blot de indbyrdes relationer, for piger og kvinder, men ogs?? for drenge og manden selv.

Denne kultur g??r ogs??, at disse tillidsforhold mand og kvinde imellem f??r ganske sv??re vilk??r, og dermed vil manden aldrig f?? den indsigt i, hvor ofte disse ting sker for piger og kvinder. Til geng??ld kan manden tage ansvar for at ville lytte til kvinder og v??re opm??rksom p?? hvilken form hans egen maskulinitet tager, om han skal h??vde sin maskulinitet igennem at nedg??re/objektivisere kvinden for at kunne f??le sig som en mand. Eller om han hviler s?? meget i sig selv, at han n??rmere i sin v??rdiorientering oplever sig som mand, ved at s??ge at v??re tro mod de v??rdier som han gerne vil st?? for, som menneske.

Nogle af disse m??nd hverken kan eller vil se, at de selv bidrager til den kultur der g??r, at kvinder oplever disse ting og dette skrev jeg i g??r om i et facebookopslag om misogyni:

Misogyni er en betegnelse for had eller st??rke fordomme over for kvinder. Mange af de m??nd der opf??rer sig sexistisk, fordomsfuld, dominerende, fysisk/psykisk voldelig og/eller objektiviserende overfor kvinder, de giver udtryk for at de jo elsker kvinder, og de kan ikke se at denne form for ‘k??rlighed’ netop er misogyni.

N??r man(d) behandler og opfatter kvinder som f.eks. et objekt, eller giver udtryk for fordomme, s?? er det et udtryk for at man(d) opfatter kvinder som mindre??v??rd end en selv – som k??n – og dermed som nogle der kan behandles p?? anden og d??rligere vis, end man(d) ville have behandlet (talt om) andre m??nd.

Had er et voldsomt ord, for heri indeholder et ??nske om at g??re skade p?? andre – fysisk/psykisk – og dette ??nske har de fleste af disse m??nd jo ikke. Men men men, uagtet deres hensigt, s?? opleves deres ageren som had/foragt o.lign. af de kvinder som det g??r ud over og som observerer det.

“Og de handlinger er had uanset om hensigten er at skade eller modtageren opfatter det s??dan. Fordi det helt tydeligt skader.??Skader kvinders indflydelse, magt, indkomst, helbred osv. osv.” / Malene Ingwersen

Denne misogyni er internaliseret i os alle
–??ogs?? kvinder og her er der n??rmere tale om horisontalt had??– og derfor, er det noget som vi alle skal l??re at v??re bevidste om, for at kunne ??ndre p?? det.

N??r jeg t??nker tilbage, s?? kan jeg godt huske, at jeg som teenager bl.a. gav udtryk for ikke at kunne sammen med andre piger og at jeg var ‘en af drengene’. Jeg kan huske, at jeg selv har givet udtryk for fordomme om piger/kvinder og at jeg engang s?? andre kvinder an med mandens blik og meget andet som jeg ville ??nske havde v??ret anderledes, men det var hvad jeg havde l??rt igennem vores kultur, normer etc.

Jeg oplever i debatter p?? f.eks. Facebook, at kvinder giver udtryk for at de i hvert fald godt kan t??le mosten, at de synes det er s?? sjovt, at de bestemt ikke er n??rtagende, hysteriske etc. som de andre kvinder. Disse kvinder s??ger at h??vde sig selv – at v??re en af drengene – ved at st?? p?? skuldrene af andre kvinder. Og dette uden at v??re bevidst om, at de selv bidrager til at de aldrig bliver opfattet ligev??rdige med m??nd, men kun v??rdsat fordi der tales for m??nd imod kvinder.

N??, nu kom jeg lige ud p?? et sidespor, for det som jeg gerne vil v??re klogere p??, det er hvordan disse m??nd ikke kan (vil?) se deres handlinger og opfattelser som misogyne og i stedet ser det som k??rlighed til kvinden. ???For hvordan kan de da ogs?? hade kvinder, n??r de nu beg??rer kvinder”, ???Hvordan kan de da hade kvinder, n??r de gerne vil v??re i relation med en??? osv. Men det er jo deres eget behov der er i centrum, hvor kvinden bliver en brugs-/servicegenstand, som er der p?? mandens pr??misser – uanset hans ‘k??rlighed’.

Kvindehad og st??rke fordomme over for kvinder er s?? integreret i vores kultur, at det er usynligt for os, hvis vi ikke bliver bevidste omkring dette, derfor skal vi oplyse, oplyse og oplyse, for det eneste der kan skabe viljen til forandring er viden og indsigt sammen med empati og en god samfundsforst??else.

Tilf??jelse: Og m??ske endda en revolution

Misogyni er en del af den maskulinitetskultur, som vi simpelthen skal have gjort op med, og jeg har l??st og l??st, set det ene og det andet, talt med flere som er kloge p?? aspekter indenfor dette, og jeg ved stadig ikke hvordan det kan lykkes, fordi udfordringen er s?? stor ift. at f?? folk til at se, at blive bevidste.

M??ske fordi vi l??gger s?? meget af vores identitet igennem vores internalisering, at det simpelthen er for utrygt at udfordre denne, men hvad s?? med alle de af os ??? m??nd som kvinder ??? der turde og valgte denne udfordring, hvori ligger forskellen ???

Jeg har igennem mange ??r, s??gt at se p?? hvordan vi f??r gjort flere mennesker bevidste omkring dette, og har ogs?? ageret lommepsykolog p?? mig selv, for at finde frem til hvad der rykkede mig og dermed m??ske ogs?? kan rykke andre. Og igennem mange af de samtaler jeg har haft, kan jeg se, at der er mange forskellige indgange, nogle er blevet opdraget med et bevidst feministisk v??rdis??t (gid det var mig), nogle har v??ret ude for nogle kriser i deres liv, der gjorde at de m??tte finde ind til deres kerne, deres v??rdier, og andre igen har evnet at lytte og unders??ge for at blive klogere p?? dette, s??dan at denne nye indsigt har skabt den forandring i dem selv.

Og vi skal ikke v??re blinde for, at der er nogle forskellige ting p?? spil afh??ngig af ens k??n, men det er et andet indl??g v??rd.

S?? hvad vil jeg egentlig med dette indl??g, kort sagt, s?? vil jeg have gjort op med vores kultur og den k??nsproblematik som ??der os op indefra som samfund.

L??s ogs?? gerne:

Jannie Nielsen Hansen

Udgivet i Blog | Tagget , , , | Skriv en kommentar

#MeToo

#MeToooooooooooooooooo ….??

Der er i ??jeblikket en bev??gelse igang p?? de sociale medier, hvor ganske mange kvinder deler nogle af deres oplevelser med sexisme eller blot g??r opm??rksom p??, at de har oplevet sexisme ved brug af hashtagget #MeToo.

Jeg er lige blevet f??rdig med bogen Mediernes M??gk??llinger af Susanne Staun og har tusind f??lelser og tanker der v??lter rundt i mig.??F??rst vil jeg rose Susanne, for et solidt og vigtigt stykke arbejde med denne bog. Jeg er bl??st bagover af al den research, der ligger til grund for bogen, og s?? skriver Susanne befriende skarpt og klart.

Det er p?? en m??de befriende men ogs?? r??dsomt, at have f??et ??jnene op for bla mediernes manipulation – og andres manipulation af medierne – og hvor??ukritiske flere politikere er, og hvordan kan det mon v??re at disse ting overhovedet kan ske i s?? stort et omfang som det g??r? (Retorisk sp??rgsm??l).

Connecting the dots!

Ved brug af hashtagget??#MeToo??fort??ller – i skrivende stund mere end 12.000.000 kvinder – at de har v??ret udsat for sexisme og sexistisk chikane lige fra vold og voldt??gt til at blive holdt ude eller nede p?? baggrund af vores k??n som kvinde.

Den hverdagssexisme, som alt for mange – hvis ikke alle kvinder – oplever, udspringer af en kultur, hvor kvinder opfattes som andenrangs, og derfor er det s?? nemt bevidst og ubevidst, at p??virke medier og politikere til at negligere som nedg??re kvinder.

Ja, vi har ligestilling i teorien, men vi har det ikke i praksis – og hvis du blot lytter til en tiendedel af de kvinder, der fx har delt #MeToo, s?? vil dette st?? lysende klart for dig.

Og hvis du ikke tror p?? eller vil lytte til kvinder, s?? kan du l??se den FN-rapport som ingen i Danmark vil tale om, m??ske lige p?? n??r kvinder og enkelte m??nd, herunder Nikolaj Coster-Waldau. Nikolaj er tr??t af diskriminering mod piger/kvinder – jeg kan godt lide Nikolaj :).

Der er ikke mange m??nd, der reagerer p?? denne kampagne, jeg har en del m??nd i mit netv??rk p?? de sociale medier og kun en h??ndfuld har jeg noteret mig, der har reageret st??ttende og endda v??ret forarget, frustreret etc. p?? kvinders vegne.

S?? er der de m??nd, der bliver irriteret over at kvinder kan have en forventning – eller et ??nske – om at m??nd reagerer og det kan man jo s?? undre sig over.

Nogle af disse m??nd, bebrejder kvinderne, at de ikke l??bende har sagt fra, men det viser bare den manglende forst??else for vores samfund, og for hvad der er p?? spil for kvinder ved at sige fra, for det er jo ikke ‘kun’ ens karriere og arbejdsliv, det er ogs?? det ikke at blive troet p??, at blive talt ned til og ikke mindst at blive ignoreret.

Jeg har selv sagt alt for lidt eller alt for venligt fra og har i h??jere grad trukket p?? skuldrene og resigneret, for mange af de gange hvor jeg s?? fik sagt fra, der fik jeg at vide at jeg var n??rtagende, hysterisk, at jeg bl??ste det op, at det ikke var s?? ubehageligt som jeg f??lte det, at jeg s?? syner osv. osv. osv. – alts?? p?? ingen m??de at blive st??ttet, s?? hvordan p??virker dette en, det er vel nemt at forestille sig, at det p??virker en til at holde det inde i sig selv n??ste gang det sker, og n??ste gang og n??ste gang og …

For nogle ??r siden, da jeg s?? Irene Manteufel p?? TV fort??lle om hverdagssexisme, d??r gik det op for mig, at alt det jeg havde oplevet, at det ikke var ok, at det ikke var en del af det at v??re pige/kvinde, eller i hvert fald ikke burde v??re det.

Irene havde p?? dav??rende tidspunkt i samarbejde med andre opstartet ESPD (Everyday Sexism Project Danmark) og jeg fik medlemsskab af en gruppe hvor kvinder delte deres oplevelser og det var befriende at opleve at man ikke var den eneste, at man ikke var n??rtagende eller hysterisk n??r man oplevede disse h??ndelser som gr??nseoverskridende og ??del??ggende, men det var ogs?? skr??mmende at opleve det meget store antal af kvinder der havde samme lignende og v??rre oplevelser at fort??lle.

Der var mange kvinder der blot l??ste med og ikke havde modet til selv at bidrage med deres fort??llinger og det var – og er – der fuld forst??else for, for os kvinder der stod frem, vi havde jo selv i flere ??r g??et og gemt p?? vores oplevelser og vi vidste – og ved – hvilket mod det faktisk kr??ver at st?? frem som den n??rtagende, hysteriske etc. for det bliver reaktionen fra mange.

Jeg har skrevet om nogle af mine oplevelser i indl??gget ??Kvindeliv??.

Noget af det jeg kan huske fra dengang hvor jeg fik ??jnene op for hverdagssexisme og begyndte at kunne identificere den, det var at der skete et skred kvinder imellem, n??r nogle kvinder ??bnede op for posen s?? at sige, s?? fik flere kvinder mod til samme og det er det vi ser nu via #MeToo.

S?? hvad er det vi ??nsker, det er faktisk ganske enkelt, vi vil lyttes til, vi vil have anerkendt vores oplevelser som v??rende ikke i orden, og vi ??nsker at langt flere m??nd tager et ansvar der hvor de kan i deres hverdag for at sige fra n??r de oplever at kvinder bliver udsat for sexisme.

Betyder det s??, at vi ikke ogs?? skal tale om drenges og m??nds problemer, nej, det betyder det faktisk ikke, det er vi rigtig mange – ogs?? kvinder – der ofte g??r, men det er bare ikke hvad lige denne kampagne omhandler.

Som jeg tidligere n??vnte, s?? oplever jeg blot en h??ndfuld m??nd, her i Danmark i mit netv??rk, der ??nsker at v??re med til at ??ndre p?? denne kultur, der bevirker at kvinder oplever disse ting. Men ude i verden, er der ??benbart flere m??nd, der gerne vil v??re en del af l??sningen.

Nicole Stamp skriver: “Today my timeline is full of decent men asking, “How can I help?”, in the wake of the viral??#MeToo??movement created by??www.twitter.com/TaranaBurke.
I’m going to??take this question as sincere, and give a few suggestions.” og du f??r derfor et link til hendes opslag som jeg har delt p?? min facebookside, hvis du vil have nogle gode r??d til at v??re en del af l??sningen.

Hvis du ikke aktivt vil v??re med til at g??re denne forskel, s?? er du rent faktisk en del af problemet.

Hvis du gerne vil blive klogere p?? hvad hverdagssexisme er og l??se kvinders fort??llinger om deres oplevelser, s?? kan du g?? ind p?? ESPDs hjemmeside og l??se om disse, ??nsker du som kvinde, at dele din oplevelse s?? kan du ogs?? g??re dette p?? siden, du kan v??re anonym hvis du ??nsker dette.

Rykker denne kampagne s?? ved noget, rykker den ved at flere m??nd begynder at lytte til kvinder, det er jeg ikke s?? sikker p??, m??ske et f??tal, for de m??nd der i forvejen ikke lytter til kvinder, hvorfor skulle de s?? g??re det nu, de oplever det sikkert bare som dobbelt irriterende, fordi der er flere kvinder der skal ignoreres end de plejer.

Men det kan m??ske rykket noget for den enkelte kvinde, som ellers oplever at st?? alene, det f??llesskab der opst??r mellem kvinder der st??tter hinanden, det er vigtigt.

L??s ogs??:

Jannie Nielsen Hansen

 

Udgivet i Blog | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Du skal ikke moralisere … eller b??r du?

Du skal ikke moralisere

– eller b??r du???

Jeg oplever, at moral(-isere) er blevet et sk??ldsord. Det at forholde sig etisk og moralsk til forskellige emner er ikke popul??rt, og opfattes af flere som at begr??nse vores frihed, vores neoliberalistiske frihed, hvor alle er sig selv n??rmest og alt kan og skal kapitaliseres er min p??stand.

Men den skal netop udfordres, fordi vi ellers bliver et samfund med hver vores individuelle etik, hvor vi derfor ikke kan eller m?? p??tale, n??r nogen opf??rer sig s??dan, at det g??r ud over andre enten personligt eller som gruppe.

Hvordan ville vores samfund se ud, hvis vi undlod at forholde os til os selv, hinanden og vores samfund uden denne etik og moral? Eller hvis (n??r) den individuelle frihed til at agere ud fra egne umiddelbare behov uden tanke for andre, eller hvis vi for at st??tte den individuelles frihed i forhold til dette, g??r det p?? bekostning af en masse andre? Ikke et samfund, som jeg ??nsker at v??re en del af i hvert fald.

Flere af vores love er jo netop bygget p?? moral, f.eks. at vi ikke l??ngere m?? sl?? vores b??rn. Der er sket en holdnings??ndring via lovgivning, s??dan at de fleste opfatter det etisk forkert at sl?? og s??rligt b??rn, s?? derfor skal der netop lovgives, for at opn?? en f??lles forst??else for, at dette er moralsk forkert i vores samfund.

Det at have en etik og moral og s??ge at efterleve denne, er jo ogs?? et sp??rgsm??l ikke blot om selvrespekt, men ogs?? i forhold til at kunne respektere og have tillid til hinanden, og dette har stor betydning for det samfund vi lever i.

Rodot??: ??Institutioner og mennesker bliver ikke respekteret, n??r de ikke l??ngere fremst??r som respektable. Og jo mere udbredt dette f??nomen bliver, des mere umulig bliver den politiske konsensus, som afl??ses af stiltiende accept og medskyldighed.?? / Det er n??dvendigt at moralisere, Information 31.12.11.

Der er l??bende debatter om hvorvidt vi m?? moralisere overfor hinanden, og ikke mindst hvorvidt politikere m?? dette. Jeg vil p??st??, at dette er n??dvendigt, fordi vi som samfund, b??r have en f??lles etik og moral f.eks. i forhold til menneskerettigheder og hvordan dette skal udm??nte sig i forhold til lovgivning og hvordan vi vil agere overfor hinanden.

N??r debatten f.eks. g??r p?? prostitution eller omkring porno, s?? er der flere der stejler, fordi de mener at dette er private anliggender. Men kan det virkelig v??re et privat anliggende, n??r det har konsekvenser for andre end lige os selv, og endda ogs?? n??r de konsekvenser det har for os selv, p??virker vores samfund? Og er det s?? ikke ogs?? private anliggender hvorvidt man vil sl?? sine b??rn, ryge p?? offentligt steder, k??re med sikkerhedssele eller ej, om man vil donere sine organer etc.? Alligevel har vi lovgivet omkring dette, og det er jo ud fra et etisk synspunkt, i forhold til hvilket samfund, som vi ??nsker at leve i.

S?? hvad er det s?? egentlig for et samfund vi ??nsker? Det er p?? tide, at vi f??r dr??ftet dette, fordi det er det der danner baggrund for hvordan vi forholder os til os selv, hinanden og ikke mindst de love vi skal leve efter.

Danmark har skrevet under p?? FNs Verdenserkl??ring om Menneskerettighederne og har derfor ved dette givet udtryk for, at vi vil s??ge et leve op til disse. Dette er desv??rre ikke bindende, for de lande der har underskrevet erkl??ringen, men hvor trov??rdig er vi egentlig som land og samfund, hvis vi ikke g??r en ih??rdig indsats, for at leve op til disse – ellers har vi blot pyntet os med l??nte fjer.

S?? hvis vi skal g??re en indsats, for at leve op til dette ??? og det vil jeg absolut mene, at vi skal ??? s?? er vi ogs?? n??dsaget til, at se p?? hvad sexindustrien rent faktisk er, og hvordan den p??virker os, ikke blot de som er i industrien, men ogs?? individuelt som borger, vores relationer, menneskesyn og dermed ogs?? vores samfund.

Og det er det, som jeg vil opfordre til, en samfundsdebat omkring vores etik og moral kontra menneskerettighederne, kontra det samfund vi ??nsker at v??re en del af. Og her kan diverse medier og politikere godt tage et stort ansvar, i stedet for at vade om den varme gr??d, af frygt for ikke at v??re popul??re, fordi det vitterligt er emner, som mange har sv??rt ved eller endda ikke ??nsker at forholde sig etisk og moralsk til – men dette skal ikke afholde os.

Dog kr??ver det ogs??, at vi s??tter os ind i disse emner, og lytter til de der har unders??gt, forsket og oplevet konsekvenserne p?? n??rt hold, direkte og indirekte. Desv??rre, uanset vi har uanede m??ngder af muligheder, for at opn?? denne indsigt, s?? er der ikke nok der ops??ger denne, eller tror at de opn??r indsigt ved at l??se et enkelt medie eller to. Vi lever i en click-baite kultur, hvor nyheder skal serveres ???sexet??? og i langt h??jere grad er mikrofonholderi end det er kritisk ops??gende journalistisk, og det p??virker vores samfund negativt.

Jeg oplever, at vi i Danmark har langt sv??rere ved at debattere og forholde os p?? et niveau, der ikke n??dvendigvis tager udgangspunkt i egen navle. Og det er vel heller ikke uden grund, at vi er r??get helt ned p?? en 19. plads if??lge den ??rlige ligestillingsrapport fra World Economic Forum (WEF),??Global Gender Gap Report 2016, hvor Danmark er faldet fra en 14. plads i 2015 til at v??re nummer 19 ud af 144 lande. Til sammenligning er Island, Finland, Norge og Sverige henholdsvis nummer 1, 2, 3 og 4 p?? listen.

Vi er utroligt konfliktsky – eller ogs?? s?? forhippet p?? at v??re popul??re ??? at vi hellere insisterer p?? vores skyklapper og for sm?? sko. Jeg oplever ogs??, at vi er s?? selvfede, at vi hellere vil bekr??fte hinanden (og os selv), end vi vil forholde os selvkritisk, uanset dette har store menneskelige konsekvenser for os selv, vores relationer og samfund og dermed for de n??ste generationer.

/ Jannie

L??s gerne:

L??s ogs??:

 

Udgivet i Blog | En kommentar

Splittelse indenfor feminismen

Splittelse??

Feminisme er for mig et ??nske om, at der skal v??re??ligev??rd og at vi f??r gjort op med den??sk??vvridning der er, hvor m??nd og det ???mandlige??? har h??jere status og er mere v??rd end kvinder og det ???kvindelige??? og dette tror jeg er noget som vi kan blive enige om, uanset hvilken retning vores feminisme hver is??r tager.

Og til dig, der ikke har sat dig ind i feminisme, og har f??et dig forvildet ind i dette indl??g, eller ikke lige ved hvad jeg mener med ovenst??ende, s?? vil jeg i f??rste omgang henvise dig til denne: Ligev??rd

Jeg opfatter mig selv som prim??r radikal feminist og kalder mig blot for feminist ??– basic feminist.

Radikal feminisme

Herunder har jeg kopieret en tekst ind som jeg har taget fra en gruppebeskrivelse, da den i store tr??k, med enkelte undtagelser, meget godt beskriver hvad jeg prim??rt arbejder for, n??r vi taler feminisme. Den er tilrettet en smule.

“Vi opfatter feminisme som en kamp for kvinders befrielse fra patriarkatet. Patriarkatet skal forst??s som et samfundssystem, der sikrer m??nds dominans over kvinder. For os handler feminisme ikke om, hvad den enkelte kvinde f??ler giver hende magt, men om hvad der giver kvinder magt som gruppe p?? lige fod med m??nd. En handling er f??rst feministisk, n??r den udfordrer patriarkatet som system.

Vi opfatter k??n som opdelt i to kategorier: det biologiske og det sociale. Kvindeundertrykkelse sker p?? baggrund af kvindens biologiske k??n. At v??re kvinde vil med andre ord sige, at v??re f??dt med kvindelig biologi og have modtaget kvindelig socialisering siden f??dslen. Vi identificerer os ikke??med den feminine k??nsrolle, af hvilken grund vi afviser betegnelsen ???cis???. Vi afviser ogs?? id??en om, at feminine og maskuline tr??k skulle v??re medf??dte, og vi vil til enhver tid bek??mpe en s??dan k??nsessentialistisk tankegang og vil have gjort op med k??nskasset??nkning og dette l??ses ikke ved at opfinde flere k??n.

Vi opfatter prostitution og porno som et udtryk for den ultimative objektificering af kvinder. Vi er imod, at m??nd skal kunne k??be kvinder, da det blot forst??rker id??en om, at m??nd har ret til kvinders kroppe. Det samme g??lder for porno, der sender et signal om, at kvinder kun eksisterer for at tilfredsstille m??nd. Prostitution og porno er i vores ??jne dybt kvindefjendske f??nomener.

Vi er desuden modstandere af den nedv??rdigende behandling, kvinder oplever i industrierne. Vi mener, det er vigtigt, at man analyserer emner som prostitution, porno, make-up, sex osv. kritisk. At besvare al kritik af kvinders handlinger med bem??rkningen om, at det er kvindernes ???frie valg???, finder vi derfor form??lsl??st.

De valg, som kvinder tr??ffer i et patriarkalsk system, kan ikke undg??s at v??re p??virket af misogyne tendenser i vores samfund. Vi har brug for feminismen til at gennemskue denne ufrihed. F??rst n??r vi har forst??et, hvor dybt kvindehadet(/-modstanden) stikker, kan vi begynde at bek??mpe det.”

Splittelse indenfor feminismen

Jeg oplever, at intersektionel feminisme er ved at blive overtaget af nogle virkelig ekstreme holdninger og dermed ageren, som har f??et mig til at tr??kke mig fra flere forskellige fora. Dette har jeg s?? ogs?? oplevet, i forhold til nogle feminister der giver udtryk for at v??re radikal feminister, og det kan efterh??nden v??re noget af en balancegang at v??re i de feministiske kredse n??r debatten g??r h??jt.

Gail Dines taler om, at det n??rmere er en splittelse i forhold til ideologier, om man er s??kaldt 2. eller 3. b??lge feminist. Andre taler om en splittelse i forhold til intersektionel-liberal og radikal feminisme.

“En intersektionel analyse bygger p?? postmoderne feministisk teori , queerteori , postkolonial teori og blackfeminisme . Form??let er ikke kun at synligg??re hvor afvigende, underordnede eller ekskluderede identiteter (for eksempel “rasifierede”, “homoseksualitet” eller “arbejderklasse”) produceres i disse sk??ringspunkter, men at l??gge m??rke til fx “hvidhed”, “heterosexualitet” eller “overklasse” som identitetskategorier”.

Helt kort, s?? er intersektionel feminisme oprindelig en analysemetode, der skal tage h??jde for, at man kan have f??rre privilegier end andre grundet flere faktorer, som f.eks. en kvinde der ogs?? er sort, har b??de sit k??n og sin hudfarve imod sig og??er hun s?? ogs?? homoseksuel, arbejdsl??s, uuddannet, handicappet og m??ske endda ogs?? en transkvinde. s?? vil hun have langt f??rre privilegier og dette bliver s?? teoretisk s??dan, at jo lavere du er rangeret p?? privilegielisten, jo st??rre taletid skal du have.

Det vil s?? i praksis sige – som jeg selv har oplevet det i flere intersektionelle fora – at 2% af personerne i en gruppe kan bestemme og styre samtaler, som har konsekvenser for f.eks. 78%.

Jeg oplever ogs?? en splittelse indenfor intersektionelle feminister i forhold til sexindustrien, der er nogen der taler den i mod og dermed st??r sammen med radikal-feminismen p?? dette emne, og s?? er der de der er fortalere og argumenterer for at det er et frit valg og empowerment, hvad jeg er dybt uenig i.

Min oplevelse er, at liberal feminisme og intersektionel feminisme er begyndt at overlappe hinanden, og det kan v??re ganske sv??rt at adskille og gennemskue. Dette begrunder jeg med, at jeg i diverse intersektionelle fora, s??rligt i forbindelse med debatter omkring sexualisering og herunder sexindustrien, oplever at der er st??rre fokus p?? “min feminisme”. En feminisme hvor??individet definerer sig selv og udtrykker empowerment ved f.eks. at s??lge sig eller sexsualisere sig selv, uanset det har konsekvenser for f.eks. kvinder som gruppe. Gail Dines forklarer det ganske godt med et billede af nogle cheerleaders, hvor der er enkelte der st??r p?? skuldrene af andre, det symboliserer at man er sig selv n??rmest og gerne udnytter andre for egen vinding.

Det er efter min bedste overbevisning ikke feministisk, at ignorere eller negligere de personlige samt samfundsm??ssige konsekvenser der er f.eks. i forbindelse med sexindustrien, blot fordi man selv ??? eksempelvis for at kunne v??re i denne industri eller kunne benytte sig af den ??? hverken vil se sig selv som offer eller undertrykker.

“Nowadays, with the popularity of third wave liberal feminism, feminism* can be whatever you want it to be. Anybody can be a feminist, including men, and any act can be a ???feminist??? statement- even if it upholds institutions and structures that oppress and harm women as a whole – it???s all good as long as a woman ???chooses??? it.” /??Feminism That Doesn???t Challenge Male Entitlement Isn???t Feminism

Indenfor radikal feminisme er der ligeledes en splittelse, bl.a. fordi nogle mener at m??nd ikke har noget at g??re i feminismen, og andre er af den opfattelse, at vi ogs?? har brug for m??ndene til at st??tte op, og ikke n??dvendigvis v??re feminister, men s?? i hvert fald pro-femisme som f.eks. k??nsforskerne Kenneth Reinicke og Robert Jensen.

Jeg er selv for at m??nd godt kan v??re feminister, eller i hvert fald pro-feminisme. For hvorfor skal m??nd dog ikke kunne g?? ind for at kvinder opn??r ligev??rd og agere derefter. Det er desv??rre s?? ofte blot det sidste, som det kniber gevaldigt med for flere m??nd, der endda ogs?? giver udtryk for at v??re feminister eller pro- og ja, s?? er de jo ikke reelt hverken det ene eller det andet.

“Jeg vil mene, at radikal skal forst??s i betydningen ???som tager tingen ved roden???.

Det udtrykker et ??nske om at omstyrte patriarkatet og lave samfundet helt om, frem for blot at lave om p?? visse institutioner i et fors??g p?? at g??re dem feministiske.

Tag prostitution som et eksempel. En liberal feminist vil arbejde p?? at g??re prostitution ???empowering??? for kvinder, hvorimod en radikal feminist vil afvise id??en om, at sexindustrien nogensinde kan v??re feministisk, fordi industrien bygger p?? et kvindefjendsk fundament.

Det samme g??lder socialt k??n/gender. Her pr??ver liberale/intersektionelle-feminister at opfinde flere k??nskategorier. En radikal feminist ville derimod g?? ind for at afskaffe id??en om socialt k??n/gender, da hele konceptet skader kvinder.” / Anonym

Hvis du har fulgt debatten, som egentlig startede ud med at Jette Anne-Marie Hansen i et facebookopslag problematiserede, at den intersektionelle feminisme var mere eller mindre overtaget af queer-bev??gelsen, med st??tte fra flere intersektionelle og liberale feminister. S??rligt hvor nogle enkelte rabiate transaktivister kr??vede triggerwarnings p?? alle opslag der omhandlede kvinders anatomi, at billeder af kvinders kroppe kom ned i kommentarsporet ligeledes med triggerwarnings, at sproget for kvindelige biologiske k??nsdele skulle ??ndres og nogle endnu mere grelle eksempler som f.eks. verbalt at angribe??lesbiske, der ikke ??nsker at have sex med transkvinder om de har penis eller ej.

Da Jette har flere opslag omkring dette, og hendes opslag er offentlige, s?? vil jeg anbefale dig at g?? disse igennem, hvis du vil l??se Jettes analyser, og eventuelt se de forskellige kommentarspor.

Dette opslag blev opfattet som transfobi, hvad det nu ikke var, feminismens fornemmeste opgave, er jo ogs?? at forholde sig kritisk til strukturer, herunder ogs?? indenfor egne r??kker. Men debatten tog om sig og blev om muligt endnu mere uklar, fordi der blev plantet str??m??nd, folk blev direkte uvenner, folk blev blokeret p?? kryds og tv??rs og der blev ud??vet voksenmobning med udarbejdelse af diverse memes etc. Ret s?? grotesk, at st?? p?? sidelinjen og observere,og samtidig l??se med for at blive klogere p?? et emne, som jeg ikke selv ved nok om.

Da jeg ikke har fulgt med i alt, og selv er blevet blokeret af b??de radikal feminister og liberal-/intersektionelle feminister, s?? er diverse kommentarspor ogs?? noget af en jungle at finde rundt i, og derfor kan jeg sagtens have misset noget. Du f??r derfor ogs?? lige Proletarprinsessens aka Trine Steens Facebook-opslag, som forh??bentlig ogs?? kan v??re medvirkende til en indsigt i det opg??r som vi oplever.

Jeg ??rgrer mig, men jeg kan ogs?? – n??r jeg h??ver mig op i helikopteren – se n??dvendigheden af denne splittelse, fordi den insisterer p??, at vi hver is??r ser n??rmere p?? den feminisme, som vi hver is??r st??tter op om. Det kan m??ske f?? ryddet op i, at vi ikke af vanens magt forts??tter i et spor, som ikke er hensigtsm??ssigt for feminismen, og dermed for at opn?? det ligev??rd vi jo alle k??mper for.

Jeg er udm??rket klar over, at jeg nu stikker h??nden ned i en hvepserede, og risikerer at blive udstillet, voksenmobbet, at mine fb-venner bliver stalket og chikaneret, at blive blokeret af b??de rad- og int- feminister og jeg vil blot sige, at det h??nger mig langt ud af halsen. Jeg er s?? uendeligt tr??t af det her interne crap, og derfor uanset jeg sympatiserer for og ogs?? p?? sin vis inkluderer intersektionel feminisme, s?? er jeg mere radikal feminist end noget andet – and so be it, hvis nogen ikke kan h??ndtere dette.

Min tr??thed er efterh??nden s?? omfattende, at jeg tr??kker mig fra flere og flere feministiske fora, og det er ikke fordi, jeg er blevet mindre feminist. Det er fordi jeg hellere vil bruge min energi p?? feministisk aktivisme enten solo eller ogs?? med de, der er lige s?? tr??tte som jeg.

Jeg har taget den r??de pille, skyklapperne er blevet smidt og de for sm?? sko er br??ndt ned til aske, s?? jeg vil sige, som jeg s?? i et meme (ha ha) et sted: “Stop shooting idiot, we are in the same team”.

Jannie Nielsen Hansen

L??s ogs??:

Udgivet i Blog | Tagget , , , | 2 kommentarer

Connecting the dots

Connecting the dots!??

For en del ??r siden fandt ud af, at der var noget der hed hverdagssexisme ??? da jeg s?? dav??rende forkvinde for Everyday Sexism Project Danmark (ESPD), Irene Manteufel, i et tv-program oplyse om dette.

D??r blev jeg opm??rksom p??, at alt det som jeg fra jeg var ca. ti ??r havde oplevet, det havde et navn og at det var noget, som jeg ikke var alene om. Laura Bates startede dette project op i Storbritannien og har bl.a. lavet en TED-talk, hvori hun fort??ller??baggrunden for at hun opstartede projektet Everyday Sexism Project.

ESPD var dermed medvirkende til, at jeg for alvor gik i gang med at unders??ge hvad sexisme og dermed feminisme er, og jeg fandt ud af, at jeg ??? naturligvis ??? er feminist.

???ESPD er sat i verden med det form??l at dokumentere oplevelser og beretninger, der vidner om en ubalance mellem k??nnene i enhver henseende. Som vores moderprojekt der startede i England i 2012 fokuserer det danske projekt p?? sexisme rettet mod piger og kvinder. Det betyder ikke at andre k??n ikke kan opleve diskrimination, men dette er vores fokus. Fra tilr??b p?? gaden til seksuelle overgreb, fra k??nsstereotyper i b??rnehaven til seksualisering i medierne og forskelsbehandling p?? arbejdspladsen. Fra de mindre h??ndelser til de mest graverende. For at vise omverdenen hvor alvorligt problemet er, og hvor mange kvinder, der bliver p??virket af det dagligt??? / ESPD

ESPD har ligeledes en facebook side, hvis du vil f??lge med, st??tte eller blive klogere p?? hverdagssexisme, samt hjemmesiden Everyday Sexisme Project Danmark, hvor man anonymt kan dele sine oplevelser om hverdagssexisme. Disse bliver registreret i en database, som bl.a. bruges til at registrere omfang og typer af sexisme som piger og kvinder oplever. ESPD samarbejder med politikere, journalister m.fl. for at dokumentere og oplyse om hverdagssexismen i Danmark.

Jeg ops??gte derfra mere viden og blev klogere p?? strukturer, p?? kultur og samfund og p?? hele spektret af sexisme og den undertrykkelse den kommer til udtryk i ??? jeg blev ligeledes klogere p?? hvilke konsekvenser det har for den enkelte, uanset k??n, og dermed for vores indbyrdes relationer og vores samfund. Jeg st??tter derfor ESPD s??dan at vi kan f?? mere oplysning og mere fokus p?? hverdagssexisme, og dermed f?? p??virket medier, foreninger, organisationer, politikere etc. s?? vi kan f?? gjort noget ved dette.

Det ledte mig videre??til at s??tte mig ind i prostitution og tage stilling for et forbud for k??b af seksuelle ydelser, alts?? at g?? ind for Den Nordiske Model, hvor det er sexk??beren der kriminaliseres og ikke den prostituerede. Det er et komplekst emne, som jeg ikke vil komme ind p?? her, det har jeg ogs?? tidligere skrevet om f.eks. kan du finde indl??gget Fra Sexisme til Sexindustrien i menulinjen under Ligev??rd.

Prostitution er en af de yderste konsekvenser af sexisme og er vold mod kvinder. Jeg st??tter derfor op om 8. marts initiativet, M??nd mod sexk??b og Forbyd sexk??b, der netop arbejder for mindre prostitution i Danmark og at f?? kriminaliseret sexk??berne og ikke de prostituerede.

“Udviklingen i sexindustrien med den stigende??globalisering??og deraf f??lgende kvindehandel??kr??ver, at vi t??r t??nke nyt ved at??fjerne retten til at k??be sex.??Fordi konsekvenserne??af m??nds sexk??b er s?? ??del??ggende – p?? det konkrete plan for de prostituerede, og p?? det strukturelle plan??for samfundets syn p?? kvinder. Prostitution hindrer kvinders mulighed for at opn?? reel ligestilling??? / 8. marts initiativet

Da jeg blev klogere p?? prostitutionsomr??det ledte det mig til sexindustrien generelt og jeg s?? en tr??d fra strip, til porno og til prostitution. Jeg blev noget overrasket over, at der ogs?? er f.eks. trafficking indenfor porno og at der er s?? mange lighedstr??k mellem pornoskuespillere og prostituerede b??de n??r det g??lder indgangen til industrien men ogs?? de konsekvenser der er.

Lige s?? l??nge at der kan k??bes adgang til at udnytte kvinder og vores sexualitet er kapitaliseret, lige s?? l??nge vil vi ikke opn?? fuld ligestilling herunder ligev??rd. Kvinder bliver derigennem opfattet som objekter og ikke subjekter, vi er kvinder f??r vi er mennesker, til forskel fra m??nd, som er menneske f??r deres k??n.

Porno er filmet prostitution og jeg st??tter Porno og Samfund i arbejdet for st??rre oplysning om porno, s??dan at det ikke skal v??re tilg??ngeligt for b??rn og unge samt skal v??lges til mere bevidst af voksne p?? et oplyst grundlag og ikke som det er nu, hvor det bliver eksponeret uanset om der er bedt om det eller ej.

“Vi er kritiske overfor det menneskesyn, som pr??senteres i pornoen. Sex reduceres til en fysisk handling uden intimitet og f??lelser. Det er en forenkling og tingsligg??relse af sexualiteten med et undertrykkende og begr??nsende menneskesyn.

B??rn og unge er meget modtagelige over for mediernes p??virkning. B??rn skal ikke tvangskonfronteres med porno, men i stedet have mulighed for at udforske deres seksualitet i deres eget tempo. Pornoens ensidige og k??nsdiskriminerende fremstilling af sex risikerer at blive opfattet som normen. Fagfolk har udtrykt bekymring for den massive udbredelse af porno i b??rneh??jde, p?? nettet, i TV mv. Ogs?? vi er bekymrede??? / Porno og Samfund

For at n?? til dette, s?? har jeg ligeledes unders??gt pornoindustrien b??de i forhold til de der er i industrien og til de konsekvenser det har for den enkelte og de relationer som vedkommende har.

Og jeg er blevet mere og mere overbevist om at sexindustrien er l??bet l??bsk og den totalt frie adgang til dette har alvorlige konsekvenser. Jeg vil sige som Gail Dines, at vores sexualitet er blevet highjacked af pornoindustrien.

???And you have to believe that people want to do the right thing and want to live in a society with respect and dignity and not in the kind of world that the pornographers want us to live in. Because that???s not going to be pleasant for anybody. If they continue to hijack the culture, then it???s going to make everyone???s life increasingly difficult. It???s going to make relationships very difficult. It???s going to make bringing up children very difficult??? / Gail Dines

Som du forh??bentlig kan se ??? eller hvis du selv unders??ger det n??rmere, s?? vil det st?? ganske klart ??? s?? h??nger alt dette sammen og har stor betydning for vores selvv??rd, menneskesyn, relationer og dermed for vores samfund. Vi kan ikke se p?? de forskellige dele enkeltvist, da de underst??tter og forst??rker hinanden, og derfor har vi brug for en indsats der s??tter ind flere steder.

Derfor st??tter jeg ogs?? Feministisk Forandring, hvor jeg ligeledes er aktiv. Feministisk Forandring er en t??nketank med tilknyttede aktivistgrupper, der arbejder for at oplyse og skabe dialog ud fra et feministisk v??rdis??t og derigennem opn?? en samfundsm??ssig indflydelse p?? alle niveauer, der skaber forandring. Min aktivitet her har prim??rt v??ret omkring prostitutions-politikken.

.Jeg har fornylig meldt mig ind i partiet SF (dette afsnit er tilf??jet den 17.12.17), bl.a. fordi de efter min oplevelse, er det eneste parti der tager ligestilling alvorligt, ved at have udmeldt at g?? ind for Den Nordiske Model. Her er jeg s?? sm??t ved at engagere mig i forhold til feminisme og ligev??rd, hvor jeg ogs?? gerne vil medvirke til at sikre det feministiske fokus i partiet og i politikken.

Det er efter min overbevisning ganske v??sentligt, at vi har nogle kritiske v??rdiorienterede r??ster i vores samfund og det er jeg glad for at v??re en del af.

Der er lavet flere unders??gelser af ??konomiske vism??nd-/kvinder samt skrevet flere artikler og indl??g, som netop har tydeliggjort samt synliggjort at jo mere ligestilling et samfund har, jo st??rre ??konomisk gevinst har dette samfund ogs??.

???Rapporten leverer over 150 sider en dybtg??ende analyse af ligestillingens tilstand, globalt og p?? regionale/nationale niveauer. Derudover det ??konomiske potentiale der ligger, hvis vi form?? at skabe en mere ligestillet verden mellem m??nd og kvinder. S??ledes kommer rapporten med bud p??, hvordan vi kan skabe verdens n??ste b??lge af ???inclusive growth???, hvor ligestilling er l??ftestangen for en ny inkluderende v??kst i verden??? / Marianne Egelund Siig, Berlingske Business Blog, ???Derfor er mangel p?? ligestilling dyrt for Danmark???.

S?? kan du m??ske t??nke, ???jamen vi har jo ligestilling i Danmark??? og s?? er det min p??stand, at dette har vi kun i teorien men ikke i praksis og dette belyser bev??gelsen #MeToo jo ogs?? ganske tydeligt.

Det er et meget komplekst emne, og det har taget mig indtil flere ??r, at opn?? den viden, som jeg har i dag – og der er meget mere viden at hente, s?? jeg er ikke f??rdig endnu.

S?? ja, jeg er feminist ??? helt basic feminist ??? som arbejder aktivt for ligev??rd, herunder ligestilling mellem k??nnene, ikke at kvinder og m??nd skal v??re ens, men at vi kan v??re s?? forskellige vi ??nsker at v??re ogs?? indenfor det enkelte k??n.

“Feminism is The teory of the political, economic and social equality of the sexes”

Jeg ??nsker, at vi finder frem til en ligev??rdig m??de at v??re vores k??n p??, hvor vi ikke begr??nser hinanden eller har stereotype fordomme som forventninger – herunder krav – til hvordan vi skal v??re vores k??n p??.

Vil du v??re med?

S?? kan du st??tte p?? mange m??der, du kan melde dig ind i foreningerne, l??bende st??tte med et bidrag, blive aktiv og involvere dig eller du kan v??re med til at sprede budskaber omkring ligev??rd og helt basic kan du sige til og fra i din hverdag, n??r du oplever sexisme.

Tak!

Jannie Nielsen Hansen

L??s ogs??:

samt:

Udgivet i Blog | Tagget , , , , , , | 3 kommentarer

F??lelser er h??rdt arbejde

Emotional labor er som oftest ganske usynlig
IMG_2703og bliver f??rst synligt n??r der ikke er nogen
der tager ansvar for dette, s?? derfor er det noget som man som kvinde sj??ldent f??r anerkendelse eller endda l??n for.

Jeg har igennem nogen tid nu unders??gt begrebet Emotional Labor – jeg har desv??rre endnu ikke fundet frem til et godt dansk ord for begrebet – og der er to aspekter i dette.

Det ene, som er det jeg har fokus p??, er det f??lelsesm??ssige ansvar som der helt generelt forventes af kvinder p?? den private front og s?? den anden del der er de forventninger der er til kvinder i arbejdslivet i kraft af k??nnet. Og det griber faktisk ind over hinanden, men jeg vil alligevel pr??ve at se om jeg kan adskille det.

Der er en hel del der h??rer ind under dette begreb, men hvis jeg skal komme med nogle eksempler, s?? kan det f.eks. v??re:

 • Ansvar for den gode stemning, uanset hvem der ??del??gger den – der glattes ud, smiles og grines m??ske
 • Ansvar for at tage p??nt imod s??rligt m??nds gr??nseoverskridelser f.eks. catcalls, befamlinger, u??nskede seksuelle tiln??rmelser, kommentarer p?? udseende etc.
 • Ansvar for at holde styr p?? aftaler omkring b??rnene, det kan v??re legeaftaler, for??ldrem??der institution, skole og sport, gaver til b??rnef??dselsdage osv.
 • Ansvar for ikke at bringe emner p?? bane, dele sine meninger, viden etc. som ikke er i tr??d med f.eks. mandens og dermed vil ??del??gge den gode stemning
 • Ansvar for stort set alt det praktiske omkring b??rnene ift. om t??jet passer, om der er flere str??mper uden huller, om t??jet skal vasket, om idr??tst??j og -udstyr er intakt osv.
 • Ansvar for at der er hyggeligt, det kan v??re alt lige fra reng??ring til at der er friske blomster, t??ndte stearinlys, dug p?? bordet osv.
 • Ansvar for at familien laver ting sammen om det er at spille et spil eller tage p?? udflugt
 • Ansvar for de n??re stunder, at kigge i ??jnene, at lytte, at s??ge at forst??, at k??rtegne og lign. i hverdagens travlhed
 • Ansvar for at alle bliver lyttet til, bliver h??rt, rost og f??r gr??dt eller raset ud

Jeg oplever at m??nd bliver bedre og bedre for hver generation til at deltage og tage et medansvar i forhold til meget af det praktiske om det er indk??b, reng??ring, lave mad eller andet, men n??r det kommer til det mere f??lelsesm??ssig som at tage et medansvar for at alle har det godt indeni, der kniber det desv??rre gevaldigt.

Der er stadig mange knudem??nd eller tr??m??nd derude og jeg er efterh??nden ret klar over hvad det kommer af, det er myten om den s??kaldte rigtige mand der ikke m?? vise f??lelser og meget andet skidt, der har store konsekvenser ikke blot for manden selv, men ogs?? for de forhold han indg??r i og dermed ogs?? for den partner han er sammen med.

Men det er ret s?? komplekst, og for at forst?? dette, s?? skal man kunne f?? ??je p?? disse strukturer der er i vores samfund og det kan v??re ganske sv??rt, fordi de netop er internaliseret i os alle igennem kultur, normer og opdragelse og derfor kan v??re ganske usynlige indtil man f??r ??je p?? dem.

Min oplevelse er ogs??, at det i langt h??jere grad er kvinder der ops??ger personlig udvikling, der forholder sig kritisk til sig selv, der ops??ger terapeuter, mentorer og psykologer. Det er prim??rt kvinder der l??ser selvhj??lpsb??ger og i det hele taget tager langt det st??rste ansvar for at udvikle sig og udvikle forholdet.

Og hvorfor er det mon s??dan, det mener jeg ogs?? er en del af den samme m??nt som beskrevet ovenfor. Jeg t??nker stadig og jeg unders??ger stadig, s?? der vil komme mere omkring dette emne, n??r jeg er klar.

I mellemtiden vil jeg opfordre dig til at ops??ge viden, reflektere og agere efter den nye indsigt du har f??et, for kun p?? den m??de kan vi forandre noget til det bedre.

Du kan f.eks. l??se disse:

OBS! Dette indl??g vil blive fyldt p??, ??ndret etc. over flere omgange, da jeg i f??rste omgang prim??rt har skrevet det, for at f?? taget hul p?? emnet. Derfor har jeg heller ikke linket til det i nogle opslag eller gjort opm??rksom p?? indl??gget som jeg plejer, da det godt m?? hvile lidt her i stilhed, indtil jeg er klar.

Og lige for en sikkerheds skyld, s?? vil jeg lige n??vne, at hvis du er mand der l??ser dette og du t??nker at s??dan er du i hvert fald ikke, s?? siger jeg bare good for you og for dine n??rmeste.

Men hvis du nu t??nker rigtig godt efter, s?? vil jeg p??st?? at du alligevel kan genkende en del, hos dig selv i dit tidligere jeg, hos nogle af dine venner, din familie eller hos dine nuv??rende som tidligere kolleger. Og dette er ikke en p??stand, men noget der er lavet flere unders??gelser omkring, som du ogs?? kan l??se i nogle af de links der er herover.

L??s ogs??:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

??nsker du at l??se mere omkring livet og k??rligheden og f?? indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? vil jeg opfordre dig til at k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside. Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

Udgivet i Blog | 4 kommentarer

Porno er uncool

Igennem en hel del ??r efterh??nden, 1363083_chain_of_time_5har jeg haft det noget mystisk med hensyn til porno, jeg har unders??gt det over flere omgange og har virkelig pr??vet at v??re cool omkring det.

Jeg havde jo en opfattelse af, at det m??tte v??re helt i orden, fordi vi i Danmark er meget stolte af, at vi var de f??rste der frigav porno. Det er overalt omkring os, vi lever i et pornoficeret samfund under sex-s??lger-alt-parolen og kan d??rligt nok google efter noget helt banalt uden at vi bliver pr??senteret for sex p?? den ene eller anden m??de.

Robert Jensen (is a professor in the School of Journalism at the University of Texas at Austin. He is the author of ???Getting Off: Pornography and the End of Masculinity.???) fort??ller i artiklen ???How porn makes inequality sexually arousing??? at han af nogle unge kvinder fik at vide, at han ikke fulgte med ungdommen og mere i den stil, n??r han forholdt sig kritisk til pornoindustrien.

Han spurgte s?? kvinderne: ???Hvis I havde valget mellem to fyre I ville date, de var lige attraktive men den ene s?? porno og den anden gjorde det ikke, hvem ville I date???? Til det var svaret, at de ville date den der ikke s?? porno. Ergo havde det alligevel en betydning.

???Sp??rg mig, hvorfor jeg ikke l??ngere gider have sex med folk som har et regelm??ssigt forbrug af s??kaldt mainstream porno? Forestil dig titlerne p?? pornofilm som bogtitler. Og at de b??ger stod frit fremme i vedkommendes bogreol. R??kke p?? r??kke.??Ville du s?? have lyst at blive i det hjem ret l??nge???? / Anonym

???Why the disparity between the stated commitment to being porn-friendly and the actual preference in partners? Further conversation with those students, and many others, suggests that women know what pornography is and how men use it, but feel a sense of resignation about contemporary pop culture.

Commercial pornographers want us to believe that their product is just routine sexual activity on film. While there is considerable variation in graphic sexually explicit material, the most common pornography offers??sexualized male dominance??on screen, with the??gonzo genre pushing the boundaries??of the degradation of, and cruelty toward, women. Beyond the extreme material produced by the ???legitimate??? pornography industry are even harsher genres that sexualize every inequality you can imagine, especially??racist porn. At its core, that???s what pornography does: It makes inequality sexually arousing.???

Denne artikel gjorde, at jeg nu kunne s??tte ord p?? overfor mig selv i forhold til hvorfor jeg l??nge pr??vede at v??re helt cool omkring porno, og det er naturligvis fordi det er s?? indgroet en del af vores kultur, at jeg ikke kan undg?? det i en eller anden grad.

Da jeg var ung, var jeg mere optaget af at skulle v??re cool, at passe ind, end jeg er i dag, og derfor s??gte jeg dengang at udtrykke en ligegyldighed overfor porno, for jeg skulle i hvert fald ikke give udtryk for at jeg ikke havde det fint med det. Dengang havde jeg heller ikke den viden som jeg har i dag, eller den samme sikkerhed i mig selv.

Uanset at jeg v??lger at lade v??re med at google efter, klikke p?? og se det, s?? bliver jeg pr??senteret for porno stort set hver gang jeg er p?? nettet i en eller anden afskygning. S?? meget, at jeg efterh??nden ikke bider s?? meget m??rke i det mere, det er prim??rt min underbevidsthed der registrerer og jeg ved jo ogs??, at der er alt for mange der benytter sig af porno og dermed vil jeg skulle holde mig fra en masse mennesker, som jeg kender og holder af.

???Science and research are showing that pornography can change and rewire how the brain works. For those who watch porn, their perceptions of healthy relationships and sexuality become warped by what they???ve viewed??? / #Fight the new drug

Selv pornoindustrien siger, at der ikke er nogen der er interesseret i, at de der bruger porno, skal blive bevidste omkring forholdene, fordi det ikke vil t??nde de der sidder og wanker* til dette og s?? kan de jo risikere at miste en indtjening.

Vi har derfor brug for oplysning omkring denne industri, og vi har brug for en holdnings??ndring i vores samfund.

Mit ubehag ved porno har jeg ikke rigtigt kunne s??tte ord p?? og jeg har l??nge t??nkt, at det m??ske er mig der er noget galt med, fordi vores samfund efterh??nden er s??dan at man for alt i verden ikke m?? forholde sig kritisk til porno eller sexindustrien i det hele taget, uden at f?? skudt i skoene, at man vil begr??nse andres frihed (l??s: frihed til at udnytte andre mennesker, pakket ind i argumentation for friheden til at s??lge sin krop), at man er sex-forskr??kket eller at man m?? v??re s?? grim at ingen gider bolle med ??n og man derfor er ude p?? et eller andet h??vntogt.

???N??r jeg l??ser mandeblade, f??ler jeg mig som en j??de, der studerer Mein Kampf??? / Gloria Steinem

Men jo mere jeg dykker ned i dette emne, jo mere bevidst bliver jeg om at det er dybt problematisk. Ikke blot for de implicerede men ogs?? for vores menneskesyn ??? her g??r det v??rst ud over vores kvindesyn, men manden som den der tager og f??r er ligeledes ikke uproblematisk ??? og det g??r ud over vores relationer og alt dette g??r at det er et samfundsproblem.

???N??r noget er gratis, s?? kan du v??re helt sikker p??, at nogen l??ngere nede i processen har betalt for det.??? / Almen viden siger jeg

Jeg har for nyligt set dokumentaren ???Pornocracy??? hvor Ovidie – en tidligere pornoskuespiller – har s??gt at vise bl.a. de barske forhold som pornoskuespillere arbejder under ??? s??rligt kvinder – samt hvor kapitalistisk denne industri er, med pengebagm??nd der er fl??jtende ligeglade med konsekvenser for de involverede som for samfundet.

L??s ???Gratis netporno har gjort branchen mere brutal???.

Pengebagm??nd der er en del af karteller og mafiaen som Die Welt ogs?? har haft flere artikler, bl.a. en stor artikel p?? flere sider omkring (Die Welt: Wall-Street-Millionen bauten das Youporn-Imperium) Dette var ogs?? med i dokumentaren og vi fik vist hvordan denne industri h??nger sammen og det er vitterligt money talks, ethic walks.

Der sidder nogle karteller der bliver finansieret af mafiaen. Disse karteller har opk??bt alle de store gratis porno websites, og fordi disse er s?? store og ejer alle de f??rste sider i Google resultaterne, s?? er alle pornodistribut??rer afh??ngige af at v??re medlem af disse pornsites, derfor betaler de for medlemskab til disse. Udover dette s?? betaler de sm?? 78% til kartellerne af det de tjener og de sidste 22% g??r til afl??nning og hvad der ellers skal til p?? et pornoset. De penge de tjener er s?? en mikro-procentdel af dette og der skal derfor vildt mange optagelser til for at kunne leve af det.

S?? det er ikke pornoen som s??dan der tjenes penge p??, det er den trafik der foreg??r, alts?? hver gang der klikkes ind p?? siderne.

Kartellerne lever alts?? af at der klikkes og af at de flytter penge rundt mellem deres underafdelinger som er placeret i forskellige lande.

De her karteller er alts?? fl??jtende ligeglad med de der er i industrien, det kunne lige s?? godt v??re folk der lavede sm?? s??de figurer, hvis der alts?? var en masse mennesker der ville klikke p?? dem.

For ikke at spolere din nattes??vn, s?? vil jeg ikke g?? i detaljer med deres forhold og hvad – s??rligt kvinderne uds??ttes for – men tro mig p?? mit ord n??r jeg fort??ller at det er ganske modbydeligt.

Jeg v??mmes over folks ligegyldighed, bare de kan sidde og wanke ganske anonymt imens de st??tter denne industri.

Og jeg er vred over samme ligegyldighed over for hvad det g??r mod vores samfund og dermed menneske-(kvinde-)syn.

Tilmed er jeg ganske bekymret for at vores b??rn vokser op og bliver p??virket igennem pornoindustrien.

Det er ikke nok at s??tte ind overfor pornoindustrien alene, da der skal ske indsatser flere steder, men specifikt omkring denne industri s?? tror jeg i f??rste omgang – hvis det ikke skal forbydes helt – s?? b??r vi:

1) G?? efter pengene og f?? kartellerne lukket for skatte-unddragelse

2) F?? det adskilt p?? nettet, s??dan at man skal logge sig p?? med Nem-Id og/eller bankoplysninger (s?? begr??nses adgangen v??sentligt for de under 15 ??r)

3) F?? foretaget mere forskning der ser p?? hvilken betydning porno har for de implicerede samt for vores samfund og derefter om vi skal:

3a) Banne porno fuldst??ndigt alternativt f?? en styring med det der smides p?? nettet af porno o.lign.

eller

3b) Have tilsyn og styring med de der producerer og tjener penge p?? porno

Uanset hvor v??sentligt det er at se p?? de forhold som de involverede pornoskuespillere arbejder under, s?? er det bestemt ikke mindre vigtigt at se p?? hvilken betydning det har for vores samfund, vores relationer og vores menneskesyn og dette er der mange der s??ger at belyse og derfor vil jeg linke til flere artikler, indl??g med mere herunder.

???De sidste par ??r har jeg haft en pornofri elsker ??? nu k??reste.
Der kan siges en del godt om folk, der n??gter at bruge en computer, medmindre de er tvunget til det. Det er ret s?? skr??mmende, at det ??benbart er blevet nemmere at rode rundt p?? nettet efter en anden persons filmatiserede fantasier, end at danne billeder i eget hoved og forholde sig til den man er sammen med.??? / Anonym

Det er ikke nemt at forholde sig ??bent og kritisk til porno- herunder sexindustrien, fordi der kommer s?? mange ubehagelige modreaktioner, selv pornoskuespillere fort??ller at de ikke kan fort??lle om branchen uden at opleve fysisk og psykisk chikane udover at de risikerer ikke at have noget arbejde.

Tidligere prostituerede der st??r frem og fort??ller om livet i prostitution oplever det samme og os der ikke er eller har v??ret i industrien vi oplever ogs?? en voldsom modstand og det er bekymrende, at vi har f??et s??dan et samfund, der g??r mere op i retten til at udnytte andre mennesker end hvad konsekvenserne er for denne s??kaldte rettighed.

???At indf??re en lov der forbyder andres menneskers ret til at kunne k??be sig til seksuel adgang til andre fattigere og mere udsatte kvinders kroppe er p?? linje med forbuddet mod at du kan k??be min nyre, mine hornhinder eller leje min livmoder. At tingsligg??re kvinder og sidestille dem med hvilken som helst anden vare, er hele tiden at skyde en ligestilling k??nnene imellem langt ud i horisonten. S?? l??nge vi lever med ???alle kvinder er til salg ??? det er bare et sp??rgsm??l om pris??? liges?? l??nge er ligestilling en fjern dr??m??? / Dorit Otzen

Et samfund der er s?? mageligt og bange for at blive upopul??r, at det hellere vil lukke ??jnene. Selv et stort antal af vores politikere er s?? bange for at miste deres taburet, at de ikke t??r at have en klar holdning til sexindustrien eller udtale sig kritisk om denne. Heldigvis er der nogle der melder klart ud at de g??r ind for Den Nordiske Model n??r det kommer til prostitution, men det er et f??tal der t??r og n??r det kommer til porno, er der endnu f??rre.

Som jeg har h??rt flere udtale og som jeg efterh??nden ogs?? selv er kommet frem til, s?? er modstanden, hos det enkelte menneske, mod at forholde sig kritisk til sexindustrien s?? banal som at hvis man g??r dette, s?? er man ogs?? n??dsaget til at forholde sig kritisk til sin egen ageren i forhold til dette og denne nye indsigt vil kr??ve, at man ??ndrer sig og f??r nogle nye vaner og m??de at t??nke p?? bl.a. i forhold til sex.

???Desv??rre kan et forbrug af porno v??re direkte skadeligt for vores evne til at v??re i ordentligt til stede i vores k??rlighedsforhold. Var vi virkeligt s?? seksuelt frigjorte, ville vi v??re mere optaget af at nyde hinanden og eksperimentere end af at stirre p?? pornofilm. Vi ville lege mere. Folk ville vove at overf??re fysisk l??ring fra krop til krop, fordi det rent faktisk er meget nemmere at forst?? og opleve seksuelle nuancer hands on end ved at l??se om det??? / Sara Skaarup

S?? det at sexindustrien er blevet en s?? stor del af ens identitet, det siger alligevel noget om vores samfund og vores kultur, som jeg oplever dybt bekymrende.

L??s ogs??: Fra sexisme til sexindustrien.

???Jeg er ikke modstander af porno i princippet, men jeg er modstander af udnyttelse af andre mennesker og dermed bliver jeg modstander af porno i praksis??? / Anonym

Vil du udfordre dig selv og blive klogere p?? emnet, s?? er der herunder et udvalg du kan g?? igang med.

???M??nd der frasiger sig pornografi for at undg?? impotens, er ikke mere beundringsv??rdige end hvide der dropper marchen med Ku Klux Klan fordi de er bange for at forstuve anklen. Vores kamp mod pornografi og det modbydelige system af maskulin magt det repr??senterer, skal stikke dybere end en egennyttig interesse i at beskytte vores seksuelle praksis??? / Jonah Mix

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

??nsker du at l??se mere omkring livet og k??rligheden og f?? indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? vil jeg opfordre dig til at k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside. Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

________________________________________________

*At wanke betyder at onanere. Jeg bruger den engelske betegnelse, da jeg ikke har fundet et andet ord for at onanere p?? bekostning af andre, hvad jeg mener onani i sammenh??ng med porno er.

Udgivet i Blog | 6 kommentarer

Ved du eller tror du blot?

“There are facts, and there are beliefs, and there are things you want so badly to believe that they become as facts to you.”The future depends

Jeg t??nker j??vnligt over hvad det var der fik mig til at ??bne ??jnene, alts?? at blive mere
modig omkring at forholde mig kritisk til det jeg troede jeg vidste, samt mere kritisk til samfundet og de strukturer vi lever i og med.

Den n??d vil jeg s?? gerne kn??kke, fordi jeg kan genkende mig selv i ganske mange, alts?? mig selv fra dengang jeg lukkede ??jne og ??rer og blot fandt tryghed i det jeg kendte uanset at det havde nogle konsekvenser for mig, mine b??rn og ja ogs?? for andre, som jeg p?? dav??rende tidspunkt ikke kunne adressere.

Og det er ikke fordi jeg er blevet ??h s?? klog og ved bedre end alle andre. Det er faktisk n??rmere, at jeg efterh??nden ved s?? meget om de emner jeg har sat mig ind i, at jeg ogs?? ved hvad jeg mangler at vide mere om. Og ikke blot det, jeg er ogs?? blevet s?? bevidst omkring viden, at jeg ved n??r jeg mener og n??r jeg rent faktisk ved noget. Jeg er blevet mere ydmyg omkring det at have en holdning til noget, og kr??ver faktisk ganske meget af mig selv for at kunne have en holdning, det har ogs?? givet mig mulighed for at have en undrende tilgang til flere emner og give udtryk for min viden som min uvidenhed.

Jeg er ogs?? blevet bevidst omkring at det her med ignorance og viden, det er prim??rt et bevidst valg, For om vi v??lger at holde fast i det som g??r os tryg, de overbevisninger vi er vokset op med, som er blevet internaliseret i os igennem kultur, normer og opdragelse eller om vi t??r udfordre dette og ops??ge viden, t??r lytte til de vi ikke f??r har lyttet til. Det kan godt v??re sv??rt, fordi vi p?? den m??de f??r vippet vores selv- og vores verdensbillede og derfor skal til at ??ndre p?? os selv, fordi denne nye indsigt g??r, at vi ikke l??ngere kan agere ud fra gamle vaner.

Jeg kunne godt t??nke mig, at flere kunne sige: “Det ved jeg endnu ikke nok om til at have en holdning til, men fort??l gerne og hvis du kender til noget jeg b??r l??se eller se for at finde ud af mere, s?? fort??l mig gerne det”.

Alt for mange afslutter en diskussion eller samtale med: “N??, men det er alts?? min mening”, uden at forholde sig til at det jo netop blot er en mening, en holdning, og at der derfor er grundlag for at finde ud af mere, som den man taler med m??ske kan hj??lpe med.

Jeg oplever det sv??rere og sv??rere at v??re i s??danne samtaler, og det er ikke fordi at man skal diskuttere alt, men en mere ydmyg tilgang til sine holdninger og meninger vil kl??de ganske mange.

Efterh??nden t??nker jeg, at bevidst ignorance ogs?? er en form for dumhed og er det s?? en dumhed man skal v??re ligeglad med eller en dumhed der skal udfordres igen og igen?

For holdninger og meninger er ikke ligegyldige, is??r ikke de der ytres. De holdninger der ytres p??virker andre og vores samfund. Som jeg n??vnte i et tidligere opslag, fra et afsnit i en videnskabsteorisk bog, s?? kan vi ikke bare sige at vi har en mening, hvis denne mening har konsekvenser for andre og det har den lige s?? snart den siges h??jt. Derfor skal meninger bygges p?? viden.

S?? nej, vi kan ikke bare sige “N??, men det mener jeg alts??”, hvis vores mening ikke kan underst??ttes af viden, og det er ikke nok at man f.eks. kan sige at i ens omgangskreds s?? er det alts?? s??dan og s??dan.

Der findes forskellige videnskabsteoretiske tilgange til viden, og det er noget vi benytter os af som menige borgere ganske ubevidst. Den jeg ofte ser er den positivistiske tilgang der blot er beskrivende og observerende og derfor ikke interesserer sig for baggrunden for det observerede.

Viden kan ikke blot bunde i observationer. For at det rent faktisk er viden, s?? skal man efter min bedste overbevisning ogs?? se p?? de andre videnskabsteoretiske tilgange, der afklarer kontekst, konstruktioner, konsekvenser etc. og det indeb??rer at man ogs?? kigger ud fra sin egen navle og bliver bevidst om at disse holdninger rent faktisk har konsekvenser og ikke “bare er en mening”.

No, It’s not your opinion. You’re just wrong!

http://www.houstonpress.com/???/no-it-s-not-your-opinion-you-???

N??, men tilbage igen, hvordan f??r vi kn??kket denne n??d i forhold til at flere oplyser sig selv og ikke af vanvare eller tryghed holder fast i en mening, der ikke er bygget p?? viden og som har konsekvenser for det samfund vi lever i?

N??r jeg ser tilbage, s?? var det et bevidst valg jeg tog, om at lytte og l??se med ganske l??nge, inden jeg selv deltog i debatter og diskussioner. Og hvorfor tog jeg dette bevidste valg, det er jeg ikke helt sikker p??, men umiddelbart tror jeg at jeg s?? sm??t fik ??je p?? at disse ting alts?? ogs?? var noget der ramte mig og mine n??re, jeg kunne pludselig s?? sm??t adressere nogle af de ting, som jeg havde g??et og tumlet med og det var faktisk en god oplevelse, s?? jeg gik ganske ih??rdigt igang med at oplyse mig selv – og g??r det stadig, for der er stadig meget at l??re.

Min yngste fortalte mig her forleden, at de i skolen havde f??et til opgave at fort??lle hvad meningen var med livet. Jeg tror at meningen er, at vi skal udvikle os selv som menneske, blive bedre og give noget godt videre til de n??ste, og for at kunne dette, s?? skal vi ops??ge viden og vi skal ??ndre vores ageren efter den nye indsigt vi opn??r, ellers g??r vi blot i ring.

https://www.theatlantic.com/???/this-article-wont-cha???/519093/

PS! Denne tekst er fra mit opslag p?? Facebook den 14.03.17

L??s ogs??:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

??nsker du at l??se mere omkring livet og k??rligheden og f?? indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? vil jeg opfordre dig til at k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside. Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

Udgivet i Blog | 2 kommentarer

Ansvar i forholdet

???Gr??sset er gr??nnest der hvor du vander det?????gr??sset er gr??nnest lige der hvor du vander det

Eller ???Gr??sset er gr??nnest p?? den anden side???.

Modsat den sidste, som jeg oplever har en meget passiv tilgang der prim??rt er observerende, misundelig og uden indsigt i hvad man selv har.??S?? oplever jeg den f??rste have en mere aktiv tilgang, der l??gger op til at man selv skal g??re en indsats.

???Frav??r ??? den almindelige kur mod k??rlighed??? /??Miguel de Cervantes Saavedra

S?? er der den anden, og den kan jeg godt lide fordi den fort??ller at man faktisk skal handle, at man ikke bare kan g?? rundt og se p?? alt det man mener er bedre, for det er der intet der bliver bedre af, og slet ikke det man er i.

N??r det??drejer sig om et forhold, en t??t relation, s?? er det ikke nok at den ene part g??r og vander pl??nen, alts?? forholdet hele tiden, hvis den anden ikke ogs?? tager et medansvar for dette, for det dr??ner langt ind i sj??len og til sidst kan man ikke mere uanset hvor meget man selv har vandet pl??nen, s?? skal den ogs?? have noget g??dning, klippes til osv. Og det skal man alts?? v??re mindst to om.

Nu kommer jeg til at tr??de nogle over t??erne, m??ske endda mest m??nd, men inden I evt. farer i kridthuset, s?? vil jeg bede jer om at orientere jer p?? emnet, lade det bundf??lde sig og dern??st t??nke efter.

Jeg er for nylig blevet introduceret til et begreb jeg ikke anede fandtes, nemlig ???emotionel labour??? p?? dansk ???f??lelsesm??ssigt arbejde (ansvar)???. Den har godt nok ligget og ulmet l??nge i mig, men jeg har ikke f??et de rigtige ord p?? hvad det var, som jeg oplevede b??de p?? t??t hold, men ogs?? i de relationer som jeg f??r indsigt i, b??de fysisk men ogs?? via alt det jeg l??ser omkring mennesker og relationer.

Det er meget komplekst og kan ikke forklares i dette indl??g alene, derfor vil jeg nederst linke til flere artikler, hvoraf mange desv??rre er p?? engelsk, men der er heldigvis ogs?? nogle danske, for flere og flere bliver heldigvis opm??rksom p?? dette.

Min p??stand er, at kvinder har eller f??r det st??rste ansvar, n??r det kommer til emotionel labour (jeg bruger den engelske betegnelse, da jeg ikke mener at overs??ttelsen d??kker begrebet godt nok). Kvinder l??rer igennem deres opv??kst, at v??re opm??rksom p?? hvordan andre har det, at give plads til andre, at tilsides??tte egne behov, at tage ansvar for den gode stemning og at glatte ud uanset hvem det er der ??del??gger den gode stemning.

Mange kvinder har g??et i flinkeskolen hvor de l??rer at v??re pleasere, ikke vise vrede eller g??re andre opm??rksom p?? deres uhensigtsm??ssige ageren (p??nt sagt), for s?? bliver de jo kede af det, n??r de f??r at vide at de ikke opf??rer sig helt s?? smart.

S?? kvinder l??rer ofte at l??gge l??g p?? deres vrede, og hvis de s?? siger fra, s?? bliver det ofte p?? en undskyldnede m??de, som helst ikke skal s??re, ikke fordi der er noget i vejen med at man ikke vil s??re, men hvis nu, kvinden er blevet s??ret og det at fort??lle dette g??r den der har s??ret ked af det, vred, utilpas etc. s?? kan kvinden jo aldrig sige fra, men m?? p??tage sig ansvaret for alene at f?? det godt igen, fordi den anden ikke kan eller vil stilles til ansvar. Det blev lidt sn??rklet, h??ber at det giver mening.

Det er oftest ogs?? kvinder der tager ansvar for at forholdet og de selv udvikler sig, det er oftest kvinder der l??ser selvhj??lpsb??ger, g??r til terapi, i sorggrupper o.lign. Det er ogs?? oftest kvinder der s??ger kommunikationen i forholdet, fort??ller om sine behov, sp??rger ind til den anden, og ikke blot ved et enkelt sp??rgsm??l ??? s??-har-man-spurgt-agtigt ??? men stiller flere uddybende sp??rgsm??l til den anden og s??ger at forst??.

Kvinder giver??generelt langt mere n??rhed som at s??ge og give fortrolighed, at give omsorg og flere k??rtegn, knus, smil, et lyttende ??re og s??de beskeder, hvor m??nd derimod og ganske generelt ikke tager et medansvar for at vise og give n??rhed andet end igennem sex. Nogle/flere m??nd, f??r d??kket deres behov for n??rhed igennem porno og hvad der ellers findes p?? nettet af sexualisering, objektivisering etc. og dette p??virker s?? ogs?? den sex man har med hinanden, som ofte og derfor ikke opleves som n??rhed af kvinden.

Kvinder l??rer ogs?? at tage sig af alt det der er mere synligt n??r vi taler forhold, det er f.eks. det praktiske omkring b??rnene, at v??re den prim??re omsorgsperson i kraft af at kvinder tager den l??ngste barsel, at kvinder tager den st??rste del af ansvaret for soveritualer, legeaftaler, at tr??ste, at tale om og give plads til de sv??re og de n??re ting.

Det er oftest ogs?? kvinder der st??r for at samle familien, at s??rge for n??re stunder, oplevelser sammen etc. om det er ture eller at spille et spil. De st??r oftest ogs?? for for??ldreintra og at v??re opm??rksom p?? n??r b??rnene vokser ud af deres t??j samt at interessere sig for hvad b??rnene laver og hvem de g??r det med osv. De praktiske ting her, er de yngre generationer ??? efter min opfattelse ??? s?? noget bedre til at deles om, end de der er min generation og de der er ??ldre.

???If you hurt someone enough, they eventually fall out of love for you and if they don???t it???s because someone who raised them confused them with abuse as being a form of love??? / Mary Jo Rapini

Siger jeg s??, at m??nd ikke kan finde ud af disse ting?

Nej, bestemt ikke, men m??nd l??rer desv??rre igennem opdragelse og normer at de ikke kan finde ud af disse ting. Der er t??h??-udtalelser som ???m??nd kan ikke tale om f??lelser???, ???m??nd kan ikke tage sig af deres b??rn, de passer b??rn ??? for hustruen alts????? og meget andet skidt.

S?? mange m??nd g??r i troen p??, at de alts?? ikke kan finde ud af de her n??re ting (emotionel labour). Og de t??r m??ske ikke fors??ge sig af frygt for at blive bekr??ftet i den usikkerhed som de er vokset op med – eller m??ske endda endnu v??rre – at tro at de s?? ikke er en rigtig mand, eller andre tror de ikke er en rigtig mand, hvis de g??r ting som traditionelt kvinder har f??et det fulde ansvar for.

???Stolthed er sj??ldent k??rligheden til gavn??? / Jan Hessner Backe

Dette har mange konsekvenser, for kvinder, for m??nd, for b??rn, for de n??re relationer og faktisk dermed ogs?? for vores samfund.

Mange kvinder oplever sig ensomme i forholdet og f??ler sig f??lelsesm??ssigt overbelastet og mange m??nd kan ikke klare at blive alene fordi de har v??ret vant til at andre tog ansvar for deres f??lelsesliv, det er der mange unders??gelser der har afd??kket og kan bekr??fte.

Der er mange aspekter i dette som jeg bliver n??dsaget til at tage i sm?? bidder, men vil du gerne blive klogere p?? dette, s?? kan jeg anbefale dig at l??se disse artikler og indl??g:

Jeg er slet ikke f??rdig med dette emne, fordi det netop er s?? komplekst og ofte ogs?? ganske usynligt, fordi det prim??rt bliver synligt n??r og hvis der ikke er nogen der tager ansvaret, det er f??rst n??r dette sker at vi bliver opm??rksomme p?? at det mangler.

S?? k??re kvinde, jeg vil opfordre dig til at blive opm??rksom p?? dette, p?? hvad du g??r fordi det ellers ikke bliver gjort, hvad du g??r fordi du godt kan lide det s??dan og hvad du g??r fordi du bevidst eller ubevidst oplever at det forventes af dig, m??ske endda som et krav for at v??re en rigtig kvinde og/eller en rigtig mor.

K??re mand, jeg vil s?? opfordre dig til at l??se op p?? dette og bide m??rke i hvad du selv g??r, hvilken relation har du selv til jeres barn/b??rn, er de trygge nok ved dig, s??dan at de kommer til dig med de sv??re ting eller er jeres samtaler oftest om ufarlige ting som f.eks. sport, tipskuponen, geografi, konger??kken osv.?

Jeg vil ogs?? opfordre dig til at bide m??rke i om du giver plads til din hustru/k??reste til at du anerkender hendes f??lelser, holdninger og viden. At du er interesseret i og g??r noget for at hun har det godt f??lelsesm??ssigt, at du t??nker over hvordan du taler til og om hende, at du ikke overskrider hendes gr??nser, at du im??dekommer hendes behov som et voksent ligev??rdigt menneske.

Det kr??ver at du, k??re mand, tager et st??rre f??lelsesm??ssigt ansvar for jeres relation og dette indeb??rer, at du ogs?? tager et stort ansvar for dig selv, s??dan at du er en person din hustru/k??reste kan have tillid til.

Og du k??re kvinde, det kr??ver s?? at du ogs?? giver plads til at din mand/k??reste tager dette medansvar i forholdet, for jeg er ikke blind for at dette kan v??re sv??rt som kvinde, n??r man er internaliseret til at dette er kvindens ansvar hvis man gerne vil opleves som en rigtig kvinde.

Derfor skal vi st??tte op om hinanden i dette, ikke kun i de enkelte relationer, men ogs?? i vores samfund.

Kvinder der bliver vrede er ikke hysteriske eller n??rtagende, de er blot vrede som enhver anden ville oftest vil v??re i samme situation. M??nd der s??tter ord p?? deres f??lelser og er interesseret i sin partners f??lelser og tager hensyn til disse, er ikke under t??flen, men er en person der behandler sin partner med respekt.

Vi skal sige til og fra ogs?? n??r vi er blandt venner og bekendte samt p?? arbejde, f.eks. n??r manden g??r tidligt for at hente b??rn, n??r manden lige skriver en s??d besked til konen – s?? er han??ikke en t??ffelhelt, men en omsorgsfuld person, som m??ske endda er glad for sin kone.

Det er ligeledes n??r kvinden arbejder over for karrieren, det er n??r kvinden sover l??nge og manden tager p?? tur med ungerne – s?? er han ikke en helt og hun er ikke en d??rlig mor og det er n??r b??rnene helst vil tr??stes af far osv. osv. osv.

L??s ogs??:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

??nsker du at l??se mere omkring livet og k??rligheden og f?? indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? vil jeg opfordre dig til at k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside. Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

 

Udgivet i Blog | En kommentar

Skabes narcissister?

Tanker om narcissister, k??n og strukturer …??problem-with-gender

Jesper Bergstr??m har lavet en god video omkring nogle tendenser vedr. en meget problematisk adf??rd, som han har f??et ??je p?? igennem sit arbejde som netop adf??rds-ekspert, dette har BT s?? skrevet en artikel om, som jeg linker til her:

???Her er de 10 mest skr??mmende tegn p??, at du skal v??k fra en mand i en fart???.

Jesper har rent faktisk f??et ??je p??, at der findes en del narcissister iblandt os. Det kan v??re m??nd som kvinder, men her er det m??ndene han har f??et ??je p??. Der er to ting i dette, som jeg gerne vil tage hul p??, det f??rste kommer her og det andet vil jeg afslutte indl??gget med.

For det f??rste, s?? er de ti iagttagelser som Jesper kommer med, ganske gode og nogle som flere af os kan genkende hos en nuv??rende eller tidligere partner i st??rre og mindre grad.

Disse tager udgangspunkt i, at man som relation til en person med s??dan en ageren, kan genkende en eller flere og m??ske endda alle punkter i denne. Der st??r i artiklen, at punkterne henvender sig til den person, der har denne ageren, men s??dan oplever jeg det ikke, derfor vil jeg gerne se om jeg ??? ud fra Jespers punkter ??? kan henvende mig direkte til disse personer.

Det er dog s??dan, at hvis man er full-blown narcissist eller hverdagspsykopat som denne ageren ogs?? kan kaldes for, s?? vil man aldrig l??se s??dan et indl??g, hverken mit her eller det som Jesper Bergstr??m har lavet, fordi man ikke evner og ikke ??nsker at se p?? sig selv som en del af problemet, eller m??ske endda som v??rende problemet.

Men der er s?? ogs?? de der ikke er full-blown, de der er det i mindre grad, de der g??r disse ting af helt andre ??rsager end en decideret brist i sindet, hjernen what so ever, som jeg ikke skal kloge mig p??, det kan m??ske v??re en oplevet berettigelse, d??rlige vaner, opdragelse etc. Disse mennesker er mit ???for det andet??? som jeg vil g??re mig tanker om afslutningsvist.

Jespers punkter herunder tager udgangspunkt i at personen der har den narcisistiske som hverdagspsykopatiske ageren er en mand, derfor g??r jeg det samme. Men som jeg n??vnte tidligere, s?? kan kvinder ogs?? have disse tr??k.

1, Han vil ikke have kvinden t??t p??

For at kunne have den n??rhed og fortrolighed som er vigtigt i et godt forhold, s?? kr??ver det tillid fra begge, ikke blot at man viser hinanden tillid, men ogs?? at man er tilliden v??rd.

 • G??r du ting som bevirker at din partner har sv??rt ved at have tillid til dig?
 • Viser du selv fortrolighed og betror du din partner din s??rbarhed, dine tvivl, din usikkerhed?
 • Lytter du n??r din partner viser dig fortrolighed og sp??rger du ind uden at d??mme og bestemme hvad vedkommende skal og ikke skal g??re?
 • Giver du plads til at din partner har anden viden, interesser, holdninger, erfaringer end dig og anerkender du disse?

2. Han er manipulerende og kontrollerende

Man kan manipulere og kontrollere p?? mange m??der, det kan v??re igennem det man siger og det man g??r. Det kan v??re ved at blive aggressiv eller nedladende n??r man ikke f??r det som man vil have det. Det kan ogs?? v??re ved p?? beregnende vis, at give n??rhed som k??rtegn, for at bel??nne en adf??rd eller undlade at give dette for at straffe for ikke at have f??et sin vilje eller andet. Dette er en del af psykisk terror eller psykisk vold.

 • Hvor vigtigt er det for dig at det bliver p?? din m??de?
 • Giver du plads til at andre m??der ogs?? kan v??re ok?
 • Bruger du straf og/eller ros for at styre din partner?
 • Er du bevidst om du bidrager til eller endda er ansvarlig for ???den d??rlige stemning????

3. Han vil ikke indr??mme fejl
4. Han bliver hurtigt aggressiv
5. Han ben??gter alt

Der kan v??re mange grunde til dette. Nogle kan v??re, at man har et selvbillede og/eller har sat sig selv op p?? en piedestal, der ikke harmonerer med at kunne lave fejl, at g??re andre ondt, at v??re usikker, s??rbar etc. og derfor ben??gter man hellere selv de mindste ting, end man vil tage ansvar for dem. Det kan ogs?? g??re, at man hellere vil skjule det man foretager sig, som ikke er i tr??d med det menneske man giver udtryk for at v??re, end man vil ??ndre p?? sin adf??rd, s??dan at man ikke har noget at skjule eller lyve omkring.

 • Kan du sige pyt, og m??ske grine af dig selv, n??r du laver mindre fejl?
 • Siger du undskyld n??r du laver fejl der p??virker andre?
 • Har du nok selvindsigt til at kunne se n??r du laver disse fejl, som kan v??re alt fra de helt sm?? til de der s??rer andre?
 • G??r du til angreb, hvis andre kommenterer kritisk p?? det du g??r eller siger?
 • Ben??gter du hvis andre ??? m??ske s??rligt din partner ??? konfronterer dig med de handlinger som du ikke vil st?? ved?
 • Vender du ansvaret, s??dan at det du g??r som f.eks. g??r andre ondt, det er andres skyld Hvis du f.eks. har v??ret utro, s?? var det den andens skyld, fordi vedkommende lokkede dig eller var en skidt person der ogs?? var ude efter andre, eller du har m??ske oprettet en datingprofil og giver den nemme adgang til dette skylden, for du var jo bare nysgerrig osv.? Eller den der har opdaget du har s??ret, svigtet osv. b??rer efter din mening skylden, for personen kunne jo bare have ladet v??re med at opdage det eller konfrontere dig med det?

6. Han fejlfortolker, n??r kvinden bliver ked af det

Hvis man ikke kan rumme n??r ens n??re er kede af det, og slet ikke kan rumme hvis det er en selv der har gjort personen ked af det, s?? har man ogs?? problemer med det f??rste punkt, alts?? problemer med at give og tage imod n??rhed som fortrolighed. Dette kan ogs?? h??nge sammen med punkterne herover, for en af grundene til at man ikke kan eller vil rumme det, det kan ogs?? v??re at man ikke kan eller vil tage ansvar for sin egen andel i dette.

 • Har du egentlig empati og kan s??tte dig ind i andres sted ud fra deres side og ikke blot ud fra din egen?
 • Viser du omsorg n??r din partner er ked af det eller m??ske bare n??r vedkommende er syg?
 • Sp??rger du overhovedet ind til hvordan din partner har det?
 • Negliserer du din partners f??lelser?

7. Han er seksuelt frav??rende

Dette betyder n??dvendigvis ikke, at man s?? slet ikke har sex ??? det er mere den sex man har med hinanden, hvordan denne er. Dette h??nger ogs?? sammen med punktet omkring at give og modtage n??rhed og fortrolighed, men det h??nger ogs?? sammen med de andre punkter fordi optakten til sex er lige s?? vigtig ??? hvis ikke vigtigere ??? end sexen alene, for at det er elskov man har sammen og ikke blot scener fra en pornofilm. Det betyder ikke, at man skal v??re inderlig hver eneste gang og ikke kan afpr??ve andet, det betyder blot, at hvis man kun kan porno-sex, s?? distancerer man sig fra hinanden og sex bliver ikke det f??lelsesm??ssige bindemiddel, som det ogs?? kan v??re.

 • Ser du pornofilm og det der ligner og er du bevidst om hvordan det p??virker dig og jeres relation?
 • Kan du give dig hen eller er du n??rmere i en rolle?
 • Giver du k??rtegn og lign.. i l??bet af dagen og ikke kun som optakt til sex?
 • Udforsker du din partner og s??rger for nydelse til denne, eller f??lger du blot det samme manuskript, lidt massage her, et tryk der, lidt gramsen her og en to tre f??rdig?
 • Lytter du til og s??ger du at g??re de ting som din partner har fortalt vedkommende s??tter pris p??, som alts?? ikke overskrider dine gr??nser?
 • Kan din partner stole p?? dig, s??dan at vedkommende ogs?? har lyst til at give sig hen til dig? Og her er tillid mere end troskab.

8. Han er jaloux

Hvis jalousien ikke er begrundet, s?? er det problematisk at reagere som om at den var. Hvis din partner ikke lyver, har hemmeligheder, ikke er eller har v??ret utro hverken fysisk eller online, s?? skal man s??ge hj??lp for denne jalousi. Men bruger man det, at opf??re sig som om at man er jaloux, s?? er det manipulerende og kontrollerende adf??rd. Denne adf??rd, kan ogs?? v??re et fors??g p?? at flytte fokus v??k fra det, som man selv foretager sig, alts?? en m??de at fral??gge sig og flytte ansvaret v??k fra sig selv.

 • Er jalousien begrundet eller ej?
 • Fors??ger du at flytte fokus fra din egen adf??rd?
 • Bruger du anklagerne mod din partner, som et fripas til at du s?? selv kan g??re hvad du vil?

9. Han er charmerende

Mange af disse mennesker har et stort behov for andres anerkendelse, for at andre synes man er interessant, klog, dygtig og/eller smart som flot eller at man f??r anerkendelse via sin partner ved at denne f.eks. ser godt ud og man dermed har scoret godt eller har et p??nt vedh??ng til armen ved selskabelige lejligheder. Disse mennesker er derfor ofte dygtige til at tale med alle eller mange typer af mennesker og fors??ger sig ofte med humor og en kvik bem??rkning. Hvis man s?? ogs?? har en anden side, som er beskrevet i punkterne herover, som f.eks. nedladende, aggressiv, manipulerende etc. som man kun eller prim??rt viser sine n??rmeste, s?? kan det v??re at man ikke blot er narcissist men ogs?? psykopat, det skal jeg ikke kloge mig p??, men det er i hvert fald nogle af kendetegnene for s??dan et menneske.

 • Er du anderledes overfor dine n??rmeste end du er over for f.eks. dine kolleger?
 • Iscenes??tter du dig selv blandt andre?
 • Har du nok selvindsigt til at kunne se disse ting, hvis de var tilf??ldet?

10. Du bliver pludseligt smidt ud

Det er ikke kun dette med at blive smidt ud af f??lles bolig, det kan ligeledes v??re sengen eller trusler om dette eller om at afslutte forholdet. Det er ligeledes en manipulerende adf??rd og b??r derfor ses sammen med flere af de andre punkter.

 • G??r du efter at s??re mest muligt, n??r du skal vise din utilfredshed?
 • Tager du ikke din partners f??lelser alvorligt?

???Feministiske studier kan f?? m??nd til at erkende, at deres ???mentale smerte??? ofte stammer fra de mandedominerede kulturformer, og at de derfor har noget at vinde ved at ??ndre sig. De fleste m??nd er tvunget eller i hvert filf??lde socialiseret til at udleve en form for patriarkalsk eksistens og kan opleve f??lelsesm??ssige smerter som konsekvens af denne rolle??? / Kenneth Reinicke

Ovenst??ende er blot kortfattet og b??r uddybes yderligere af fagfolk, hvis man virkelig skulle henvende sig til de der har denne adf??rd og som har nok selvindsigt til at kunne og ville l??se omkring en problematik, som man selv har et stort ansvar for, men det er ogs?? mere for at vise nogle af mine tanker omkring dette.

Nu siger jeg det lige igen ??? kvinder kan ogs?? have s??dan en adf??rd og det er ikke alle m??nd der har denne adf??rd – s?? skulle den forh??bentlig v??re p?? plads. ??rgerligt at det er n??dvendigt, men det siger min erfaring mig fra diverse debatter at det er. S?? en gang til for Prins Knud; indl??gget er om m??nd med narcissistiske anl??g, s?? alle de m??nd der ikke har dette, det handler ikke om jer, men I b??r s?? v??re en del af l??sningen, sammen med alle de kvinder, som det heller ikke handler om.

Jeg vil her g??re mig tanker om hvordan det kan v??re, at flere m??nd end kvinder har denne adf??rd og her tror jeg faktisk at problematikken omkring k??nsroller er meget v??sentlig.

Vi har i vores samfund nogle forventninger til, hvordan man er og skal v??re i de forskellige k??nsroller og dermed??forventninger til det at v??re maskulin kontra feminin. Mange – overv??ldende mange – forventer at manden er??all maskulin i sin adf??rd og kvinden all feminin, som g??r at vi en del udfordringer i ganske mange relationer.

Vi glemmer i vores samfund ganske ofte, at alle k??n er maskulin OG feminin i varierende grad og det er ikke k??nsbestemt ej heller biologisk, men efter min opfattelse ud fra alt det, som jeg har l??st og erfaret, noget som vi opdrager hinanden til at v??re. Det kan du bl.a. l??se mere om her: K??n via Gyldendal

Maskulin er blevet synonym med mand (mandig), ligesom feminin er blevet synonym med kvinde (kvindelig), dette er problematisk, fordi vi till??gger disse begreber maskulin som feminin bestemte handlinger som vi ligeledes har v??rdisat i vores samfund.

???Det er ikke let at f?? m??nd til at tage et opg??r med den kultur, der har opdraget dem til at kunne ende i situationer hvor de oplever frygt og smerte, fordi de samtidig er opdraget til ikke at m??tte udtrykke netop frygt og smerte. Det er derfor en stor udfordring for pro.feministiske m??nd at skulle forklare deres k??nsf??ller, at feminisme ogs?? er godt for m??nd??? / Kenneth Reinicke

At have maskulin adf??rd er ikke forbeholdt manden og omvendt med det feminine. Vi har alle det feminine som det maskuline i os, vi agerer blot efter det som vi f??r mest anerkendelse for.

Derfor styrer drenge oftest efter den anerkendelse, som de f??r igennem at ud??ve det maskuline begreb??og v??k fra den latterligg??relse de ofte oplever ved at ud??ve det feminine begreb og det samme g??lder omvendt for piger, som dog ikke latterligg??res, men kaldes for drengepiger og lign. og som voksne bliver de ofte opfattet som “for maskuline”, “for meget”, “fylder for meget”, “en bitch” osv.

???N??r vi op gennem vores ungdoms??r og tidlige voksen??r afskr??kkes fra at udtrykke f??lelser, s?? kommer det til at betyde for mange af os, at vi klippefast afviser at udtrykke nogen som helst form for fortrydelse, n??r vi ser nogen, der s??res af vores handlinger??? /??Yashar Ali

Hvis og n??r vi l??rer drenge, at de ikke m?? vise samt tale om f??lelser, at de bare skal tage sig sammen, f?? h??r p?? brystet og hvad der ellers siges til drenge, s?? l??rer vi dem ikke at tage ansvar for deres f??lelsesliv og dermed g??r vi det ogs?? sv??rt for dem at forholde sig til og rumme andres f??lelser.

Hvis og n??r vi l??rer piger, at tage det fulde ansvar for hvordan andre har det, og s??rge for den s??kaldte gode stemning, ikke vise vrede, ikke v??re besv??rlige, vise andre omsorg osv. S?? l??rer vi piger, at det er vigtigere hvordan andre har det, end hvordan de selv har det, vi har opfostret pleasere.

???Det er ikke s?? s??rt, at kvinder ubevidst er passiv-aggressive, n??r de udtrykker vrede, bedr??velse eller frustration. I ??revis har de v??ret genstand for s?? meget gaslighting, at de ikke l??ngere kan udtrykke sig p?? en m??de, som f??les ??gte for dem??? ??/??Yashar Ali

En helt anden ting, som jeg har t??nkt p??, det er at hvis vi stadig l??rer drenge, at de som s??kaldte rigtige m??nd skal v??re styrende, handlingsorienterede, beslutningsdygtige, bestemmende og alt hvad vi ellers putter i det at v??re maskulin, s?? bliver det en konflikt i vores samfund, hvor vi reelt har lovgivet omkring ligestilling, men desv??rre ikke og m??ske derfor ikke efterlever dette.

Dette kan ovenst??ende v??re medskyldig i, for der er en konflikt mellem det at v??re en s??kaldt rigtig mand ud fra de maskuline sider, som ikke m?? indeholde de feminine sider, hvis han samtidig skal give plads til at pigen som kvinden er ligev??rdig med ham selv.

Jeg l??ste en artikel her forleden der netop kom ind p?? noget af dette, som jeg lige linker til her: ???Hvis en mand vil dominere en frigjort kvinde, er han n??dt til at kontrollere hende mentalt???.

Igen – det er ikke alle m??nd. Men disse m??nd findes og flere end hvad godt er for vores samfund, s?? jeg vil gerne opfordre til at vi hver is??r og i f??llesskab ops??ger viden omkring hvad det er der g??r, at vi skaber disse mennesker. Jeg er af den opfattelse at det er noget der er blevet en del af vores kultur, det er i vores sprog, i den m??de vi opdrager vores b??rn p??, i de forventninger vi har til hinanden ud fra vores k??n, det selvbillede der skabes igennem normer, stereotyper og medier etc.

Det samme g??lder i forhold til at vi f??r skabt kvinder, der kan have sv??rt ved at sige til og fra, kvinder der p??tager sig det fulde ansvar for det f??lelsesm??ssige i relationerne og dermed fratager m??ndene dette ansvar, som disse m??nd ved at frasige sig de feminine v??rdier heller ikke af sig selv p??tager sig.

M??ske skal vi f??rst og fremmest have gjort op med at maskulin er synonym med at v??re mandig, ikke at der er noget forkert med det maskuline begreb, jeg indeholder da selv en del fra det maskuline begreb som f.eks. beslutningsdygtig og l??snings- som handlingsorienteret, disse ting har vi absolut brug for. Problemet er blot, at vi ikke hver is??r f??r en balance mellem det feminine og det maskuline begreb uanset k??n.

Og det er vigtigt, at vi f??r sat spotlys p?? dette. Det er strukturerne vi skal have belyst og debatteret og s?? skal vi have talt l??sninger, s??dan at vores b??rn eller deres b??rn f??r nogle bedre relationer.

Og nej, jeg er bestemt ikke ude efter at fratage mennesker der opf??rer sig s??dan ansvaret for sig selv, for det er stadig voksne mennesker vi taler om. Men m??ske er en anddel af de narcissister, som vi har i vores samfund, nogle som vi selv er med til at skabe, og er det dette, s?? m?? vi ogs?? kunne g??re noget ved dette – i f??llesskab.

Jeg vil gerne opfordre dig til at se samt reflektere over disse:

Og derefter disse:

Du kan ogs?? l??se dette:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

??nsker du at l??se mere omkring livet og k??rligheden og f?? indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? vil jeg opfordre dig til at k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside. Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

 

Udgivet i Blog | Tagget , , , , , , | 3 kommentarer

Konflikter der dr??ner eller udvikler

Konfliktsky???A relationship is more than just finding the right person. It???s more about being the right person

Mange mennesker bryder sig ikke om konflikter, vi vil allerhelst bare have det rart og det er som oftest ikke rart at v??re uenige og s??rligt ikke med de vi holder af.

Mange er ogs?? opdraget til, at skulle s??rge for den gode stemning, og dermed l??rer man at sno sig uden om konflikter.

Og s?? er der de, der har s?? sv??rt ved at se p?? sig selv, at de bagetaliserer og negliserer de konflikter, som prim??rt er opst??et af ens egen ageren, uanset at det g??r ud over den person som de er i relation med. De s??tter dermed sig selv bevidst eller ubevidst f??r relationen. De vil b??de bl??se og have mel i munden, billedligt talt.

Above all, don???t lie to yourself. The man who lies to himself and listens to his own lie comes to a point that he cannot distinguish the truth within him, or around him, and so loses all respect for himself and for others. And having no respect he ceases to love???
/ Fyodor Dostoyevsky

Men konflikter der ikke behandles, de optrappes, uanset hvad grunden end er.

Jeg var p?? kursus i g??r i konflikth??ndtering for at f?? nogle nye v??rkt??jer og indgangsvinkler til dette emne, som jeg i forvejen ved en del om og jeg gik heldigvis ikke forg??ves s?? jeg vil gerne dele noget af dette med dig.

En konflikt bygger prim??rt p?? en uoverensstemmelse som m??ske kun den ene er klar over, hvis man ikke har f??et meldt ud at man har f??et overskredet sine gr??nser, f??ler sig svigtet, ikke lyttet til etc. Eller hvis den anden part ikke g??r en indsats for at s??tte sig ind i hvordan den??f??rste part har det.

En definition p?? en konflikt kan v??re; ???to individer, et individ og en eller flere grupper er i konflikt, n??r den ene part oplever den anden som en hindring eller som en kilde til frustration???.

Problemer kendetegnes ofte som:

 • Problemer som ingen har taget sig ordentligt af
 • Problemer som ikke er blevet l??st over tid

Som oftest har den ene part gjort opm??rksom p?? dette, m??ske af flere omgange og p?? flere m??der, uden at det har resulteret i anden ??ndring end at den anden part m??ske bare s??ger at skjule mere, lyve bedre etc. og det er i h??jere grad en eskalering af konflikten og dermed bygges konflikten op over l??ngere tid.

Hvis man s?? samtidig ikke kan have en ??ben og ??rlig dialog omkring det, s?? bliver det umuligt at finde en l??sning. Og dermed bliver resultatet enten at man g??r fra hinanden eller at den ene part bider s?? meget i sig, at vedkommende til sidst mister sig selv ??? og dette ender s?? ofte ogs?? i at man g??r fra hinanden.

Der er forskellige former for konflikttyper:

Den instrumentelle
Denne handler om konkrete m??l, midler, metoder, strukturer og procedurer.

H??ndtering af denne skal ske gennem probleml??sning eller forhandling.

Resultatet skal v??re et ??nske om at blive enige.

V??rdikonflikten
Denne handler om personlige eller kulturelle v??rdier som man vil sl??s for, alts?? v??rdier som har en personlig betydning.

H??ndtering af denne skal ske gennem en ??ben og ??rlig kommunikation og dialog.

Resultatet skal v??re et ??nske om gensidig forst??else.

Interessekonflikten
Denne handler om fordeling af ressourcer som penge, arbejdsopgaver, plads, tid, ting etc.

H??ndtering af denne skal ske ved m??gling eller forhandling.

Resultatet er et ??nsket om at indg?? en aftale.

Den personlige konflikt
Denne handler om tillidsbrud, afvisning, loyalitet, selvv??rd og identitet.

H??ndtering af denne skal ske gennem en ??ben og ??rlig kommunikation og dialog.

Resultatet af denne skal v??re et ??nske om en gensidig forst??else og afh??ngig af hvad konflikten omhandler ogs?? indg??else af en aftale.

L??sning af en konflikt indeb??rer kommunikation

Som du kan se herover omkring h??ndtering s?? indeb??rer en l??sning altid en kommunikation, s?? hvis den ene part lukker af for at kommunikere, evt. fors??ger at forts??tte som om der ikke foreligger en konflikt i h??b om at den anden nok glemmer det, s?? vil konflikten altid ligge og ulme i forholdet og h??jest sandsynligt ogs?? optrappes yderligere over tid.

Der findes forskellige konfliktoptrappende som konfliktnedtrappende adf??rd og retorik, som er v??rd at s??tte sig ind i, dette vil jeg m??ske komme n??rmere ind p?? i et andet indl??g. Her vil jeg holde det p?? et mere overordnet plan, som gerne skulle f?? dig til at t??nke n??rmere over om du flygter eller g??r i dialog og hvorfor du g??r det ene eller det andet, og ikke mindst hvordan du kan forholde dig til den anden parts flugt eller dialog.

Hvis man st??r i en situation, hvor man forg??ves har fors??gt denne dialog, m??ske endda flere gange, s?? er det ganske naturligt til sidst at give op. Man har m??ske en erfaring med at der lukkes af og ikke kan tales om det, at det ikke bliver til en ??ben og ??rlig dialig eller m??ske endda at den anden part bliver ubehagelig og nedladende.

Og s?? er der faktisk ikke andet tilbage, end at se p?? fakta. Mens man m??ske h??ber p?? et mirakel, et mirakel som man ikke l??ngere kan s??tte sin lid til.

Hvad er det der tilbydes i forholdet og ??nsker man at leve s??dan?

???Life is too precious to live it feeling bad about your choices, so be sure to take the right ones??? / Mary Jo Rapini

Det er en lang proces og kan derfor tage ganske lang tid at blive afklaret omkring, for man er jo ogs?? i forholdet, fordi der er flere gode ting, og man holder af vedkommende, man har sikkert ogs?? et f??llesskab herunder f??lles minder og m??ske endda b??rn sammen, som ogs?? er med til at binde en sammen.

Man har m??ske ogs?? nogle dr??mme sammen, og har set sig selv som par om fem, ti og tyve ??r og den dr??m kan ogs?? v??re sv??r at slippe.

For at kunne l??se en konflikt, skal vi forst?? hvad der er p?? spil og derfor er det godt lige at tr??de et skridt tilbage og pr??ve at analysere den, hvad omhandler konflikten? Hvor mange lag er der i den? Hvad er der p?? spil for en selv som for den anden? Hvor vigtigt er relationen for en selv?

Vi har ogs?? hver is??r forskellige konfliktstile, det vil sige handlem??der som vi bevidst som ubevidst indtager n??r vi er en del af en konflikt.

If??lge Thomas Kilmann s?? har vi mennesker pr??ference for en s??rligt konflikth??ndteringsstil ud af fem.

Der er Den k??mpende, Den probleml??sende, Den undvigende, Den im??dekommende og Den kompromiss??gende.

Alle konfliktstile har sine styrker og svagheder, afh??ngig af hvilken konflikt der skal l??ses. N??r vi taler konflikter i en relation, s?? afh??nger det af hvilken type konflikt om det er omkring uenighed om arbejdsfordeling eller om det er overskridelse af gr??nser som v??rdier.

Jeg ser ofte at det er den der f.eks. har f??et overskredet sine gr??nser eller andet, der g??r i gang med at udvikle sig selv, for at l??srive sig selv fra den person – der opleves som en der??ikke var mere v??rd end at blive behandlet s??dan – den person vil man ikke v??re mere.

Man g??r sikkert ogs?? i gang med den udvikling, i h??b om at den anden f??lger med og derved f??r ??ndret p?? nogle d??rlige vaner eller andet som virker konfliktoptrappende.

Men man kan ikke l??se en konflikt alene, der skal mindst to til at l??se den og det er de akt??rer der er en del af denne konflikt.

Og hvorfor vil den ene part m??ske s?? ikke dialogen, den dialog der indeb??rer en l??sning og en udvikling af ikke blot relationen men ogs?? af en selv som menneske, som partner?

???Oh yes, the past can hurt. But the way I see it, you can either run from it or you can learn from it??? / unknown

Det kan v??re sv??rt at vide, men kender man den anden part godt, s?? kan man m??ske gisne. Dog skal man v??re bevidst om, at ens gisninger og tolkninger er igennem ens eget verdensbillede og m??ske kan det ramme t??t p??, men det bliver aldrig spot on. Dog kan det give en et billede af hvad man er oppe i mod og om det er det v??rd.

Det som den anden part m??ske ikke er opm??rksom p??, det er at ens opf??rsel der ledte til konflikten, samtidig med ens manglende vilje og ansvarstagen i forhold til at f?? l??st konflikten, er med til at deautorisere en selv. Det vil sige, at man mister v??sentligt af sin autoritet, p?? den m??de at autoritet er det at fremst?? trov??rdig og med integritet s??dan at andre har og bevarer respekten som tilliden til en. Og det i sig selv er ogs?? konfliktoptrappende.

S?? udover at der er relationen p?? spil, s?? er der ogs?? begge parters selvv??rd samt ens egen integritet.

???You can???t keep hurting a person and expect them to keep loving you??? / unknown

Som vores underviser Pia Frisch fra firmaet HumanAct ogs?? sagde: ???Vores adf??rd er ikke gratis, den har konsekvenser for de relationer vi indg??r i og dermed ogs?? for os selv???.

Afslutningsvis vil jeg n??vne at konflikter ikke er en d??rlig ting, hvis man l??bende behandler de konflikter der opst??r, s?? er konflikter faktisk en kilde til udvikling. Det er derimod de konflikter der ikke behandles der dr??ner og er ??del??ggende for mere end blot relationen.

L??s ogs??:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

??nsker du at l??se mere omkring livet og k??rligheden og f?? indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? vil jeg opfordre dig til at k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside. Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

Udgivet i Blog | 2 kommentarer

Giv plads

Er du ved at drukne???ensom

M??ske tror du, at du kender din partner og gider s?? ikke l??gge energi i at sp??rge, lytte og s??ge at forst?? og m??ske bliver du vred, n??r du oplever, at din partner ser verden p?? en anden m??de end dig

– eller ogs?? kan du genkende din partner i dette.

Hvis du g??r disse ting, s?? er du med til at I skubbes fra hinanden f??lelsesm??ssigt, fortroligt og dermed ogs?? intimt. Du f??ler dig m??ske ensom i forholdet og du kan v??re ret s?? sikker p??, at din partner ogs?? f??ler sig ensom sammen med dig.

N??r nogen – ogs?? ens partner – mener noget andet end en selv, s?? er det som udgangspunkt ikke et angreb p?? ens person og m??ske kan det endda udvide ens eget verdensbillede, hvis man sp??rger ind, lytter og s??ger at forst??. Man beh??ver ikke ende med at v??re enige, verden g??r ikke under af den grund. Men man kan give hinanden plads og holde nysgerrigheden p?? hinanden i live, for det er ogs?? den der n??rer forholdet.

???It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages??? /??Friedrich Nietzsche

Hvis man i forholdet oplever ikke at kunne tale om tingene, uden at det opfattes som angreb og man f??r m??g tilbage uanset hvor neutralt man formulerer sig, hvis man oplever en manglende interesse for en som person, hvad man st??r for, for ens viden og interesser, s?? vil mange mennesker tr??kke sig mentalt og det bevirker at man i forholdet kan f??le sig ganske ensom og have en f??lelse af at man tr??der vande, fordi det kr??ver et stort overskud at g?? p?? land og kr??ve at blive set og h??rt – igen og igen.

Det vil derfor kunne bevirke, at man finder andre at dr??fte livet og verden med og det er med til at man i forholdet tr??kker sig endnu mere fra hinanden, fordi fortroligheden og de gode samtaler rykker ud af forholdet.

???Det er i k??rlighedens lotteri som i ethvert andet, at man ikke kan spille p?? en ottendedel og samtidig forlange fuld gevinst??? / Nis Petersen

Jeg l??ste et sted at den helt store ??rsag til skilsmisser, det er manglende eller d??rlig kommunikation, s?? disse ting er v??rd at t??nke over og handle p??.

Nogle af de sp??rgsm??l du kan stille dig selv er:

Giver du plads til at din partner kan mene noget andet end dig?

Reagerer du med angreb n??r din partner mener noget andet end dig?

Lytter du n??r din partner taler eller er du mere optaget af hvad du selv vil sige?

Taler du kun med din partner for at f?? bekr??ftelse, eller er du ??ben for at f?? udvidet dit verdensbillede?

Sp??rger du ind og s??ger du at forst?? eller er din egen holdning til tingene vigtigere end din partners holdninger, viden og f??lelser?

Evner du at se ind ad, eller er du hurtig til at erkl??re alt der ikke svarer til dit billede af dig selv og omverdenen til at v??re forkert, s??dan du undg??r at se p?? dig selv og hvad du selv kan ??ndre p???

Kan du sige undskyld, n??r du overreagerer eller negliserer og bagatelliserer p?? din partners vegne?

???A relationship is more than just finding the right person. It???s about being the right person??? ??/ ukendt

Intet menneske er det samme livet igennem, nogle udvikler sig i store skridt andre med bitte sm?? skridt med lange mellemrum, men vi rykker os alle – uanset tempo.

Derfor nytter det heller ikke at holde krampagtigt fast i den vi eller ens partner var for ti eller tyve ??r siden.

T??nk hvis vi alle skulle forts??tte med at v??re den vi var da vi var tyve, tredive eller fyrre ??r til vores dages ende. Nej tak, jeg s??tter selv personligt stor pris p??, at have f??et udvidet mit verdensbillede, min samfunds-forst??else og v??re blevet et mere bevidst og ansvarsfuldt menneske.

Og n??r vi netop udvikler os som menneske, s?? kan vi heller ikke l??ne os tilbage i et forhold, men m?? holde nysgerrigheden p?? hinanden levende, for ellers kan vi ikke udvikle os sammen og ender med at g?? fejl af hinanden og som n??vnt herover blive ensomme i vores forhold og til sidst ende ud med at der ikke er noget forhold, som bygger p?? andet end en f??lles adresse og det er vel de f??rreste der ??nsker s??dan et forhold.

Michael Kold fort??ller i videoen “5 m??der at tage ansvar p??” omkring ansvarlighed og l??g her m??rke til s??rligt den ene m??de, den der ikke evner at tage ansvar for sit f??lelsesliv. Min egen lille lommepsykolog siger mig her, at der er en sammenh??ng mellem denne form for (u)ansvarlighed og den manglende evne til at kommunikere med sin partner.

S?? er du en af disse mennesker, der har det sv??rt med nogle af disse ting jeg har n??vnt her, s?? skal du vide, at den eneste der kan g??re noget ved det – det er dig selv. Og nu du har l??st s?? langt som hertil, s?? t??nker jeg at du allerede, er s?? sm??t igang med at g??re noget ved det – godt for dig.

???Words and hearts should be handled with care for words when spoken and heart when broken are the hardest thing to repair??? / Ukendt

Og er du en af disse mennesker, der har en partner der opf??rer sig som beskrevet, s?? er det ikke dit ansvar, du kan fort??lle din partner hvordan du har det, du kan pr??ve at kommunikere og dermed har du taget ansvar for din del, den sidste del skal komme fra din partner og er ikke noget du kan tvinge igennem.

Du m?? s?? tage et valg p?? et tidspunkt, om du ??nsker at leve s??dan eller ej, ud fra hvordan situationen er og ikke ud fra hvordan du ??nsker at den var. Min oplevelse er at dette kan v??re en ganske lang process, som sagtens kan l??be over nogle ??r, at finde frem til.

L??s ogs??:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

??nsker du at l??se mere omkring livet og k??rligheden og f?? indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? vil jeg opfordre dig til at k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside. Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

Udgivet i Blog | 2 kommentarer

Demi-seksuel

Demi-seksuel, hedder det jo!??Gr??sset er gr??nnest med LoveRoad.dk

Jeg er f??rst for nylig blevet klar over, at der rent faktisk findes et ord for min seksualitet og det har v??ret sjovt samt interessant at l??se om, og ikke mindst at kunne genkende mig selv i st??rre og mindre grad.

Demiseksuel, eller demi-heteroseksuel hedder det vel n??rmere, n??r man er heteroseksuel og har behov for at have en f??lelsesm??ssig tilknytning til den man har sex med.

S?? kan jeg d??leme bedre forst??, at ???den f??rste gang??? med nogen aldrig har v??ret noget s??rligt og jeg kan bedre forst??, at min lyst til et andet menneske er afh??ngig af hvordan vi har det sammen og om jeg oplever vedkommende tiltr??kkende ved sin personlighed og den m??de personen er p?? overfor mig som overfor andre.

Der er nogle karaktertr??k og handlinger, der er direkte turn-off for mig og omvendt er der handlinger og karaktertr??k der virker ganske tiltr??kkende. Og dette er jeg med ??rene blevet mere og mere bevidst omkring ogs?? s??dan at jeg vil g?? p?? mindre og mindre kompromis med dette.

???Don???t choose the one who is beautiful to the world; choose the one who makes your world beautiful??? / unknown

Nu kan jeg ogs?? meget bedre forst??, at jeg till??gger for-forspil en s?? k??mpe stor betydning for at have et godt forhold.

For-forspil er den m??de, som man har det sammen p?? i hverdagen, at man husker at smile til hinanden, at r??re ved hinanden om det er et knus, en k??rlig ber??ring eller tage hinandens h??nd.

For mig er det ligeledes partnerens som egen evne for at agere s??dan at man kan og vil st?? ved sig selv, alts?? nogle for mig gode v??rdier som vedkommende selv efterlever. Det er ??rligheden, fortroligheden, ansvarligheden samt opm??rksomheden og nysgerrigheden p?? hinanden, det er ??mheden, omsorgen og flirten.

Det er ligeledes, at man tager et f??lles ansvar, ikke blot for praktikken i hverdagen men ogs?? for n??rheden i forholdet.

Hvad er turn-off for mig s??, ja det er jo alt det modsatte f.eks. utrov??rdighed som l??gn og fortielser der kun er for at beskytte sig selv mod at tage ansvar for egen ageren. Det er manglende ansvarlighed for en selv som for hverdagen sammen. Det er hvis der kun kan gives n??rhed i forbindelse med sex, det er selvh??jtidelighed og manglende empati og selvindsigt samt ikke mindst en manglende evne til og ??nske om at reflektere.

???When you???ve been together for quite a while, it might seem easy to take your partner for granted. Say ???thank you??? more, tell them you love them, or send cute texts. Let your partner know how much he/she means to you so they never feel taken for granted??? / Lifehack

Jeg vil ikke sige, at udseende ikke betyder noget – som det sikkert er for mange med denne form for seksualitet – men det er ikke altafg??rende for mig. Med udseende er det vigtigt for mig med en god udstr??ling, god hygiejne og rent t??j. Disse ting betyder noget for mig og s?? kan manden v??re overv??gtig, v??re ekstra lav eller ekstra h??j, have en for mig sp??js t??jstil, en stor n??se, flyve??rer what so ever, alt s??dan noget jeg vil finde en ??mhed eller lignende overfor, s??fremt personen har sin karakter og sin ageren med og ikke mod sig.

Der g??r ogs?? en pr??s op for mig, med hensyn til at min lyst ogs?? afh??nger af hvordan jeg har det med personen. Afh??ngig af dette, kan min lyst v??re stor og indimellem n??rmest um??ttelig til ikke eksisterende.

Jeg har ogs?? undret mig over, at nogen kan adskille sex fra k??rlighed eller i det mindste en personlig interesse i personen som ja, person. Men det er jo klart, hvis vi har forskellige seksualiteter og disse mennesker s?? ikke er demi-seksuelle, s?? har det ikke samme betydning for dem som for mig.

???Hvis du skriver intimt som fortroligt med andre end din partner, s?? tr??der du ud af dit forhold med en del af din bevidsthed og er dermed ikke l??ngere tro?????/ Christel Sonne-Rasmussen

Derfor vil jeg have sv??rt ved at??have sex med en tilf??ldig mand, som jeg m??der i byen Jeg ville skulle have behov for at l??re vedkommende at kende, have en fortrolighed og en sympati og det er jo s?? ogs?? derfor jeg mener at det er hamrende vigtigt at holde fortroligheden og intimiteten i forholdet, for ellers vil utroskaben kunne v??re det n??ste skridt man tager, hvis man alts?? ikke lige som jeg er bevidst monogam og derfor s??ger at undg?? situationer etc. der vil g??re utroskab til en valgmulighed.

Men der er i hvert fald g??et en pr??s op for mig og jeg kan nu se en sammenh??ng mellem en masse ting, som jeg bare har t??nkt:???n?? men, s??dan er jeg alts?????, men det, at det har et ord, at det er et begreb, det giver en anden form for forst??else og ikke mindst anerkendelse af hvordan jeg/man har det.

?????gte k??rlighed kommer ikke bare, det er noget to mennesker skaber, ved at holde hinanden t??t??? / Niclas Bille

Kan du genkende dig selv i meget af det jeg n??vner omkring demi-seksualitet, s?? er du m??ske ogs?? demi-seksuel og kan du ikke genkende dig selv, s?? er du alligevel blevet lidt klogere p?? dig selv, for s?? ved du da hvad du ikke er.

L??s ogs??:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

??nsker du at l??se mere omkring livet og k??rligheden og f?? indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? vil jeg opfordre dig til at k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside. Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

Udgivet i Blog | En kommentar

At blive svigtet

Brev fra “den der stadig k??mper indeni”??ord skaber mennesker

Jeg har f??et en l??ngere mail omkring utroskab, som personen har bedt mig om at poste her p?? siden. Det g??r jeg gerne, for det er et meget vedkommende indl??g, som jeg t??nker, at andre nok kan genkende sig selv eller noget i.

Jeg har efter aftale omformuleret og anonymiseret indl??gget, da personen gerne vil v??re anonym.

???Utroskab starter d??r hvor man bedrager en anden, som man har aftalt ???spilleregler??? med, dette uanset om det er rent korporligt eller blot i tanken, dr??mmen eller fantasien??? / Carsten Wiehe

K??re Elskede

For en del ??r siden, efter dit svigt f??rst med at v??re mig utro med en kollega og dern??st efter du lovede mig, at jeg nu kunne stole p?? dig, og at du s?? alligevel et par ??r efter oprettede en datingprofil og igen begyndte at lyve og have hemmeligheder for mig, hvor vi igen fik talt ud ??? tror jeg ??? og du igen lovede mig at nu, nu kunne jeg stole p?? dig, sidder jeg igen her p?? kanten af at f??le mig ok og f??le mig ??delagt indeni

Du har aldrig rigtigt ville tale om det, du ville glemme det og lade som om at det ikke var sket, og det var da ogs?? det nemmeste ??? for dig. Men jeg har det jo stadig indeni. Du sagde at det bare skulle v??re som f??r, men jeg vil fanden galeme ikke have det som f??r, det var jo f??r at du svigtede mig, ikke en men to gange og det v??rste var faktisk, at du gjorde det igen.

“Den, der s??rer andre, bekymrer sig ikke om sig selv??? / Leonardo Da Vinci

F??r satte jeg dig n??rmest p?? en piedestal, jeg troede at jeg kendte dig, troede at du havde nogle bundsolide v??rdier, nogle v??rdier som jeg s?? op til og v??rdsatte, men det er jo ikke nok at have dem i munden, hvis de ikke ogs?? er i ens gerninger.

Jeg fandt ud af, at du tager ganske let p?? l??gn, det g??r du stadig, jeg ved ikke om du er stoppet med at lyve overfor mig, men jeg oplever at du lyver overfor andre, sm??ting, bevares, men lyv er det, og det g??r mig utryg i forhold til hvilke l??gne du s?? giver mig.

Kan jeg ikke stole p?? dig i det sm??, hvordan skal jeg s?? kunne stole p?? dig n??r det virkelig g??lder, d??r ligger mine tvivl. Og de bliver v??kket til live n??r jeg bliver i tvivl om din ??rlighed og din ??benhed.

Jeg bliver i tvivl hver eneste fucking gang du g??r p?? din mobil, din computer eller iPad, om du tror jeg ved det eller ej, og de stritter i alle retninger, n??r du lige tipper iPad???en eller mobilen, vender sk??rmen p?? din computer eller andet der g??r at jeg ikke kan se med. De stritter ogs??, n??r jeg ser, at du lukker en masse faneblade ned, fordi det v??kker minder, afsindigt??d??rlige minder.

Omvendt, s?? bliver jeg mere tryg, n??r jeg f??ler mig sikker p??, at du er ??rlig, n??r du af dig selv fort??ller og betror mig ting, n??r du fort??ller hvad du skriver eller hvad du l??ser eller ser p??, n??r du viser mig og andre at du er glad for mig.

???Seksuel og f??lelsesm??ssig troskab er s?? fundamental en del af et parforhold (hvor andet ikke er aftalt), at tilliden, intimiteten og selvv??rdet tager skade ved at svigte denne troskab.??S?? pas p?? dig selv og hinanden ??? og p?? k??rligheden, som fortjener vilk??r, den kan vokse og n??res under??? / Christina Copty

Nogle gange, s?? t??nker jeg p??, at hvis vi ikke havde b??rn sammen, hvis vi ikke havde diverse l??n, lejlighed og kolonihave??sammen og vores familier ikke var viklet ind i hinanden, ville jeg s?? have smidt dig af helvede til, f??rste gang eller i hvert fald anden gang, det f??r jeg aldrig svar p??.

Engang i mellem tager jeg mig selv i at t??nke p??, at det ikke gjorde noget, hvis du k??rte galt.

Jeg leger med tanken, om jeg ville foretr??kke, at du d??de og t??nker p??, om jeg ville v??re mest ked af det, eller om jeg ville v??re mere glad for at slippe for at g?? i frygt, for at du vil svigte min tillid igen. Det er morbidt, jeg ved det godt, men jeg t??nker det jo ikke fordi jeg vitterligt ??nsker dig d??d, men mere fordi jeg s??ger at finde svar i mig selv.

Nu sidder jeg lige og l??ser det igennem, det jeg har skrevet og t??nker; ???s?? g??r dog det forhold forbi, du er jo bundulykkelig???, men s??dan er det heller ikke, det er i perioder, perioder som der bliver l??ngere og l??ngere imellem, men de kommer troligt med mellemrum.

Det g??r ondt i mit hoved, n??r jeg har det s??dan, tankerne myldrer og hamrer og banker i min tinding, det g??r ud over mig selv, jeg bliver s?? tr??t og sover hele tiden, bliver glemsom og distr??t, og jeg ved, at det ikke er godt.

???I trust you??? is a better compliment than ???I love you??? because you may not always trust the person you love, but you always love the person you trust??? / ukendt

Jeg t??nker ind imellem p??, hvad det er der holder p?? mig, bortset fra b??rn, bankl??n, lejlighed, kolonihave??etc., og jeg ved det ikke, jeg tror at jeg stadig elsker, jo det g??r jeg da, jeg beg??rer i hvert fald og f??r stadig et sug i maven ved et blik.

Men er det nok, s??rligt n??r der bliver l??ngere og l??ngerer imellem det der g??r, at jeg har lyst til sex. L??ngere og l??ngere imellem, at du sp??rger efter min mening og virkelig lytter, at jeg oplever, at det jeg siger og t??nker har interesse. Der g??r l??ngere imellem at min h??nd bliver taget, at jeg f??r k??rtegn, s??de beskeder, bliver kigget dybt i ??jnene og f??r smil, uden at jeg har startet det selv og selv det at f?? det tilbage er der langt imellem.

Men alt er ikke som f??r, jeg har forandret mig, jeg har brugt dette til at finde ind til mig selv, finde ud af hvem jeg er og hvad jeg st??r for, jeg har fundet styrke i selvindsigt og viden generelt, jeg er blevet en langt st??rkere og mere indsigtsfuld udgave af mig selv.

Jeg ved nu, at jeg sagtens kan klare mig selv. Jeg ved, at det ikke vil tage to split-sekunder at g??re det forbi, hvis jeg f??r svigtet min tillid igen. Jeg har f??et mig et netv??rk, interesser og ting som jeg br??nder for, s?? jeg er ikke bange for at skulle st?? alene, jeg er heller ikke bange for ??konomien for jeg prioriterer anderledes end tidligere, og jeg er ikke l??ngere specielt knyttet til hverken lejlighed eller kolonihave, men jeg er stadig bange i forhold til b??rnene, dem er jeg meget ??m overfor.

S?? hvad er det der g??r, at jeg stadig er her, for det er vel ikke kun p?? grund af b??rnene??? det t??nker jeg p??, n??r jeg er nede – og jeg ved, at i morgen eller om et par dage, s?? er jeg oppe igen og har lagt afstand til disse tanker, men lige nu, lige nu og her, s?? fylder de i mig og skal bearbejdes, igen, igen og igen.

???At komme igennem en smertefuld oplevelse i livet, er lige som at g?? armgang, du er n??dt til at give slip p?? et tidspunkt for at komme videre??? / ukendt

Jeg ville ??nske, at du ikke bare ville glemme, men ogs?? ville bruge dette, til at blive mere bevidst omkring dig selv og dine v??rdier, at du vil v??re ??ben omkring dem, s??dan at jeg kan f??le mig sikker p?? hvem du er som menneske, som partner, som k??reste.

Men det er m??ske for meget forlangt, at ville vide sig sikker p?? nogen ???, men det er i hvert fald ikke denne usikkerhed der holder mig i forholdet, det er tv??rt i mod denne usikkerhed der g??r, at jeg f??r disse tanker.

Og ja, jeg ved godt at jeg skal slippe det, men jeg kan ikke slippe det alene, jeg har brug for din hj??lp for dette, ved den person du er, det du siger og det du g??r – hver dag, en dag af gangen.

K??rligst Mig

???En udfordring ved at udvikle dig som menneske, er hvis den person du elsker, ikke er klar til at f??lge dig p?? rejsen, via egen udvikling??? / Jannie Nielsen Hansen

L??s ogs??:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

??nsker du at l??se mere omkring livet og k??rligheden og f?? indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? vil jeg opfordre dig til at k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside. Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

Udgivet i Blog | 4 kommentarer

Tillid, tillid og atter tillid

Tillid og mistillid??

Photo: Benny Severin Hansen

Photo: Benny Severin Hansen

Jeg er efterh??nden af den overbevisning, at tillid er absolut grundl??ggende for det at v??re menneske, tillid til sig selv som til andre.

???Knyt dig kun til mennesker med en god karakter, for det er bedre at v??re alene end i d??rligt selskab??? / Booker T. Washington

For at have tillid til os selv, s?? kr??ver det, at vi har et godt selvv??rd, et godt rodnet, der g??r at vi ikke bl??ser omkuld, men nemmere rejser os igen n??r vi oplever modvind, fordi vi ved at vi er gode nok, vi ved at vi kan, vi ved at vi fortjener det, vi ved at vi kan st?? inde for og st?? ved os selv.

Det kr??ver ogs?? at vi har selvtillid, da vi ogs?? er sociale mennesker, s?? betyder omverdenens syn p?? os ogs?? noget i denne sammenh??ng.

N??r vi s?? oplever, at f?? svigtet vores tillid, s?? f??les det ofte ganske voldsomt, ubeskriveligt voldsomt, for der er rigtig meget p?? spil i s??danne situationer. Det er lige fra den tiltro vi havde til et andet menneske og deres etik, moral og d??mmekraft samt det at vedkommende har troet at man var dum, naiv, nem etc., til at man ikke var mere v??rd for vedkommende, end at personen satte venskab som k??rlighed p?? spil og for hvad.

“N??r du bedrager et andet menneske, bedrager du ogs?? dig selv??? / Isaac??Bashevis Singer

Alt dette g??r, at man ogs?? begynder at tvivle p?? sig selv, tvivler p?? at man ikke evner at vurdere andres trov??rdighed inden man involverer sig intimt som fortroligt og man kan begynde at tvivle p??, om man nu er det v??rd, som man troede og ens selvv??rd kan f?? et gevaldigt kn??k.

Det er vigtigt, at vi kan have tillid til andre og for at kunne have tillid til hinanden, ja, s?? skal vi v??re hinandens tillid v??rd. Derfor er det ogs?? vigtigt at se p?? os selv, tage stilling til vores etik, moral og v??rdier, v??re ??ben omkring dem og selv s??rge for at efterleve dem.

“Det at du f??r d??rlig samvittighed eller fors??ger at skjule noget for din partner er et skarpt signal til dig selv om at du ikke lever i overensstemmelse med dig selv?????/ Christel Sonne-Rasmussen

Dette emne er noget som ber??rer mig en hel del, ikke kun personligt fordi det ogs?? er vigtigt for mig, men ogs?? fordi det er noget, som jeg bliver mere og mere bevidst om igennem alt det jeg l??ser samt ved de henvendelser jeg f??r via LoveRoad.dk og derfor er det ogs?? et emne, som jeg igennem tiden l??bende har skrevet en del om.

Du kan f.eks. l??se mere her:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

??nsker du at l??se mere omkring livet og k??rligheden og f?? indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? vil jeg opfordre dig til at k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

 

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside. Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

 

Udgivet i Blog | 4 kommentarer

Du bliver hvad du …

Du bliver hvad du fylder dig selv medYou can learn great things...

Jeg er med ??rene blevet mere kritisk, med hensyn til hvad jeg fylder i min hjerne, jeg v??lger at tro, at det er fordi jeg er blevet klogere, mere oplyst ????

Efterh??nden er jeg af den overbevisning, at det ikke er ligegyldigt hvad vi fylder i os.

Jeg ser jo, hvordan f.eks. reklameindustrien s??ger at p??virke os og hvis vi vitterligt ikke blev p??virket af det vi s?? og l??ste, s?? ville alle de reklamepenge v??re ganske spildt og s?? giver det ikke nogen mening, at der bliver postet s?? mange penge i netop reklamer.

Jeg oplever ogs??, hvordan vi bliver p??virket af ord, hvordan ord er med til at forme os, vores egen identitet samt opfattelse af hinanden p??virkes. Jeg ser ogs?? at vi bevidst eller ubevidst s??ger at f?? bekr??ftet vores fordomme og har sv??rt ved at se alle de gange, hvor de netop bliver afkr??ftet.

I ??jeblikket er jeg sidel??bende i gang med en erhvervsp??dagogisk diplomuddannelse og i dette forum dr??ftede vi her forleden l??ring og det at udvikle sig som menneske, at dette har nogle udfordringer fordi vi mennesker ofte er tilb??jelige til at vurdere alt ud fra ???hvad kan jeg bruge det til???.

N??r vi altid eller som oftest g??r dette, s?? vil vi kun tage de informationer til os, som passer til det bevidsthedsniveau vi er i lige i ??jeblikket, og derfor f??r vi ikke udvidet vores horisont og vores kompetencer for at agere i verden og i vores nuv??rende som kommende relationer.

???Facebook er et v??rkt??j. De, der kan bruge det, bliver beriget. De, der ikke kan, bliver dummere??? / Thomas Ulrik Larsen

Vi skal derfor v??re villige til at l??se og se det vi ikke lige forst??r, vi skal kunne reflektere og evne at se sammenh??nge og strukturer.

Som eksempel s?? fungerer Facebook ??? og nettet generelt ??? s??dan, at man f??r vist mere af det som man har vist interesse for, vi f??r vist mere af det samme og dermed f??r vi ikke udvidet vores horisont. Derfor har jeg ogs?? liket et utal af forskellige medier, meningsdannere, debatt??rer etc, med enkelte bevidste undtagelser, for ikke kun at se alt fra ??n vinkel af, for ikke at blive blind for nuancerne.

Udfordringen nu, hvor jeg har f??et ??je p?? de strukturer der er i vores samfund, i vores kultur, i vores relationer og igennem mediebilledet og hvordan vi bliver p??virket af disse, de er jo at der er film, serier, programmer etc. som jeg f??r bare slugte for underholdningens skyld, disse vil jeg ikke l??ngere kunne se, for jeg ??nsker ikke at se dem.

Jeg ??nsker ikke at blive p??virket af dem og jeg ??nsker ikke at st??tte dem p?? nogen m??de, fordi jeg ogs?? ved, at jo flere seerere/l??sere de har og jo flere der klikker, liker, deler, kommenterer etc. jo st??rre sandsynlighed er der for, at det bliver vist igen og at der bliver produceret mere af den slags.

Det betyder s?? ogs?? for mig, at der er mangt en tv-aften der er ??delagt, hvis jeg skal s??tte min lid til de forskellige tv-kanaler, for det er ikke ligefrem kvalitet de smider om sig med. Eller i det mindste bare film der lever op til nogle mindstekrav, som jeg vitterligt ikke mener er for meget forlangt i 2016, og dog, det er det s?? ??benbart alligevel, fordi der er langt mellem disse, ganske langt.

Betyder det s??, at jeg ikke kan se en film, der blot er let underholdning og som der ikke skal t??nkes n??rmere over, naturligvis g??r det ikke det, det kan jeg sagtens. Jeg vil blot have frabedt mig racisme, sexisme, diverse menneske-fobier og voldsforherligelse brugt som normer, standarder og for at ???s??lge filmen???.

Filmen m?? meget gerne udfordre disse, de skal blot ikke vises som normen og dermed som noget der er helt ok mainstream hverdag, heller ikke hvis det er pakket ind i humor. Det bliver desv??rre j??vnligt et kompromis for mig at se en film, s?? jeg v??lger mellem pest eller kolera.

S??danne film, programmer, artikler og indl??g –??som f.eks. er sexistiske eller racistiske – bliver jeg faktisk vred over, vred fordi jeg oplever at blive talt ned til og min oplevelse er ogs?? at mange af disse programmer, artikler, film etc. virker direkte fordummende.

Men jeg bliver ogs?? vred, fordi der sidder rigtige mennesker bag og reproducerer noget som opfattes og opleves diskriminerende med mere af andre mennesker og har vidtr??kkende konsekvenser for hvordan vi er i vores relationer og opfatter hinanden og verdenen p??.

???For hvor sv??rt kan det egentlig v??re? Hvor uudholdelig kan man blive, f??r man ender med at se sig selv i spejlet en dag og f?? ??je p?? en overflade, der ikke d??kker over andet end en personlighed, man heller ikke selv kan holde ud. Eller holde af???? / Annegrethe Rasmussen

Jeg er ogs?? blevet mere bevidst om hvad de forskellige nyhedsmedier repr??senterer af holdninger, og derfor s??ger jeg som oftest ogs??, at se og vurdere afsender af den artikel jeg l??ser, for netop at kunne forholde mig kildekritisk over for deres eventuelle agenda for at publicere artiklen.

Der var engang, hvor jeg s?? TV-Avisen og Nyhederne som ja n??rmest et sandhedsorakel, desv??rre oplever jeg, at disse med tiden ogs?? er blevet uneutrale nyhedsformidlere, de soler sig ogs?? i at sprede forargelse og at have fokus p?? en enkelt side af en sag, ofte en sag der kan have mange flere sider og derfor bliver vi ikke oplyst ved at se nyhederne, vi bliver p??virket i en bestemt retning.

Jeg ser alligevel nyheder, dog er jeg blevet bevidst om og opm??rksom p??, at de netop oftest kun viser en side, en holdning. De gange, hvor de har flere i studiet, der skal repr??sentere flere holdninger, der v??lger de ekstremerne, fanatikerne ud, de der kan forarge og dermed bliver debatten grumset og kommer aldrig til at handle om andet end netop ekstremer.

Nettet er godt p?? s?? mange m??der, jeg oplever dog efterh??nden, at det er os mennesker, der ikke kan finde ud af at bruge det, alt bliver lagt op uden noget samfundssind, alt bliver slugt uden at forholde sig til om det p?? sigt er godt for os, for andre, eller ej.

Blot fordi det er det, blot fordi det er gratis og nemt tilg??ngeligt, s?? fratager det os ikke fra et individuelt ansvar for hvordan, hvorn??r og hvad vi vil bruge det til og ikke mindst hvad vi direkte som indirekte st??tter via vores surfen p?? nettet.

??nsker jeg censur, tjae egentlig ikke ??? enkelte emner kan dog godt debatteres her ??? men f??rst og fremmest s?? ??nsker jeg, at mennesker har et st??rre samfundssind og bliver mere bevidste forbrugere af de forskelige medier og derigennem p??virker de medieansvarlige til at s??rge for bedre kvalitet af det de sender ud til deres forbrugere/l??sere/lyttere etc..

???Above all, don???t lie to yourself. The man who lies to himself and listens to his own lie comes to a point that he cannot distinguish the truth within him, or around him, and so loses all respect for himself and for others. And having no respect he ceases to love???
/ Fyodor Dostoyevsky

Jeg tror p??, at vi bliver hvad vi fylder os selv med, jeg s??ger derfor, at v??re varsom med hvad jeg fylder mig selv med og derigennem tage ansvar for mig selv og min omverden.

L??s ogs??:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

??nsker du at l??se mere omkring livet og k??rligheden og f?? indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? vil jeg opfordre dig til at k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside. Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

Udgivet i Blog | 3 kommentarer

Jeg er en egoist

Egoisme der ogs?? hj??lper andre??The future depends

Kan man g?? ind i noget af egoistiske ??rsager, der hj??lper mange andre end sig selv, og vil det s?? v??re ok, eller skal man g?? ind i noget af totalt uselviske ??rsager?

Min oplevelse er, at vi mennesker v??gner, n??r vi oplever noget g?? ud over os selv eller vores n??rmeste.

N??r vi oplever en krise, uretf??rdighed og m??ske endda en verden, som vi ikke har lyst til at give videre til vores b??rn som b??rneb??rn, s?? s??tter det noget igang i mange af os.

Jeg l??ste for nogen tid siden i en debattr??d, at nogle blev ford??mt, fordi de var feminister (g??r ind for ligev??rd) af egoistiske ??rsager og det undrer mig, for s?? kender jeg ganske mange mennesker der skal ford??mmes inklusiv mig selv.

Da jeg i sin tid blev opm??rksom p?? feminismen, var det jo fordi jeg selv oplevede nogle ting, som jeg havde det skidt med og derigennem fandt et v??rkt??j i feminismen for at l??se nogle af disse ting.

At jeg s?? efterf??lgende er blevet opm??rksom p??, at mine problemer, er lig ganske mange andres problemer, at sexisme og racisme g??r h??nd i h??nd, da begge tager udgangspunkt i undertrykkelse, at jeg har f??et ??je p?? det store billede og derfor s??ger at g??re en indsats for dette, s?? bunder det jo stadig i mig selv i en eller anden grad.

Ja, jeg vil gerne have gjort noget ved sexismen, fordi det p??virker min hverdag, det p??virker mine relationer, mine b??rn og verden omkring mig, er det s?? egoistisk, so be it.

For en del ??r siden efterh??nden, da jeg blev opm??rksom p?? Laura Bates og Everyday Sexism Project og derigennem blev opm??rksom p?? Irene Manteufel og Everyday Sexism Project Danmark (ESPD), da det startede op, s?? var der en verden der ??bnede sig for mig, en ventil der blev l??snet med en ganske befriende oplevelse til f??lge.

Det at finde ud af, at man langt fra ??? som i virkelig langt fra ??? er den eneste, der har oplevet mange af de ting som jeg har, var rart, fordi det gjorde, at jeg kunne f?? lettet byrden fra mine skuldre, den byrde af at det nok var mig der var noget galt med, det var mig der havde sagt eller gjort noget forkert, det var mig der var snerpet, n??rtagende, s?? syner, overfortolkede og bare ikke forstod noget som helst.

For jeg blev klar over, at n??r vi nu var og er s?? mange, der oplever de her ting, som jeg vil kalde for hverdagssexisme, s?? er det med meget stor sandsynlighed ikke os alle hver is??r, der er noget galt med, det m?? s?? n??rmere v??re vores kultur, vores normer, opdragelse etc. der g??r, at vi agerer, som vi g??r mennesker imellem.

Jeg blev ogs?? opm??rksom p?? at denne kultur ikke kun er skidt for kvinder, men ogs?? for m??nd og ved at vi f??r gjort noget ved denne, s?? vil det s??tte det enkelte menneske fri, og det var noget af en ??jen??bner.

Mit fokus er p?? hverdagssexismen, og til dels ogs?? p?? hverdagsracismen. Jeg er af den opfattelse, at vi ikke alle kan g??re en indsats p?? alle omr??der, det er menneskeligt umuligt, men vi kan hver is??r g??re vores og derigennem leverer vi hver vores brik til det store puslespil for ligev??rd for alle, som feminismen jo er indbegrebet af. Derfor st??tter jeg ogs?? hvor og n??r jeg kan, n??r det omhandler ligev??rd.

Jeg overvejede her, om jeg skulle til at forklare hvad feminisme betyder, at det er et v??rdis??t, at det er for alle og er meget mere specifikt end humanisme, jeg overvejede ogs??, om jeg skulle forklare hvad sexisme eller racisme er, men vil hellere opfordre til, at man selv unders??ger dette, for det g??res ikke igennem en enkelt slagf??rdig s??tning eller via et link til en enkelt artikel, det tager tid at s??tte sig ind i og dette b??r man hver is??r selv tage ansvar for.

L??s gerne Et kvindeliv (Et helt menneske) og se disse videoer p?? engelsk (TEDtalks):

L??s ogs?? gerne de fort??llinger der er p?? ESPDs hjemmeside, og t??nk over hvordan det kan v??re, at disse oplevelser er en del af s?? mange menneskers hverdag. Tror du virkelig, at hver enkelt af disse mennesker misforst??r et og andet, eller kan du forestille dig, at det er en del af noget st??rre, som vi alle hver is??r er en del af?

PS! Link til ESPD hjemmesiden virker ikke pt, men vil blive lagt p?? lige s?? snart siden er oppe igen. Men her er link til Facebooksiden Everyday Sexism Project Danmark p?? Facebook

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

??nsker du at l??se mere omkring livet og k??rligheden og f?? indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? vil jeg opfordre dig til at k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside. Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

Udgivet i Blog | En kommentar

Ligev??rd p?? dagsordenen

Godt nyt??r, 2016

http://www.dreamstime.com/-image15712736

Jeg har igennem nogle ??r v??ret p?? en s??kaldt
dannelsesrejse, det er i hvert fald s??dan jeg har oplevet det.

Det er k??rligheden, mennesker og relationer der optager mig, og igennem min s??gen efter viden og indsigt, s?? har jeg fundet ud af, at jeg ikke kan komme??udenom at forholde mig til begrebet ligev??rd.

Det jeg har oplevet ??? og stadig oplever ??? er at ganske mange mennesker g??r fejl af hinanden, de kan ikke finde ud af at kommunikere med hinanden, de har forud-opfattelser af hinanden og det ??del??gger ganske meget for den enkelte relation, som kunne v??re s?? meget bedre.

Ligev??rd er ganske mange ting, det er en oplevelse samt en opfattelse af, at man er lige meget v??rd, en oplevelse af at v??re ok og mene at andre ogs?? er ok.

Det er ogs?? at nogle ikke er mere v??rd end andre, bliver lyttet mere til end andre, bliver taget seri??st og ikke f??r negligeret sine tanker, f??lelser og holdninger. Det er respekt for det enkelte menneske og det kan vi ikke komme udenom heller n??r vi taler livet og k??rligheden, netop for at disse skal have de bedste betingelser.

Jeg s??ger derfor, at g??re en indsats for netop ligev??rd, ved at s??tte fokus p?? hvad det indeb??rer samt hvor vi halter efter og kan g??re det bedre.

For mig er feminisme lig med en humanisme, der samtidig anerkender at vi endnu ikke har opn??et dette ligev??rd, fordi sexisme, racisme, homo-/transfobi samt masser af fordomme stadig er en del af vores kultur.

Ligestilling, ligev??rd, feminisme etc. er ikke en kamp mellem m??nd og kvinder. Det handler om at begge parter opfattes som og oplever sig som ligev??rdige. Dette begreb ligger der ganske meget i og det har taget mig flere ??r at finde ud af dette. Det er heller ikke s??dan, at hvis nogen f??r samme respekt som andre, s?? g??r der respekt fra de der har og havde den i forvejen, det er ikke s??dan det fungerer.

???Jeg er ogs?? feminist. B??de fordi det er en vigtig og aktuel kamp for konkrete menneskers liv, sikkerhed og levned for hele verden, men ogs?? fordi det er en kamp for at skabe mening og kulturel udvikling og berigelse for alle. Og hvad ang??r mig selv, er det en kamp for min egen frihed ogs?? som mand til at t??nke, handle og udtrykke mig, som jeg vil, n??r jeg vil det??? / Jorgo Kapow

Her lige op til jul, fik jeg en id?? til at sprede et budskab ud, om hvor bred feminismen er og hvor mange mennesker der faktisk ??? og heldigvis for det ??? g??r ind for feminisme, alts?? g??r ind for at alle mennesker skal opfattes og behandles som ligev??rdige og derigennem helt generelt have de samme muligheder.

Den 26. december satte jeg sammen med L??rke en kampagne i gang under hashtagget #JegErOgs??Feminist samt #FeminismForAll. Vi havde i l??bet af ganske f?? dage flere end 1500 mennesker der tilmeldte sig??denne kampagne med at synligg??re feminismen, f?? den sat mere p?? dagsordenen, at den er for alle der ??nsker og g??r op i ligev??rd og ikke mindst vise, at en der er feminist eller pro-feminisme er vores nabo, ven, kollega, l??ge, l??rer eller den der holder d??ren for os n??ste gang – uanset k??n.

For mere end hundrede ??r siden, d??r gav det god mening at feminismen k??mpede for kvinders rettigheder, da kvinder p?? dav??rende tidspunkt ikke reelt havde nogle. Men feminismen er ikke fastl??st, da den ogs?? er afh??ngig af konteksten og den tid vi lever i, derfor udvikler den sig ogs??.

Jeg var selv ganske l??nge om at kalde mig selv for feminist, jeg havde sv??rt ved at forholde mig til ordet og til sammenligningen med at v??re en r??dstr??mpe, og da jeg g??r ind for ligev??rd for alle og netop gerne vil se p?? udfordringer som sexisme, racisme, homofobi og de her stereotyper af at v??re “rigtig” og de konsekvenser disse har, s?? kunne jeg l??nge ikke finde ud af, at feminisme rent faktisk ogs?? inkluderer dette.

If we, here, us, the 1% in a global perspective accepts the injustice, if we shut up and stop fighting for things we can actually change (in our vicinity and while we can)??? we betray the others??? / Andrea Hejlskov

Jeg ser, at vi har en masse udfordringer for os, hver is??r, uanset k??n, etnicitet, baggrund etc. Igennem vores kultur, normer og opdragelse s??tter vi hinanden fast i kasser og det at v??re en s??kaldt ???rigtig mand??? og ???rigtig kvinde???, og det bevirker, at vi begr??nser hinanden som mennesker samt at vi ikke rigtig g??r os den ulejlighed at l??re hinanden at kende som et individ.

Mennesker er forskellige, og hvis vi ser bort fra det anatomiske, s?? er mennesker mere forskellige inden for den enkelte k??ns-kategori end k??nnene imellem. S?? hvis vi p?? forh??nd definerer hinanden ud fra vores k??n, s?? vil vi ikke kunne leve op til disse definitioner ganske mange af os, nogle vil naturligvis, men rigtig mange vil kun i nogen grad og mange slet ikke.

Jeg vil godt sl?? et slag for, at vi g??r en indsats for at l??re hinanden bedre at kende ogs?? inden for det enkelte parforhold, for mange f??ler sig ensomme i deres forhold, de oplever ikke at partneren interesserer sig for hvad de foretager sig, hvad de interesserer sig for, hvad de t??nker, mener og f??ler om noget som giver mening for dem og mange par g??r ogs?? fejl af hinanden i deres kommunikation eller mangel p?? samme.

Jeg vil ogs?? insistere p??, at vi som mennesker, bliver mere rummelige og ej s?? ford??mmende, at vi g??r en langt st??rre indsats for at oplyse os selv i stedet for at holde fast i fordomme, at vi l??fter blikket fra vores egen navle og ser os selv i sammenh??ng med andre mennesker.

Derfor vil jeg i det nye ??r s??tte ligev??rd mere p?? dagsordenen for livet og k??rlighedens skyld og jeg vil opfordre dig til at ops??ge viden og indsigt, at l??se, reflektere samt sp??rge ind med et ??bent sind og derigennem tage ansvar for din egen dannelsesrejse.

Denne er ikke klaret i l??bet af 14 dage, der er ikke nogle nemme l??sninger her, det kr??ver vilje, m??lrettethed, ??benhed, nysgerrighed, at kunne reflektere, at kunne se sammenh??nge samt mod til at smide skyklapperne.

Jeg ??nsker dig et rigtig godt, lykkebringende og indsigtsfuldt nyt??r samt at du m?? tage det f??rste skridt og det n??ste og n??ste igen mod det liv du ??nsker dig, med respekt for dig selv som for andre.

Bedste hilsner Jannie

L??s ogs??:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

??nsker du at l??se mere omkring livet og k??rligheden og f?? indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? vil jeg opfordre dig til at k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside. Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

Udgivet i Blog | Skriv en kommentar

Porno

Med hvilken grund er du med eller??imod porno???lyve

Jeg har flere steder l??st en masse grunde til hvorfor man(d) ikke b??r se porno og mange af disse grunde g??r netop p??, at det g??r ud over manden selv.

Det kan v??re hans erektionsevne, hans evne til at give og modtage god sex og meget andet der bygger p?? mandens evne som sexpartner, en evne mange m??nd – og naturligvis ogs?? kvinder – vil v??re kede af ikke at have.

Nogle af grundende har ogs?? v??ret frygten for at blive opdaget, ikke blot i hjemmet men ogs?? p?? arbejdet eller blot s??dan, at da de fleste af os ved, at alt hvad vi laver gemmes i cyperspace og dermed kan disse oplysninger ogs?? findes af de der vil, om det er for at ydmyge os eller for at afpresse os, muligheden eksisterer.

Jeg l??ste s??gar om en mand, der var blevet filmet, uden han vidste det, mens han s?? porno, og derefter blev afpresset med, at filmen ville blive sendt til hans arbejdsplads hvis han ikke gav x-antal penge.

Der har v??ret flest artikler, indl??g etc. omkring m??nd og pornoforbrug derfor sammen med fokus p?? netop dette i den oversatte artikel herunder, g??r dette at jeg ikke her g??r ind i kvinder og porno, alts?? kvinder som forbruger af porno.

Man kan jo ogs?? sagtens v??re pro-porno, alts?? for porno, og her vil jeg opfordre de der nu er dette, til at t??nke efter om grunden bunder i egne behov og dermed p?? bekostning af andres og eventuelt ogs?? p?? bekostning af sit forhold til sin partner eller kvaliteten af dette forhold, samt se p?? om man reelt har sat sig ind i dette store emne (det kan du l??se n??rmere om i menupunktet; M??rkesag: Sexindustrien som du kan finde link til nederst i dette indl??g).

S?? det er noget der sker og det er da en reel frygt alle disse grunde, men hvis grunden til at man ikke ser porno, kun bunder i at man er sig selv n??rmest, hvor godt er det s??, hvis vi ikke samtidig er bevidst om hvad det egentlig er vi st??tter og fastholder n??r vi direkte som indirekte st??tter sexindustrien.

Dette har Jonah Mix skrevet et indl??g om, hvor han g??r sig mange gode tanker. Dette indl??g som er p?? engelsk er blevet oversat af Berit Sofie Feminismus Nielsen og kommer her:

“Feminisme er ikke et seksuelt hj??lpemiddel for m??nd”
27. oktober, 2015

“Som barn af de tidlige 90???ere, voksede jeg op med internetporno. De fleste amerikanske hjem havde modem-forbindelse da jeg fyldte 13 ??r, da jeg forlod gymnaset var vi stort set tr??dl??se. Pornhub og Xtube eksisterede ikke i 2005, men da jeg fyldte 18 var de to af de 10 mest popul??re hjemmesider p?? planeten.

Min generation gik ind I det sidste ??rhundrede med Playboy under sengen og forlod det igen med Facial Abuse p?? telefonen. Men p?? trods af dette kvantespring, haltede enhver seri??s mandlig itales??ttelse af porno mindst 10 ??r bagud i forhold til dets eksplosion i tilv??relsen.

I min opv??kst oplevede jeg ikke en eneste mandlig kritisk stemme, udover min fars. Selv de yngre m??nd jeg kendte online lod ikke til at v??re i stand til at se noget forkert i det. I lang tid var jeg heller ikke selv i stand til det.

Det har ??ndret sig. I de senere ??r har vi set flere og flere m??nd som identificerer sig som specifikt anti-pornografi. Desv??rre er langt st??rstedelen af disse m??nd religi??se konservative, som er forbl??ndet af muligheden for at ford??mme lyst og synd snarere end patriarkatet og maskulin vold. Og alligevel er opv??ksten af den sekul??re eller angiveligt pro-feministiske, mandlige anti-pornobev??gelse endnu mere skuffende.

Jeg har til dato l??st flere artikler af m??nd om pornografiens rolle I deres manglende evne til at bevare en erektion, end dens rolle I den globale underkastelse af kvinder for m??nds magt.

Hele f??llesskaber p?? popul??re hjemmesider som Reddit og Facebook eksisterer med det ene form??l at st??tte m??nd i deres bestr??belser p?? at undlade at onanere til porno ??? ikke fordi vi derved bidrager til dens udnyttelse og misbrug af andre mennesker, men fordi denne udnyttelse og misbrug har gjort vores pikke bl??de.

Og I den endnu tungere ende har vi professionelle organisationer som Fight the New Drug, som undlader at n??vne patriarkatet og feminismen, de to frygtede ord som m??ske kunne skr??mme de unge m??nd v??k, som er mere bekymrede over at skuffe kvinder seksuelt end at undertrykke dem politisk. Deres sammenligning af porno med et giftstof eller en afh??ngighed centrerer det ensidige fokus solidt p?? mandligt helbred. Men kvinden, i mods??tning til en h??ndfuld piller eller en bane coke, er et levende v??sen; hvis pornografi er et stof, s?? er det stof du knuser og sniffer, et andet menneske.

Til deres forsvar skal det siges at FTND er villige til at p??pege sammenh??ngene mellem pornografi, menneskelig trafficking og voldt??gt. Men uden forbindelsen mellem de tre og de st??rre strukturer af mandlig magt, hvad er s?? pointen? M??ske ville intet af dette v??re s?? frustrerende hvis det ikke var for den ??benlyse plyndring af feministisk teori.

Forbindelserne mellem seksuel vold, pornografi og prostitution blev ikke oprindeligt opridset af m??nd som v??grede sig ved at udpege mandlig magt. De blev afsl??ret af kvinder som baserede hele deres idegrundlag p?? ideen om m??nd som undertrykkere og kvinder som undertrykte. N??r vi tager hele dette feministiske teoriv??rk, hvidvasker det og forlanger at det skal dele en ligev??rdig kamp med epidemien af bl??de pikke, s?? er det ren h??n.

Mandlige aktivister som taler imod pornografi udfra en solid feministisk vinkel eksisterer s?? sandelig, mange af dem er mine venner, m??nd som jeg respekterer dybt og som jeg selv h??ber at kunne regne mig iblandt. Men de bliver druknet af en konkurrerende masse som har omdannet kvindernes frihedskamp til et seksuelt hj??lpemiddel, m??nd for hvem feminismens st??rste landevindinger hj??lper dem til at udregne den mest effektive m??de at opn?? orgasme.

Porno er ikke moralsk forkasteligt fordi det g??r os ude af stand til at knalde kvinder. Det er moralsk forkasteligt lige pr??cis fordi at det s?? mange af os g??r, efter vi har forbrugt det, er at g?? ud og knalde kvinder ??? brutalt, uden omsorg eller omtanke. Selv de som ikke g??r, vil stadig have internaliseret den endel??se str??m af misogyni, racisme, vold og brutalitet som definerer pornografi i det 21. ??rhundrede. Og alt det kan du sagtens leve ud, bl??d pik eller ej.

Det nye fokus p?? erektioner og seksuelt helbred I den pro-feministiske bev??gelse er et desperat fors??g p?? at finde en egennyttig grund til at afvise pornografi. Men udover vores egen menneskelighed, er der intet vi st??r til at vinde ved at frasige os misbrug.

Voldt??gt, hustruvold, incest, prostitution og pornografi gavner os som m??nd, vores liv er bedre pga. det. Udsigten til et opg??r med mandlig vold, herunder pornografi, er udsigten til afviklingen af de fordele vi drager af vold.

M??nd der frasiger sig pornografi for at undg?? impotens, er ikke mere beundringsv??rdige end hvide der dropper marchen med Ku Klux Klan fordi de er bange for at forstuve anklen.

Vores kamp mod pornografi og det modbydelige system af maskulin magt det repr??senterer, skal stikke dybere end en egennyttig interesse i at beskytte vores seksuelle praksis ??? s??rligt n??r denne seksuelle praksis i sig selv alt for ofte best??r i synet af maskulin undertrykkelse og vold mod kvinder.

Sandheden er at feminismen, snarere end at facilitere mandlig seksualitet, burde v??re uvenligt stemt overfor den.

Som m??nd udviklede vi vores erotik fra en magtposition. At tro p?? at denne politiske bev??gelse mod selsvsamme magt, p?? en eller anden m??de skulle efterlade vores sexliv uber??rte, ligefrem forbedre dem, er en bizar fantasi.

Hvis din modstand mod pornografi stammer fra en angst for at miste nem adgang til seksuel tilfredsstillelse, s?? er hverken anti-pornografi-bev??gelsen eller feminismen for dig; de vil ikke g??re dig impotent, men de vil sandsynligvis fratage dig en del af dine dyrebare orgasmer..”

Du kan l??se det oprindelige indl??g her: “Feminism Isn???t a Sex Aid for??Men”

L??s ogs??:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

??nsker du at l??se mere omkring livet og k??rligheden og f?? indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? vil jeg opfordre dig til at k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside. Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

Udgivet i Blog | 2 kommentarer

Ord skaber din virkelighed

Er ord ligegyldige???ord skaber mennesker

Du er sikkert klar over, at det mener jeg naturligvis ikke at de er, ord er ikke ligegyldige, de er med til at skabe vores som andres virkelighed, og dermed hvordan vi opfatter os selv som andre p?? og dermed ogs?? hvordan andre opfatter sig selv som andre p??.

“Think twice before you speak, because your words and influence will plant the seed of either success or failure in the mind of another” / Napoleon Hill

Jeg har engang for mange ??r siden v??ret i et forhold, hvor ord og stemmeleje blev brugt til at h??vde sig selv p??, p?? andres som min bekostning, og derigennem en m??de at s??ge at holde mig nede p??, det var sikkert ikke bevidst af vedkommende, men ikke desto mindre, s?? var det lige s??dan, som jeg oplevede det.

Noget af det jeg husker, og som sad ganske l??nge i mig, faktisk flere ??r efter at jeg gik fra ham, det var f.eks. at han ofte beskyldte mig for at v??re klodset, hvis jeg tabte min gaffel eller andet, s?? blev der altid gjort et stort nummer ud af det og jeg fik at vide hvor klodset jeg altid var.

Selv mange ??r efter, n??r jeg tabte noget, s?? stivnede jeg lige i nogle sekunder, og afventede en reaktion fra andre som ikke kom, og jeg m??rkede en k??mpe lettelse indeni.

Igennem min opv??kst har jeg oplevet, at den anerkendelse som ros, som jeg skulle og kunne f??, det var igennem andre, s?? deres mening om hvordan jeg var og s?? ud, var vigtigere end hvordan jeg selv havde det indeni. Jeg blev rost for alt det ??ydre, det andre kunne se og opleve, i langt h??jere grad end jeg blev rost for den person jeg var.

Det bevirkede at jeg havde et lavt selvv??rd, men til geng??ld en h??j grad af selvtillid, det bevirkede s?? ogs??, at jeg ikke kunne t??nke, f??le og mene som jeg gjorde uden at skulle have andres accept af dette for at give mig selv lov til mine f??lelser og holdninger og det har virkelig kr??vet en hel del for mig som voksen, at ??ndre p?? dette.

“Words are singularly the most powerful force available to humanity. We can choose to use this force constructively with words of encouragement, or destructively using words of despair. Words have energy and power with the ability to help, to heal, to hinder, to hurt, to harm, to humiliate and to humble” / Yehuda Berg

For en del ??r siden, inden jeg satte mig ind i personlig udvikling, mennesker, k??rlighed og relationer, d??r sad vi nogle stykker og talte sammen over maden, da en person sagde til min s??n: “du er dum” eller lignende, og det fik min s??n til at reagere med “jeg ??r ikke dum”, og d??r slog forskellen mig. For han er bestemt ikke dum, faktisk ganske langt fra, men han sagde noget dumt, eller rettere han gav udtryk for noget der bundede i at han ikke havde h??rt efter.

S?? jeg gav ham ret, og sagde til ham, at han naturligvis ikke er dum, men det var det han sagde der godt kunne opleves dumt og der er en v??sentlig forskel p?? at v??re dum og g??re noget dumt.

Det vi f??r at vide, at vi er, det s??tter sig oftest i os, s??rligt hvis vi f??r det at vide mange gange, og s?? identificerer vi os ud fra dette, det p??virker vores selvv??rd og vores selvtillid, alt afh??ngig af hvad det er.

F??r vi til geng??ld at vide, at vi har gjort noget dumt, s?? har vi en mulighed for at handle anderledes en anden gang, vi er ikke vores handling, den kan vi i h??jere grad ??ndre p??.

Hvis vi ofte h??rer om andre, at de er dumme, grimme, klodsede eller andre udtryk der skal nedg??re vedkommende, s?? vil vi gradvis og ubevidst f?? denne opfattelse af vedkommende uanset om vi kender vedkommende eller ej. Det bevirker ogs??, at vi ubevidst vil se efter de ting, der kan bekr??fte os i vores opfattelse og vi kan v??re tilb??jelige til at se bort fra de ting, der fort??ller os det modsatte.

Det g??lder ogs?? vores fordomme om andre mennesker og grupper af mennesker, ubevidst s?? ser vi efter det der bekr??fter os i dette. Som et eksempel, s?? var jeg ude at k??re med en mand for nogle ??r siden og da vi k??rte var der pludselig en bil foran os der virkede noget ubeslutsom mht. hvilken vejbane vedkommende ville v??re i, f??reren af bilen k??rte ogs?? lige i underkanten af hastighedsgr??nsen, s?? min ven her udbr??d lettere snerrende, i det han overhalede, “det er sikkert en kvinde”.

Da vi k??rte forbi, kiggede han – og jeg – ind af ruden p?? den anden bil, og det var s?? en mandlig f??rer, dette kommenterede min ven slet ikke p??, jeg smilede blot.

Dette skete s?? igen lidt senere, og d??r var det en kvindelig bilist, dette fik min ven til at udbryde: “Se hvad jeg sagde, kvinder kan ikke k??re bil”.

Han s?? efter det der bekr??ftede ham i hans fordom om at kvinder ikke kan k??re bil og ignorede det der ikke kunne bekr??fte ham i dette.

“Whatever words we utter should be chosen with care for people will hear them and be influenced by them for good or ill” / Buddha

Vi bliver ogs?? p??virket i vores opfattelse af andre mennesker igennem det vi ser og l??ser, hvis vi f.eks. altid l??ser det samme medie, som har en holdning om grupper af mennesker som gennemsyrer alt hvad der skrives, s?? kan det p??virke os til at blive bekr??ftet i denne holdning, fordi vi igennem at l??se den samme vinkel igen og igen ikke f??r set andre sider og f??r dermed ikke sat sp??rgsm??lstegn ved om vores holdning nu ogs?? bygger p?? oplysthed eller ensrettethed.

For en del tid siden var der flere debatter p?? de sociale medier omkring brug af ordet “neger”. Flere m??rke mennesker havde givet udtryk for at de ikke br??d sig om ordet, de oplevede at det var med til at holde dem nede, ordet havde en betydning for dem,??som de ikke l??ngere ??nskede at skulle identificere sig ud fra.

Jeg oplevede mange, i langt overvejende grad hvide mennesker, der gav udtryk for at det ville de selv bestemme, de sagde bl.a. at de ikke mente noget med ordet, at de ikke mente det nedladende, de argumenterede med at ordet bet??d noget andet end de det omhandlede oplevede og ganske meget andet som alt sammen bevirkede at de insisterede p?? at benytte sig af et ord, som de selv havde defineret betydningen af, uanset hvordan de som ordet omhandlede havde det med det.

S?? p?? vegne af de som ikke br??d sig om det, sagde disse mennesker, at det ikke var noget problem og derfor skulle de ikke g?? op i dette.

Jeg sammenligner det lidt med, at jeg kan sparke dig over skinnebenet og hvis du beklager dig, s?? kan jeg sige til dig, at det skal du alts?? ikke tage s?? n??rt, for det gjorde jo ikke ondt p?? mig.

For en del ??r siden, faktisk tilbage til 2. verdenskrig og ??rene f??r denne, d??r blev ord om andre grupper at mennesker brugt strategisk, for at kunne undertrykke denne gruppe og ikke mindst for at kunne retf??rdigg??re deres ageren overfor denne gruppe – og ja, jeg taler om j??der, forf??lgelsen samt fors??g p?? udryddelsen af disse mennesker.

Jeg st??dte p?? en artikel fra Journalisten: “Ord skaber folk“, som der kommer et lille uddrag af herunder:

???Den nazistiske sprogdragt var bastant, fattig p?? nuancer og talesprogsagtig. Man hentede vendinger fra milit??rets verden. Det handlede om kamp, storm og angreb. Det handlede ogs?? om blod, sl??gt, jord og om retten til at undertrykke og udrydde ‘undermenneskene’, herunder seks millioner (!) j??der.??

Alle begivenheder blev udskreget som ‘historiske’, man hyldede fanatismen, dyrkede f??lelser frem for fornuft og (blind )tro frem for viden. Spindoktor Goebbels brugte gentagelse, iscenes??ttelse og forenkling. Anderledes t??nkende var kryb, kr??ftbylder og parasitter.

Klemperer tog i krigs??rene dagbogsnotater om ??ndringerne i det tyske sprog. Mod det lunefulde, det hadefulde. Sym- og antipatier flyttede sig, uden det blev taget alvorligt. F??rst undervurderede man grovhederne som tom retorik, siden blev man vant til dem.??

Gr??nsen mellem drilleri, mobning og forf??lgelse er flydende.???

Dette oplever jeg som ganske tankev??kkende og jeg kan se paralleller til hvordan nogle medier som mennesker omtaler andre mennesker p??, s??rligt i flygtningedebatten, jeg kan se det i diverse kommentarspor og det g??r mig trist.

“It takes considerable knowledge just to realize the extent of your own ignorance” / Thomas Sowel

Hvis vi bliver vant til at se grupper af mennesker blive omtalt p?? en bestemt m??de, uanset vi kan opfatte det nok s?? ligegyldigt, s?? vil vi blive p??virket af det, vi vil f?? ??ndret p?? vores virkelighedsopfattelse og derfor er det vigtigt at vi siger fra, at vi siger at vi ikke vil h??re p?? det, n??r der tales grimt om grupper af mennesker som enkeltpersoner.

S?? vi m?? starte med os selv, i vores hverdag, den m??de vi taler til og om andre p??, den m??de vi taler om os selv p??, ved at forholde os kritisk til det vi l??ser, ser og h??rer, ved at s??ge indsigt via oplysning og ikke mindst ved at sige til og fra til verden og mennesker omkring os, p?? egne som p?? andres vegne.

“The people who say you are not facing reality actually mean tha you are not facing their idea of reality. Reality is above all else a variable. With a firm enough commitment, you can sometimes create a reality which did not exist before” / Margaret Halsey

L??s ogs??:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

??nsker du at l??se mere omkring livet og k??rligheden og f?? indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? vil jeg opfordre dig til at k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside. Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

Udgivet i Blog | 4 kommentarer

Klogere p?? k??rligheden

At blive klogere p?? k??rligheden??Du kan ikke blive elsket...

Jo mere jeg l??ser og uddanner mig selv omkring livet, k??rligheden, mennesker og relationer, jo mere komplekst oplever jeg at dette er. For det er ikke muligt blot at blive klogere p?? k??rligheden uden samtidig at se p?? mennesket, p?? vores relationer og hvordan og ikke mindst hvorfor vi geb??rder os som vi g??r.

Vi mennesker er ikke ens, vi er uendeligt forskellige uanset k??n og indenfor det enkelte k??n, men vi er ogs?? ens. Ens i den forstand, at vi alle har behov for at give og modtage k??rlighed og et behov for anerkendelse og tryghed.

Jeg startede i tidernes morgen ud med at ville opn?? en st??rre indsigt i k??rligheden og i min vej til dette, er jeg blevet opm??rksom p??, at vi bliver p??virket som mennesker igennem vores opdragelse, kultur, normer samt forventninger til os selv som til hinanden.

Derfor er det ikke muligt, at adskille k??rligheden fra det vi bliver p??virket af, det der udvikler os og det der begr??nser os. Derfor er jeg efterh??nden ogs?? blevet meget optaget af ligev??rd. Hvad skal der til, for at vi oplever os som ligev??rdige mennesker, s??dan at vi alle kan g?? ind i n??re relationer med respekt for os selv som for hinanden, dette er meget komplekst.

I denne kompleksitet er jeg blevet opm??rksom p?? rigtig mange faktorer, der p??virker os som menneske og som begr??nser os, fordi vi alle s??ger mod anerkendelsen, og oplever vi, at denne anerkendelse er afh??ngig af, om vi spiller en bestemt rolle for at opfattes som “rigtig”, s?? s??ger vi mod dette bevidst som ubevidst.

Jeg er ogs?? blevet opm??rksom p??, at ord p??virker os, den m??de som vi taler til og om hinanden p??, og at ord derfor er med til at skabe os hver is??r og bidrager til hvad vi hver is??r s??ger mod for at v??re helt rigtig.

Derfor er ord ikke ligegyldige, det er ikke ligegyldigt hvad vi griner af og griner med p??, det er ikke ligegyldigt at afvise betydningen af ord der har konsekvenser for andre, blot fordi det ikke har konsekvenser eller betydning for os selv.

Jeg er ogs?? blevet opm??rksom p?? hvilke faktorer, der bidrager til, at vi ikke oplever ligev??rd, faktorer der g??r, at vi n??rmere distancerer os fra hinanden end n??rmer os hinanden. Derfor har jeg efterh??nden taget nogle m??rkesager til mig, som jeg gerne vil g??re en ekstra aktiv indsats for, fordi jeg vil mennesket, jeg vil k??rligheden og jeg vil respekten for os selv og for hinanden.

En af disse m??rkesager er omkring sexindustrien, som du kan l??se n??rmere om i menupunktet: Ligev??rd/M??rkesag: Sexindustrien.

Uddrag fra indl??gget:

“En helt anden ting, som jeg ogs?? mener er vigtigt, det er den m??de, som dette ogs?? p??virker vores relationer p??, i kraft af den utroskab der sker, mentalt som fysisk, at mennesker tr??kker sig fra hinanden f??lelses- og lystm??ssigt og ikke mindst f??r et forvr??nget billede af n??re relationer eller m??ske rettere, jo mere sexindustrien fylder i ens liv, i tanke som i handling, jo sv??rere har mange mennesker det med at opbygge t??tte relationer.

Der er flere der har skrevet til mig, og givet udtryk for netop dette ??? og ja, naturligvis er der nogen der kan finde ud af at adskille og at balancere, men uanset hvad, s?? kan vi mennesker kun give 100% af os selv og g??r de 60-80% med et, s?? er der kun 20-40% tilbage til andet. Og f??r vi d??kket vores behov for n??rhed igennem f.eks. onani, s?? er der ikke energi eller lyst til at opbygge den n??rhed der skal til i et forhold.”

Du beh??ver slet ikke v??re enig med mig, men det vil gl??de mig gevaldigt, hvis du selv vil s??tte dig ind i dette store emne, reflektere og bruge tid p?? det, inden du tager stilling.

PS! Det har taget mig ganske mange ??r, at l??re at se bagom, s?? tid er ikke klaret med 14 dage.

L??s ogs??:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

??nsker du at l??se mere omkring livet og k??rligheden og f?? indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? vil jeg opfordre dig til at k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside. Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

Udgivet i Blog | 2 kommentarer

At lade sig n??jes …

Mor; kan du n??jes med far?until you make peace

For nogle ??r siden, da jeg for f??rste gang blev opm??rksom p?? Victoria Milan fandt jeg ud af, at min yngste s??n, som p?? dav??rende tidspunkt havde v??ret omkring 7-8 ??r, ogs?? havde bidt m??rke i den og faktisk t??nkt en hel del over den.

En dag i et fortroligt ??jeblik, spurgte han mig; ???mor, du kan da godt n??jes med far, ik???????

Det skal lige siges, at flere af hans kammerater fra klassens for??ldre var blevet skilt for nyligt og dette sammen med disse reklamer havde gjort, at han igennem nogen tid, var g??et med en frygt for om vi m??ske ogs?? skulle skilles engang.

Men ikke blot det her med en skilsmisse, han havde ogs?? igennem reklamerne t??nkt, at hvis dette var normalt, som de jo gav udtryk for, s?? ville der komme flere skilsmisser og det kunne lige s?? godt v??re hans mor og far.

Den reklame ramte ogs?? mig p?? flere m??der, jeg havde en samtale med en person, som jeg ellers anser for at v??re et fornuftigt menneske, hvor personen gav udtryk for at ???S??dan noget sker hele tiden, og hvis der er nogen der kan tjene penge p?? det, s?? fred v??re med det???, men s??dan har jeg det faktisk ikke.

Jeg t??nker ikke fred v??re med det, jeg er ikke ligeglad med hvor mange mennesker der g??r og svigter hinandens tillid, hvor mange mennesker der ikke lever i overensstemmelse med sig selv, hvor mange mennesker der lever et dobbeltliv. Naturligvis er det deres sag, absolut. Men hvis det s?? kun gik ud over dem selv, s?? ville jeg ogs?? v??re fuldst??ndigt ligeglad.

Og ja, det er mange m??der at svigte hinanden p??, utroskab beh??ver ikke kun v??re at man er fysisk eller digitalt seksuelt sammen med en anden, det kan ogs?? v??re at man giver andre en fortrolighed som man ikke viser sin partner. Det kan ogs?? v??re at man negliserer og ignorerer den andens behov og f??lelser, at man lyver og har hemmeligheder – alts?? foretager sig ting som man ikke vil st?? ved.

Det kan v??re at tr??kke sig mentalt eller fysisk om det er de sm?? smil og ber??ringer i hverdagen eller seksuelt eller at man bliver doven og ikke g??r det som det indeb??rer at vise den anden sin k??rlighed og v??re en del af f??llesskabet.

Er jeg s?? en moralsk dommer, ja, det er jeg vel, men er vi ikke alle det i en eller anden forstand. Hvis nogle handler amoralsk, uetisk og uanst??ndigt eller blot tarveligt over for andre mennesker, er vi s?? ikke de n??rmeste til at kalde folk ud, for hvis der ikke er nogen der siger fra, vil noget s?? nogensinde ??ndre sig til det bedre, det tror jeg ikke.

Jeg tror, at vores stemme hver is??r er vigtig, det var vigtigt for min s??n, at jeg gjorde opm??rksom p?? at blot fordi de reklamerer med utroskab, som om at det var l??sningen, s?? har de ikke n??dvendigvis ret i dette og at de faktisk slet ikke har ret, er s?? ogs?? min personlige overbevisning.

Vi talte om alle de reklamer vi havde set, med leget??j der kunne en hel masse og s?? s?? sejt ud i reklamerne, men som intet kunne, n??r man f??rst havde k??bt det, og at dette blot var endnu en reklame, som man desv??rre heller ikke kunne stole p??.

Vi talte ogs?? lidt om, hvad det vil sige, at v??re en god k??reste og om man egentlig selv havde lyst til at v??re k??reste med en, som man ikke kunne stole p??, en som hellere ville v??re sammen med andre end en selv, og at det er vigtigt, at man kan stole p?? hinanden, s?? man skal ikke love hinanden noget, f.eks. at man ikke vil v??re sammen med andre, hvis man ikke vil holde det.

???You can???t keep hurting a person and expect them to keep loving you??? / unknown

Jeg undrede mig over alle de mennesker, der havde oprettet en profil p?? dette s??kaldte datingside, for hvilke argumenter havde de egentlig brugt over for sig selv, for at kunne overbevise sig selv om, at det nok ikke var s?? slemt, at det var ganske uskyldigt, at de havde fortjent det etc.

Dengang oprettede jeg nogle d??kprofiler p?? websitet ??? min mand ved det godt ??? for at finde ud af hvad det egentlig gik ud p?? og bundede i, det skrev jeg et indl??g om, som jeg ogs?? har postet p?? siden her, det hedder ???Utro(lig) k??rlighed???.

Jeg tror egentlig ikke, at disse mennesker havde t??nkt s??rligt langt og slet ikke forholdt sig ??rligt til de konsekvenser deres handlinger indebar, ikke blot for dem selv, for deres partner, for deres eventuelle b??rn og for deres venner og familie, men ogs?? i forhold til hvad det gjorde ved dem selv som menneske, at opf??re sig s??dan, over for den de gav udtryk for at elske og m??ske endda havde lovet eller aftalt troskab med.

Dengang faldt jeg ogs?? over et indl??g, som en dreng p?? 15 ??r havde skrevet, som virkelig ramte mig, fordi det beskrev mange af de samme tanker som jeg selv havde gjort mig. Artiklen hedder ???I ??del??gger b??rns tro p?? k??rligheden??? fra Politiken, 2011.

???Jeg vil ikke p?? nogen m??de fors??ge at l??gge skjul p?? min forargelse over jeres uacceptable og upassende reklame. Det forekommer uetisk ligefrem at opfordre folk til utroskab.

Jeg vil ikke engang sige, at jeg forst??r jeres holdning om, at en aff??re kan f??re noget som helst godt med sig, men jeg kan i det mindste driste mig til at acceptere, at det er frivilligt, hvorvidt man vil bes??ge hjemmesiden eller ej.

Hvad jeg ikke forst??r, er, at I tilsyneladende ikke har sk??nket konsekvenserne ved utroskab en tanke: I min folkeskoleklasse er der fem skilsmisseb??rn, og i min storebrors var der ti.???

Og nej, det er naturligvis ikke Victoria Milans skyld, at nogle benytter sig af muligheden, men jeg mener, at de har et stort socialt ansvar ved at deres reklamer udtrykker at utroskab er det der skal til for et kedeligt forhold, det er s?? mods??tnings-fyldt, s?? det g??r helt ondt ned i lillet??neglen.

?????gteskabsbrud er en betydeligt overvurderet forn??jelse??? / svensk ordsprog

Nu har der s?? v??ret et hacker-angreb p?? et lignende site, nemlig Ashley Madison, og alle datingprofilerne er blevet offentliggjort p?? en liste. Det kan du l??se mere om i artiklen “Jeg var t??t p?? at kaste op, da jeg s?? at sitet var blevet hacket … det koster mig mit ??gteskab” Berlingske, august 2015.

Jeg m?? ??rligt indr??mme, at min lille indre onde karma-Gremlin den frydede sig, ikke over de mennesker, som er der af andre grunde end utroskab, men de der er der for pr??cis dette.

Min personlige holdning, til at beg?? sig p?? internettet er s?? ogs??, at hvis man tror, at man er helt privat n??r man googler, klikker rundt, opretter profiler, k??ber produkter etc. s?? skal man nok tro helt om igen. For de der gerne vil finde ud af hvad man foretager sig, der er der rigeligt af muligheder for dette.

Men det er ikke risikoen for at blive opdaget, som jeg ??nsker skal skr??mme en til at opf??re sig ordentlig, uagtet at det nok er det der skal til for nogle mennesker, s?? kunne jeg i stedet t??nke mig, at man satte barren noget h??jere for sig selv, s??dan at man ikke handlede s??dan, at man ikke kunne eller ville st?? ved sig selv.

Og nej, det g??lder naturligvis ikke de mennesker, som bliver forfulgt p?? grund af at de er homoseksuelle etc., jeg er ganske udm??rket klar over, at der er en k??mpe forskel, p?? at opf??re sig idiotisk og skjule det samt p?? at m??tte skjule sig for sin egen sikkerheds skyld.

Jeg har s?? ogs?? h??rt nogle mennesker give udtryk for, at utroskab jo ikke er ulovligt, men t??nk hvis vi skulle lovgive om alt, det vil betyde, at vi ikke kan regne med, at mennesker kan agere som et anst??ndigt menneske, hvis det ikke st??r i loven.

???It is so refreshing when you meet someone who keeps their word. Strive to be that person for someone else??? / Mary Jo Rapini

Det at agere, som et anst??ndigt menneske, det er efter min opfattelse s??dan overordnet; at behandle sig selv som andre med respekt herunder ligev??rdigt.

Og er man sin partner utro, s?? behandler man ikke denne med respekt, for utroskab indeb??rer at svigte den tillid man er blevet givet.

Det indeb??rer ogs?? ofte l??gne, fortielser og desv??rre ogs?? anvendelse af magtteknikker??og gaslighting som f.eks. at give udtryk for at den anden er for n??rtagende, hysterisk, ser syner og andet der ??del??gger vedkommendes tro p?? egne evner for at kunne l??se en situation og sin partner – og ikke mindst, s?? g??r det voldsomt ud over selvv??rdet ??? og det er d??leme ikke respektfuldt p?? nogen m??de.

Og nej, utroskab er ikke de der er single, det er heller ikke de der lever i ??bne (polyamor??se) forhold, utroskab er, n??r man lever i et monogamt forhold, hvor man har lovet hinanden eller aftalt troskab og hvad denne troskab indeb??rer. Det kan v??re den fysiske og/eller den fortrolige.

???No true relationship of love is for you. Love is about the person you love??? / Seth Adam Smith

S??ren Kierkegaard giver udtryk for, at man skal ville k??rligheden ved at v??lge den og det indeb??rer at man skal g??re alle de ting, som indeb??rer at elske et andet menneske.

S?? v??lger man utroskab ??? og ja, det er et valg ??? s?? frav??lger man dermed k??rligheden i et monogamt forhold. Derfor, s?? m?? man inden da, g??re op med sig selv, om man vil g??re noget FOR k??rligheden i forholdet eller om man hellere vil ud af forholdet og s?? handle derefter, inden man s??rer et andet menneske s?? voldsomt, som utroskab opleves.

Naturligvis skal der to til et forhold, det giver sig selv, og man kan ikke v??re ene om at have et levende forhold, det kr??ver at begge ikke blot vil det, men ogs?? g??r det der skal til.

Det kr??ver ogs?? at vi ind imellem ogs?? lader os n??jes, at vi l??rer at gl??des over det vi har, og ikke hele tiden holder en d??r ??ben, for t??nk hvis der kom noget mere sp??ndende forbi, p?? den m??de, s?? lever vi nemlig kun halvt, vi har kun valgt forholdet halvt og dermed f??r vi med stor sandsynlighed??ogs?? kun et halvt forhold.

???N??r du har forventninger til andre mennesker, s?? husk at fort??lle dem om dem -ellers er resultatet ofte at du bliver skuffet og de bliver overrasket??? / Christian Campbell

Lever vi i et halvt forhold, evt. med en sofakartoffel, der kun kan l??fte sig fra sofaen og vende ansigtet fra tv- eller computersk??rmen hvis det er for vedkommendes egen interesse, ikke evner at tage et f??lelsesm??ssigt medansvar eller andet og det ikke er s??dan vi ??nsker at leve, s?? skal vi heller ikke v??lge utroskaben, men tage snakken med partneren. Har man gjort dette, uden at have gode erfaringer med at det at kommunikere om tingene har nogen positiv effekt, s?? er der kun tilbage at afbryde forholdet eller finde en m??de der ikke indeb??rer svigt at v??re i forholdet p??.

S?? ja, jeg n??jes, jeg forn??jes, og jeg har l??rt at s??tte pris p?? hverdagen, p?? de sm?? ting og de store ting, jeg har l??rt ikke at forvente mere end jeg selv ville g??re, jeg har l??rt at vi har forskellige interesser og det er ok, jeg har l??rt at tage ansvar for at g??re de ting som g??r mig glad, og nogle m?? s?? blive uden ham.

Og jeg har l??rt mig selv s?? godt at kende og at stole p?? ??mig selv, s?? jeg ved hvor mine gr??nser g??r, hvordan jeg ??nsker at leve og ikke at leve, hvad jeg kan g?? p?? kompromis med og hvad jeg ikke kan.

Jeg har s?? ogs?? fundet ud af, at k??rlighed er og skal v??re tovejs – at det kr??ver at begge tager ansvar for ikke blot at hverdagen fungerer men ogs?? at man har den f??lelsesm??ssige n??rhed og tillid i forholdet, der skal til.

K??rlighed kr??ver, at man er interesseret i hinanden, oplever at have et f??llesskab, at man respekterer hinanden og hinandens viden, holdninger og f??lelser, at man husker hinanden ogs?? i hverdagen via ber??ringer og k??rtegn, knus, sm?? beskeder, vise ??gte interesse, at lytte og s??ge at forst??. Det er ligeledes bet??nksomhed samt et smil og flirt med hinanden.

S?? hvis k??rligheden ikke kan vises gennem hverdagens stunder, men kun via f.eks. sex og praktisk g??ren, s?? vil jeg opleve mig dr??net og f??le mig ensom, uanset det er i en andens fysiske selskab.

Men det bliver ikke Victoria Milan eller lignende der vil kunne f?? mig dertil, det er kun et f??lelsesm??ssigt fattigt forhold der vil kunne dette. Og derfor ikke hvad jeg oplever at k??rligheden skal st?? for og indeb??re – Den vil jeg ikke n??jes med.

“??gte k??rlighed kommer ikke bare, det er noget to mennesker skaber, ved at holde hinanden t??t??? / Niclas Bille

L??s ogs??:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

??nsker du at l??se mere omkring livet og k??rligheden og f?? indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? vil jeg opfordre dig til at k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside. Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

 

Udgivet i Blog | 2 kommentarer

Pest eller kolera

???Hvis du er utilfreds nu, s?? kan jeg da g??re dig mere utilfreds – Hvad vil du helst??????Du har f??rst valgt k??rligheden...

N??r s??tningen herover kommer p?? skrift, s?? er det meget nemt at se, hvor usympatisk det rent faktisk er.

Med andre ord, i andre formuleringer, s?? bliver det ofte brugt i selvforsvar eller n??rmere som modangreb.

Dette sker ofte, n??r der bliver stillet sp??rgsm??lstegn ved ens beslutninger, n??r man ved sin agereren g??r andre kede af det og hellere vil sparke ud ad end se ind ad.

Vi beh??ver ikke altid at v??lge mellem pest eller kolera, ofte er der ogs?? en anden eller flere andre muligheder. Hvorfor s??tte to d??rlige valgmuligheder op mod hinanden, n??r der er bedre at tage af?

Min yngste kunne ikke finde noget bestemt i morges og gik og brokkede sig, jeg spurgte ham om han havde brug for at jeg hjalp ham, det sagde han s?? ja til og vi (jeg) fandt s?? det han s??gte.

Jeg sagde til ham, at det ikke hjalp noget, at han bare gik og brokkede sig, uden at sp??rge om hj??lp, eller bare lede ordentligt, til det svarede han ???jeg kan da ogs?? brokke mig mere??? og jeg spurgte ham s??, om det hj??lper p?? en d??rlig situation, at g??re den endnu d??rligere, det m??tte han s?? svare nej til. Jeg h??ber, at den ligger i baghovedet p?? ham til en anden god gang.

Men det fik mig til at t??nke p?? noget, som har ligget i baghovedet p?? mig i flere m??neder.

For en del tid siden overh??rte jeg en samtale, som har naget mig, ikke fordi det var f??rste gang jeg oplevede eller h??rte lignende, men m??ske mere fordi jeg stod helt udenfor og kunne se p?? det helt neutralt og analysere p?? det p?? en anden m??de, end man kan hvis man har nogle f??lelser i klemme eller har sympati for en person mere end en anden og s?? videre.

???You can???t keep hurting a person and expect them to keep loving you??? / unknown

Mand fort??ller om hvor meget han rejser, og hustruen siger at hun synes at han rejser rigtig meget, faktisk oplever hun, at det er alt for meget i forhold til at kunne have et k??reste- og et familieliv, som hun ??nskede det.

Mandes svar var ??? tadaaaa ??? ???jeg kan da godt rejse mere, hvis du synes det er slemt nu, s?? skal du bare se hvor slemt det kan v??re??? og hustruen sagde ikke mere. Jeg t??nkte, at de havde haft den samtale flere gange og at hun m??ske havde givet lidt op.

Jeg vil ikke komme ind p?? om hun skal s??tte ham stolen for d??ren, opbryde familien eller andet, men jeg vil komme ind p?? den manglende respekt s??dan et svar er og opleves som, for den man forh??bentlig elsker og dermed burde respektere.

Kunne han have svaret anderledes, absolut, kunne hun have valgt et andet tidspunkt, end at sige det i et festligt lag, absolut, men det ??ndrer jo ikke p??, at hun ikke trives med hans rejseri og at han tilsyneladende er ligeglad.

Han??anerkender slet ikke hendes f??lelser omkring at han er s?? meget v??k hjemmefra som han er, samt alle de konsekvenser der er for hende ved hans frav??r.

Hun fort??ller bl.a. ogs?? i en anden sammenh??ng, at hun s??ger nyt arbejde, men at det skal v??re et deltidsarbejde, fordi hverdagen ellers ikke kan h??nge sammen for hende, n??r hun j??vnligt er alene om hus, have, b??rn, skole, hjem, aftaler og alle mulige praktiske ting som der kr??ves og samtidig har hun ogs?? sit eget arbejde at passe og m??ske nogle interesser som hun tilsides??tter igen og igen.

Det kunne ogs?? v??re, at hun savnede et andet voksent menneske i sin hverdag, at hun savnede n??rv??r, savnede at han interesserede sig for hende og hvordan hun havde og har det, at hun ikke blot savnede en partner, men ogs?? en k??reste p?? mere fast basis end han tilb??d hende. At hun f??lte sig l??st og m??ske endda havde den oplevelse, at hun liges?? godt kunne leve alene, n??r hun alligevel ofte gik i alene seng.

???Any problem, big or small, within a family, always seems to start with bad communication. Someone isn???t listening??? / Emma Thompson

Jeg oplever hans udtalelse og manglende interesse for hendes situation, som om at han s??tter sig selv f??rst, sig selv f??r hende, f??r familien, f??r forholdet og dermed bliver hun m??ske 2., 3. eller 4. prioritet for han har ogs?? interesser, som han plejer, n??r han ikke er ude at rejse.

Nogle mennesker trives s??dan, fred v??re med det, men hun trives ikke og det er pointen her. Hun har gjort ham opm??rksom p??, at hun ikke trives s??dan og ikke ??nsker at leve s??dan. Hans reaktion er ikke im??dekommende, den er tv??rt imod afstandstagende som distancerende.

M??ske bliver hun en dag tr??t af at v??re 3.-4. prioritet, m??ske bliver hun en dag tr??t af, at hendes tanker og f??lelser ikke har nogen betydning eller interesse for ham, m??ske finder hun en dag ud af, at hun ikke l??ngere ??nsker ham on-off i sit liv.

M??ske kunne han begynde at lytte til hvad hun rent faktisk fort??ller ham og m??ske kunne han i stedet begynde at v??lge at tilbyde hende noget bedre, end at true hende med noget der er v??rre.

Blot en tanke???

???En mand, der beg??r en fejl og ikke retter den, beg??r endnu en fejl??? / Konfutse

L??s ogs??:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

??nsker du at l??se mere omkring livet og k??rligheden og f?? indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? vil jeg opfordre dig til at k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside. Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

Udgivet i Blog | 2 kommentarer

Svigt, l??gn og latin

Svigt, l??gn og latin??svigt af tillid

Jeg siger at jeg elsker dig, s?? jeg taler ogs?? lige ned til dig, ignorerer dig, holder ting hemmeligt for dig, overskrider dine gr??nser, lyver over for dig, bebrejder dig for de ting som jeg g??r eller h??vder mig selv p?? din bekostning.

Det giver jo rigtig god mening, ik????

Nogle af de henvendelser jeg igennem tiden har modtaget omhandler at den der skriver har f??et overskredet sine gr??nser, er blevet l??jet overfor eller andet som beskrevet herover og personen er ganske naturligt bundhamrende ulykkelig.

Personen har talt med sin partner, har fortalt og vist hvor meget det g??r en p?? og hvor ??del??ggende det er for en og dermed for forholdet og alligevel forts??tter partneren med at overskride gr??nser med mere og personen bliver mere og mere ulykkelig.

For vedkommende kan jo godt se alt hvad de kunne v??re sammen, kan ogs?? se det gode og sk??nne i partneren, det var vel for pokker det som gjorde, at man blev forelsket i f??rste omgang, det er desv??rre bare ikke det som der bliver vist mere af.

Personen h??ger sig mere og mere ved de gode ??jeblikke, men tvivlen, utrygheden og det st??t manglende selvv??rd af at blive behandlet s??dan, det kommer til at fylde s?? meget, at selv de gode ??jeblikke bliver utrygge.

Noget af det som jeg ogs?? har bidt m??rke i, det er den m??de som den her partner reagerer p??, n??r vedkommende bliver konfronteret med sine handlinger, n??r vedkommende f??r at vide, at han/hun g??r sin partner bundhamrende ulykkelig, s?? siger disse mennesker ikke undskyld, dog siger enkelte undskyld for at f?? fred og forts??tter s?? blot alligevel, m??ske endda i det skjulte og det g??r blot ondt v??rre.

Jeg ville ??nske at der var endnu flere??af disse, der ville stoppe op og t??nke; ???hov, s??dan vil jeg da ikke v??re??? og rette op ved fremadrettet at agere som de gerne vil opfattes som og opleves som,??i selv samme forhold. Nogle af disse tager desv??rre selv samme adf??rd med sig ind i et nyt forhold, hvor de n??r forelskelsen har lagt sag, k??rer ud af akkurat samme spor.

Men det er ikke disse mennesker dette indl??g skal omhandle, for andre kan ikke ??ndre p?? disse, det skal de selv ville, og det kan de f??rst, hvis de bliver bevidste om deres eget ansvar og det er netop det de ikke er, n??r de benytter sig af f.eks. magtteknikker samt gaslighting n??r de bliver konfronteret.

Der findes flere forskellige magtteknikker (ogs?? kaldet for herskerteknikker) og de bruges prim??rt i uligev??rdige forhold, hvor den ene f??ler sig mere v??rd end den anden, eller af samfundet som vores kultur bliver opfattet som af mere v??rd, eller hvor den ene har givet den anden denne magt.

Vi kan som sagt ikke ??ndre p?? andre mennesker, vi kan bede dem om at agere anderledes, men vi kan ikke bestemme det. Vi kan s?? beslutte om de er v??rd at have i vores liv afh??ngig af deres ageren.

Med hensyn til magtteknikker, s?? kan vi jo heller ikke bestemme at andre ikke skal bruge dem, men vi kan l??re at genkende dem og deraf reagere hensigtsm??ssigt p?? dem og m??ske endda fjerne os selv fra mennesker der benytter disse i udpr??get grad.

Desv??rre kan vi nok ikke sige os helt fri fra selv at have brugt dem i en eller anden forstand eller komme til det, men igen, det at vi bliver bevidst omkring hvad de indeholder og hvad de g??r ved andre, det kan hj??lpe os selv til at undg?? at bruge dem mod andre.

Du kan l??se mere omkring disse teknikker i dette indl??g: ???Herskerteknikker ??? magt findes alle steder???.

Hvis du lever sammen med et menneske som ud??ver disse magtteknikker j??vnligt, s?? kan du m??ske opleve at I lever i konstant ??ben krig fordi der hele tiden skal siges til og fra eller at der hele tiden skal placeres skyld og ansvar.

Det kan ogs?? v??re at du er blevet tr??t, meget tr??t, og derfor ikke orker mere, s?? du har indrettet dig, du har tilpasset dig, og t??nker m??ske, at du hellere vil undg?? alt det der ??benbart t??nder den anden af. L??s her artiklen: “At g?? p?? listesko skaber angst“.

Det kan ogs?? v??re, at du t??nker ???ind af det ene ??re og ud af det andet???, men p?? et tidspunkt s?? hober det sig op inde i dig, du kan ikke blive ved med at tr??kke p?? skulderen.

Uanset at du ved at du ikke er forkert p?? den, s?? sidder der alligevel en lille nisse indeni og s??ger at s?? tvivl i dig, fordi du h??rer s?? tit at du ikke t??nker dig om, at du ser syner, at du er n??rtagende, at du er hysterisk, at du er for f??lsom, at du overreagerer og meget andet, som p?? et eller andet tidspunkt vil p??virke dit selvv??rd.

Ikke nok med at dit selvv??rd ogs?? bliver p??virket hvis din partner opf??rer sig som beskrevet i det indledende afsnit med at svigte din tillid, overskride dine gr??nser etc., s?? bliver du s?? ovenik??bet udsat for magtteknikker og gaslighting og det dr??ber selvv??rdet des mere.

Du kan l??se mere omkring dette i artiklen: ???10 signs your man is ???gaslighting??? you to make you seem crazy???.

Jeg vil ikke i indl??gget her forholde mig til k??n, hvem der g??r mest og v??rst, men blot fort??lle, at det er noget som alt for ofte bliver brugt i vores kultur i alle vores relationer, n??re som fjerne, mod t??tte som mod fremmede og at vi i det forhold vi er i, skal holde os langt v??k fra brugen af dette samt fra mennesker der benytter disse teknikker om det er bevidst eller ubevidst, hvis vi har vores selvv??rd k??rt.

Min oplevelse af dette er, at de der benytter sig af disse teknikker, ikke evner eller ??nsker at tage ansvar for dem selv, for deres f??lelser og for deres handlinger, de bilder sig selv ind at de ikke kan g??re for det, at det er naturligt, at andre (mange) ogs?? g??r det, at det er andre der f??r en til det og s?? videre.

Udfordringen er jo ogs??, at hvis de bliver bevidst omkring deres eget ansvar, s?? m?? n??ste skridt v??re at se p?? sig selv som menneske, som k??reste, som partner, som for??lder, som relation i det hele taget, og hvis man f??rst bliver bevidst om at man ikke reelt er, som man g??r og bilder sig selv ind, s?? skal n??ste skridt v??re at skulle ??ndre p?? sig selv.

Og det at skulle se p?? sig selv, kan opleves s?? sv??rt, at man hellere tager skyklapperne p?? og forts??tter med at leve i sin egen boble der kun indeholder ens egen selvopfattelse og alt der ikke harmonerer med dette, bliver fortsat ignoreret, nedgjort med mere.

For nylig var der en kvinde der skrev til mig, at hun ikke kunne leve s??dan mere, men hun vidste ikke hvad hun skulle g??re, jeg svarede blandt meget andet, at hun selv havde svaret, da hun selv havde skrevet at hun ikke kunne leve s??dan mere, s?? derfor havde hun kun den valgmulighed tilbage at flytte sig fra sin partner, fra forholdet og finde sig selv igen.

Jeg er udm??rket godt klar over at det ikke er nemt, det er hamrende sv??rt, men hvad andet kan hun g??re, lige nu er hun bundhamrende ulykkelig, hun vil stadig v??re ulykkelig en tid efter at hun har afsluttet forholdet, men jeg er sikker p?? at hun vil f?? det bedre, n??r hun har f??et ham p?? afstand.

For hvad er alternativet, at blive i et forhold der igen og igen og igen g??r hende ulykkelig, det er vel ikke at foretr??kke, set s??dan her ude fra sidelinjen, men som jeg ogs?? skrev til hende, hun ved selv bedst, jeg h??ber blot at hun har nogen at kunne st??tte sig op af, nogen der vil h??re p?? at hun siger det samme igen og igen, at hun f??r gr??dt ud, nogen der bare vil lytte og lade hende f?? det hele ud, indtil det hele er talt til atomer.

For det g??r ondt, at blive svigtet g??r ondt, at blive udsat for magtteknikker og gaslightning g??r ondt og at blive i s??dan et forhold g??r ubeskriveligt ondt.

S?? dette er en opfordring til at v??re opm??rksom p?? at disse teknikker findes og at de bliver brugt. Jeg h??ber at du vil s??tte dig ind i dem, s?? du kan genkende dem og selv holde dig fra at bruge dem, og fjerne dig fra de der bruger dem i udpr??get grad, og hvad er udpr??get grad s??? Udpr??get grad er, n??r det p??virker dig negativt, n??r du bliver ked, utryg med mere, eller n??r/hvis du g??r samme ved andre, s?? er det ikke sundt for dig, for vedkommende, for jeres relation og dermed for jeres forhold.

L??s ogs??:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

??nsker du at l??se mere omkring livet og k??rligheden og f?? indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? vil jeg opfordre dig til at k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside. Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

 

Udgivet i Blog | 2 kommentarer

Trov??rdig politiker s??ges

Folketingsvalg 2015??

Foto: Benny Severin Hansen

Foto: Benny Severin Hansen

For f??rste gang nogensinde, er jeg helt i vildrede med hensyn til hvor jeg skal s??tte mit??kryds.

Jeg aner ikke engang om jeg er mest enig med bl?? eller med r??d blok, for jeg kan finde synspunkter hos alle partier som jeg er enig som uenig i.

Jeg gad godt at kunne f?? lov til at plukke fra de enkelte partier, som en buket blomster hos blomsterhandleren og selv sammens??tte min buket, her et parti, men s??dan fungerer det s?? ikke lige.

Derfor skal jeg nu til at v??lge, jeg skal g?? p?? kompromis og tage det sure med det s??de, n??r jeg endelig v??lger et parti eller en kandidat at stemme p??.

Der findes diverse valg-test, som jeg ogs?? har taget, de udm??rker sig ved at have fokus p?? forskellige dele lige fra ??konomi til v??rdipolitik og deraf er det s?? muligt at se hvem man er mest samt mindst enig med.

Desv??rre har der ikke v??ret noget entydigt for mig, der har s??gar v??ret en test hvor det viste sig at jeg er lige enig med de fleste partier.

Politik er vigtigt, for det p??virker vores hverdag, vores samfund, vores kultur og den m??de vi relaterer til hinanden p??. Dog oplever jeg at der ikke er den helt store forskel p?? de forskellige partier uanset partifarve, hvis vi lige ser bort fra nogle af de grelle holdninger som enkelte partier og/eller kandidater har, r??d som bl??.

S?? jeg t??nker at jeg skal have fundet ud af hvilke omr??der der er vigtigst for mig og ud fra dette se hvilke partier der er mest enig med mig i disse.

For mig er ligev??rd vigtig sammen med velf??rds-, familiepolitikken og uddannelsesomr??det, derfor betyder det ogs?? noget for mig om og hvordan de enkelte partier prioriterer disse omr??der. Og samtidig kan jeg heller ikke ignorere vores milj??, integrationen samt udfordringerne omkring arbejde kontra dagpenge/kontanthj??lp og alle de mennesker der kommer i klemme omkring dette.

Der er ogs?? meget andet der er vigtigt, og jeg vil dag gerne have det hele, jeg vil gerne kunne tage for mig og v??re gr??dig, have lave skatter og et velfungerende sygehusv??sen, at der bliver taget h??nd om alle, at det at investere i det enkelte menneske ikke blot ses som en omkostning.

Jeg ??nsker samtidig at vores ytringsfrihed ogs?? indeb??rer at det ikke er en pligt men en ret s??dan at denne ogs?? indeb??rer et ansvar s??dan at vores ytringer er med respekt for hinanden.

At vi alle skal kunne indrette os som single, som familie, med og uden b??rn, i kollektiv eller alene p?? en lille ??. At det er fuldst??ndigt ligegyldigt hvilket udseende, k??n og hudfarve vi har, at det tv??rtimod er vores handlinger der definerer os som menneske.

Jeg har s?? mange ??nsker at jeg ved det er rent utopi at f?? dem alle opfyldt lige nu og her, men jeg kan g??re mit i hverdagen og s?? st??tte de der ogs?? g??r deres for at det g??r den vej.

Der er rigtig meget inde under de forskellige omr??der, ligev??rd er jo ikke blot ligestilling, velf??rd er ikke blot at kunne g?? til l??gen, familiepolitik er ikke blot institutioners ??bningstider eller muligheden for at kunne have deltidsarbejde og uddannelsesomr??det er ikke blot rettigheden til at f?? en uddannelse men ogs?? kvaliteten og rammerne i forhold til dette.

S?? jeg l??ser en del, l??ser om diverse politikere og deres partier og politik, l??ser ikke-politikeres indl??g og forholder mig til hvilke partier de st??tter ud fra deres udtalelser som holdninger, jeg f??lger flere politikere og partier p?? Facebook og Twitter, jeg l??ser meningsm??linger, som jeg efterh??nden desv??rre oplever som ganske utrov??rdige og manipulerende, og jeg reflekterer, vurderer og diskuterer.

Da jeg var ganske ung stemte jeg r??dt, tror faktisk at det f??rste parti jeg stemte p?? var SF, s?? blev det Socialdemokratiet for dern??st at blive De Konservative, en enkelt flirt med Kristendemokraterne, Venstre og Liberal Alliance. Og nu st??r jeg s?? og er ikke engang klar over om jeg er r??d eller bl??. Men jeg ved dog at der er nogle af de n??vnte partier, som jeg under ingen omst??ndigheder vil stemme p?? denne gang.

De sidste gange jeg har stemt, der har jeg stemt personligt p?? en kandidat som jeg har fundet trov??rdig og med v??rdier s?? lig med mine egne som muligt.

Dette bliver ogs?? min fremgangsm??de denne gang, s?? jeg s??ger en politiker der er trov??rdig, ??n med personlig integritet, som er v??rdiorienteret og gerne feminist for at sikre at vedkommende g??r ind for ligev??rd og respekt for det enkelte menneske, ikke blot i ord men ogs?? i handling. Jeg s??ger en der har klare holdninger og med hjerne og hjerte. Et menneske, en politiker som jeg har samme eller forenelige v??rdier med.

Jeg har derfor taget Sherlock Holmes hatten p??, luppen i h??nden og er g??et p?? jagt efter s??dan en politiker og s?? m?? tiden vise om vedkommende er r??d eller bl??.

Hvis du gerne vil pr??ve nogle af de test som jeg har fors??gt mig med s?? linker jeg til dem herunder:

Jeg havde faktisk overvejet en blank stemme, men har besluttet mig for at jeg SKAL have fundet mig en kandidat, h??ber s?? ikke at det bliver et valg mellem pest eller kolera, men at jeg rent faktisk ender ud med at finde ??n som kan leve op til de fleste af mine krav/??nsker.

Det er min overbevisning at vi hver is??r har pligt til at deltage i demokratiet og benytte os af vores ret til at stemme, for at p??virke vores hverdag og den verden som vi lever i og skal give videre til n??ste generation.

Rigtig godt valg!

L??s ogs??:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

Vil du l??se mere omkring livet og k??rligheden med indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? kan du k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside. Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

Udgivet i Blog | Skriv en kommentar

Et kvindeliv

Blot et kvindeliv??

Her f??lger en personlig fort??lling, som mange kvinder kan nikke genkendende til. Denne fort??lling er ikke for at udskamme m??nd, men for at tydeligg??re nogle af de oplevelser kvinder har i kraft af vores k??n og hvordan det p??virker os, begr??nser os.

Da det ikke er enkeltst??ende tilf??lde, men noget som alle kvinder oplever i st??rre og mindre omfang og grad, s?? vil jeg gerne opfordre til at se p?? dette som et strukturelt problem, der er i vores kultur. En kultur som vi alle er en del af at skabe og dermed alle kan v??re med til at forandre.

Nogle ting er i sig selv sm?? ting, men hvis det er den samme lille ting, der sker igen og igen, s?? er den ikke l??ngere lille og hvis der ses p?? disse h??ndelser ikke som selvst??ndige h??ndelser men i et samspil med hinanden og i et st??rre perspektiv, s?? er hver enkelt lille oplevelse en del af noget st??rre og giver p?? denne m??de et billede af hvordan kvinder opfattes og behandles i vores samfund.

De sm?? ting, n??r der er tilpas mange af dem – og tro mig, der er vanvittigt mange af dem – s?? baner de vejen for at de st??rre ting sker, for har vi en kultur der underminerer kvinder via vores sprog, eksempelvis ved at ignorere kvinders viden, f??lelser, holdninger etc. som k??n, s?? er det ogs?? ‘lettere’ at ikke blot beg?? men ogs?? at se igennem fingre med overgreb lige fra begramsninger og at der bliver onaneret foran os til voldt??gt, vold og mord.

Everyday Sexism Project Danmark, har udarbejdet en sexismetrekant, der viser hvordan de forskellige grader af sexisme p??virker og underst??tter hinanden og at det derfor er v??sentligt ikke kun at tage h??nd om de voldsommere ting, men ogs?? om den kultur vi har, der er medvirkende til at disse ting sker i det omfang, som vi ser dem. (den kan du se n??rmere p?? her: #MeToo og hverdagssexisme

Jeg har faktisk oplevet s?? meget, at jeg ikke kan skelne alle mellem hinanden, men nogle oplevelser st??r alligevel tydeligt for mig, nogle af disse kommer her.

Igennem min barndom og opv??kst samt i mit voksenliv, har jeg haft nogle oplevelser, som jeg ikke var okay med, men jeg kunne ikke s??tte ord p?? hvad det egentlig var der gjorde, at det ikke var ok, netop fordi det var normale oplevelser, noget der h??ndte ofte for mig som for andre.

Fra jeg var helt lille og til mine for??ldres skilsmisse da jeg var omring 6 ??r, var jeg fars prinsesse. Jeg fik h??ret sat h??jt p?? hovedet med fine slangekr??ller ned af kinderne, fine kjoler og velourb??nd om halsen, jeg blev vist frem og der var fokus p??, at jeg var nem samt p??n og s??d at se p??.

Da jeg var ti ??r, skulle jeg en dag alene med bussen, jeg kan huske at jeg havde mit nye t??j p?? herunder mine r??de str??mpebukser. Der satte sig en mand ved siden af mig, som tog mig p?? l??ret helt oppe. Jeg blev helt stiv og anede ikke om jeg skulle reagere og hvordan jeg s?? skulle dette, han smilede til mig og jeg sad stadig stiv af skr??k, heldigvis skulle han af n??ste gang, jeg fortalte det aldrig til nogen, jeg skammede mig.

Ogs?? i mine pr??teens oplevede jeg, at et mandligt familiemedlem prikkede mig p?? mine spirende bryster og kommenterede p?? at jeg var ved at f?? bryster. Jeg tror egentlig ikke, at han mente noget s??rligt med det, men jeg oplevede det meget ubehageligt. Jeg oplevede mig ikke som et menneske og da jeg fortalte det til en anden voksen, fik jeg ogs?? at vide, at han mente jo nok ikke noget med det. Min oplevelse af at det havde v??ret gr??nseoverskridende blev ikke anerkendt.

Omkring 11-12-??rs alderen, var jeg p?? 3-ugers koloni med folkeskolen og d??r var der en pige (13-14 ??r) fra en af de store klasser som havde store bryster. Det gjorde ??benbart, at mange af drengene rendte efter hende, faktisk overfaldt hende, v??ltede hende om i gr??sset for at tage hende p?? brysterne. De voksne sagde ikke noget til drengene, det var boys-will-be-boys og jeg havde en ubehagelig f??lelse p?? mit k??ns vegne, som jeg ikke kunne s??tte ord p??.

Da jeg var 12 ??r var jeg lige startet i ungdomsklub, det var moderne med lange bluser ned over bagen, og jeg fik at vide af en af de store drenge, at jeg skulle tr??kke blusen op, s?? han kunne se min r??v, for han var hamrende tr??t af den her mode, der gemte r??vene v??k. Jeg vidste igen ikke hvad jeg skulle sige, smilte blot h??fligt og skyndte mig v??k fra ham.

En str??gtur sammen med en veninde som 14-??rig, hvor nogle unge m??nd, passede os op og hev ud i min jakke for at vurdere mine bryster, de dr??ftede st??rrelsen og hvor gammel jeg mon var, det skal lige siges at brysterne sad p?? mig, jeg var tilstede, beh??ver jeg at fort??lle hvor ubehageligt og gr??nseoverskridende dette var?

Som ca. 18-??rig og p?? vej hjem fra arbejde en l??rdag eftermiddag, en ung mand f??lger efter mig ud af bussen, han fulgtes med nogle andre, s?? han gik fra dem for at f??lge efter mig, da jeg n??ede til en vej hvor der ikke var s?? mange mennesker passede han mig op og tog mig p?? brysterne, jeg l??b.

P?? diverse barer, diskoteksbes??g etc. har jeg oplevet alt fra at blive taget p?? r??ven til at blive presset op af en v??g og kun blive sluppet fri hvis jeg gav et kys eller et smil til den der holdt mig fast.

Og her beh??ver jeg ikke at n??vne alle de fuldemandsber??ringer, catcalls etc., som jeg har oplevet samt alle de forholdsregler jeg har m??tte tage mig og tanker jeg har m??tte g??re mig, n??r jeg f.eks. skulle hjem fra byen, rejse alene etc. Eller igen, alle de gange, hvor m??nd blev aggressive uanset hvor n??nsomt, man pr??vede at afvise dem.

Jeg l??rte s?? noget af alt det her. Jeg l??rte, at den anerkendelse jeg kunne f??, den skulle jeg have igennem m??nd, at de skulle finde mig like- eller fuck-able, for at jeg var noget, og at jeg s?? var noget og ikke nogen, havde jeg ikke lige l??rt at kende forskel p??.

N??r m??nd fulgte efter mig, n??r jeg var p?? vej hjem fra byen, s?? sagde jeg det ikke til nogen, ikke engang da en mand fulgte mig helt hjem og sad uden for min hovedd??r i flere timer, sagde jeg det til nogen, jeg barrikaderede d??ren og sov med en br??dkniv.

Jeg skammede mig, for hvordan kunne jeg synes at alt dette var ubehageligt, det var jo kun drengestreger i voksne m??nds kroppe, og jeg havde jo ogs?? opfordret dem til det, ved at have gjort mig like- eller fuck-able, det troede jeg i hvert fald, for jeg havde ikke l??rt andet.

Som ung fik jeg bes??g af en mandlig ven, som simpelthen ignorerede at jeg bad ham om at g??, da jeg skulle i seng, han insisterede og jeg endte til sidst med at g??re noget, som jeg ikke ville, blot for at slippe for noget endnu mere intimt.

Jeg har ikke fortalt dette til nogen overhovedet, for jeg skammede mig over at jeg ikke havde f??et sagt nok fra, at det ??benbart ikke var p?? den rigtige m??de, fordi han ikke forstod det. Men har nu fundet ud af, at ligegyldigt hvordan et nej, det falder, s?? skal et nej tages alvorligt, desv??rre p??tog jeg mig alt ansvaret, i stedet for at l??gge det hos ham, der havde ignoreret min manglende interesse.

Et af mine f??rste forhold var fuld af svigt og til tider fysisk voldeligt.??Et andet forhold, var med en mand der var manipulerede og gjorde det i trusler og psykisk vold og s??rligt n??r han havde f??et noget at drikke pressede mig til sex. Han havde stor fokus p??, hvordan jeg s?? ud, og jeg oplevede at han s??gte efter den bekr??ftelse, som han fik blot andre vendte sig om efter mig. Mig = hans ejendom.

Jeg havde ikke l??rt at sige fra, jeg havde ikke l??rt, at det var ok at sige fra, jeg havde tv??rt imod l??rt at m??nds meninger, f??lelser og holdninger var mere v??rd end mine.

Jeg havde ogs?? l??rt at tage ansvar for den gode stemning, uanset hvem der ??delagde den samt l??rt at da m??nds f??lelser nu var vigtigere end mine, s?? skulle afvisninger og det at sige fra v??re meget n??nsomt og undskyldende uanset grad af mandens gr??nseoverskridende opf??rsel. Som ung l??rte jeg, at den afvisning der bedst virkede, det var ikke at sige hverken nej tak, jeg har ikke tid, jeg er ikke interesseret, men at sige at jeg havde en k??reste – uanset om jeg havde det eller ej. Det eneste der blev respekteret, var at jeg var en anden mands ejendom.

Fra jeg var ca. 14-35 ??r, har jeg oplevet et utal af m??nd der har onaneret foran mig, s??rligt p?? en s??rlig rute, hvor der var et stort tr??, som ??benbart er et yndet tilholdssted for flere af disse m??nd. Men jeg kunne naturligvis ogs?? bare have taget en omvej, s?? jeg slap for dem, min fejl (ironisk).

En anden ??? kan vi kalde det for en onanih??ndelse? ??? var i toget, jeg sad med front mod mellemgangen og en mand der stod d??r blottede sig og begyndte at onanere foran mig – og det var s?? lige i ansigtsh??jde og gjorde det bare endnu mere ubehageligt – jeg drejede hovedet og han fulgte fysisk efter, s??dan at han igen var i mit ??syn, jeg drejede hovedet igen, denne gang ud mod perronen, som vi holdte ved, og han gik ud p?? perronen og stillede sig igen foran mit ansigt, d??rene lukkede og toget k??rte heldigvis videre uden ham.

I mange ??r troede jeg ogs??, at jeg havde udseendet imod mig, n??r det vedr??rte muligheden, for at blive taget alvorligt, at kunne have st??rke holdninger uden at blive smilt overb??rende af og til. En stort set altid glad blondine, ikke s?? h??j eller s?? bred, med ringe fysisk pondus, kan jo heller ikke mene noget s??dan helt alvorligt.

Indtil jeg fandt ud af, at selv m??nd med samme fysiske pondus, smilende og blonde m??nd blev der lyttet mere til end til mig, s?? jeg oplevede, at have mit k??n imod mig. For det var ikke fordi jeg ikke vidste hvad jeg talte om, som en af mine tidligere chefer (en kvinde) sagde til mig, at jeg jo ikke var den der blandede mig i alt, s?? n??r jeg gjorde det, s?? vidste hun, at hun skulle lytte, for jeg vidste hvad jeg talte om og selv mine tvivl var v??rd at tage alvorligt.

Til mods??tning, s?? oplever jeg at ganske mange m??nd, sagtens kan have st??rke faste holdninger samt udtale sig om noget uden at v??re tiln??rmelsesvis 60% vidende om det de taler om, men det oplevede jeg s?? ikke var en mulighed for mig, dette er ikke klynk, men ren konstatering.

Jeg oplever m??nd, fylde gevaldigt ikke kun fysisk med spredte ben og at l??gge armen p?? mit rygl??n og dermed tage noget af min plads i rummet, men ogs?? ved at de holder enetaler og egentlig kun er interesseret i en der smiler og nikker. Lige s?? snart jeg ikke er enig eller blot udtrykker, at vi ikke ved nok om dette, til at kunne have s?? st??rke holdninger, eller igen n??r jeg ved mere om et emne, som m??nd alligevel har dannet sig en holdning til, s?? bliver jeg lukket ned, ‘bedt’ om at holde min k??ft, ignoreret og bliver talt henover, f??r at vide jeg er hysterisk eller n??rtagende, bliver talt ned til o.m.a. – alts?? brug af herskerteknikker og gaslighting.

I diverse debatter oplever jeg j??vnligt, at v??re enten usynlig som kvinde, eller ogs?? at blive talt ned til p?? grund af mit k??n. Har jeg st??rke holdninger til noget, s?? er jeg ikke et st??rkt menneske men n??rmere en Bitsch. Jeg f??r ??benbart for lidt pik, jeg kender ikke min plads og f??r forklaret af andre hvad jeg mener, t??nker, f??ler og har oplevet.

Min viden og holdninger er ikke valide, de er hysteriske, for n??rtagende, for f??lsomme, for meget af det ene og for meget af det andet, uanset at jeg er saglig og taler ud fra mig selv, samt ud fra den store viden, som jeg har oparbejdet og till??rt mig, inden for det som jeg forholder mig til og giver udtryk for.

Da jeg tog mit k??rekort, d??r havde jeg to forskellige k??rel??rere, den ene var ekstremt modbydelig og sexistisk i sin retorik og r??bte af kvinderne p?? glatk??rebanen, som om vi var tumpede b??rn. Det gjorde han ikke til de unge m??nd, som var lige s?? meget amat??rer som vi andre var. Det var s?? slemt, s?? jeg insisterede p??, at jeg aldrig skulle ud og k??re med ham igen og derfor endte ud med den anden mand, som var helt ok.

Ved en af mine graviditeter – jeg var ca. i 5. m??ned – da var jeg til massage hos en mandlig mass??r. Selvom jeg udtrykkeligt sagde at jeg kun var interesseret i at f?? masseret nakke og skuldre, s?? gik han igang med mine l??r og omr??det omkring mit skridt, og han blev ved med at l??fte ud i min badedragt og var i det hele taget meget gr??nseoverskridende. Jeg forst??r den dag i dag ikke hvorfor jeg ikke bare gik, men ved ogs?? godt, at der var en masse sm?? grunde der sammenlangt gjorde, at jeg bare l?? og ventede p?? at det var overst??et, det vil jeg ikke komme ind p?? her.

Jeg har oplevet til afdelingsm??de, at komme med et forslag der blev overh??rt, og en mand efterf??lgende komme med samme forslag og blive rost for sin indsigt, sin kreativitet etc.

Jeg har oplevet til m??de med mandlig chef, at komme med forslag til nye arbejdsgange og han ved det n??ste afdelingsm??de, fremlagde det som sin egen id??.

Jeg har oplevet en chef, der ville have mig til at deltage i et kundearrangement og som argument for dette brugte han ???s?? er der ogs?? noget p??nt at se p?????, d??r fik jeg heldigvis sagt fra.

Igennem s??rligt mit voksenliv, har jeg oplevet s?? meget, voldsomt meget fra jeg var 18-35 ??r og derefter noget mindre. Dog er det ikke stoppet, og den sexisme der findes p?? nettet stopper ikke, blot fordi jeg er blevet 50 ??r. Der er flere samt v??rre ting, som jeg ikke har n??vnt her og det er for h??rdt at g?? og huske p?? det hele, men det sidder indeni, under huden.

Jeg f??r ribbet op i det hele, n??r jeg oplever jokes der g??r p?? mit k??n, ord der bliver brugt neds??ttende om mit k??n, n??r mediebilledet viser kvinden sexualiseret i film som reklamer, n??r jeg oplever at kvinder tjekkes ud, vurderes, bed??mmes efter fremmede m??nds like-/fuckable skala samt igennem al den anden sexisme der findes i vores hverdag, i vores sprog, i den m??de vi agerer p?? overfor hinanden som i mediebilledet.

N??r jeg ser tilbage, kan jeg sagtens se, at jeg selv har s??gt at passe ind i den stigmatisering der er omkring vores k??nsroller, for at v??re en rigtig pige/kvinde, som der ogs?? er for at v??re en rigtig dreng/mand.

Bare en enkelt ting, da de to store var helt sm?? – en dreng og en pige p?? omkring 5 ??r – da ville min s??n vise mig, hvor dygtig han var til at g?? armgang og i det samme, s?? var min datter ogs?? hurtigt oppe og tog den i rap armgang, hvor jeg holdt hende tilbage, jeg fik en oplevelse af, at det var synd for min s??n, at hun kunne det samme.

Lige i det samme, jeg havde gjort det, s?? vidste jeg alligevel, at den var helt gal, og jeg gjorde det aldrig igen. Jeg holdt ikke l??ngere min datter tilbage, n??r hun ville klatre, spille fodbold og andet som traditionelt var for drenge.

Jeg oplever unge m??nd og kvinder, som ikke f??ler, at de lever op til det, at v??re en rigtig mand som kvinde. De er for h??je eller for lave, de har for lidt eller for meget af det ene eller det andet, de er ikke tynde nok, p??ne nok eller rigtige nok.

Jeg oplever m??nd, der h??vder deres maskulinitet igennem objektg??relse og nedg??relse af kvinder. M??nd der tror, at de g??r dette fordi de er en mand – at det m??ske endda skulle v??re biologisk og ikke kulturelt bestemt, at behandle kvinder som anden- eller endda tredjerangsmennesker. Og med den indstilling, hvor disse m??nds maskulinitet er s?? skr??belig, at de skal st?? p?? skuldrene af kvinder for at kunne v??re i den, s?? er vi inde i en ond spiral, som vi simpelthen skal have brudt.

Jeg oplever, at det er s?? tabu at v??re et offer, at det er med til at for f?? taler h??jt om dette og det kan jeg sagtens forst??, fordi reaktionen ofte er, at der bliver victimblaimet, fordi man ikke har sagt fra p?? den rigtige m??de, man kunne ogs?? have ladet v??re med at smile, man skulle have talt h??jere og gentaget sig selv, man skulle have haft noget andet t??j p??, have holdt sig hjemme og er man egentlig ikke ogs?? noget n??rtagende, hysterisk etc. …

Men man g??r sig ikke til et offer, ved at p??pege de uretf??rdigheder som overg??r en, man er et offer for en andens handlinger og det er en v??sentlig forskel fra at g??re sig selv til et offer.?? Og hvis vi ikke kan tale om at v??re et offer, s?? vil der heller aldrig v??re en gerningsmand og dermed vil den det g??r ud over selv st?? med ‘lorten’, fordi ingen bliver stillet til ansvar.

Og s?? er der de der siger, at vi faktisk har ligestilling, s?? hvad brokker du dig egentlig over, du kan jo bare tage dig sammen kan du … S?? ja, det kr??ver mod at st?? frem, det kr??ver mod at sige fra og dermed at skille sig ud fra m??ngden, som en af de uncool, som ikke bare er ‘en af drengene’, der i hvert fald godt kan t??le noget.

‘Noget’ er s?? her lig med at f?? overskredet sine gr??nser, at blive behandlet som et objekt og ikke et subjekt og at f?? negligeret sin viden og sine f??lelser.

Er det s?? alle m??nd, der opf??rer sig s??dan, nej, det er det naturligvis ikke, men jeg vil vove at p??st?? at alle m??nd har en strejf af det uanset de vil det eller ej, fordi det er i vores kultur. Forskellen er blot at nogle m??nd er meget bevidste omkring dette og dermed bevidste omkring egen samt andres opf??rsel. Men nu det ikke er alle m??nd, der opf??rer sig s??dan, s?? er det stadig alt for mange m??nd, for jeg vil igen komme med en p??stand, som ikke er taget ud af den bl?? luft, og det er at alle kvinder har oplevet dette i en eller anden grad og i st??rre eller mindre omfang.

Er jeg s?? et virkeligt uheldigt v??sen, har jeg selv bedt om at blive behandlet s??dan? Nej, under ingen omst??ndigheder, men jeg vil gerne tage min del af ansvaret, fordi jeg jo ogs?? er en del af denne kultur. Og da jeg f??rst sent i mit liv, er blevet opm??rksom p?? dette og ikke mindst har f??et modet, til ikke at v??re ‘en af drengene’, s?? har jeg bidraget ved at p??tage mig det ansvar, som jeg oplevede at f?? mig p??lagt, i kraft af mit k??n og den rolle jeg skulle spille, for at v??re en rigtig kvinde.

Jeg vil p??st??, at denne kultur har store konsekvenser, ikke blot for piger og kvinder men ogs?? for drenge og m??nd, for vores indbyrdes relationer og dermed ogs?? for vores samfund.

Jeg l??ser om unge mennesker, der beg??r selvmord, har lavt selvv??rd og jeg ser igennem medierne, hvordan vi bliver fremstillet som objekter, stigmatiserede glansbilleder, stereotype roller etc.. Jeg oplever forhold der g??r i stykker eller som bare er ren op af bakke, fordi parterne g??r fejl af hinanden og ikke mindst af sig selv, for at leve op til hvad det tror de skal for at v??re en “rigtig” mand, kvinde, what ever. Mon ikke at der er en sammenh??ng …

– og engang imellem bliver jeg bare s?? uendeligt tr??t, tr??t, tr??t p?? alles vegne, fordi der er s?? meget modstand p?? at f?? fokus p?? dette store samfundsproblem og n??r nu kultur er menneskeskabt, s?? skal der ogs?? mennesker – mange mennesker – til at ??ndre p?? denne kultur og det kr??ver at vi t??r og vil st??tte op om hinanden, at vi lytter til hinanden, at s??rligt m??nd lytter til kvinder (Tak, Troels Mylenberg).

#MeToo

Jannie Nielsen Hansen

L??s ogs??:

Se ogs??:

OBS! Dette indl??g er skrevet i 2015 og har derefter grundet #MeToo bev??gelsen oktober 2017 f??et nogle tilf??jelser og ??ndringer.

Udgivet i Blog | Tagget , , , , | 3 kommentarer

Blot et liv

Et liv blandt andre??The difference between... (2)

Jeg har en lille historie, som jeg gerne vil fort??lle dig, men jeg ved ikke hvor jeg skal starte eller slutte for den sags skyld.

Jeg ved heller ikke hvad pointen er i historien, men t??nker at du m?? tr??kke det ud af den, som du kan bruge, det som er rigtigt for dig og det som kan give dig stof til eftertanke, s?? her kommer den:

Der var engang en lille yndig pige, som var fars prinsesse, hun var ganske k??n, lille og fin, med langt lyst h??r og altid b??rende et smil og leende ??jne. Hun blev vist frem og fik stor anerkendelse for sit udseende og fik derigennem ogs?? en stor selvtillid.

Desv??rre gik det ikke lige s?? godt med hendes selvv??rd, hun fik f.eks. aldrig rigtig at vide, at hun var en god ven, at hun var kvik, rar at v??re sammen med eller dygtig til s?? meget andet end at passe sig selv og opf??re sig p??nt.

Igennem medier og meget andet godt, l??rte denne pige ogs??, at det ikke kun var hos hende at udseendet var vigtigt, det var det faktisk generelt for hendes k??n, se blot denne reklame anno 2015 fra Eurosko via facebookstatus fra Ay??e Dudu Tepe.

Pigen l??rte, at hvad andre s??rligt drenge/m??nd t??nkte om hende samt synes om hendes udseende var vigtigst.

Hun l??rte derigennem, at det var her, hun kunne og m??ske endda skulle hente sin anerkendelse, s?? den s??gte hun.

Hun fik sit fix, med kommentarer og ber??ringer hvoraf flere ogs?? var gr??nseoverskridende, men hey, hun skulle jo tage det som et kompliment, hun l??rte s?? at v??re noget og ikke nogen.

Hendes forhold var ikke prim??rt lykkelige, hun fandt desv??rre flere gange sammen med de, som bidrog til at holde hende fast i at v??re noget og ikke nogen.

Men hun havde heller ikke l??rt andet, hun havde ikke l??rt at sige til eller fra, hun havde ikke l??rt at hendes f??lelser, holdninger og ??nsker var vigtige. Hun havde l??rt at tilsides??tte sig selv og agere, som hun nu oplevede og troede, at andre forventede af hende.

Hun oplevede nogle kriser i sit liv, blev syg og dette bidrog til, at hun valgte at tage sit liv op til revision.

Hun valgte at tage sig selv op til revision og dermed begyndte en sej, herlig, sv??r og givende tid, hvor hun et skridt af gangen, l??rte at g??re plads til sig selv i sit liv. Hun ??vede sig og l??rte at sige til og fra, ikke altid, men ofte nok til at hun genfandt sit selvv??rd, en lille bid af gangen.

???Personlig ledelse er en proces, der holder din vision og dine v??rdier op foran dig, og f??r dig til at indrette dit liv, s?? det er i overensstemmelse med dem??? /??Stephen Covey

Kvinden oplevede ogs?? en sult, en sult p?? at l??re mere om verden, om sig selv, om livet og om mennesker omkring hende.

S?? hun uddannede sig selv og oplevede en dag, at hun havde g??et gennem livet med skyklapper p??. Det var som at f?? smidt nogle l??nker, da disse skyklapper r??g, men ogs?? som at g?? p?? kul og v??re den eneste der kunne se og m??rke disse kul.

Det gav??et meget st??rre verdensbillede, en meget st??rre indsigt og selvindsigt, ikke at hun kender Sandheden, men hun kunne pludselig se sammenh??nge og strukturer, normer og kultur p?? en helt anden m??de, end hun tidligere har kunnet.

Det ??bnede ogs?? op for nye venskaber og f??llesskaber, det gav mod og lyst til at v??re en del af l??sningen, og helt klich??-agtigt at bidrage til at g??re en forskel.

Dengang s??gte hun desperat at passe ind, at passe ind i en kasse, som hun ikke trives i, men alligevel desperat s??gte mod.

M??ske fordi det kan v??re s?? sv??rt, at stille sp??rgsm??lstegn til normen og at skille sig ud.

Fordi hvis man begynder at blive kritisk, om end det er konstruktivt kritisk, til omverdenen, s?? kr??ver det, at man ogs?? ser indad, for det er ikke muligt at ??ndre p?? verdenen, uden f??rst at ??ndre p?? sig selv.

Og det var ikke fordi hun var s?? anderledes, hun passede egentlig til normen, n??r man s?? p?? hende udefra. Det var indeni, at hun ikke oplevede at hun passede, at hun var blevet p??duttet en rolle igennem opdragelse, normer og kultur, som hun ikke befandt sig i.

Hun opdagede ogs??, at hun langt fra var den eneste,som havde det s??dan. Hun s?? det hos sine b??rn, hun l??ste det i b??ger og artikler, s?? det i debatter og h??rte det i diskussioner.

Hun opdagede, at mange mennesker gik fra hinanden p?? grund af d??rlig eller manglende kommunikation, bristede forventninger til hinanden, manglende ??benhed og ??rlighed omkring hvem vi hver is??r er som menneske. Manglende forst??else for og anerkendelse af at vi hver is??r er individuelle mennesker, at vi ikke er en foruddefineret kasse, men et ??gte levende menneske med ??nsker, h??b, f??lelser og dr??mme.

???Any problem, big or small, within a family, always seems to start with bad communication. Someone isn???t listening??? / Emma Thompson

Dette inds?? hun en dag, og s?? sprang hun kassens rammer, hun tog et skridt hver dag, nogle gange et kvantespring og andre gange et bitte lille museskridt, mod den person hun gerne ville v??re, i retning af hvad hendes v??rdier foreskrev, mod den verden, som hun gerne vil v??re en del af og hvilken herlig indre frihed hun oplevede.

Det var ikke nemt, det var h??rdt fysisk som psykisk og det er til tider stadig h??rdt, men alligevel h??rdt p?? en anden og bedre m??de, fordi retningen er sat og sat af hende selv, s?? hun har endelig sluppet det at v??re noget, for i stedet at v??re nogen, et menneske, et helt menneske, blandt andre individuelle mennesker.

???For at kunne finde roden i dig selv m?? du finde ud af hvem du er og hvad du st??r for og handle derefter ??? f??rst d??r vil du undg?? at bl??se omkuld uanset hvor meget livet end rusker i dig??? / Jannie Nielsen Hansen

Beh??ver jeg at sige, at dette menneske er mig.

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

Vil du l??se mere omkring livet og k??rligheden med indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? kan du k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside. Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

Udgivet i Blog | 5 kommentarer

N??r k??rligheden g??r ondt

Av min hjertekule??

Barn: ???Mor, elsker du far? ???svigt af tillid
Mor: ???Ja da, men hvorfor sp??rger du? ???
Barn: ???Fordi du altid snerrer af far, g??r man det til den man elsker? ???

Barn: ???Far, elsker du mor? ???
Far: ???Naturligvis elsker jeg mor, hvorfor sp??rger du? ???
Barn: ???Fordi du tit g??r grin med de ting som mor interesserer sig for, g??r man det mod den man elsker? ???

Hmmm, giver det egentlig mening at opf??re sig s??dan overfor den man giver udtryk for at elske og hvad er det s??, at vi dermed giver videre til vores b??rn omkring det at elske?

Vi mennesker har nogle grundl??ggende rettigheder i forhold til det at v??re menneske. Det er rettigheder som bygger p?? v??rdighed og fredelig sameksistens.

???Vil du v??re med til at sikre fred i verden, s?? g?? hjem og elsk din familie???

Vi har ogs?? hver is??r nogle basale og helt fundamentale personlige rettigheder, som er i god tr??d med netop v??rdighed og fredelig sameksistens, det drejer sig om retten til:

 • At blive behandlet med respekt
 • At der bliver lyttet til en
 • At blive taget alvorligt
 • At ??ndre mening
 • At sige NEJ
 • At sige JA
 • At fejle
 • At bede andre om hj??lp
 • At blive behandlet ligev??rdigt

N??r disse rettigheder er grundl??ggende for os hver is??r, s?? g??lder det netop i de relationer vi har, s??rligt de n??re, at vi oplever at have disse rettigheder. Disse er ikke noget vi blot kan tage, det er nogle som vi kan forvente, men det er ogs?? nogle som andre skal give os.

Hvis vi ikke f??r respekteret vores basale personlige rettigheder, s?? g??r det ondt, er det af vores partner, s?? g??r k??rligheden usigeligt ondt.

N??r vi f??r overskredet vores gr??nser og ikke oplever os respekteret, s?? g??r det dybt ind, det p??virker vores selvv??rd og vores relation negativt.

Vi kan miste tilliden til vores partner og f??le os skubbet l??ngere og l??ngere v??k fra denne.

For hver gang at vi bliver skubbet v??k, s?? kan vi opleve at det bliver sv??rere og sv??rere at finde f??lelses- og lystm??ssigt tilbage til vores partner og en dag er det umuligt for os at finde tilbage igen.

Hvis vi ikke i k??rlighedens navn, kan sikre vores partner disse rettigheder, der giver tryghed og tillid, tillid til at betro sig og tillid til at give sig hen, hvilken k??rlighed er det s???

Forleden l??ste jeg en post p?? Facebook som du kan se uddrag af herunder:

???I am thinking tonight about agreeing to disagree with people we love. How much room is there in any relationship for differing points of view? If those views reflect core values for at least one person does disagreement (or indifference) limit the intimacy?

When my marriage ended the wasband said, “You know, I never believed in all the spiritual stuff you do!” And I replied, “I never asked you to.” And I hadn’t. Was I naive to think that I could build a life with someone who did not share my focused interest in all things spiritual?

Interestingly, after we separated he contacted me about an accident he had, wanting to know if I had “made it happen.” I admit, it was tempting to say something like, “You’ll never know,” in a sinister tone, but I erred on the side of truth (although did point out that he didn’t believe in anything like that, so why was he asking.)

It seems to me that tolerance for differences is minimally dependent upon expression of mutual respect, and that respect, or lack of it, is reflected in the language we use. With respect, surely difference could enrich our lives??? / Oriah

Den r??rte mig ganske dybt. For indeb??rer k??rligheden virkelig, at vi skal v??re helt ens, eller er k??rligheden mere rummelig, s??dan at vi kan anerkende og respektere hinandens forskelligheder og m??ske endda l??re og vokse af disse i stedet for.

Min overbevisning er s?? ogs??, at vi ikke kan have modsatrettede prim??re v??rdier i et forhold, men vi kan sagtens have forskellige v??rdier og respektere disse hos hinanden, s?? l??nge at de ikke modarbejder hinanden og her kommer rummeligheden ind.

Naturligvis foruds??ttes det at vi selv opf??rer os s?? vi er partnerens k??rlighed og tillid v??rd, for det er sv??rt at beholde respekten til en person, der ikke viser hverken sig selv eller en respekt.

Hvis vi bliver l??jet overfor, holdt ude af vores partners liv, f??lelser og tanker, hvis vi oplever os talt ned til eller latterliggjort, hvis vi altid eller som oftest f??r et nej, n??r vi sp??rger om hj??lp, st??tte eller tid sammen eller andet der skubber os v??k fra vores partner, s?? mister vi interessen i denne person, vi mister lysten til at v??re t??t om det er fysisk eller mentalt, vi mister faktisk respekten og s?? skal vi til at revurdere vores relation.

Vi skal vurdere om det er denne form for k??rlighed vi er interesseret i, om det er den vi giver eller den vi modtager. Vi b??r t??nke over om vi respekterer vores partners basale personlige rettigheder og om vi selv f??r respekteret vores

Og s?? er det p?? tide at f?? ryddet op og v??lge en anden vej, f.eks. v??lge at give den k??rlighed, der ogs?? indeb??rer, at vi giver disse personlige rettigheder til vores partner. Vil vi ikke dette, s?? er der kun tilbage enten at acceptere at leve p?? denne m??de, eller at v??lge forholdet fra, n??r vi er klar til dette.

Det lyder s?? nemt, n??r det bare st??r her sort p?? hvidt, men det er ikke nemt.

Vi vil jo ogs?? selv v??re rummelige og samtidig give hinanden plads til at fejle, for det har vi jo ogs?? ret til som menneske. Men f??r vi overskredet vores personlige rettigheder gang p?? gang, f??r overskredet vores gr??nser gang p?? gang, s?? er det ikke l??ngere fejl fra den andens side, det er ligegyldighed.

Og indeb??rer k??rligheden denne ligegyldighed, det vil jeg p??st?? at den ikke g??r.

Jeg har skrevet et indl??g omkring k??rligheden som du kan l??se her: ???K??rlighed???.

S?? hvilken k??rlighed ??nsker du og hvilken giver du ??? den der g??r ondt eller den der g??r godt?

L??s ogs?? gerne??mine tanker omkring ligev??rd – se link herunder – for det er noget, som er umuligt at komme udenom, n??r vi taler personlige fundamentale rettigheder for det enkelte menneske i livet som i k??rligheden.

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

Vil du l??se mere omkring livet og k??rligheden med indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? kan du k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside. Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig.

Udgivet i Blog | 5 kommentarer

Er en l??gn en l??gn?

Er en lille hvid l??gn ogs?? en l??gn?en l??gn

Vi mennesker har et forskelligt forhold til det at lyve, der er de sm?? og de store l??gne, der er de hvide og de sorte l??gne.

Der er de der lyver omkring deres handlinger, fordi de tror, at de beskytter andre ved deres l??gne, hvor det faktisk er ens handlinger der i f??rste omgang s??rer.

S?? er der de der lyver, for ikke at g??re nogen kede af det, de s??kaldte sympatil??gne, og de der lyver for ikke at opstarte en mulig konflikt samt for ikke at v??re til besv??r og listen kan blive noget s?? uendelig lang.

???Tell a lie once and all your truths become questionable??? / ukendt

Min oplevelse er, at jo t??ttere en relation, jo vigtigere er trov??rdigheden for mig. Men ogs?? i professionelle sammenh??nge er trov??rdigheden vigtig, for vi handler ikke kun med virksomheder, vi handler ogs?? med mennesker, men det er s?? en helt anden snak, jeg vil her have fokus p?? de n??re relationer.

Hvis vi taler trov??rdighed, hvad skal der s?? til, for at opleve andre som trov??rdige og hvad giver det os og forholdet.

V??rdien er jo respekt for mennesket, det er tillid til personen og disse ting g??r jo, at vi har lyst til at v??re sammen med vedkommende, vi t??r betro os, vi t??r udlevere os selv, vi t??r smide masken og v??re os selv sammen med vedkommende.

Men hvad skal der s?? til, for at vi har denne respekt og tillid til vedkommende. Det kan v??re rigtig mange ting, men for mig er det at personen viser ??benhed, giver af sin fortrolighed, er ??rlig omkring sig selv og det vedkommende siger, g??r og st??r for. At der ikke er bevidste hemmeligheder og fortielser, at vedkommende er loyal samt handler og agerer s??dan, at personen ogs?? er min tillid som k??rlighed v??rd.

Betyder ??rlighed s??. at man skal sige alt altid og s?? g?? og have d??rlig samvittighed, hvis der lige er noget som man har glemt at fort??lle, nej ??? naturligvis ikke.

Men er det ting, som man ikke fort??ller, fordi man ved, at det vil s??re, fordi man ved at man har overskredet nogle gr??nser eller aftaler, s?? er det bevidste fortielser der skal beskytte en selv og s?? er vi tilbage igen til at det er handlingerne den er gal med.

Vi skal da ogs?? t??nke over om vores mening altid er interessant og vigtig for andre, om det at vi kan lide noget eller ej giver nogen v??rdi til noget som helst, for g??r det ikke det, s?? kan vi godt holde vores mund. For ofte bunder det i manglende respekt n??r vi f??ler et behov for at ytre s??danne meninger, hvis vi ikke bliver spurgt.

Da trov??rdighed er en af mine prim??re v??rdier, s?? er det ogs?? noget som jeg f??ler ret s?? st??rkt for, jeg har derfor heller ingen gr??zoner her. For mig er en l??gn en l??gn uanset hvad der lyves om og hvorfor. Jeg vil hellere se p?? hvorfor der lyves og ??ndre p?? dette, end at lyve for at skjule noget, som jeg ikke kan og vil st?? inde for, tage ansvar for etc.

Jeg har oplevet for mange l??gne igennem mit liv og oplever at miste respekten for folk der lyver, akkurat som dette citat siger, s?? betyder den f??rste l??gn at man (jeg) bliver usikker p?? alt efterf??lgende som vedkommende siger. Hellere sige at det orker/??nsker jeg ikke at tale om end lyve mig ud af noget, s?? skal man jo heller ikke huske hvad man har sagt til den ene og til den anden.

Derfor lyver jeg heller aldrig, og skulle jeg komme til at sige noget forkert, s?? er det fordi jeg ikke husker hvad der skete eller blot husker det anderledes, jeg kan jo ogs?? glemme, men oftest er det ubetydelige ting, jeg ville personligt aldrig kunne glemme hvis jeg har svigtet andres tillid, har overskredet andres gr??nser eller har handlet mod mine v??rdier, hvis man g??r dette, s?? oplever jeg det som en bevidst fortr??ngning og ikke en forglemmelse.

Det betyder s?? ogs??, at jeg er meget bevidst omkring hvad jeg g??r og siger, fordi det er vigtigt for mig, at kunne st?? ved mig selv, at kunne tage ansvar for mig selv i mere end ??n forstand, s??dan at jeg ikke beh??ver at lyve, fordi jeg b??de kan og vil st?? ved mig selv.

Lyder det h??jhelligt, det g??r det m??ske, men hvis du synes det lyder h??jhelligt, hvordan kan det s?? v??re at du synes det?

Er det fordi du ikke selv er bevist omkring din egen trov??rdighed eller mangel p?? samme, er det fordi du ikke ??nsker at se indad og dermed se p?? at dine handlinger p??virker andre mennesker, se at din manglende stillingtagen til dette p??virker dig selv og dit liv, dit k??rlighedsforhold. Eller er det blot fordi du har helt andre v??rdier, som ikke involverer trov??rdighed.

Apropos citatet som jeg indleder ind??gget med, s?? kom jeg til at t??nke p?? en mand jeg engang talte med. Han fortalte at han for l??nge siden havde v??ret sin hustru utro, at de havde fundet ud af at forts??tte, men at han stadig flere ??r efter oplevede at hun ikke havde f??et tilliden tilbage til ham. Dette talte vi l??nge om, og igennem vores samtale fandt han frem til at det her med ??rligheden var rigtigt vigtigt.

Han kunne godt se, at han ikke tydeligt havde vist en forandring, ikke fordi at han var fortsat med at v??re utro, det var han ikke, men fordi han stadig tog det lidt let, det her med ??rligheden. Derfor kunne han godt se, at hvis hun ikke f??lte, at han havde forandret sig, hvis hun oplevede at hun ikke kunne stole p?? ham i det sm??, hvordan skulle hun s?? nogen sinde f??le sig sikker p??, at kunne stole p?? ham i det store.

Det tager meget lang tid, flere ??r, at f?? genopbygget tilliden, men tid er ikke nok i sig selv, der skal meget mere til, og det fandt han heldigvis ogs?? frem til.

For mig har ??rlighed intet at g??re med at v??re hellig, jeg ser og oplever blot hvor vigtig den er for vores indbyrdes relationer og s?? er jeg ogs?? meget v??rdiorienteret.

Denne indsigt, har givet mig en k??mpe indre frihedsf??lelse, fordi det har givet mig en klarhed over, hvorfor jeg g??r som jeg g??r, det hj??lper mig til at v??lge min retning i livet, det hj??lper mig til at kunne v??lge mennesker til og fra i mit liv, det har ogs?? gjort at jeg har f??et et meget st??rre verdensbillede som g??r at jeg ser mig selv og andre mennesker i en sammenh??ng i stedet for at se ud fra min egen lille navle.

Min erfaring og oplevelse er s?? ogs??, at l??gne er kortvarige l??sninger som p?? l??ngere sigt g??r mere ondt og skader mere, end hvad sandheden ville, selvom den kan g??re ondt nok i sig selv, s?? forv??rrer l??gne det betragteligt.

Men vi mennesker er jo forskellige, og derfor har vi heller ikke samme v??rdier. Det kan g??re det til noget af en balancegang at v??re sammen med mennesker der ikke har trov??rdighed som en af deres v??rdier og derfor har et mere lemf??ldigt forhold til det at lyve.

P?? den ene side vil jeg gerne give plads til at vi er forskellige og med forskellige v??rdier og p?? den anden side s?? stritter alt i mig n??r andre lyver.

Har fundet frem til at jo t??ttere en relation jeg har, jo vigtigere er det for mig at vi har samme eller forenelige v??rdier og s?? m?? dette v??re andres sag som de nu v??lger at leve deres liv, s?? l??nge at deres l??gne ikke involverer/ber??rer mig og mine n??rmeste.

Nogle har spurgt mig, om de skal fort??lle deres ven/veninde at de ved at deres partner har v??ret dem utro og til det er mit svar ofte: ???hvis det var mig, s?? ville jeg s??tte pris p?? at f?? det at vide, hvis min partner ikke er menneske nok og respekterer mig nok, til i f??rste omgang at v??re mig tro, og respektere mine gr??nser og vores aftaler, eller som det mindste at v??re ??rlig omkring det, s?? hellere f?? det at vide af en anden end slet ikke.

Man kan ogs?? v??lge at konfrontere personen direkte med det og sige at hvis han/hun ikke fort??ller det selv, s?? vil man s??rge for at partneren fik det at vide, for man vil ikke v??re en del af denne l??gn, ved at v??re vidne til den uden at g??re noget som den ven man gerne vil opleves at v??re???.

Er det okay at sige ???tak for gaven, jeg er utrolig glad for den???, selvom man lige har tjekket om byttem??rket stadig sidder p???

Er det okay at sige ???de bukser sidder sk??? godt p?? dig??? selvom man sidder og overvejer at foresl?? vedkommende at tage en meget lang bluse p?? der d??kker dem et godt stykke?

Er det okay at fortie om ting som man ved vedkommende gerne vil vide, f.eks. at partneren er utro, at der sladres bag vedkommendes ryg, at nogle ikke er til at stole p?? etc.?

Er det okay at sige at h??retelefonerne eller skoene kostede halvdelen af hvad de rent faktisk kostede fordi man er flov over at have brugt penge man ikke havde r??d til at bruge?

Er det okay at lyve, at fortie, at have hemmeligheder der overskrider n??rmestes gr??nser, er hvide l??gne okay og hvad indeb??rer disse, er det okay at lyve for ikke at tage ansvar for sig selv og sine handlinger ??? eller er en l??gn rent faktisk en l??gn?

S?? hvad er l??gne for dig, hvad indeb??rer trov??rdighed for dig, hvad skal der til for at du har tillid til andre mennesker, og de til dig???

Vores handlinger er med til at definere den person vi er, s?? det er med vores handlinger, det vi siger og undlader at sige, det vi g??r og undlader at g??re, at vi viser hvem vi er som menneske, som k??reste, som for??ldre, som ven, som kollega, som medmenneske.

L??s ogs??:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

Vil du l??se mere omkring livet og k??rligheden med indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? kan du k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside.

Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig om mennesker, livet, v??rdier, trov??rdighed og k??rligheden ??? Helt ??rligt!

Udgivet i Blog | 6 kommentarer

??h du milde n??rv??r

At v??re to og f??le sig ensom??ensomhed

Jeg har en oplevelse af, at en del mennesker, der er i forhold, og m??ske endda bor sammen, f??ler sig ensomme og det er faktisk trist, at det kan v??re s??dan, men ikke desto mindre, s?? er dette noget, som mange oplever.

Naturligvis, er der perioder i ens samliv der g??r, at man kan have mere travlt eller v??re optaget af andet. Men det er s??danne ting der g??r, at det netop er i perioder og derfor mere undtagelsen end reglen. Det er f??rst, n??r denne ensomhedsf??lelse bliver til reglen og ikke undtagelsen i forholdet, at jeg ser det som et problem.

Mange fort??ller, at det g??r mere ondt, at f??le sig ensom, n??r man er to. end n??r man er ene. M??ske fordi denne ensomhed ikke er synlig, den m??rkes indeni, lidt ligesom de der har oplevet at have stress og/eller en depression.

Andre kan ikke se det, man burde jo ikke have det s??dan, man kan smile og tale, man er ikke fysisk alene, s?? det at det sidder indeni og er usynlig for andre, kan g??re, at det er sv??rt at s??tte ord p??, fordi det er en f??lelse og ikke noget konkret, vi kan tage frem og vise som et br??kket ben.

Men hvad er det s?? der skal til, for at vi ikke har denne ensomhedsf??lelse. Det kan bunde i rigtig mange ting, det kan v??re vores selvv??rd, at vi mangler at g??re noget for os selv, at vi ikke har en omgangskreds eller et netv??rk der giver os v??rdi som menneske og meget andet. S?? det kan ogs?? ligge inde i os selv, som det kan ligge i den relation vi har med vores partner.

Hvis vi ikke har et fortroligt forhold, ikke oplever ber??ring, smil og varme. Hvis vi ikke oplever en interesse i os som menneske, anerkendelse samt respekt for den vi er og det vi st??r for, eller ikke oplever at vores partner prioriterer tid med os, prioriterer og tager initiativ til f??lles stunder og f??lles oplevelser, s?? kan vi f??le os ganske ensomme og ind i mellem overv??ldende ensomme.

F??lles stunder og f??lles oplevelser er ikke at h??nge i sofaen og se tv, som der ogs?? g??res alle de andre aftener, det kan v??re rart og hyggeligt, men hvis det er hverdagen, s?? er det ikke det der giver n??rv??r.

Det kan f??rst og fremmest v??re at slukke alt og f?? talt rigtig sammen, at v??re nysgerrige p?? hinanden, at sp??rge ind og virkelig lytte og s??ge at forst??, at anerkende hinanden som det menneske vi er med vores viden, erfaringer og holdninger.

Det kan udover dette ogs?? v??re at spille et br??tspil og grine sammen, at g?? en lang tur h??nd i h??nd, at g?? p?? udstillinger, museum til koncert eller andet. At g?? til dans eller spansk sammen, at sejle kano eller g?? til madlavning sammen. Det er en byvandring i ny og n??, at g?? til foredrag sammen og ikke mindst at f?? delt sine tanker omkring disse oplevelser med hinanden.

Det er derfor ikke blot den ??rlige uge til Mallorca, det er afbrydelser i hverdagen, eller rettere afbrydelser af hverdagen samt at det at virkelig se hinanden i hverdagen, ikke hver dag, men hellere oftere end sj??ldent.

???N??rv??r er et grundvilk??r for, at mennesker kan have noget med hinanden at g??re, som ikke bare er overflade. Hvis man skal have en historie sammen, skal man komme ud af sit jeg-hus og f?? en sammensmeltningsoplevelse. Generelt har mange travlt med at finde ud af sig selv, men i virkeligheden er det m??ske bedre at finde ud af andre og selv blive fundet??? / J??rgen Carlsen (fra artiklen Dr??mmen om n??rv??r, Kristeligt dagblad)

Vi kan et langt stykke hen ad vejen, selv tage ansvar for de her f??lles stunder og oplevelser, men er det altid os der tager initiativet, os der beder om dette, uden at der kommer noget den anden vej, s?? kan vi godt blive modl??se og derigennem blive bekr??ftet i vores ensomhedsf??lelse.

N??r jeg taler personlig udvikling, s?? taler jeg for. at vi ikke kun kan eller skal se p?? os selv, vi er ogs?? n??dsaget til at se p?? os selv i forhold til vores relationer.

Udgangspunktet er naturligvis, at vi skal l??re os selv at kende, vores gr??nser, vores v??rdier, moral og etik samt de eventuelle m??l vi kan have i livet. Vi skal finde frem til en vej, for hvor vi gerne vil hen som menneske fagligt som personligt. N??r vi har nogenlunde styr p?? dette, s?? er det ogs?? meget nemmere at v??lge til og fra i vores liv, fordi det giver os en rettesnor.

Men da vi ogs?? er sociale v??sener, og har brug
for at elske og blive elsket, for at f??le os ensomsom et helt menneske, s?? m?? vi derfor ogs?? se p?? os selv i forhold til andre.

Hvem v??lger vi til i vores n??re liv, hvad er deres v??rdier, etik, moral og visioner. Hvilken v??rdi giver vi selv som ven, k??reste eller ??gtef??lle i disse relationer, og opf??rer vi os s??dan, at vi rent faktisk er deres tillid som k??rlighed v??rd.

Alt dette er jo grundl??ggende for et godt k??rlighedsforhold, for at vi t??r komme til hinanden med vores tanker, bekymringer, sorger og gl??der. Det er grundl??ggende for, at vi t??r vise vores s??rbarhed til hinanden og ikke mindst for, at vi evner at tage imod hinanden med alt hvad vi indeholder.

Findes de s??, de her forhold hvor alt dette er i sk??n harmoni, sikkert og forh??bentligt. Men mon ikke at der i langt de fleste forhold er plads til forbedringer, plads til at vi giver mere af os selv, at vi viser hinanden mere fortrolighed, at vi g??r en st??rre indsats, for at v??re denne fortrolighed samt tillid v??rd.

Alt for mange tager hinanden for givet, alt for mange har alt for f?? ambitioner for k??rligheden, for f??llesskabet, for det at v??re k??rester som en familie. Ambitioner som de selv vil g??re en indsats for.

Men hvilket forhold ??nsker vi hver is??r, ??nsker vi fortrolighed, n??rv??r, f??lles stunder og f??lles oplevelser som k??rester og som familie, s?? kan vi ikke lade det v??re op til ens partner, at tage initiativ og prioritere dette, vi m?? ogs?? selv. Det m?? v??re ligev??rdigt i en eller anden grad og komme fra begge.

Jeg t??nker ind imellem, at der skulle lukkes for tv og netv??rk en hel weekend om m??neden, n??sten lige som dengang der var bilfri-s??ndage. S?? skal det blot her i stedet v??re det der ofte g??r, at vi lukker os inde i hver vores lille verden. Det der g??r, at man kan sidde sammen flere mennesker i samme rum og alligevel f??le sig s?? forbandet alene, ikke h??rt, ikke set, ikke v??rdsat, ikke ??nsket.

Skal man lave alt sammen som par, naturligvis ikke, men nogle f??lles oplevelser har vi brug for, oplevelser der g??r, at der opleves et f??llesskab som er unikt i forhold til det f??llesskab, som man ellers kan have via kolleger, hobby og sport, oplevelser og stunder der g??r, at man netop f??ler sig som k??rester og som en familie.

Naturligvis er vi mennesker forskellige, og har dermed forskellige forventninger til det at v??re k??rester og v??re en familie. Men hvis vi ikke taler med hinanden om dette, hvis vi ikke s??ger at im??dekomme hinanden og g??r en indsats, som tager udgangspunkt i andres behov og ikke blot i os selv, s?? flytter vi os fra hinanden i stedet for at n??rme os hinanden.

Vi mennesker udvikler os ogs??, vi er ikke de samme, som vi var for ti eller tyve ??r siden. Derfor b??r vi holde vores nysgerrighed og interesse i hinanden ved lige, vi m?? sp??rge ind, lytte, s??ge at forst?? og ikke mindst ??bne op og fort??lle.

Hvis vi ikke g??r dette, s?? kommer ensomhedsf??lelsen snigende og vi ender med at blive fremmede for hinanden.

Og var det egentlig det vi ville???

L??s ogs??:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

Vil du l??se mere omkring livet og k??rligheden med indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? kan du k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside.

Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig om mennesker, livet, v??rdier, trov??rdighed og k??rligheden ??? Helt ??rligt!

 

Udgivet i Blog | 6 kommentarer

Afl??ring

G??re plads til nyt??http://www.dreamstime.com/-image15712736

Jeg tror p?? mennesker, jeg tror p?? livet og k??rligheden.

Jeg tror ogs?? p?? trov??rdigheden, jeg tror p?? ligev??rd og respekt for det enkelte menneske.

I nogen tid har jeg t??nkt noget over hvordan det kan v??re, at jeg ogs?? slog min vej ind p?? ligev??rd fra blot trov??rdighed og k??rlighed som oprindeligt var (og er) det, som jeg br??nder for.

Det kan godt v??re sv??rt at finde ud af, fordi det ikke var en enkelt h??ndelse, det var flere h??ndelser, egne som andres, samtidig med at jeg s??gte at oplyse mig selv.

Det var at se og opleve mine b??rns og mine voksne elevers udfordringer i hverdagen, det var mit eget liv og de erfaringer jeg har f??et, det har v??ret alle de mails og henvendelser jeg har f??et igennem min tid med LoveRoad.dk, som jeg begyndte at reflektere mere og dybere over.

Jeg l??ste (og l??ser) alt hvad jeg kunne finde om mennesker og relationer, reflekterede og forholdte mig til dette, hvad var jeg enig i og hvad var jeg ikke samt hvorfor og hvorfor ikke.

For udover trov??rdighed og k??rlighed, s?? br??nder jeg nemlig ogs?? for retf??rdighed og her kommer ligev??rd ind. Jeg vil p??st?? at vi ikke kan have retf??rdighed, hvis vi ikke har ligev??rd,

K??rligheden bliver ogs?? sv??r, hvis vi ikke har ligev??rd, fordi vi s?? ikke ser hinanden som mennesker, men som stereotype glansbilleder, som vi hver is??r skal leve op til for at opleve os selv som andre som “rigtige”.

Og d??r kommer trov??rdigheden s?? ind, for hvis vi ikke oplever os selv som rigtig, som god nok, s?? vil mange flere s??ge at give udtryk for, at de er en anden end de rent faktisk er, i stedet for at se p?? sig selv med et ??rligt blik for hvem og hvad de er og handle mod at blive den person, som de ??nsker at v??re og blive opfattet som.

Jeg er idealist, men ikke idealist i den forstand som Wikipedia omtaler, jeg er idealist fordi jeg er en ildsj??l omkring disse emner, fordi jeg aktivt s??ger at g??re en forskel, ved at oplyse mig selv, deltage i debatter, udvikle oplysningsmateriale og workshops, s?? sm?? fr?? her og der, men ogs?? fordi jeg selv er igang med en bevidst afl??ring.

En afl??ring af fordomme og kasset??nkning, en afl??ring af d??rlige vaner og en afl??ring af et begr??nset menneske- og verdenssyn.
Jeg l??rer mig selv at se kontekst og helheder, se vores opdragelses, kulturs og normers p??virkning af os som menneske i livet som i k??rligheden.

Det er ligeledes p??virkning igennem vores sprogbrug, vores talem??der, det er vores fordomme om hinanden som grupper af k??n, seksualitet, uddannelse etc. Det er mediebilledet om det er via v??rter, igennem film eller reklamer.

Det har v??ret en ??benbaring at kunne se disse strukturer, men det har og er ogs?? ind imellem ganske dr??nende, fordi vi er omringet af alt det, der begr??nser os som menneske. Uanset at vi kan se det og ved hvad der er rigtigt for os selv hver is??r, s?? er vi p??virket og skal derfor afl??re, for at kunne l??re en ny m??de at v??re p??.

Det er ogs?? sv??rt, at v??re med mennesker der ikke kan eller vil se disse strukturer og mediernes p??virkning af os. Dette g??r, at jeg m?? v??lge nogle mennesker og situationer fra, men ogs?? at jeg ind imellem m?? finde n??dhj??lpskassen frem med ??repropper og skyklapper for at kunne tr??kke vejret.

For uretf??rdighed, uligev??rd, utrov??rdighed, sexisme, racisme, homofobi og generel manglende respekt for andre mennesker har jeg det uendeligt sv??rt med.

Betyder det s??, at jeg er en engel – absolut ikke – jeg er ogs?? et produkt af kultur, opdragelse og normer, forskellen er blot, at jeg er blevet bevidst omkring dette, s??dan jeg kan tage ansvar for at afl??re mig selv, igen og igen og igen og…

Ligesom jeg er ved at kaste op af den evige seksualisering af kvinder, s?? er jeg ogs?? ved at kaste op af den her macho-stereotype gengivelse af “rigtige m??nd”, den er kedsommelig og dybt uinteressant.

S?? jeg s??ger at g??re en forskel, jeg kommenterer, jeg sp??rger, jeg undrer mig h??jlydt og jeg s??ger at ??ndre mine egne d??rlige vaner, fordomme og kasset??nkning, jeg v??lger til og fra, og er blevet en meget mere bevidst forbruger.

Er det nemt, nej for pokker, det er ind imellem voldsomt skr??mmende r??dselsfuldt.

For der er mange mennesker, der klamrer sig fast til deres verdensbillede og menneskesyn og vil forsvare dette, selv ved brug af en retorik, der er racistisk som sexistisk uden selvindsigt, uden reflekteren.

Mennesker der bliver personlige og gr??nseoverskridende i deres ageren som retorik. Mennesker der s??ger at pille en ned i stedet for at s??ge at forst??, ikke n??dvendigvis v??re enige, men give plads.

Tror jeg s??, at jeg har “set lyset” at jeg har den “endegyldige sandhed”, absolut ikke.

Jeg undrer mig blot gang p?? gang over, at vi mennesker virkelig ikke bare kan blive enige om, at der skal v??re ligev??rd, at vi skal behandle hinanden ordentligt.

Jeg undrer mig over at mange debatter og samtaler bliver afsporet til hvem det er v??rst for, om det her racisme og sexisme virkelig findes og s?? i Danmark, om at de der f??r overskredet deres gr??nser er n??rtagende eller hysteriske og de der forsvarer disse mennesker bliver h??ngt ud som at det bare er for at f?? noget p?? den dumme, eller alt andet der afsporer og nedg??rer.

Uanset at jeg bliver ber??rt af alt dette, uanset at det kan v??re pokkers h??rdt, s?? oplever jeg ogs??, at jeg bliver mere ind??dt, ikke at jeg kan k??mpe hver dag, hver time, men at jeg bliver mere ligeglad for at tage ansvaret for den gode stemning og skal s??ge at glatte ud.

For rent faktisk, s?? er det jo de der opf??rer sig egocentrisk, racistisk, sexistisk etc. som starter med at ??del??gge den gode stemning og det skal jeg eller andre vel ikke tage ansvaret for, det m?? de selv.

Her forleden l??ste jeg en god kronik p?? Information, som citatet herunder af Stephanie Caruana er fra.

“M??ske kunne vi alle pr??ve med et “Hey, s??dan oplever jeg det ikke, men jeg respekterer at du g??r. Hvad kan jeg g??re?” Det andet tr??kker t??nder ud.

Jeg v??gner ikke en dag og er antifeminist. Jeg har slugt den r??de pille, du m?? selv tage et valg. Kan du ikke se, at du lever i strukturen? Jeg vil godt hj??lpe, men jeg har faktisk et liv, et virke og en revolution at passe.

M??ske har jeg bare brug for at r??be op nu og da. Og komme videre. Skal du med, eller vil du bare st?? her?”

Jeg h??ber at du vil v??re med til at p??virke vores kultur, s??dan at vi opn??r ligev??rd eller i hvert fald bliver mere bevidst om dette, for din og min skyld, for dine og mine b??rns og deres b??rns skyld.

Fordi vi mennesker vil have meget bedre betingelser i livet som i k??rligheden hvis vi blot kunne v??re hele ligev??rdige og trov??rdige mennesker – og det er sv??rt at g??re det alene, vi m?? st??tte og hj??lpe hinanden.

L??s ogs??:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

Vil du l??se mere omkring livet og k??rligheden med indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? kan du k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside.

Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig om mennesker, livet, v??rdier, trov??rdighed og k??rligheden ??? Helt ??rligt!

Udgivet i Blog | En kommentar

2015

Hjertet m?? banke for nogen og for noget

ogs?? i 2015??Gl??deligt nyt??r

Jeg g??r det ikke rigtigt i nyt??rsfors??tter, men synes alligevel at ??rsskiftet er en god lejlighed til at g??re lidt status og se fremad.

For en del ??r siden, fandt jeg ud af, at jeg ikke kunne v??re noget halvt, at jeg er en
enten??eller person.

Jeg fandt ogs?? ud af, at jeg stadig har meget at l??re og at vi l??bende udvikler os som menneske, nogle g??r det bevidst andre ubevidst, jeg valgte at jeg ville v??re bevidst om i hvilken retning min udvikling skulle v??re.

Det var blandt ogs?? dengang, jeg blev helt bevidst om, at personlig integritet, hos mig selv som hos andre, har en stor betydning for mig og at jeg dermed ikke ??nskede utrov??rdighed i mit n??re liv p?? nogen m??de, dette har du m??ske nok l??st om i tidligere indl??g.

??? All of us every single year, we’re a different person. I don’t
think we’re the same person all our lives??? / Steven Spielberg

Dengang fandt jeg ogs?? frem til mine v??rdier. Det har hjulpet mig virkelig meget, at blive bevidst omkring disse, hvilke v??rdier jeg har, hvad de indeb??rer og indeholder samt hvad jeg selv skal g??re for at leve op til disse v??rdier.

Dette har rent faktisk ogs?? bevirket, at det har v??ret meget lettere for mig, at tr??ffe diverse beslutninger for mig selv.

Jeg er ogs?? blevet bedre til at sige til og fra, ikke kun p?? egne, men ogs?? p?? andres vegne.

Det g??r ogs?? meget bedre, med at lade andres cirkus blive hos dem selv, at slippe opfattelsen af, at jeg skylder nogen at glatte ud, at pleje deres ego, at vende den anden kind til for den gode stemnings skyld, n??r det rent faktisk er dem selv der ??del??gger den gode stemning,??med deres ageren og retorik.

???Ring out the false, ring in the true??? / A. Lord Tennyson

Den f??lelse, som afklaring af mine v??rdier har givet mig, i kombination med at handle tro mod dem, har v??ret helt fantastisk og noget som jeg kun kan tale varmt for, uendeligt varmt for.

I det sidste ??rs tid eller to, har jeg deltaget en del i diverse debatter, omkring emner der har min interesse, emner som jeg br??nder for, de bunder alle i ligev??rd, om det er ytringsfrihed med ansvarlighed, mod uretf??rdighed, for trov??rdighed, mod sexisme, for feminisme aka ligev??rd, mod sexk??b og for rummelighed.

“If you don’t stand for something, you’ll fall for anything??? / Alexander Hamilton

Det har v??ret og er vigtigt for mig, ikke blot at give udtryk for noget, hvis jeg ikke ogs?? handler p?? det, s?? jeg s??ger at g??re en forskel hvor og n??r jeg kan og med de midler, som jeg nu kan benytte mig af.

Det har ikke v??ret helt nemt, for jeg har ogs?? v??ret bange.

Bange for at ytre mig om noget, som jeg ikke ved absolut alt omkring, bange for at komme til at tale p?? andres vegne, p?? en m??de som kan skade de, som jeg s??ger at st??tte. Bange for at nogen skulle mene, at jeg ikke kunne have de holdninger, som jeg har. Bange for alt hvad der desv??rre ofte f??lger med, n??r man bev??ger sig p?? nettet.

Jeg har fundet ud af, at jeg ikke beh??ver at vide absolut alt p?? forh??nd, for at kunne ytre mig, jeg skal blot v??re ??ben for at lytte og derigennem l??re mere. Jeg har ogs?? fundet ud af, at er jeg tro mod mine v??rdier, s?? g??r jeg ikke helt galt i byen.

Jeg er s?? stadig p?? listesko, n??r jeg udtaler mig omkring racisme, fordi det er noget, som jeg som hvid, ikke har oplevet p?? egen krop, og derfor vil jeg aldrig v??re den rette til at udtale mig, i forhold til de der oplever det p?? egen krop og sj??l.

Jeg kan blot st??tte op, oplyse mig selv og s??ge at v??re bevidst om den racisme som jeg ubevidst selv kan st?? for og derigennem g??re en forskel.

Der vil altid v??re nogen, som vil fors??ge at tale ned til en, som vil underkende ens ret til at t??nke og f??le som man g??r, og disse mennesker har jeg l??rt at sige pyt til, for disse mennesker er alligevel ikke nogen, der hverken kan eller vil n??s i en almindelig dialog.

Det der ofte f??lger med, n??r man er p?? nettet og s??rligt n??r man deltager i diverse debatter, v??nner jeg mig nok aldrig helt til. Det kan indimellem v??re ganske skr??mmende, men heldigvis kan det ogs?? v??re ret s?? givende.

Det er skr??mmende, at nogle bliver personlige og modbydelige i deres fors??g p?? at argumentere, n??r nogle afviser racisme eller sexisme, ved selv at v??re racistiske eller sexistiske i deres retorik samt alle de opm??rksomhedskr??vende mennesker der ogs?? befinder sig p?? nettet og alle de der slet ikke reflekterer over hvad de giver udtryk for, liker og deler.

Jeg har selv l??rt at f??r jeg kan skrive en kommentar til et indl??g p?? f.eks. Facebook, s?? skal jeg naturligvis have l??st artiklen eller indl??gget, men ogs?? l??se kommentarsporet, for sidstn??vnte kan v??re ganske oplysende som med- og modspil, hvis ikke for at oplyse mere omkring emnet s?? fordi dette ofte synligg??rer at der er et problem, som der oprindeligt blev udtrykt.

Det undrer mig gang p?? gang at vi her i Danmark, p??ber??ber os vores ret til ytringsfrihed uden bevidsthed om at denne ytringsfrihed ogs?? indeb??rer et ansvar, et ansvar som jeg alt for ofte oplever, at alt for mange slet ikke er voksen til og tager ansvar for.

Det undrer mig ogs?? at det at v??re politisk korrekt er blevet til et sk??ldsord. For mig er det at v??re politisk korrekt noget med god opdragelse, at v??re h??flig og vise andre mennesker respekt, hvordan i alverden kan det v??re negativt at skulle vise hensyn.

Det synes jeg er ganske skidt, at vi kan bruge vores ret til ytringsfrihed til at s??re andre mennesker fordi vi ikke gider vise hensyn, fordi vi er for magelige til at ??ndre vaner, n??r det vi siger og g??r s??rer andre, det er besk??mmende.

Til geng??ld er det s?? ganske givende, n??r jeg oplever at blive klogere og g??re andre klogere, at opleve mennesker rykke og udvikle sig, at blive inspireret og selv inspirere, at opleve andre menneskers engagement for en god sag og for andre menneskers bedste, det gl??der mig usigeligt meget.

Jeg er selv p?? de sociale medier for at inspirere og selv blive inspireret, for at netv??rke og for at komme ud til flest muligt med mine budskaber om trov??rdighed, ligev??rd, ansvar, respekt og k??rlighed. Derfor har jeg ogs?? lukket en masse mennesker ind p?? bl.a. min personlige facebook-profil.

Dog har jeg sagt nej tak (afvist) de som jeg oplevede som spam-profiler, de hvor jeg i deres profil kunne se, at det de postede samt de billeder de har liggende er milevidt fra mit menneskesyn og mine v??rdier samt de der tror, at et ja tak til netv??rke, er en invitation til noget af v??sentligt mere intim eller personlig art.

Da jeg har oplevet, at nogle mennesker hverken kan eller vil n??s, som er fastl??st i et menneskesyn som jeg ikke kan forlige mig med, s?? har jeg besluttet mig for i det nye ??r, hurtigere at sortere de fra, som jeg oplever som bevidst eller ureflekteret racistiske, sexistiske, homofobiske som utrov??rdige eller p?? anden vis med manglende respekt for deres medmennesker.

Jeg er udm??rket klar over at vi alle er et produkt af opdragelse, kultur og normer og dermed ubevidst handler sexistisk, racistisk etc., det er noget som jeg selv s??ger at afl??re mig og derfor giver jeg ogs?? andre mennesker indtil flere chancer og s??ger at vurdere l??bende om de kan n??s eller ej.

Jeg er kommet frem til, at jeg ikke kan g?? ind for f.eks. ligev??rd kun i ord og ud fra hvad jeg selv siger og g??r, men m?? ogs?? g??re dette udfra hvem jeg v??lger at have i mit personlige netv??rk og i min n??re sf??re. Det vil jeg bl.a. g??re, ved at v??lge de mennesker fra der ikke evner eller ??nsker at se p?? dem selv som en del af problemet og dermed som en del af l??sningen.

Og det er en ganske sv??r balancegang, at finde ud af hvorn??r nok er nok, n??r det blot drejer sig om ens online netv??rk og ikke ens n??re.

???Cheers to a new year and another chance for us to get it right??? / Oprah Winfrey

Jeg ved, at jeg selv er en del af problemet, for jeg er ogs?? et produkt af opdragelse, kultur og normer. Jeg har flere??d??rlige vaner, som jeg arbejder p?? at ??ndre p??, jeg har fordomme som er sv??re at slippe af med, jeg t??nker ind imellem ubevidst i kasser og stereotyper, hvis jeg ikke tager mig selv i det, dog er dette noget som jeg indenfor det sidste ??r er blevet betragteligt og meget bedre til at reagere p??.

Da jeg er blevet ganske bevidst omkring dette, samtidig med at jeg oplyser mig selv, hj??lper det mig, til at finde alternativer, andre m??der at reagere p??, andre ord at bruge samt en anden og mere rummelig m??de at se verden og mennesker p??, ??for ikke at falde i igen og igen.

Det m?? starte med mig selv, med hvem jeg er og hvad jeg st??r for, for hvad jeg siger og hvad jeg g??r, for hvem jeg omgiver mig med, netop for at jeg ogs?? kan v??re en del af l??sningen, s??dan at vi f??r elimineret sexisme, racisme, homofobi, manglende integritet og respekt og alt det der begr??nser os, i at v??re et helt menneske, i livet som i k??rligheden.

En anden ting, som jeg vil love mig selv, det er fortsat at huske p?? hvem og hvad der er vigtigst for mig i mit liv og hele tiden huske, at have mig selv med, mens jeg s??ger at blive bedre til lige netop dette, ogs?? s??dan at mit fokus og mine prioriteringer er derefter.

Et rigtigt gl??deligt nyt??r, gid alverdens held og lykke m?? f??lge dig p?? din vej og at du vil tage ansvar for dette.

M?? dit hjerte banke for nogen og for noget.

???Let our New Year’s resolution be this: we will be there for one another as fellow members of humanity, in the finest sense of the word??? / Goran Persson

L??s gerne:

L??s ogs??:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

Vil du l??se mere omkring livet og k??rligheden med indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? kan du k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside.

Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig om mennesker, livet, v??rdier, trov??rdighed og k??rligheden ??? Helt ??rligt!

 

Udgivet i Blog | Skriv en kommentar

Med-, mod- og samspil

Er vi hinandens venner eller fjender???A relationship is more than just finding the right person. It???s more about being the right person

Jeg har l??st flere indl??g og artikler, hvor der n??vnes, at vi skal give hinanden modspil.

Det skal vi sikkert ogs?? til en vis grad, men i et parforhold skal vi vel hellere s??ge mod et samspil hvor mod- og medspil er en del af dette, t??nker jeg.

Der er masser af modspil uanset hvor vi befinder os i det offentlige rum, om det er p?? arbejdet eller i de andre fora vi kan bev??ge os i, som fx debatter p?? de sociale medier, d??r skal du nok st?? for skud for dine holdninger, tanker og f??lelser.

N??r vi er hjemme i vores n??re sf??re, s?? har vi sj??ldent brug for at vores partners rolle er at lege dj??vlens advokat for alt hvad vi siger og g??r, at vi ikke kan slappe af i os selv, men prim??rt skal st?? p?? m??l for alt hvad vi siger og g??r.

Det betyder s?? ikke, at vi ikke skal kaldes ud, hvis vi opf??rer os utrov??rdigt over for den person, som vi giver os ud for at v??re. Hvis vi f.eks. handler eller udtaler os racistisk, sexistisk eller lignende, s?? er vores n??rmeste vel netop den n??rmeste, til at hj??lpe os med at holde os p?? sporet.

Ind imellem har jeg h??rt denne udtalelse: ???Kvinder s??ger modspil, m??nd s??ger medspil ??? og har l??st Anette Heick udtale sig om denne: ??? Det m?? v??re en meget trist mand, der har sagt det der! Jeg tror, at begge parter har brug for medspil s??vel som modspil. S??dan er det i hvert fald hjemme hos mig. M??ske har kvinder i h??jere grad en tendens til at ops??ge modspillet, men der er da masser af m??nd, som har brug for, at kvinder ikke bare giver dem ret.”

Rasmus Jarlov udtrykte for nogen tid siden, bl.a. noget med at m??nd gerne vil have en kvinde der ser op til dem, og at kvinder gerne vil have en mand at se op til. Det udl??ste en mediestorm p?? de sociale medier, m??nd der udtrykte, at han ikke skulle generalisere over alle m??nd p?? den m??de.

Disse m??nd udtrykte, at de rent personligt ikke ??nskede en kvinde der s?? op til dem og slet ikke for de ting som han n??vnte, at de bestemt ikke ??nskede en partner der kun kunne nikke, v??re s??d og se p??n ud.

Kvinder reagerede liges??, flere udtalte at de ikke ??nskede en mand der blot ville ses op til, de ??nskede medspil i et forhold og tildeles ogs?? modspil p?? den m??de at vi som k??rester skal kunne supplere hinanden og ikke modarbejde hinanden eller v??re hinandens nikkedukke.

S?? lad os bare sige at hans udtalelser m?? st?? for helt egen regning og ikke kan eller skal v??re en generalisering over hvordan vi alle ??nsker det hver is??r i et forhold uanset k??n.

Lige for at runde den af, med hensyn til at se op til, s?? mener jeg, at vi godt kan se op til hinanden, men at denne form for at se op til, n??rmere er en respekt for hinanden som menneske.

Det indeb??rer en respekt for hinandens personlige kompetencer, integritet, trov??rdighed, st??rke sympatiske holdninger etc. og det mener jeg, at vi alle til en vis grad har brug for og dette kan sagtens v??re ligev??rdigt, s??dan at den anden ikke er mere v??rd end os selv, netop fordi vi ogs?? selv er denne respekt v??rd.

Jeg oplever desv??rre, at flere tror at modspil er det samme som modstand og hvis man er af den opfattelse, at man skal give sin partner modstand, s?? g??r det ikke noget godt for et k??rlighedsforhold.

For vi skal hverken s??tte hinanden p?? plads, pille hinanden ned, g??re hinanden usikre p?? os og p?? forholdet, opf??re os illoyalt, utrov??rdigt eller p?? anden vis g??re den anden usikker p??, at vi er deres tillid som k??rlighed v??rd.

Modspil kan v??re en sv??r balancegang.

Vi skal kunne kalde hinanden ud p?? uhensigtsm??ssig adf??rd, og med uhensigtsm??ssig mener jeg en adf??rd der ikke er tro mod det menneske, som man siger at man er og gerne vil v??re, en adf??rd der g??r imod det m??l man har sat sig i livet som i k??rligheden.

Det kan ogs?? v??re. at man er ganske uoplyst p?? nogle omr??der og der kan vi ogs?? hj??lpe hinanden, ikke for at nedg??re den andens manglende viden, men hvis vi har en holdning til noget, s?? indeb??rer det ogs??, at vi s??tter os ind i hvad dette noget indeb??rer og indeholder ellers er vores holdning blot et siv i vinden uden tyngde bag.

Vi kan inspirere hinanden og give hinanden noget at reflektere over.

S?? det er ikke det, at vi giver modspil, det er m??den vi g??r det p??, om det er med respekt for hinanden eller ej.

N??r vi taler om medspil, s?? t??nker jeg p?? dette, at det er noget vi grundl??ggende skal have i vores forhold, for at modspil kan fungere, for at modspil ikke bliver til modstand.

Medspil er et ligev??rdigt forhold, hvor begge??har samme eller forenelige v??rdier. Det er at have forenelige m??l i livet, det er at v??re nogenlunde enige om hvad der er vigtigt i livet og ikke samt have et foreneligt menneske- og livssyn. Det er at kunne respektere hinanden som menneske og netop opf??re sig, s?? dette er muligt for partneren.

Morten Alb??k har udtalt (frit efter hukommelsen); ???Jeg vil leve mit liv s??dan, at min familie ogs?? kan elske mig i morgen???.

S?? medspil er efter min overbevisning grundessensen i et forhold, modspil er at hj??lpe med at holde hinanden p?? sporet og dette i kombination bliver til et samspil.

Pr??v at t??nke over, n??r du tror, at du giver din partner modspil, er det s?? for at h??vde dig selv, for at vedkommende ikke skal f??le sig for sikker p?? dig, eller andet der kan indikere at I ikke har samme eller lignende v??rdier.

S?? du skal se p?? dig selv og om du handler i samspil med din partner eller ej.

Du kan ogs?? samtidig se p?? din partner og hvordan du oplever dennes adf??rd i forhold til dette.

Oplever du vedkommendes adf??rd som modstand, s?? kan det v??re, at I har en forskellig opfattelse af hvad et godt k??rlighedsforhold er, eller m??ske er uenige om, at det er et f??lles ansvar at kunne have et s??dant forhold.

Hvis vi ikke kan v??re hinandens venner – med alt hvad et godt venskab indeb??rer – i et k??rlighedsforhold, men skal v??re hinandens fjender, hvilket forhold er det s???

L??s ogs??:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

Vil du l??se mere omkring livet og k??rligheden med indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? kan du k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside.

Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig om mennesker, livet, v??rdier, trov??rdighed og k??rligheden ??? Helt ??rligt!

 

Udgivet i Blog | 2 kommentarer

Sk??nheden og den eneste ene

Er vi hinandens k??rester eller hinandens trof???

Er den eneste ene mon et uopn??eligt glansbillede…Statist i eget liv

For nogen tid siden, l??ste jeg om en mand der ikke vidste hvordan han skulle fort??lle sin k??reste, at hun skulle tabe sig, for ellers ville han ikke l??ngere kunne t??nde p?? hende, den har jeg funderet noget over.

S?? h??rte jeg i dag en kvinde fort??lle, at hun var bekymret for hvad hendes k??reste vil synes om hende, n??r hun blev ??ldre og kroppen naturligt fulgte med alderen.

Hvad nu hvis hun fik en slap m??s og h??ngebryster, hvad hvis huden begyndte at h??nge og hvad med mormorarme og alt hvad der naturligt f??lger med det at blive ??ldre.

Til det svarede hendes k??reste, at s?? ville han til den tid bare udvikle en fetich for dette, for uanset hvor vild han var med hendes krop, s?? var det hende som menneske, han var absolut vild med. Han lyder som en klog mand.

For en del tid siden fortalte en kvinde mig at hendes mand ikke l??ngere s?? til hendes side, han havde kun ??je for de yngre kvinder og det gjorde hende trist. Hun var en sk??n kvinde, interessant at tale med og havde en god humor, hvor gik den mand dog glip af meget ved ikke at interesse sig for sin hustru, ??v.

Disse mennesker oplever jeg desv??rre ogs?? og det der g??r mig trist her, det er deres egen manglende erkendelse af at de ogs?? selv bliver ??ldre, at de ikke l??ngere selv ligner en p?? 20-30 ??r.

Nogle yngre kvinder har fortalt mig, at nogle af de mest anstrengende m??nd, som de oplever i byen, det er dem der er f??dt i 60???erne, de kunne v??re deres far en eller to gange og alligevel bager de p?? dem, som om de var j??vnaldrende, de er h??flige s?? de smiler p??nt tilbage og lader som om at de f??ler sig smigret og andre gange f??r de sagt tydeligt fra.

Betyder det s??, at man ikke kan blive forelsket i en der er yngre, naturligvis ikke.

Min pointe her er, at hvis man er p?? jagt efter en der er yngre, fordi man ikke kan t??nde p?? en j??vnaldrende, s?? mener jeg, at der er noget galt, at man har en forvansket virkelighedsopfattelse, netop fordi man ogs?? selv bliver ??ldre, s?? de der var unge mens man selv var ung, de er ogs?? blevet ??ldre, mens man selv er.

Jeg ved naturligvis ogs??, at vi alle er forskellige og har forskelligt som vi t??nder p?? og modsat som vi slet ikke kan t??nde p??. Jeg skal derfor slet ikke kloge mig p??, hvad der er mest rigtigt eller mest forkert.

Jeg er som du sikkert er bekendt med, ikke fan af at vi putter hinanden i kasser og at vi definere hvad der er mere rigtigt end andet, dog mener jeg at det der er mest rigtigt det er det der er med respekt for en selv som for andre.

Derfor skal du blot l??se dette indl??g, som en tankeproces for at blive klogere, f?? mere indsigt, eller blot for at kunne g??re dig nogle tanker omkring dig selv, i forhold til hvad du selv vil med dig selv og dit k??rlighedsforhold.

N??r jeg t??nker tilbage s?? har jeg altid evnet at finde min partner meget tiltr??kkende uanset at denne udseendem??ssigt ??ndrede sig, s?? fulgte min tiltr??kning til ham blot med. Jeg skal ikke sige om en voldsom ??ndring, som i virkelig voldsom, ville g??re en forskel, min oplevelse er blot at n??r jeg elskede personen s?? var jeg ogs?? vild med personens krop.

Jeg fandt steder p?? personen som jeg var vild med, det kunne v??re glimtet i ??jet, den bl??de varme stemme, h??nderne, m??den at g?? eller st?? p??, en bestemt bev??gelse som kunne f?? det til at krilre helt ned i maven, det sk??ve smil, m??den skulderbladene rykkede sig p?? ved bev??gelse, m??den h??rene krusede p??, de sm?? ar, det tykke h??r, den bare plet og s?? videre.

Jo bedre vi havde det sammen, jo mere kunne jeg finde hos ham, som jeg var vild med. S?? for mig er det mennesket jeg er vild med, det at jeg kan stole p?? min partner, at han g??r mig tryg, at han viser mig fortrolighed og jeg kan vise ham min.

At han er loyal, at han kan vise omsorg, at han tager ligeligt del i at hverdagen h??nger sammen, at han er en god far, en god ven, en god k??reste, at han har humor, selvironi, selvindsigt, at han gerne vil udvikle sig, at han er ??ben og ??rlig, har integritet med mere. S?? jo mere af disse ting han er i besiddelse af, jo mere vild har jeg v??ret med ham – ??og s??dan har jeg det stadig.

Det betyder s?? ogs?? at jo mindre af de her ting jeg kunne finde hos ham, jo mere kunne jeg ogs?? finde ved hans udseende der ikke tiltalte mig.?? Min egen lille lommepsykolog siger mig at det er noget vi mennesker er rigtig gode til, vi bruger det at finde fejl hos hinanden for at finde undskyldninger/begrundelser for at vi begynder at se mod andre, at vi vender fokus fra vores partner og vores k??rlighedsforhold.

S?? tilbage igen til ham der ??nskede at hans k??reste tabte sig, her t??nker jeg, om et bestemt udseende virkelig betyder s?? meget for ham og hvis det g??r, hvorfor mon s??.

Hvis vi ser i film, p?? reklamer etc. s?? oplever vi et stereotypt sk??nhedsideal, de fleste kvinder ligner hinanden i en eller anden grad, som om de var taget fra samme kasse. Desv??rre bliver vi ubevidst p??virket, for vi kan f?? en opfattelse af, at det er s??dan vi skal se ud for at v??re helt rigtig.

Vi kan tro at det er s??dan vores partner skal se ud, uanset k??n, og s?? bliver det nemt at finde fejl hos virkelige mennesker, fejl der rent faktisk ikke er fejl, men er noget som vil v??re retoucheret v??k eller ??ndret form og st??rrelse ved en god gang Photoshop og derfor er det ikke almindelige mennesker vi ser.

Vi ser noget som vi ikke er eller kan finde hos hinanden og p?? den m??de, s?? bliver virkeligheden til fejl og mangler, hvor det n??rmere burde v??re medie- og reklameindustriens udgaver der skulle ses som fejl.

Desv??rre oplever jeg ogs?? at m??nd i langt h??jere grad end tidligere bliver fremstillet stereotypt i medierne og det ??rgrer mig, det er for mig at se ikke ligestilling at g??re det skidt for begge k??n, det er blot at forv??rre noget der i forvejen er skidt.

Fornylig stod Keira Knightley frem og viste sig som hun var skabt, ikke for at f?? opm??rksomhed, men fordi hun var s?? hamrende tr??t af, at hun altid fik ??ndret p?? sin krop i film og reklamer, s?? hun aldrig fremstod naturligt og det ville hun gerne give noget modv??gt.

S?? er det vitterligt fordi den unge mand, som jeg n??vnte i indledningen, ikke kan t??nde p?? andre end ??n med et bestemt udseende, eller er det n??rmere en begrundelse han bruger, fordi han ikke l??ngere oplever hende som det trof??, som han havde troet at hun var, for dermed har han gjort hende til en ting og ikke et menneske, et menneske med personlighed, f??lelser og meninger.

Dette tror jeg, at han ville have godt af at t??nke n??rmere over, for ellers vil han igennem alle sine k??rester opleve at de ??ndrer udseende, og s?? vil han st?? med den samme oplevelse igen og igen.

For vi ??ndrer alle udseende i en eller anden grad, vi ??ndrer smag, vi udvikler os og f??r lyst til andre ting, men vi bliver ogs?? ??ldre. S?? hvis han ikke finder fra trof?? til menneske, s?? ender han m??ske som den mand der ikke s?? sin kone, men l??nges efter unge uopn??elige mennesker, som han kunne v??re far eller farfar til.

Jeg vil gerne opfordre dig til at t??nke noget mere over de her sk??nhedsidealer og hvordan du ser p?? dig selv og din partner, er vedkommende et trof??, som du skal vise frem, ser du hans/hendes personlige v??rdier, har du fokus p?? alt det gode og l??kre vedkommende ogs?? er, eller er du n??rmere p?? udkig efter fejl og mangler.

Hvis vores eneste ene er et eller andet glansbillede, s?? vil vi aldrig stille os tilfreds, vi vil aldrig blive oprigtig glad for den partner vi har og vil altid st?? med en fod p?? vej v??k fra forholdet, og p?? den m??de f??r vi aldrig det forhold som vi inderst inde ??nsker os, hvor vi kan blive elsket for den vi er hver is??r.

Du kan herunder se nogle links til artikler, indl??g og to videoer,??som kan give inspiration til flere tanker omkring dette.

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

Vil du l??se mere omkring livet og k??rligheden med indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? kan du k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside.

Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig om mennesker, livet, v??rdier, trov??rdighed og k??rligheden ??? Helt ??rligt!

 

 

Udgivet i Blog | Skriv en kommentar

Med eller mod str??mmen…

F??lger du med str??mmen???Change will not come...

Jeg oplever j??vnligt begrundelser (undskyldninger) som “s??dan har det altid v??ret”, “det g??r alle andre ogs??”, “jamen det er der jo hele tiden”, “det ligger jo frit tilg??ngeligt” og mange flere.

Disse fort??ller mellem linjerne, at det opleves som normalt og derfor ok og derfor s??tter man ikke selv sp??rgsm??lstegn til mange af disse ting. som disse begrundelser bliver brugt til, for at retf??rdigg??re. at s?? er det nok ikke s?? slemt.

“I stedet for at l??be efter alle andre, burde vi l??be den anden vej” / Tor N??rretranders

Tor har udtalt dette til DR Debatten vedr. hvad Danmark skal stille op med det??stigende konkurrencepres, men jeg mener at denne formulering kan bruges til meget??andet end lige dette.

For vi f??lger ganske ofte blot med str??mmen, uden at forholde os til om det er ok, blot fordi andre g??r det og n??r vi opfatter det som normalt s?? er det vel ikke s?? slemt eller hvad.

Men hvem er det ikke slemt for, hvis det blot er en selv, s?? er det skisme for nemt at komme med disse begrundelser og derigennem fort??lle vedkommende at det er hende/ham den er galt med.

Hvis det er fordi, man ikke selv orker at g?? imod str??mmen, og det kan jeg sagtens s??tte mig ind i, s?? fred v??re med det, i perioder, for hvis vi altid f??lger med str??mmen, s?? vil vi ikke selv f?? det bedre, m??ske ikke ved at tingene ??ndrer sig over night, men fordi vi siger fra og pludselig kan opleve st??tte fra andre sider og dermed finde ud af, at det ikke er os selv den er gal med, men m??ske n??rmere den vej vi l??ber ud af, som den er gal med.

S?? n??r nogen siger fra, s?? gider jeg ikke at h??re p?? “at s??dan har det altid v??ret”, for n??r nogen siger fra, s?? er der som oftest (og det m?? v??re vores udgangspunkt, at anerkende og respektere andres gr??nser, f??lelser etc.,) s?? er det fordi at den vej vi f??lger, som g??r at vi opfatter det som normalt og ok, m??ske bare ikke er den rigtige.

Derfor m?? vi hver is??r v??re med til at g?? mod str??mmen, indtil vi bliver s?? mange, at denne nye vej, bliver vejen der f??lges. Nemlig en vej der respekterer andre mennesker og derigennem ogs?? respekterer os selv.

N??r jeg t??nker tilbage, s?? husker jeg flere ting, som jeg har haft det mindre godt med og andre ting som jeg har haft det direkte skidt med.

Mange gange vidste jeg ikke tidligere, hvorfor jeg havde det s??dan med de her ting, for det var jo normalt, jeg s?? det jo alle steder, der blev talt om det som om at det var okay eller i hvert fald normalt, s?? hvorfor havde jeg det mon skidt med dette, det har taget mig tid at finde ud af, ganske lang tid at kunne s??tte ord p??.

Jeg fandt faktisk f??rst ud af det, da jeg fandt ud af mig selv. Da jeg fandt ud af hvem jeg er og hvad jeg gerne vil st?? for, da begyndte jeg at kunne s??tte ord p??, hvorfor jeg ikke mente at det ene eller det andet var ok, blot fordi ???vi altid har gjort s??dan???.

Mange forhold g??r i stykker fordi vi er rigtig d??rlige til at tale sammen, og jeg oplever at medierne, reklamer og film underst??tter vores forestilling om hvordan vi skal agerer som k??n, som mand og som kvinde, og ikke som menneske.

Disse reklamer, film etc. holder os fast i de her fordomme vi har omkring m??nd og kvinder. M??nd kan ikke tale om f??lelser, kvinder tolker og overfortolker, m??nd gider ikke tale om tingene, de vil kun l??se dem, kvinder er for f??lelsesladede, m??nd er forvoksede teenagere, kvinder g??r kun op i slankekure og udseende, m??nd t??nker med det tredje hoved, kvinder bagtaler og jeg kan blive ved.

Hvis vi har den her forestilling om os selv og om hinanden, at vi tror at vi skal v??re mand som kvinde p?? en bestemt m??de, s?? distancerer vi os n??rmere fra hinanden end vi m??der hinanden og dermed bliver kommunikationen d??rlig eller ikke eksisterende. Kvinder er ikke fra Venus og m??nd er ikke fra Mars, m??nd og kvinder er fra jorden.

Det vi g??r er ikke fordi vi er en mand eller en kvinde, det vi g??r er fordi vi har valgt at g??re det, men ogs?? fordi vi er blevet p??virket til det igennem kultur, normer og opdragelse. Det kan v??re sv??rt at gennemskue om vi g??r det ene eller det andet fordi vi vil det eller om det er fordi det er denne p??virkning der ubevidst styrer os.

Vi mennesker er ikke styret af biologi eller andet, hvis vi blot bliver bevidst omkring de her strukturer der omgiver vores kultur og opdragelse, f??rst d??r kan vi begynde at se p?? om vi ogs?? agerer som det menneske vi er og gerne vil v??re eller om vi agerer som vi g??r, fordi vi tror at det er s??dan vi skal v??re for at opleve os selv som rigtig.

Betyder det s??, at vi ikke er forskellige, absolut ikke, vi er da forskellige, men vi er mere forskellige indenfor vores k??n end mellem k??nnene og hvis vi bliver ved med at se hinanden som k??n, fordi det viser film, reklamer etc. at vi skal g??re, s?? f??r vi aldrig set hinanden som det individuelle menneske vi hver is??r er.

Vi begr??nser i stedet hinanden til at skulle passe ind i en eller anden kasse, i stedet for at kunne v??re os selv, at kunne v??re et helt menneske.

S??dan har jeg det ogs?? med vores sprog eller rettere den m??de vi mange gange bruger vores sprog p??.

Det er s?? normalt at h??re grimme gloser om hinanden, at folk bliver kaldt alverdens ??genavne, at vi i vores sk??nderier og diskussioner kalder hinanden for de v??rste ting.

At vi kan sige noget grimt om andre og s?? undskylde os med at det jo bare er for sjov og dermed l??gger vi ansvaret over p?? den der oplever det gr??nseoverskridende, for de skal jo bare lade v??re med at tage det n??rt, men mon ikke at det blot er os der helt skulle lade v??re med at tale grimt til og om andre.

Hvordan kan vi i et k??rlighedsforhold, sige at vi elsker og respekterer hinanden og s?? samtidig tale grimt til hinanden, det h??nger jo ikke sammen, det giver ingen mening overhovedet. Vi s??rer den vi siger at vi elsker, vi viser en manglende respekt som ??del??ger vores partners tillid til os og dermed ??del??gger vi forholdet.

Ved ikke at tage dette ansvar for os selv, s?? respekterer vi heller ikke os selv.

Jeg vil gerne opfordre til at vi i h??jere grad stiller os kritiske over for os selv og verden omkring os, ikke at vi skal m??de verden og hinanden fuld af mistillid, men n??rmere at vi ikke bare f??lger med str??mmen fordi alle andre g??r, fordi s??dan har vi altid gjort eller fordi vi opfatter det som normalt, hvis det normale rent faktisk overskrider egne eller andres gr??nser, hvis det normale m??ske ikke er den rigtige vej at g??.

L??s ogs??:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

Vil du l??se mere omkring livet og k??rligheden med indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? kan du k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside.

Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig om mennesker, livet, v??rdier, trov??rdighed og k??rligheden ??? Helt ??rligt!

 

Udgivet i Blog | Skriv en kommentar

K??n forskellighed…

M??nd er fra Mars, eller er de nu ogs?? det?Act

 

Og er kvinder s?? fra Venus?

Den gamle traver har virkelig sl??et rod i os, vi – jeg generaliserer lige – har efterh??nden st??rre fokus p?? forskelligheder k??nnene imellem uanset hvor f?? de er, end vi har p?? alt det der g??r, at vi ikke er s?? forskellige endda, n??r det kommer til stykket.

For m??nd er fra Jorden og det er kvinder faktisk ogs??.

Jeg oplever, at der er en del der henviser til biologi, for at forklare eller rettere argumentere for forskelle k??nnene i mellem. Men jeg er efterh??nden af den opfattelse at, ud fra alt det jeg har l??st mig til og unders??gt samt ud fra alle de der har skrevet til mig, m??nd som kvinder, at vi oprindeligt ikke er s?? forskellige endda, n??r vi lige ser bort fra de fysiske forskelle som for eksempel forplantningsevnen.

Ud fra ovenst??ende s?? har jeg fundet frem til??at vores hjerne k??nnene p?? tv??rs, ikke er s?? forskellige, at dette har kunnet bevirke de forskelle vi har set igennem ??rtier. Jeg tror at de forskelle vi oplever, mere er betinget af kultur og opdragelse.

Jeg oplever ogs??, at vi uanset k??n har mange af de samme behov og ??nsker for vores liv.

Uanset k??n, ??nsker langt de fleste af os, at elske og blive elsket, at opn?? egen som andres anerkendelse og at blive set som det menneske vi hver is??r er.

Maslows behovspyramide skelner jo heller ikke mellem k??n. Han argumenterer for, at alle mennesker skal have opfyldt de fysiske behov som fx mad, drikke og s??vn. Behov for sikkerhed som fx tryghed, stabilitet og beskyttelse med vind og vejr samt smerter og andet ubehag samt frav??r af angst og frygt. De sociale behov som f??llesskab, k??rlighed og venskab samt behovet for at h??re til enkeltpersoner og grupper og at f??le sig accepteret og her h??rer ogs?? behovet for ligev??rd og respekt til.

Disse er de helt basale biologiske behov, som vi alle uanset k??n skal have d??kket, f??r vi kan udvikle os selv som mennesker og g?? efter agtelse og selvrealisering.

Flere studier viser ogs??, at der rent faktisk er st??rre forskel inden for k??nnene end imellem k??nnene, de understreger at forskellen ikke er s?? stor k??nnene imellem samt at den forskel vi ser skyldes den sociale p??virkning, netop fordi vores hjerne udvikler sig i den retning som den bliver brugt.

Det vil sige, at selvom testosteron fx har en indflydelse p?? hjernens udvikling, s?? kan denne sagtens p??virkes til at udvikle sig fx mindre aggressivt og risikobetonet, ved at man opmuntrer andre dele af et barns opf??rsel. Dette kan fx ses ved folk der er hjerneskadede hvor andre dele af hjernen tager over og l??rer at g??re som de dele af hjernen er for beskadiget til at g??re.

Vi opdrager drenge og piger til at skulle v??re p?? en bestemt m??de for at ???v??re rigtig??? og dermed p??virker vi vores b??rn til at fremelske s??rlige kompetencer og m??der at v??re p??.

Jeg oplever desv??rre, at biologi-argumentet ofte bruges til at fral??gge sig ansvaret for sig selv, fral??gge sig ansvaret for det man siger og det man g??r, og denne manglende ansvarstagen holder bare ikke, netop fordi vi rent faktisk har evnen som menneske til at v??lge at g??re og sige anderledes.

Det betyder s?? ikke, at det er nemt, netop fordi vi ogs?? er et produkt af kultur og opdragelse og skal have afl??rt ganske mange vaner.

Men f??rste skridt er at blive bevidst om at vi ikke er tvangsindlagt til at g??re det ene eller det andet ud fra biologi, og derfra tage et valg omkring os selv, hvem vi er og gerne vil v??re og handle derefter.

Jeg ??nsker ikke. at alle mennesker er ens, jeg ??nsker tv??rtimod at vi mennesker skal have lov til at v??re forskellige, at v??re den vi er og har lyst til at v??re, blot det er med respekt for andre mennesker.

Vi mennesker er rigtig gode til at putte hinanden i de her kasser af at v??re ???rigtig???, en rigtig dreng, en rigtig mand, en rigtig pige og en rigtig kvinde. Min oplevelse er at vi g??r dette for at g??re det nemmere for os selv, det her med at kunne finde ud af hinanden. For hvis vi er i en forud defineret boks, s?? beh??ver vi jo heller ikke at g??re en indsats for at l??re hinanden at kende som menneske.

Desv??rre begr??nser vi s?? ogs?? hinanden rigtig meget ved brug af de her bokse, det g??r ud over vores selvv??rd, vores relationer og vores mulighed for at vokse op og finde vores egen identitet, uden at opleve os selv som mindre rigtig i ganske mange sammenh??nge.

Jeg oplever ogs??, at ganske mange forhold??opl??ses??p?? grund af manglende eller d??rlig kommunikation. Disse bokse er medvirkende til, at vi s?? ofte g??r fejl af hinanden, netop fordi vi har defineret hinanden p?? forh??nd ud fra k??n, med alle vore fordomme og forud indtagelser i stedet for at l??re hinanden rigtig at kende, som det individ vi nu engang er.

Om du ??nsker at v??re hjemmeg??ende uanset k??n, om du ??nsker at have en karriere uanset k??n, om du ??nsker at have b??rn uanset k??n,??eller hvordan du nu v??lger at leve dit liv uanset k??n, s?? skal der v??re plads til dette, uden at andre skal vurdere om det er rigtigt, om vi er det p?? den rigtige m??de og ser ud p?? den rigtige m??de.

Vi mennesker t??nder p?? hinandens udseende, udstr??ling og v??rem??de og det at alle ikke er inden for den kategori som vi hver is??r t??nder p??, g??r jo ikke disse mennesker til forkerte mennesker, blot forkerte for os at v??re partner med.

Vi mennesker er ikke sat i verden for at tilfredsstille alle andres forestillinger og fantasier om hvordan vi skal v??re for at v??re rigtig for dem. Vi m?? tv??rtimod s??ge mod at v??re rigtig for os selv og derigennem finde den, som er rigtig for os selv hver is??r.

Jeg tror, at det vil g??re livet meget nemmere, hvis vi kunne komme ud af de her bokse, vi kan starte med at befri os selv, hinanden og vores b??rn og derigennem h??be, at n??ste generation eller n??ste igen kan blive fri som menneske og f?? meget bedre betingelser i livet som i k??rligheden.

L??s ogs??:

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

Vil du l??se mere omkring livet og k??rligheden med indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? kan du k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

L??s ogs?? p?? bloggen:

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside.

Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig om mennesker, livet, v??rdier, trov??rdighed og k??rligheden ??? Helt ??rligt!

 

Udgivet i Blog | En kommentar

At finde sin identitet

Hvem er du og hvad st??r du egentlig for???The difference between... (2)

Der er flere der har spurgt mig hvordan man egentlig finder ind til sin egen identitet, jeg tror at der er flere veje til dette, men jeg kan fort??lle lidt om min vej.

Jeg deler Kierkegaards opfattelse af, at vi ikke er hele mennesker, f??r vi er bevidste om at blive det, som han ogs?? udtrykker det; ??? et menneske er ikke uden videre sig selv, men m?? genneml??be en r??kke forl??b for at blive det???.

Vi m?? simpelthen finde ud af hvilken vej vi vender, og det kan v??re rigtigt sv??rt, netop fordi vi ogs?? er et produkt af opdragelse og kultur og samtidig bliver bombet med et forventningspres for at v??re rigtig p?? den m??de som vi f??r fortalt og bliver fremstillet som k??n og som menneske igennem diverse film, reklamer etc.

S?? samtidig med, at vi skal finde ud af hvad vi selv st??r for, s?? skal vi ogs?? kunne sortere opdragelsens og kulturens p??virkning af os helt fra ,og det er ikke en nem opgave, fordi vi har det s?? meget inde under huden, at vi kan have sv??rt ved at gennemskue hvad der er hvad.

???Integrity without knowledge is weak and useless, and knowledge without integrity is dangerous and dreadful??? / Samuel Johnson

Men her kommer den m??de, som jeg har grebet det an p??.

Da jeg blev bevidst om at jeg ikke blot var mig, men ogs?? var ???mig som der blev forventet af mig??? samt at jeg faktisk havde s?? meget, som jeg var begyndt at s??tte sp??rgsm??lstegn ved, vidste jeg at jeg og verden m??tte v??re mere og andet end jeg havde i min egen lille bobbel.

For hvordan kunne det v??re at jeg havde det skidt med det eller det, hvis det vitterligt var noget som blev opfattet som normalt og derfor implicit som ok, var det s?? mig der var noget galt med, var jeg for n??rtagende, for usikker, for meget eller for lidt???

S?? jeg startede med at l??se alt hvad jeg overhovedet kunne opdrive indenfor personlig udvikling, meget godt og ganske meget skidt, men jeg begyndte at blive god til at sortere i det, fordi jeg begyndte at sp??rge mig selv hvorfor jeg mente at det og det var godt eller skidt og derigennem fandt jeg en r??d tr??d i forhold hvad der f??ltes godt og rigtigt for mig.

Jeg l??ste ogs?? en masse filosofi, og for en filosofi-amat??r som mig, s?? var det noget af en opgave, fordi sproget der bruges inden for denne genre kan v??re noget mudret at gennemskue, men jeg fik k??mpet mig igennem meget mere end hvad jeg havde troet muligt (en sejr til mig) og begyndte at hive citater ud som jeg kunne relatere til og bruge til min egen personlige udvikling.

Igennem filosofien fandt jeg frem til, at der var en hel masse eksistentielle sp??rgsm??l som jeg simpelthen blev n??dt til at finde ud af i forhold til mig selv og mine v??rdier, s?? jeg begyndte at s??ge viden om k??rlighed, v??rdier, relationer, respekt, menneskesyn, ligev??rd og ikke mindst trov??rdighed og dermed personlig integritet.

Jeg begyndte ogs?? at l??se en masse om personlige kompetencer og forskellige m??der at m??le eller afklare disse p??, s?? jeg gik i gang med de 7 (9) intelligenser, eneagrammet og meget mere.

Som du sikkert kan se, s?? har det v??ret en lang proces, ikke mindst med alle disse unders??gelser og alt det jeg har l??st med mere, f??r jeg overhovedet kunne g?? i gang med at v??re aktiv omkring det. Jeg vil ogs?? n??vne at jeg gik til en masse foredrag, deltog i et hav af debatter og fulgte med i lige s?? mange fra sidelinjen af for at blive klogere p?? emnerne og hvor jeg selv stod i forhold til disse.

Det kom der s?? en e-bog ud af, som jeg s??lger via Saxo.com, bogen hedder ???Helt ??rligt!??? og tager alle de her eksistentielle emner op, som jeg mener er vigtig at vi hver is??r tager stilling til for at kunne finde ud af hvem vi rent faktisk er, hvad vi st??r for og hvor vi gerne vil hen, som menneske.

???Personlig ledelse er en proces, der holder din vision og dine v??rdier op foran dig, og f??r dig til at indrette dit liv, s?? det er i overensstemmelse med dem??? /??Stephen Covey

Da jeg s?? havde f??et afklaret hvad jeg stod for i alle de her vigtige punkter, s?? gik jeg i gang med at lave mig min helt egen personlige grundlov, en grundlov hvor jeg skrev hvad jeg gerne vil st?? for, hvordan jeg ville komme dertil og holde mig p?? sporet samt hvad jeg ville have i mit liv og hvad jeg ikke ville have samt hvad jeg ville g??re for at overholde alle mine punkter.

Da jeg havde gjort mig det helt klart, hvad der skulle til for at jeg kom dertil hvor jeg gerne vil se mig selv om fem, ti, tyve og halvtreds ??r, s?? blev jeg bevidst aktiv omkring at g??re det der skulle til og fandt ud af, at det ikke var s?? farligt som jeg ind imellem forestillede mig, det var n??rmere en lettelse, et skridt af gangen fik jeg fjernet en mursten fra mine skuldre og fra mit hjerte.

Da jeg fandt en masse sikkerhed i at kende mig selv og stole p?? mig selv, netop fordi jeg ved det jeg gjorde og sagde stod inde for mig selv s??dan at jeg oplevede mig selv som trov??rdig, det gav mig et k??mpe overskud til ogs?? at se ud over min egen lille verden, og begynde aktivt at g?? ind for nogle m??rkesager som er vigtig for mig f.eks. ligev??rd.

Jeg fandt nemlig ud af hvordan vi er p??virket og begr??nset af vores kultur og opdragelse og at det gav nogle ringe betingelser for k??rligheden og for vores indbyrdes relationer

Min oplevelse har v??ret, at det et skridt af gangen er blevet nemmere at v??re og st?? ved mig selv. Jeg har fundet ud af, at jeg slet ikke har behov for andres anerkendelse for at kunne v??re, den er rar og jo t??ttere en relation jo mere v??rds??tter jeg den, men den er ikke n??dvendig for at kunne v??re mig.

Det der er vigtigere end anerkendelse, det er respekt, respekt for mine f??lelser, mine holdninger, mine v??rdier og mine gr??nser.

Derfor har det sv??reste ogs?? v??ret det at skulle v??lge mennesker til og fra i mit liv ud fra dette og det er noget jeg stadig ??ver mig p??, i at finde en balance og tage konsekvensen af relationer der tr??kker mig ned ved deres manglende respekt, for derigennem er der jo ogs?? en manglende respekt for mig selv, hvis jeg ikke tager konsekvensen af disse.

Som s?? mange andre, er jeg ogs?? et produkt af opdragelse og kultur, jeg er ogs?? opdraget som s?? mange andre i flinkeskolen og har v??ret en rigtig dygtig pige (er det til dels stadig) der blandt andet ogs?? har taget ansvaret for den gode stemning her, der og allevegne og har altid haft behov for at forklare og forklare mine f??lelser, fordi jeg havde en opfattelse af, at jeg ikke havde lov til at f??le eller mene som jeg gjorde, hvis det ikke blev anerkendt af andre, s??dan har jeg det heldigvis ikke mere og det har v??ret en k??mpe lettelse at slippe for.

S?? hvis du gerne vil finde din identitet, s?? skal du finde frem til hvad du mener, hvad du f??ler og v??re helt bevidst om at du b??de har ret til og lov til at f??le og mene som du nu g??r. Andre beh??ver ikke at v??re enige med dig, de skal blot respektere og ikke nedg??re dig.

???Det er ikke sv??rt at tr??ffe beslutninger, hvis man kender sine v??rdier??? /??Roy Disney

Nogle af de b??ger som jeg har l??st, som har hjulpet mig til at finde ud af hvor jeg st??r og hvorfor er disse:

 • De 7 gode vaner af Stephen R. Covey
 • K??rlighedens fem sprog af Gary Chapman
 • Hvorfor er feminister s?? snerpede af Gretelise Holm

Samt en masse artikler af forskellige forfattere og filosoffer.

S?? ??? nu har du f??et nogle indspark, men du m?? selv tage vejen et skridt af gangen og jeg vil ??nske dig en rigtig god tur.

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

Vil du l??se mere omkring livet og k??rligheden med indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? kan du k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

L??s ogs??:

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside.

Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig om mennesker, livet, v??rdier, trov??rdighed og k??rligheden ??? Helt ??rligt!

 

Udgivet i Blog | 5 kommentarer

Skattekisten

At dr??ne, eller give til forholdet

Photo: Benny Severin Hansen

Photo: Benny Severin Hansen

Pr??v at se p?? et godt k??rlighedsforhold, som en skattekiste der hele tiden pudses og plejes og der j??vnligt fyldes gode sager i, s??dan at kisten bliver mere og mere v??rdifuld.

Og se s?? p?? hvad du egentlig selv bidrager med for at skattekisten stiger i v??rdi. Er det noget som styrker jeres forhold eller har du blot kisten, fordi den er??rar at have st??ende ovre i hj??rnet og kan vises frem i ny og n???

Viser du j??vnligt din partner din k??rlighed og din gl??de ved vedkommende og jeres forhold eller er det mere s??dan on off efter dit eventuelle behov for n??rhed, sex etc?

Vi mennesker er forskellige og har derfor forskellige behov samt en forskellig m??de at vise k??rlighed p??, men noget af det som vi har til f??lles, det er at vi har et behov for at f??le os elsket, v??rdsat, anerkendt, respekteret som helhed, det er vores krop som vores intellekt.

Og oplever vi ikke disse ting i forholdet i langt h??jere end i langt mindre grad, s?? vil vi ikke f??le os elsket og vil ende med at tr??kke os, for uanset hvor meget vi selv giver og giver, hvis vi ikke oplever at der g??r noget den anden vej, s?? vil vi f??le os dr??net.

K??rlighed er ikke en byttehandel, det er ikke noget for noget, men hvis vi elsker et andet menneske, s?? giver vi jo heller ikke k??rlighed for at f?? men fordi vi ikke kan lade v??re, indtil vi m??ske oplever os helt dr??net for s?? er der ikke meget mere at give af.

Derfor skal vi passe p?? med at dr??ne hinanden, vi skal i stedet fylde hinanden op med k??rlighed.

Vi skal se p?? vores forhold som en skattekiste, hvor vi j??vnligt fylder i, s?? der altid er rigeligt at tage af, n??r overskuddet lige mangler, n??r sygdommen s??tter ind, n??r de travle perioder bliver tr??lse, n??r ungerne ti dage i tr??k bare ikke vil sove, n??r fryseren strejker og pengepungen t??mmes. Ja, s?? vil vi opleve at det alligevel er ok i en eller anden forstand, fordi der er noget der er vigtigere.

S?? hvad er det s??, der skal til s??dan rent praktisk for at vi f??r fyldt vores skattekiste op?

Det er rent faktisk nogle ganske sm?? ting, som mange glemmer i hverdagen, n??r den f??rste forelskelse har lagt sig og det er skisme synd, for hvor st??r den her lov, at man ikke l??ngere m?? g??re alle de her sm?? ting der gl??der hinanden, n??r man har kendt hinanden xx antal ??r?

Det st??r ingen steder, absolut ingen steder, s?? det er vores egen ugidelighed, vores egen ligegyldighed og denne ugidelighed og ligegyldighed er ogs?? vores egen fjende hvis vi ikke holder den i ave. Det er s?? menneskeligt, desv??rre, at tage hinanden for givet. Men hvis vi ikke g??r en aktiv indsats s?? f??r vi ikke det forhold som vi ??nsker.

For ligesom vi selv ??nsker k??rlighed, respekt, anerkendelse og n??rv??r, s?? g??r vores partner det med meget stor sandsynlighed ogs??. S?? hvis vi g??r og venter og venter og venter p?? at f??, s?? har vi totalt misforst??et essensen af et k??rlighedsforhold. For der kommer intet af at vente, hvis vi ikke selv giver og fylder i den her skattekiste som et godt k??rlighedsforhold er.

Nogle mennesker viser deres k??rlighed igennem sex. Men hvis vores partner ikke f??ler sig elsket i hverdagen, hvis vi ikke har det godt sammen, hvis vores partner f??ler sig ensom i forholdet med os, s?? er lysten til sex med os ganske minimal. Og mangler lysten, s?? mangler sex???en og s?? viser vi ikke k??rlighed, og viser vi ikke k??rlighed s????? k??rer den onde spiral derudaf og forholdet er p?? vej ud i intetheden.

Derfor er det godt ogs?? at kunne vise sin k??rlighed p?? andre m??der end blot igennem sex.

Andre mennesker viser deres k??rlighed ved at g?? meget op i det f??lles hjem, der bliver renoveret, bygget til, malet, gjort rent, ryddet ud og ryddet op i en uendelighed. S?? imens tiden man kunne have brugt sammen bliver brugt til at ???vise k??rlighed??? s?? f??ler vores partner sig mindre og mindre elsket, fordi n??rheden og tiden sammen mangler.

S?? det er v??rd at finde en balance, for det ene udelukker ikke det andet, men det kr??ver en prioritering.

Gary Chapman har skrevet bogen ???K??rlighedens fem sprog??? som er v??rd at l??se hvis du vil blive klogere p?? hvordan vi hver is??r kan vise samt ??nsker at modtage k??rlighed.

Jeg har i et tidligere indl??g fortalt om en underviser jeg har haft engang som altid startede dagen med at sige ???Hvor sv??rt kan det v??re??? og altid med udgangspunkt i alle de her sm?? ting der g??r at vi hver is??r f??ler os elsket og anerkendt.

Og han har s?? ganske ret, for hvor sv??rt kan det v??re at sende en lille sms i ny og n??, hvor sv??rt kan det v??re at k??be en lille gave med hjem engang imellem, hvor sv??rt kan det v??re at tage sin partners h??nd og se vedkommende dybt og varmt i ??jnene, hvor sv??rt kan det v??re at??? (forts??t selv listen).

Forestil dig en dag hvor du som det f??rste n??r du v??gner om morgenen er at r??kke ud efter din partner, tage hans/hendes h??nd, give et kys eller stryge vedkommende over h??ret inden du st??r op.

Vil du selv synes at det var en god start p?? dagen, hvis det var din partner der gjorde s??dan, uanset om du stadig halvsov? Vi registrerer jo ofte n??r vores partner er p?? vej ud af sengen, s?? det her med lige at blive bem??rket k??rligt, det er alligevel rart.

I l??bet af dagen sender du s?? en sms eller en mail til din partner, det beh??ver slet ikke at v??re om noget s??rligt, du kan ogs?? blot skrive ???jeg t??nker p?? dig???. Du kan ringe blot for at h??re hans/hendes stemme og nej, det er ikke fjollet, det giver for mange en dejlig varme indeni som giver lyst til at ses igen, om det s?? blot er samme dag.

Du kan ogs?? v??re ude at rejse, husker du s?? at sige/skrive godmorgen og godnat og m??ske sende et billede af hvor du er, eller andet der viser at vedkommende er i dine tanker?

N??r du kommer hjem fra arbejde, hvis din partner allerede er hjemme, giver du s?? et kys og et smil eller s??tter du dig bare med avisen eller computeren, s?? t??nk over n??ste gang hvordan du selv ville ??nske at blive m??dt.

Tager du ogs?? ansvar for den gode stemning i hjemmet, ved at tale ordentligt til hinanden, ved at v??re hj??lpsom, omsorgsfuld og st??ttende som lyttende eller synes du at n??r du kommer hjem s?? skal du af med alle de indebr??ndte aggressioner du har b??ret p?? i l??bet af dagen, eller at nu har du taget hensyn til kolleger s?? skal du ikke ogs?? t??nke p?? hensyn hjemme.

Du kr??ver m??ske din ret for at slappe helt af n??r du her hjemme, ogs?? s??dan at du ikke beh??ver at vise hensyn og din familie dermed skal agere psykisk boksebold. S??dan t??nker du sikkert ikke, men s??dan kan det opleves af dine n??rmeste hvis du ikke prioriterer at tage et medansvar for at I alle har det godt sammen ogs?? hjemme.

Det betyder ikke, at man ikke kan fort??lle hinanden om hverdagens fortr??deligheder, absolut ikke, men om man inviterer sin partner ind i sine tanker, ??nsker, h??b og dr??mme eller om man blot afreagerer, d??r er der en k??mpe forskel og det er m??den det g??res p??, det er tonefaldet og de ord der bruges.

Man kan sagtens v??re uenige og m??ske endda rygende uenige, men igen, er det hvordan man er det og om man er uenig p?? en s??dan m??de, at der er mulighed for og lyst til at finde ind til hinanden igen bagefter.

T??nker du over hvordan du taler til din partner og til dine b??rn, taler du til eller taler du ned, for der er stor forskel p?? den f??lelse du efterlader i andre ved den m??de du taler til vedkommende p?? og denne f??lelse kommer jeres forhold til at b??re pr??g af, det er ogs?? dit ansvar.

Hvor er dit fokus, er det p?? alt det gode du rent faktisk har eller mod alt det du tror at du g??r glip af, alt det der er derude som ogs?? lige skal tjekkes ud samt at du ogs?? lige skal tjekke din ???markedsv??rdi??? som partner og derfor skal v??re i kontakt med andre??for at opleve dig selv som tiltr??kkende, interessant eller what ever?

S?? skal du vide, at ved at du har dit fokus ud ad, s?? p??virker du dit forhold negativt, din partner vil ikke f??le sig vigtig og elsket og det ville du sikkert heller ikke hvis det var omvendt.

Jeg har dog h??rt nogle sige, at de ville v??re ligeglad, at deres partner m?? v??re fri, men det siger de blot for at kunne d??kke sig selv ind og derigennem give sig selv lov til at handle s??dan, for min oplevelse er at ganske mange af disse mennesker ville have det r??dsomt hvis partneren gjorde det samme, fordi det opleves som utroskab uanset at den m??ske ikke er fysisk.

Har man en aftale i forholdet om at disse ting er ok, s?? er det en f??lles aftale ellers er det overskridelse af hinandens gr??nser og tillid og det g??r intet godt for noget forhold, tv??rt imod.

Aldrig nok k??rlighed...

N??r I er i byen sammen, s?? tag gerne din partners h??nd og hold om vedkommende ind i mellem, husk at se varmt og k??rligt p?? din partner og send varme blikke og smil gennem lokalet.

Det at vise omverdenen at man elsker hende/ham giver et f??lleskab til forholdet som er v??rd at have med i skattekisten. For selv om man er et fast par, s?? b??r det at flirte med hinanden, smile til hinanden og vise at man er glad for hinanden ikke kun h??re til forelskelsesfasen men faktisk v??re en integreret del af forholdet og af det at v??re k??rester.

Kender du til begrebet for-forspil??? det er faktisk det her med hvordan vi har det med hinanden i hverdagen, ikke at sex skal v??re m??let, det kan ogs?? blot v??re lysten til at sidde t??t sammen. Sex og intimitet skal ikke v??re et m??l men en naturlig del af det at elske hinanden.

At v??re t??t, er en intimitet langt de fleste mennesker ogs?? har brug for og den indeb??rer, at vi rent faktisk ogs?? har lyst, til at v??re hinanden n??r og derfor er vores hverdag sammen og vores evne til at vise hinanden k??rlighed, respekt, anerkendelse, omsorg og give st??tte af basal betydning for dette.

Uanset at vi ikke er ens, s?? pr??v at t??nke over hvad der i hverdagen vil f?? dig til at f??le dig elsket, v??rdsat og anerkendt. Tal meget gerne med din partner om dette, for at finde ud af hvad din partner v??rds??tter og g??r det.

Lad det ikke kun v??re ord, men hav handling bag ??? for hvor sv??rt kan det egentlig v??re…

Jannie Nielsen Hansen
LoveRoad.dk

Vil du l??se mere omkring livet og k??rligheden med indspark til at finde ind til dine egne v??rdier, etik og moral og er du ikke bange for at blive provokeret og blive prikket til, s?? kan du k??be e-bogen?????Helt ??rligt!?????p?? saxo.com.

L??s ogs??:

Vil du holde ??je med indl??g??p?? bloggen eller blot f??lge lidt med i mine betragtninger om v??rdier, livet og k??rligheden, s?? er du velkommen til at trykke ???synes godt om??? p????LoveRoad.dk facebookside.

Her vil du ogs?? f?? link til andre artikler, samt citater og hvad der lige optager mig om mennesker, livet, v??rdier, trov??rdighed og k??rligheden ??? Helt ??rligt!

 

Udgivet i Blog | 4 kommentarer